Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vurdering i digitale omgivelser

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vurdering i digitale omgivelser"— Utskrift av presentasjonen:

1 Vurdering i digitale omgivelser
Erfaringer fra praksis Inger Langseth Synne, Rikke og Herman fra Brundalen vgs, Trondheim ”If you don’t know where you are going, any road will take you there” George Harrsion

2 Innhold Lærer Begrep som fører inn i kunnskapsløftet Elever
Arbeidsmåter, elevprodukt og vurdering i kunnskapsløftet - skriverammer og TEKST - skriving i BLOGG - diskusjoner i FORUM - lesing av aviser på INTERNETT - digitale arbeid med LYD&BILDE Vise hvordan vi jobber etter Kunnskapløftet Elever Forklar en arbeidsplan - hvordan vi har kommet frem til den. Hva er mål og hva er vurderingskriterier - smelter sammen Hvordan kan målene nås - innen de 5 ferdighetene Eksempler på digitale produkter - blogg og video, lydfiler, multiple choice, gloseprøver etc. Eksempler på underveisvurdering - eter rammeverkets prinsipper og grad av måloppnåelse. Eksempler på retteskjema

3 Anslag: Innledning til nytt tema
Ta dere med inn i klasserommet, vise hvordan vi arbeider. Starte nytt tema

4 Le message Je cherche Mon amour Top secret
La porte que quelqu'un a ouverte La porte que quelqu'un a refermée La chaise où quelqu'un s'est assis Le chat que quelqu'un a caressé Le fruit que quelqu'un a mordu La lettre que quelqu'un a lue La chaise que quelqu'un a renversée La route où quelqu'un court encore Le bois que quelqu'un traverse La rivière où quelqu'un se jette L'hôpital où quelqu'un est mort Jacques Prévert Je cherche Mon amour Top secret ANSLAG er viktig IKT brukes ofte-eksempler KLARE MÅL Eksempel på hvordan ikt inkluderes. I å finne et egnet anslag-diktet Bruke Internett for å tilrettelegge for elevenes personlige interesser i løsing av oppgaven Bruke Ikt for å legge til rette for reell kommunikasjon

5 KLARE VURDERINGSKRITERIER mål å jobbe mot

6 Fra lærerens læringsmål: Hva undervisningen ønsker å gjøre.
Sette seg klare mål for hva som skal læres Læringsutbytte Fra lærerens læringsmål: Hva undervisningen ønsker å gjøre. Til elevens læringsresultat: Hva eleven skal kunne prestere som resultat av læring. ”Learning outcome is a written statement of what the sucessful learner is expected to be able to do at the end of the module/course unit, or qualification” Stephen Adam Interessen for læringsutbytte har sammenheng med masseutdanning og internasjonale reformprosesser: Kvalitetsreformen i høyere utdanning (Bologna) Kunnskapsløftet i grunnutdanningen ”employability”,”accountability” Læringsutbytte i høyere utdanning: Aamodt, Prøitz, Hovdhaugen og Stensaker 2007 IKT - hva ønsker vi at elevene skal lære av den aktiviteten vi initierer? Hva skal de kunne som de ikke kunne før?

7 Vurdering brukes for å finne ut om den enkelte elevs
Måle fremgang og hva som skal læres Vurdering assessment (Shielagh Rixton,2005 UK)‏ Vurdering brukes for å finne ut om den enkelte elevs læring eller kunnskaper. Assessment:All those activities undertaken by teachers, and by their students, which provide information to be used as feedback to modify the teaching and learning activities in which they are engaged.” (Black&William, 1998) Form: Karakterer (1-6) Tilbakemeldnger som fremmer læring (beskrivende) Lærer Elev Medelev Interaktive oppgaver på nett information Til forskjell fra evaluering som ser på verdien av et kurs eller et program

8 Vurdering Underveisvurdering -med karakter -uten karakter
Vurdere måloppnåelse Vurdering Vurdering for læring Kunnskapsløftet Kommentar Dokumenteres Underveisvurdering -med karakter -uten karakter Sluttvurdering Vurdering av læring Læreplan for fag Terminkarakter Prøver Black&William: Inside the Black Box 1998 Karakterer er ikke så viktige. Tilbakemeldingene om hva som er forstått, beherskes er mye viktigere Rettledning til eleven Fremmer læring i forhold til videre arbeid Utvikler elevens kompetanse Gir grunnlag for tilpasset opplæring Black&Wiliam1998

9 Kan vurdering tilpasses
Hvordan du skal arbeide videre? God underveisvurdering Skal vurdering alltid være ved slutten av perioden? Kan vurdering tilpasses enkelteleven? Kan vurdering varieres? Hvor er eleven? Hvor skal eleven? Hvilken vei er best? Kan spørreteknikker være effektiv vurdering ved begynnelsen av et kurs? Skal jeg vurdere eleven etter kompetansemålene helt fra starten av kurset, eller tilpasse vurderingen etter hvert som tiden går? Brainstorming er en slags vurdering. Kan tydelige mål og kjennetegn på måloppnåelse føre til bedre forståelse for vurdering av og for læring?(Black&William 998) IKT er et naturlig valg i flere vurderingssammenhenger!

10 Hvilken form skal du vise kunnskapen din i Grunnleggende ferdigheter
Grunnlegende ferdigheter 5 ferdigheter i fremmedspråk og engelsk: lese lytte muntlig produksjon muntlig interaksjon Skrive Kriteriebasert - skal gi informasjon om den kompetansen eleven har nådd i faget i forhold til kompetansemålene. IKT inngår i alle ferdigheter (elevene får resultat i munltig rett etter at de har vært inne, ingen sammenligning) ingen sammenligning

11 Får alle elever bruke presentasjonsverktøy?
Vil skolene legge til rette for digital skriving og retteprogram? Samkjøre arbeid i faget og eksamenssituasjonen Sluttvurdering Sentralgitt skriftlig eksamen Ikke Internett tilgang og ingen kommunikasjon Alle hjelpemidler tillatt - lærebok, notater, artikler etc med vurderingsrettledning Muntlig og praktisk lokalgitt eksamen skoleeier utarbeider rammer for avvikling og tillatte Hjelpemidler Nettverkene er i gang eks Får alle elever bruke presentasjonsverktøy?

12 Hva blir du testet i? Kompetanse St. meld. nr. 30:
Kompetanse er evnen til å møte en kompleks utfordring eller utføre en kompleks aktivitet eller oppgave (s 31) Kompetanse uttrykkes i kompetansemål i læreplanen for fag: Angir hva elevene skal kunne etter endt opplæring på ulike trinn Dette knytter kompetanse til det å kunne mestre utfordringer på konkrete områder innenfor utdanning, yrke, samfunnsliv eller på det personlige plan. Elevene skal ikke møte ukjente arbeidsformer til eksamen Her ligger utfordringen med nye regler for hjelpemidler. Individuell eksamen alle hjelpemidler etc skoleeier bestemmer IKT Word(stavekontroll) .ppt .mp3 .wmv

13 Bruke IKT som en læringsarena Lese og lytte til autentisk språk
Hva skal du beherske innen IKT? Kompetanse i digitale verktøy Bruke IKT som en læringsarena Lese og lytte til autentisk språk Skrive og snakke i autentiske komm.situasjoner Kildekritikk, opphavsrett og personvern er sentrale områder i digitale sammenhenger som også inngår i fremmedspråk. Læringsarena Å kunne bruke digitale verktøy i fremmedspråk bidrar til å utvide læringsarenaen for faget og tilfører læringsprosessen verdifulle dimensjoner gjennom muligheter for møte med autentisk språk og anvendelse av språket i autentiske kommunikasjonssituasjoner. IKT Digital kompetanse testes ikke fullt ut i dagens eksamensordning

14 Kjennetegn på måloppnåelse (kompetansemål) Høy Middels lav
Når har du løst oppgaven tilfredstillende? Kjennetegn på måloppnåelse Skriftlig engelsk VG1Studieforberedede: Eleven viser en viss evne til å produsere lange og korte tekster i ulike sjangere (2) Eleven viser rimelig god evne til å produsere Lange og korte tekster i ulike sjangere (3-4) Eleven viser meget god evne til å produsere lange og korte tekster i like sjangere (5-6) Hva kjennetegner en god tekst? reprodusere/med hjelp/enkle fakta(2) Kjennetegn på måloppnåelse (kompetansemål) Høy Middels lav Alle mål kan nås på flere nivå. Verb m/beskrivelser kan lettere etterprøves! (Bloom/selvstendighet/kompleksitet) Det er nødvendig å kjenne vurderingskriteriene når man arbeider selvstendig. Hvordan kan vi vite når noen har nådd et mål? Dette er vanskelig, nesten umulig. G Stobart 6-5 4-3 2 1 Lærere vurderer i for stor grad ut fra subjektive kriterier og i for liten grad ut fra faglige standarder. Læreplanen og ikke eksamen bør styre opplæringen. Vurderingskriterier i forhold til kompetansemålene i læreplanen vil være førende for opplæringen.

15 Kjennetegn på måloppnåelse (læringsresultat)
Kjennetegn brukes: I arbeidet mot måloppnåelse (læringsmål) I underveisvurdering (tilbakemeldinger, elevvurdering, medelevvurdering) Språkpermen er bygd opp etter samme lest. I can dos.....

16 Hva tester de forskjellige ”prøvene”? Digitale vurderingsformer
Læringsmål - vurderingsformer - læringssyn Tar utgangspunkt i 1 Savoir Faktakunnskap (innfylling, korte svar), begrepsdefinisjoner) 2 Savoir faire lese, lytte, skrive, muntlig, IKT (Kompetanse er evnen til å møte en kompleks utfordring eller utføre en kompleks aktivitet eller oppgave) 3 Savoir-être Reflektere over, se sammenhenger, ha oversikt, innsikt, filosofere Rubics_online hjelp og skjema for kjennetegn WEB IKT- egenvurdering Behavioristisk - underviser lærestoffet i små biter faktaprøver, innfylling, reproduksjon, spørsmål WEB Prøveformen i sentralgitt eks.i LK06 Kognitiv - refleksjon og læring ved problemløsning omfattende prøver, individorienterte oppg. og drøftinger HVORDAN SER PRØVENE UT-UTFORMING Du kan kople læringsmål opp til kjennetegn på måloppnåelse. Vurderingsplanen kan ikke lages 1/2 år på forhånd. WEB Læringssynet i LK06‏ Sosial-konstruktivistisk - Pragmatisk tilnærming, læring ved samarbeid i kontekst - integrerte oppgaver, prosessorientert, gruppearbeid

17 Vurdering i kunnskapsløftet
Vurdering preger læringskulturen -vurdering av læring - teach for the test skole m/kar vurdering for læring - prosessorientert skole m/kjennetegn En felles standard for vurdering av og for læring etter læreplanen Svake elever scorer 30% bedre ved hjelp av vurdering for læring Lærere vurderer i for stor grad ut fra subjektive kriterier og i for liten grad ut fra faglige standarder. Vurderingskriterier i forhold til kompetansemålene i læreplanen skal være førende for opplæringen, ikke eksamen. Kunnskapsløftet innfører vurdering av og for læring ved blant annet bruk av kjennetegn.

18 Samler og tydeliggjør arbeidet
Når kan IKT brukes? IKT inkluderes på alle plan i LK06 og kan derfor ikke skilles ut som en separat enhet Tema Læringsmål Kjennetegn Arbeidsmåter Produkt Vurdering Evaluering av opplegget Tema - LMS Samler og tydeliggjør arbeidet for elevene Kompetansen brukes og utvikles etter behov.

19 Spørsmål Digitale verktøy er en grunnleggende ferdighet, men vil fravær av tilgang til Internett og kommunikasjon på eksamen føre til at IKT tas i bruk i mindre grad i undervisningen? Underveisvurdering - 5 ferdigheter Egenvurdering, medelevvurdering Interaktivt Kompetansemål - noen mål må være IK>t relatert

20 Erfaringer fra praksis?
Noen eksempler på vurdering for læring i engelsk og fransk.

21 Læringsmål med egenvurdering - interaktive oppgaver
Eleven arbeider med læringsmål og egenvurdering: Læringsmål med egenvurdering - interaktive oppgaver L’heure et les chiffres Mål: 1 telle til 30 på fransk Kameleo a) uttale tallene b) skrive tallene 2 klokka   Lexiquefle a) Spørre og fortelle hva klokka er b) bruke tidsuttrykket à… Vurdering Muntlig: læreren sjekker klokka Skriftlig: beskrive en vanlig dag Hva er klokka: Quelle heure est-il? Klokka er halv fire: Il est  trois heures trente. Klokka halv fire: à trois heures trente Interaktive oppgaver på nett zut.org klbschool Detnews.com BBC senses BBC news Rethinkingschool Randal's cyberlab Teachnet eks Samskriving web 2.0 Docs.google Xlingo Forum web 2.0 Philosophy , Norvège-fr englishclub Painterforum

22 Hva kjennetegner en god tekst?
Lokale kjennetegn: Hva kjennetegner en god tekst? Utvikling av tekstproduksjon Blogg Tekstbindere writing frames Digital tekstskriving med skrivespørsmål English Speaking World eks Civil Rights Tekst eks Shakespeare eks Steinar

23 Hva kjennetegner god muntlig produksjon/interaksjon?
Lokale kjennetegn: Hva kjennetegner god muntlig produksjon/interaksjon? Utvikling av muntlig kompetanse Lydfiler poème sondre Rikke Digital lyd med snakkerammer Snakkerammer Billedhistorie Diktat Diktat online fransk Digital Story telling Instruksjoner og kjennetegn på måloppnåelse Online ressurser Globegate_ ressurser lydbok Lærebok

24 B Muntlig skriveramme Introduction -car -girlfriend -party C Visjonær skriveramme frame for test -picture 1 -picture 2 -picture 3 -picture 5

25 Steinar: Har aldri klart å skrive så mye før så dette måtte være bra fremgangsmåte. Sondre: I think it helps me a lot to write a longer text, it is also easier to write this way Tomas: I think this test was good because you learn how to write a good text. And it is also esyer to show what you have learned instead of just questions and answers. Anonym: Jeg synes det var en fin måte og jobbe med.Jeg syntes det hjalp meg med selve engelsken. Elin og Even: Likte ikke spørsmålene. De var litt vanskelige å forstå. You should have decribed it better, didnt understand the task.

26 Elevene

27 Hvordan løste de oppgaven og hvordan vurderte de arbeidet?
Intervju Telefonoppringing E-post Forum Second Life Videointervju Netthandel/forespørsel Photo story

28 Synne Informasjon om videre studier Til NTNU, Institutt for Moderne Fremmedspråk

29 Herman og Steinar Undersøkelse med telefonkatalog til hjelp intervjuojekter

30

31

32 Lærerstudent fra Burundi
De: Rikke À: Willy Date: Trondheim, le 10 avril 2008 Bonjour Monsieur Willy! Il y a longtemps que tu étais ici `Brundalen, mais c'était très intéressant. Je m'appelle Rikke. Nous avons un projet au lycée, et je vous prie de répondre à quelques questions. Je me demande: 1) Parlez-vous français en Norvège? 2) Quelle est la différence entre les écoles françaises et norvégiennes? Je vais voyager à une conférence avec Inger, Synne et Herman à Oslo, et c'est pourquoi je vous demande de répondre à mes questions. Cordialement, Rikke Rikke Informasjon om skoler Til Willy, tidligere Lærerstudent fra Burundi

33 Aurora Vennlig brev Til Thomas, en fransk venn fra nettet _________
Bonjour Thomas! J'ai un projet au lycée il faut parler à un Français. Je veux bien que tu me répondiez. Comment ça va? Quand est-ce que tu retourne à Nice? Tu es très occupé au travail? Si vous pourriez répondez en français, il serait superbe. Cordialement Aurora. _________________________________________________________________ Bonjour Aurora, Tout d'abord ca fait plaisir d'avoir de tes nouvelles! Pour ton projet de lycee, pas de probleme, c'est avec plaisir! -Je vais tres bien, je viens juste de rentrer a Nice il ya a 1 semaine... ca fait bizarre de retrouver sa famille, ses amis et de reprendre une vie normale! Pendant les 6 mois de travail a Disney, j'ai ete tres occupe, beaucoup de travail pour les fetes de fin d'annee! Apres, j'ai bien pu me reposer car j'ai voyage a travers les Etats Unis pendant 2 mois, c'etait super!! Voila pour les nouvelles! Pour le futur je sais pas trop...je vais me reposer un peu et apres on verra, je veux continuer a voyager!! Je t'embrasse, et peut etre a bientot! thomas _____________________________________________________________________ Je veux continuer en français en raison de mon projet au lycèe Merci beaucoup pour ta reponse, je suis devenu trés heureuse. J'espère que tu vas voyanger en Norvège une fois. Où aux Etats Unis êtes-vous allé durant ces deux mois? Je t'envie. Je attends l'été avec impatience parce que je vais voyanger á Paris en août, et je suis très excitée. Donnez-moi les nouvelles. Je t'embrasse Aurora _________ Aurora Vennlig brev Til Thomas, en fransk venn fra nettet

34 Hvordan arbeider vi digitalt?
Nyheter Blogg Oppslagsverk Lydfiler Video Forum LMS BBC news

35 Dans mon vacances de Pâques je suis resté á ma chateau et mon cabin.
BABELFISH - engelsk-fransk oversettelse Dans mon vacances de Pâques je suis resté á ma chateau et mon cabin. Je ne faire pas du ski, heureusement. Mais, j'ai mangé beaucoup de sucrerie. J’ai également jeu dans la neige et construis a caverne de neige. j'ai joué le guitar hero, quoique le soleil ait brillé dehors. principalement, j'ai juste apprécié mon temps outre de l'école. ”Jeg lover aldri å bruke det mer, bare til ord og uttrykk.” JV

36 Arbeidsplaner Fransk Nivå 1 Tema: Je me presente. Arbeidsplan Blogg
Video-clip Egenvurderingsskjema Medelevvurdering - verb

37 Lokale kjennetegn: Skjema for tilbakemeldinger som viser veien videre
Retteskjema Rubrics Utarbeidet av faglærer (tekstproduksjon) skriftlig Utarbeidet lokalt (en god presentasjon) muntlig Utarbeidet nasjonalt Nasjonale prøver Utarbeidet internasjonalt Europarådet oral writing_rubrics Rubrics_online hjelp RESSURSER FOR LÆRER PÅ NETT Skjema: IKT brukes for å arbeide med Savoir - læringsmål som kan testes med interaktive oppgaver,gloser etc. Presentajonsformene TEKSTBEHANDLING, PRESENTASJONER, MULTIMEDIEFILER - er gjenstand for tilbakemeldinger

38 Sjekklister Check lists I Can dos
Lokale kjennetegn: Læringsmål med vurderingskriterier Sjekklister Check lists Arbeidsplaner med vurderingskriterier Civil Rights Shakespeare Information I Can dos Sjekklister Språkpermen:sjekklister Essay checklist_advanced Språkpermen for barnetrinnet (6-12) og videregående(13-18) Oppgavene løses ved hjelp av IKT eller ikke

39 nettet og SIU for å komme seg ut i Europa for å se hva andre gjør!
Sogn videregående Skranevatnet skole Hvorfor ikke bruke nettet og SIU for å komme seg ut i Europa for å se hva andre gjør! Takk for oss! Fra IKT kurs i Strasbourg, med Comenius

40 Vurdering for læring Chercher des renseignements
Læringsmål: Be om informasjon og få svar Kjennetegn på måloppnåelse: Nedenfor ser du hva som kreves for høy måloppnåelse. Vurdering Ferdigstilles innen Spørre om Svar fra Presentere informasjon som Bruker høflighetsformer (Vous - je/on) Bøyer verbene (ez - e) Bøyer artikkel og adjektiv (une petite question intéressante) Kan stille høflige spørsmål Tar kontakt på fransk Får svar på forespørselen Formidler svaret på forespørselen Egenvurdering: -Gloseliste -Kjennetegn Medelev: Lærer: -samtale om oppg. på fransk.


Laste ned ppt "Vurdering i digitale omgivelser"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google