Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vurdering i digitale omgivelser Erfaringer fra praksis Inger Langseth Synne, Rikke og Herman fra Brundalen vgs, Trondheim ”If you don’t know where you.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vurdering i digitale omgivelser Erfaringer fra praksis Inger Langseth Synne, Rikke og Herman fra Brundalen vgs, Trondheim ”If you don’t know where you."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vurdering i digitale omgivelser Erfaringer fra praksis Inger Langseth Synne, Rikke og Herman fra Brundalen vgs, Trondheim ”If you don’t know where you are going, any road will take you there” George Harrsion

2 Innhold Lærer Begrep som fører inn i kunnskapsløftet Elever Arbeidsmåter, elevprodukt og vurdering i kunnskapsløftet - skriverammer og TEKST - skriving i BLOGG - diskusjoner i FORUM - lesing av aviser på INTERNETT - digitale arbeid med LYD&BILDE

3 Anslag: Innledning til nytt tema

4 Le message La porte que quelqu'un a ouverte La porte que quelqu'un a refermée La chaise où quelqu'un s'est assis Le chat que quelqu'un a caressé Le fruit que quelqu'un a mordu La lettre que quelqu'un a lue La chaise que quelqu'un a renversée La porte que quelqu'un a ouverte La route où quelqu'un court encore Le bois que quelqu'un traverse La rivière où quelqu'un se jette L'hôpital où quelqu'un est mort Jacques Prévert Je cherche Mon amour Top secret

5

6 Sette seg klare mål for hva som skal læres Læringsutbytte Interessen for læringsutbytte har sammenheng med masseutdanning og internasjonale reformprosesser: Kvalitetsreformen i høyere utdanning (Bologna) Kunnskapsløftet i grunnutdanningen ”employability”,”accountability” Læringsutbytte i høyere utdanning: Aamodt, Prøitz, Hovdhaugen og Stensaker 2007 Fra lærerens læringsmål: Hva undervisningen ønsker å gjøre. Til elevens læringsresultat: Hva eleven skal kunne prestere som resultat av læring. ”Learning outcome is a written statement of what the sucessful learner is expected to be able to do at the end of the module/course unit, or qualification” Stephen Adam

7 Måle fremgang og hva som skal læres Vurdering assessment (Shielagh Rixton,2005 UK)‏ Vurdering brukes for å finne ut om den enkelte elevs læring eller kunnskaper. Assessment:All those activities undertaken by teachers, and by their students, which provide information to be used as feedback to modify the teaching and learning activities in which they are engaged.” (Black&William, 1998) Form: Karakterer (1-6) Tilbakemeldnger som fremmer læring (beskrivende) –Lærer –Elev –Medelev –Interaktive oppgaver på nett information information

8 Underveisvurdering -med karakter -uten karakter Sluttvurdering -med karakter Vurdering for læring Kunnskapsløftet Kommentar Dokumenteres Vurdering av læring  Læreplan for fag  Terminkarakter  Prøver Vurdere måloppnåelse Vurdering Black&Wiliam1998

9 Hvordan du skal arbeide videre? God underveisvurdering Hvor er eleven? Hvor skal eleven? Hvilken vei er best? Skal vurdering alltid være ved slutten av perioden? Kan vurdering tilpasses enkelteleven? Kan vurdering varieres? IKT er et naturlig valg i flere vurderingssammenhenger!

10 Hvilken form skal du vise kunnskapen din i Grunnleggende ferdigheter Grunnlegende ferdigheter 5 ferdigheter i fremmedspråk og engelsk: lese lytte muntlig produksjon muntlig interaksjon Skrive Kriteriebasert - skal gi informasjon om den kompetansen eleven har nådd i faget i forhold til kompetansemålene. IKT inngår i alle ferdigheter ingen sammenligning

11 Sentralgitt skriftlig eksamen Ikke Internett tilgang og ingen kommunikasjon Alle hjelpemidler tillatt - lærebok, notater, artikler etc http://udir.no med vurderingsrettledning http://udir.no Muntlig og praktisk lokalgitt eksamen skoleeier utarbeider rammer for avvikling og tillatte Hjelpemidler eks Samkjøre arbeid i faget og eksamenssituasjonen Sluttvurdering Vil skolene legge til rette for digital skriving og retteprogram? Får alle elever bruke presentasjonsverktøy?

12 Hva blir du testet i? Kompetanse St. meld. nr. 30 : Kompetanse er evnen til å møte en kompleks utfordring eller utføre en kompleks aktivitet eller oppgave (s 31) Kompetanse uttrykkes i kompetansemål i læreplanen for fag: Angir hva elevene skal kunne etter endt opplæring på ulike trinn Dette knytter kompetanse til det å kunne mestre utfordringer på konkrete områder innenfor utdanning, yrke, samfunnsliv eller på det personlige plan. Elevene skal ikke møte ukjente arbeidsformer til eksamen IKT Word(stavekontroll).ppt.mp3.wmv

13 Hva skal du beherske innen IKT? Kompetanse i digitale verktøy Bruke IKT som en læringsarena Lese og lytte til autentisk språk Skrive og snakke i autentiske komm.situasjoner Kildekritikk, opphavsrett og personvern er sentrale områder i digitale sammenhenger som også inngår i fremmedspråk. IKT Digital kompetanse testes ikke fullt ut i dagens eksamensordning

14 Når har du løst oppgaven tilfredstillende? Kjennetegn på måloppnåelse Kjennetegn på måloppnåelse (kompetansemål) Høy Middels lav Verb m/beskrivelser kan lettere etterprøves! Alle mål kan nås på flere nivå. Verb m/beskrivelser kan lettere etterprøves!(Bloom/selvstendighet/kompleksitet) Det er nødvendig å kjenne vurderingskriteriene når man arbeider selvstendig. Hvordan kan vi vite når noen har nådd et mål? Dette er vanskelig, nesten umulig. G Stobart 6-5 4-3 2 1 Skriftlig engelsk VG1Studieforberedede: Eleven viser en viss evne til å produsere lange og korte tekster i ulike sjangere (2) Eleven viser rimelig god evne til å produsere Lange og korte tekster i ulike sjangere (3-4) Eleven viser meget god evne til å produsere lange og korte tekster i like sjangere (5-6) Hva kjennetegner en god tekst? reprodusere/med hjelp/enkle fakta(2)

15 Kjennetegn på måloppnåelse (læringsresultat) Kjennetegn brukes: I arbeidet mot måloppnåelse (læringsmål) I underveisvurdering (tilbakemeldinger, elevvurdering, medelevvurdering) Språkpermen er bygd opp etter samme lest. I can dos.....

16 Hva tester de forskjellige ”prøvene”? Digitale vurderingsformer Læringsmål - vurderingsformer - læringssyn Tar utgangspunkt i 1 Savoir Faktakunnskap (innfylling, korte svar), begrepsdefinisjoner) 2 Savoir fairelese, lytte, skrive, muntlig, IKT (Kompetanse er evnen til å møte en kompleks utfordring eller utføre en kompleks aktivitet eller oppgave) 3 Savoir-êtreReflektere over, se sammenhenger, ha oversikt, innsikt, filosofere Rubics_online hjelp og skjema for kjennetegnRubics_online hjelp og skjema for kjennetegn http://teachers.tvhttp://teachers.tv WEB 1.0 IKT- egenvurdering Behavioristisk - underviser lærestoffet i små biter faktaprøver, innfylling, reproduksjon, spørsmål WEB 1.0 Prøveformen i sentralgitt eks.i LK06 Kognitiv - refleksjon og læring ved problemløsning omfattende prøver, individorienterte oppg. og drøftinger WEB 2.0 Læringssynet i LK06‏ Sosial-konstruktivistisk - Pragmatisk tilnærming, læring ved samarbeid i kontekst - integrerte oppgaver, prosessorientert, gruppearbeid

17 Vurdering i kunnskapsløftet Lærere vurderer i for stor grad ut fra subjektive kriterier og i for liten grad ut fra faglige standarder. Vurderingskriterier i forhold til kompetansemålene i læreplanen skal være førende for opplæringen, ikke eksamen. Kunnskapsløftet innfører vurdering av og for læring ved blant annet bruk av kjennetegn. Vurdering preger læringskulturen -vurdering av læring - teach for the test skole m/kar -vurdering for læring - prosessorientert skole m/kjennetegn En felles standard for vurdering av og for læring etter læreplanen Svake elever scorer 30% bedre ved hjelp av vurdering for læring

18 Når kan IKT brukes? IKT inkluderes på alle plan i LK06 og kan derfor ikke skilles ut som en separat enhet Tema Læringsmål Kjennetegn Arbeidsmåter Produkt Vurdering Evaluering av opplegget LMS Samler og tydeliggjør arbeidet for elevene Kompetansen brukes og utvikles etter behov.

19 Spørsmål Digitale verktøy er en grunnleggende ferdighet, men vil fravær av tilgang til Internett og kommunikasjon på eksamen føre til at IKT tas i bruk i mindre grad i undervisningen?

20 Erfaringer fra praksis? Noen eksempler på vurdering for læring i engelsk og fransk.

21 L’heure et les chiffres Mål: 1 telle til 30 på fransk KameleoKameleo a) uttale tallene b) skrive tallene 2 klokka LexiquefleLexiquefle a) Spørre og fortelle hva klokka er b) bruke tidsuttrykket à… Vurdering Muntlig: læreren sjekker klokka Skriftlig: beskrive en vanlig dag Hva er klokka: Quelle heure est-il? Klokka er halv fire: Il est trois heures trente. Klokka halv fire: à trois heures trente Interaktive oppgaver på nett zut.org klbschool Detnews.com BBC sensesBBC senses BBC newsBBC news Rethinkingschool Randal's cyberlab TeachnetTeachnet ekseks Samskriving web 2.0 Docs.google Xlingo Forum web 2.0 PhilosophyPhilosophy, Norvège-frNorvège-fr englishclub Painterforum Eleven arbeider med læringsmål og egenvurdering: Læringsmål med egenvurdering - interaktive oppgaver

22 Utvikling av tekstproduksjon Blogg http://norwenglish.blogspot.com http://norwenglish.blogspot.com Tekstbinderewriting frameswriting frames Digital tekstskriving med skrivespørsmål English Speaking World ekseks Civil Rights Tekst eksTeksteks Shakespeare ekseks Steinar Lokale kjennetegn: Hva kjennetegner en god tekst?

23 Utvikling av muntlig kompetanse Lydfiler poème sondre Rikke poèmesondreRikke Digital lyd med snakkerammer SnakkerammerBilledhistorieBilledhistorie DiktatDiktat online franskDiktat online Digital Story telling Instruksjoner og kjennetegn på måloppnåelse Instruksjoner og kjennetegn på måloppnåelse Online ressurserGlobegate_ ressurser lydbokGlobegate_ ressurserlydbok Lærebok Lokale kjennetegn: Hva kjennetegner god muntlig produksjon/interaksjon?

24 B Muntlig skriveramme Introduction -car -girlfriend -party C Visjonær skriveramme frame for test -picture 1 -picture 2 -picture 3 -picture 5

25 Steinar: Har aldri klart å skrive så mye før så dette måtte være bra fremgangsmåte. Sondre: I think it helps me a lot to write a longer text, it is also easier to write this way Tomas: I think this test was good because you learn how to write a good text. And it is also esyer to show what you have learned instead of just questions and answers. Anonym: Jeg synes det var en fin måte og jobbe med.Jeg syntes det hjalp meg med selve engelsken. Elin og Even: Likte ikke spørsmålene. De var litt vanskelige å forstå. You should have decribed it better, didnt understand the task.

26 Elevene

27 Hvordan løste de oppgaven og hvordan vurderte de arbeidet? Intervju Telefonoppringing E-post Forum Second Life http://secondlife.com/ http://secondlife.com/ Videointervju Netthandel/forespørsel Photo story http://www.windowsphotostory.com/ http://www.windowsphotostory.com/

28 Synne Informasjon om videre studier Til NTNU, Institutt for Moderne Fremmedspråk

29 Herman og Steinar Undersøkelse med telefonkatalog til hjelp 10 intervjuojekter

30

31

32 De: Rikke À: Willy Date: Trondheim, le 10 avril 2008 Bonjour Monsieur Willy! Il y a longtemps que tu étais ici `Brundalen, mais c'était très intéressant. Je m'appelle Rikke. Nous avons un projet au lycée, et je vous prie de répondre à quelques questions. Je me demande: 1) Parlez-vous français en Norvège? 2) Quelle est la différence entre les écoles françaises et norvégiennes? Je vais voyager à une conférence avec Inger, Synne et Herman à Oslo, et c'est pourquoi je vous demande de répondre à mes questions. Cordialement, Rikke Informasjon om skoler Til Willy, tidligere Lærerstudent fra Burundi

33 Bonjour Thomas! J'ai un projet au lycée il faut parler à un Français. Je veux bien que tu me répondiez. Comment ça va? Quand est-ce que tu retourne à Nice? Tu es très occupé au travail? Si vous pourriez répondez en français, il serait superbe. Cordialement Aurora. _________________________________________________________________ Bonjour Aurora, Tout d'abord ca fait plaisir d'avoir de tes nouvelles! Pour ton projet de lycee, pas de probleme, c'est avec plaisir! -Je vais tres bien, je viens juste de rentrer a Nice il ya a 1 semaine... ca fait bizarre de retrouver sa famille, ses amis et de reprendre une vie normale! Pendant les 6 mois de travail a Disney, j'ai ete tres occupe, beaucoup de travail pour les fetes de fin d'annee! Apres, j'ai bien pu me reposer car j'ai voyage a travers les Etats Unis pendant 2 mois, c'etait super!! Voila pour les nouvelles! Pour le futur je sais pas trop...je vais me reposer un peu et apres on verra, je veux continuer a voyager!! Je t'embrasse, et peut etre a bientot! thomas _____________________________________________________________________ Je veux continuer en français en raison de mon projet au lycèe Merci beaucoup pour ta reponse, je suis devenu trés heureuse. J'espère que tu vas voyanger en Norvège une fois. Où aux Etats Unis êtes-vous allé durant ces deux mois? Je t'envie. Je attends l'été avec impatience parce que je vais voyanger á Paris en août, et je suis très excitée. Donnez-moi les nouvelles. Je t'embrasse Aurora _________ Aurora Vennlig brev Til Thomas, en fransk venn fra nettet

34 Hvordan arbeider vi digitalt? Nyheter Blogg Oppslagsverk Lydfiler Video Forum LMS BBC news

35 BABELFISH - engelsk-fransk oversettelse Dans mon vacances de Pâques je suis rest é á ma chateau et mon cabin. Je ne faire pas du ski, heureusement. Mais, j'ai mang é beaucoup de sucrerie. J ’ ai é galement jeu dans la neige et construis a caverne de neige. j'ai jou é le guitar hero, quoique le soleil ait brill é dehors. principalement, j'ai juste appr é ci é mon temps outre de l' é cole. ” Jeg lover aldri å bruke det mer, bare til ord og uttrykk. ” JV

36 Fransk Nivå 1 Tema: Je me presente. Arbeidsplan Blogg Video-clip Egenvurderingsskjema Medelevvurdering - verb Arbeidsplaner

37 Lokale kjennetegn: Skjema for tilbakemeldinger som viser veien videre Retteskjema Rubrics –Utarbeidet av faglærer (tekstproduksjon) skriftligskriftlig –Utarbeidet lokalt (en god presentasjon) muntligmuntlig –Utarbeidet nasjonalt Nasjonale prøverNasjonale prøver –Utarbeidet internasjonalt Europarådet oralEuroparådetoral –Rubrics http://www.uwstout.edu/soe/profdev/rubrics.shtml#oral Rubrics writing_rubrics Rubrics_online hjelp

38 Sjekklister Check lists Arbeidsplaner med vurderingskriterier Civil Rights Shakespeare InformationCivil RightsShakespeare Information I Can dos Sjekklister Språkpermen:sjekklister Språkpermen:sjekklister Essay checklist_advanced Språkpermen for barnetrinnet (6-12) og videregående(13-18) Lokale kjennetegn: Læringsmål med vurderingskriterier

39 Takk for oss! Fra IKT kurs i Strasbourg, med Comenius Sogn videregående Skranevatnet skole Hvorfor ikke bruke nettet og SIU for å komme seg ut i Europa for å se hva andre gjør!

40 Chercher des renseignements Vurdering for læring Chercher des renseignements Læringsmål: Be om informasjon og få svar Kjennetegn på måloppnåelse: Nedenfor ser du hva som kreves for høy måloppnåelse.Vurdering Ferdigstilles innen Spørre om.................... Svar fra................... Presentere informasjon som................... Bruker høflighetsformer (Vous - je/on) Bøyer verbene (ez - e) Bøyer artikkel og adjektiv (une petite question intéressante) Kan stille høflige spørsmål Tar kontakt på fransk Får svar på forespørselen Formidler svaret på forespørselen Egenvurdering: -Gloseliste -Kjennetegn Medelev: -Kjennetegn Lærer: -samtale om oppg. på fransk.


Laste ned ppt "Vurdering i digitale omgivelser Erfaringer fra praksis Inger Langseth Synne, Rikke og Herman fra Brundalen vgs, Trondheim ”If you don’t know where you."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google