Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

En innføring MAPPEVURDERING. Innhold  Hvorfor mapper og mappevurdering?  Hva er egentlig mappevurdering?  Mappevurdering i praksis.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "En innføring MAPPEVURDERING. Innhold  Hvorfor mapper og mappevurdering?  Hva er egentlig mappevurdering?  Mappevurdering i praksis."— Utskrift av presentasjonen:

1 En innføring MAPPEVURDERING

2 Innhold  Hvorfor mapper og mappevurdering?  Hva er egentlig mappevurdering?  Mappevurdering i praksis

3 Grunnlagsdokumenter Sentrale, offentlige dokumenter man må forholde seg til i arbeidet med vurdering

4 Vurdering og K06  Om Elevvurdering i Kunnskapsløftet:levvurdering i Kunnskapsløftet: OECD og PISA rapporter konkluderer med en kritisk holdning til norske vurderingstradisjoner ”Videre viser de til at det av dette ble etablert et vurderingssystem der vurdering med karakterer måler i hvilken grad elevene når målene i læreplanene for fag, uavhengig av de individuelle forutsetningene hos eleven; et system for elevvurdering der krav og forventninger til elevene blir diffuse og ubestemte, og der vurdering av elevens fremgang baseres på lærerens subjektive skjønn av elevens individuelle forutsetninger og evner” (Dale og Wærnes 2003, 2006)

5 Vurdering og K06 II ”sterke indikasjoner på at de tilbakemeldingene elevene får generelt i systemet i for liten grad gir dem retningslinjer for hva en god prestasjon faktisk er.” (Dale og Wærnes 2003, 2006)

6 CEF Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment.  Inneholder  skjema for egenevaluering basert på nivåbeskrivelser i de fem ferdighetene lytting, lesing, muntlig produksjon, muntlig samhandling og skriving  Muliggjør sammenligning av resultater over landegrenser  COE – Council of Europe om språkpermen COE

7 DEN EUROPEISKE SPRÅKPERMEN The European Language Portfolio  Pedagogisk verktøy for dokumentasjon og refleksjon over egen språklæring språklæring.  I CAN DOs – hva eleven kan og hvordan hun/ han har tilegnet seg kunnskapen  Internasjonalt samarbeidsprosjekt i regi av Europarådet om felles vurderings- og dokumentasjonsordninger for fremmedspråk.  Vitenskaplig og pedagogisk kilde - CEF  Introduksjonsprosjekt i Norge (2006-2008) Introduksjonsprosjekt i Norge (2006-2008)

8 Grunnleggende læringssyn for mappe som vurderings- og læringsform Laila Aase. Mappe - læringsprosess og vurderingsform(2005)  Læring er aktive prosesser der vi konstruerer mening gjennom møte med andre personer, med tekster og med kulturprodukter av ulike slag.  Læring er sosial og kontekstuell og i stor grad språklig. Vi lærer å lære gjennom læringsprosesser der vi både er deltakere og tilskuere, der vi både er i situasjonen og blir hjulpet til å reflektere over den, ta et skritt tilbake så å si for å få den nødvendige avstand til å betrakte vår egen situasjon.  Læring foregår i samhandling med andre der eleven får respons på sine arbeider og støtte for sine tankemodeller på ulike måter, for eksempel gjennom modellering, forsterking, respons, instruksjon, spørsmålsstilling og kognitiv strukturering (Tharp og Gallimore, 1988).  Særlig Vygotskys begrep om den proksimale utviklingssonen (Vygotsky, 1978) og hans påpekning av sammenhengen mellom språk og tanke (Vygotsky, 2001) danner grunnlaget for forståelsen av veiledningens betydning i læringsprosessen.

9

10 SPRÅKMAPPE  Bygger på prinsippet om mappevurdering  Inneholder dokumentasjon på elevens ferdigheter og kunnskaper  formell kompetanse:  kopier av attester, vitnemål og eksamensbevis  Elevproduksjon:  tekster, kommentarer, innspillinger (lyd, video), prosjektoppgaver, rapporter  Kan være helt eller delvis digital

11 Hva er mappe og mappevurdering? Olga Dysthe.Innføring i mappevurdering (2005)  Mappe – en samling elevarbeider  Inneholder 1. Læringsmål 2. Egne arbeider 3. Respons( fra lærer, medelev, egenvurdering?)  Arbeidsmappe/ samlemappe  Stor variasjon av sjanger, lengde og ferdighetsgrad  Presentasjonsmappe/ vurderingsmappe  Tydelige utvalgskriterier og vurderingskriterier  Mappevurdering – en vurdering av elevarbeidene som ligger i mappa  Uformell / formell  Formativ/ summativ?  Egenvurdering som fast del av hvert mappebidrag?

12 Ulike former for mapper papirbaserte eller digitale Olga Dysthe. Innføring i mappevurdering(2005)  Tverrfaglig mappe  Fagmappe  Tema/ prosjektmappe  Innleveringsmappe  Læringsmapper  Kompetansemappe  Vurderingsmappe  Presentasjonsmappe

13 Digitale mapper  Class Fronter/ Its Learning  Blogg  Wikispaces  Andre?

14 Hvorfor bruke mapper? I Olga Dysthe. Innføring i mappevurdering (2005)  ”Formål og bruk av mapper må alltid diskuteres i lys av skolens pedagogiske plattform”( Olga Dysthe)  Min erfaring  Læring  Vurdering  Læring og vurdering  Hovedformålet må komme tydelig fram. Gjør det det?!

15 Hvorfor bruke mapper? II Olga Dysthe. Innføring i mappevurdering(2005) Følgende overordnede begrunnelser for innføring av mapper i skolen er vanlig: • fremme faglig kvalitet og kontinuitet i læringsarbeidet • fremme elevenes motivasjon for læring og kunnskap om egen utvikling • gi et bedre vurderingsgrunnlag enn prøver • tydeliggjøre sammenhengen mellom oppgaver, arbeidsinnsats, veiledning, kriterier, vurderingsmåter og læringsutbytte

16 Hvorfor mappevurdering?  Gjøre eleven til en aktør i læringsprosessen  Bevisstgjøre læring i forhold til læreplanens kompetansekrav  Bli mer bevisst på hvordan de kan lære  Krever en bevisst holdning til læreprosesser som fører fram til produktet.  Kompetansevurdering som sluttvurdering

17 Mine kilder:  Fremmedspråksenteret  Grunnlagsdokumenter Grunnlagsdokumenter  Skolenettet Skolenettet  CEF - ELP CEF  Olga Dysthe Olga Dysthe


Laste ned ppt "En innføring MAPPEVURDERING. Innhold  Hvorfor mapper og mappevurdering?  Hva er egentlig mappevurdering?  Mappevurdering i praksis."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google