Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Noen erfaringer og betraktninger fra Modum kommune

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Noen erfaringer og betraktninger fra Modum kommune"— Utskrift av presentasjonen:

1 Noen erfaringer og betraktninger fra Modum kommune
Naturmangfoldloven Noen erfaringer og betraktninger fra Modum kommune Spesialrådgiver Morten Eken

2 Vi har mangfold! 13.400 innbyggere 1% årlig befolkn. vekst
3 tettsteder Areal: 517 km2 7-700 mo.h. 10% vannareal 10% dyrka areal 3 store elver 200 tjern og innsjøer Tyrifjorden Sammensatt geologi Rikt plante- og dyreliv Skogbruk Industri

3 Vernet natur Verneområder i Modum Naturreservat/Barskog
Finnemarka Grønknuten Ramfoss Dokkene Fuglelivsfredning Tyrifjorden/Bergsjø (Nyttt verneforslag ligger i MD) Naturminne/Fossiler Ullhaugtuppen

4 Naturtyper og arter Kartlagt i 2002 Naturtyper og artskart/viltkart
Behov for revisjon Prioriterte arter: Marisko Høstmarinøkkel Huldreblom Dragehode Elvemusling Stor salamander

5 NML i kommunens planarbeid
Kommuneplanens arealdel: All arealbruk skal ta hensyn til: naturens mangfold og produksjonsevne landbrukets produksjonsgrunnlag og kulturlandskap kulturminner og kulturmiljøer friluftslivsinteresser tilstrekkelige områder til leik og friluftsliv i tilknytning til eller i nærheten av skoler og barnehager. estetikk på bygning-, tettsted- og landskapsnivå trygghet og trivsel folkehelse universell utforming/tilgjengelighet for alle samfunnssikkerhet og beredskap Biologisk mangfold Kommunen vil legge naturmangfoldlovens prinsipper til grunn for sin forvaltning av arealer og naturressurser.

6 Hensynssone med planbestemmelse
§ 4-5 Naturmiljøer (pbl. § 11-8 pkt. c) (Noen utvalgte i ”pressområder” tatt inn i plankartet)  H560 Viktige naturområder Modum kommune ønsker å beskytte en del naturområder som ikke direkte er båndlagt etter annet lovverk. Dette omfatter bl.a. våtmarksareal og botanisk viktige områder som er kartlagt gjennom naturtypekartlegging for kommunen. Det skal av hensyn til naturtypen og/eller prioriterte arter være en meget restriktiv holdning til dispensasjoner fra planbestemmelsene eller planformålet innenfor disse hensynssonene. Ethvert tiltak i disse områdene skal vurderes i forhold til naturmangfoldloven, og tiltak skal ikke godkjennes dersom det anses sannsynlig at det vil ha negativ påvirkning på viktige naturtyper (kategori A) eller prioriterte arter.

7 NML i kommunens forvaltning
NML kommer til anvendelse i mange sammenhenger: Enkeltvedtak etter mange særlover der kommunen er myndighet Plansaker Kommuneplan Reguleringsplaner I områder der naturmangfold ikke er sjekket ut i plan skal NML anvendes på: Byggesaker Dispensasjoner Fradelinger og bruksendringer Tilskuddsforvaltning Dispensasjoner i verneområder (§48) Eiendomsforvaltning

8 Utfordringer - §8 Kunnskapsgrunnlaget
Vitenskapelig kunnskap er «ferskvare» – må brukes med vett Utvise forsiktighet med bruk av ikke verifiserte data «Kunnskap» kan inneholde feil (lokalisering, arter, tidsangivelse ) Erfaringsbasert kunnskap er ofte udokumentert. Kan være vanskelig å høste anerkjennelse for denne type kunnskap i fagmiljøer og blant interesseorganisasjoner. Formuleringen «rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet» må brukes – ikke kreve utredninger i utide.

9 Utfordringer - §9 Når veit vi nok om: Naturmangfoldet
Effektene på naturmangfoldet Sannsynliggjort eller bevist Krav om tilleggsutredninger er ikke ment som ei sovepute for at forvaltningen skal kjøpe seg tid

10 Utfordringer - § 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning
Effektene av tidligere tiltak og selve tiltaket er mulig å vurdere Kan være vanskeligere å forutsi effekter av framtidige tiltak Planer kommer og går Kommunen kjenner ikke til alle andres planer når et tiltak skal vurderes/vedtak fattes NB! Viktig å være oppmerksom på presedens og likebehandling

11 Utfordringer - § 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder
Det beste må ikke bli det godes verste fiende Ofte vanskelig å påvirke lokalisering Eiendomsforhold Økonomiske Politiske bindinger

12 Kommuneundersøkelsen 2012
Merknad fra Fylkesmannen: Naturmangfoldlovens prinsipper bør synliggjøres og vurderes i større grad i reguleringsplansaker. Erkjennelse 1: Ting Tar Tid: NML var fortsatt «ny» for kommunen, tross mer enn to års virketid. Erkjennelse 2: Vi foretok nok vurderinger ift. naturmangfold – men vi synliggjorde ikke hva vi hadde vurdert og hvordan vurderingene ble vektlagt Erkjennelse 3: Vi har et forbedringspotensial, og vi ønsker å bli bedre! Konklusjon: Tilsynet/kommuneundersøkelsen bidro til å øke bevisstheten rundt og forståelsen av NML hos mange i kommunen.

13 Oppfølging Noen av oss har vært på kurs i regi av Fylkesmannen
Veilederen til NML kap. II er distribuert til relevante fagavdelinger Vi arrangerte egen temadag med NML for saksbehandlere i kommunen (Arealplan, Byggesak, Landbruk, VA) Miljøvernleder har støttet fagavdelingene i saker, forhåndskonferanser og ved publikumshenvendelser Nye rutiner/sjekklister utarbeides (ikke helt ferdig ennå)

14 Og til slutt Veilederen til NML kap. II er god
Bra med faglig påfyll i form av kurs Det trengs fortsatt folk med «ryggmargsrefleks» og kompetanse om naturmangfold i kommunen.


Laste ned ppt "Noen erfaringer og betraktninger fra Modum kommune"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google