Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utfordringer og muligheter Årskonferansen for fylkeskommunale fagskoler 2012 10. mai 2012 v/ ass. avdelingsdirektør Bjørn R. Stensby, NOKUT.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utfordringer og muligheter Årskonferansen for fylkeskommunale fagskoler 2012 10. mai 2012 v/ ass. avdelingsdirektør Bjørn R. Stensby, NOKUT."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utfordringer og muligheter Årskonferansen for fylkeskommunale fagskoler 2012 10. mai 2012 v/ ass. avdelingsdirektør Bjørn R. Stensby, NOKUT

2 Dette skal jeg snakke om Viktige føringer i godkjenningsprosessen Hvor og hvorfor skolene trår feil Positive tendenser Styrenes ansvar og rolle Veien videre | 2 §§

3 Formålet med fagskoleloven § 1. Formål og virkeområde | 3 Lovens formål er å sikre fagskoleutdanninger av høy kvalitet gjennom en offentlig godkjennings- ordning. Loven skal bidra til at studenter ved fagskoleutdanninger får tilfredsstillende vilkår. Lovens formål er å sikre fagskoleutdanninger av høy kvalitet gjennom en offentlig godkjennings- ordning. Loven skal bidra til at studenter ved fagskoleutdanninger får tilfredsstillende vilkår.

4 Hva NOKUT ser på | 4 § § ( ) +

5 Gangen i en godkjenningssak | 5 Faglig vurdering Kvalitetssikringssystem Styringsordning og reglement

6 | 6 Tilbydere videre til sakkyndig vurdering 46 % Våren 2011 33 % Høsten 2010 33 % Høsten 2011

7 Fylkeskommunale fagskoler høsten 2011 4 av 6 gikk ikke videre til sakkyndig vurdering | 7

8 Gangen i en godkjenningssak | 8 Faglig vurdering Kvalitetssikringssystem Styringsordning og reglement

9 Rammene rundt for fagskoleutdanning Fagskoleloven Arbeidsmiljøloven Forvaltningsloven NOKUT-forskriften NOKUTs retningslinjer Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk | 9 § § Se: www.nokut.no/no/Norsk-utdanning/Fagskole

10 Fagskolelovens formål - Studentenes vilkår § 1. Formål og virkeområde | 10 Lovens formål er å sikre fagskoleutdanninger av høy kvalitet gjennom en offentlig godkjennings- ordning. Loven skal bidra til at studenter ved fagskoleutdanninger får tilfredsstillende vilkår. Lovens formål er å sikre fagskoleutdanninger av høy kvalitet gjennom en offentlig godkjennings- ordning. Loven skal bidra til at studenter ved fagskoleutdanninger får tilfredsstillende vilkår.

11 § 7. Forvaltningsloven. Klagebehandling Avgjørelser om opptak, avsluttende vurdering, bortvisning, utestenging, utvisning og andre disiplinærsanksjoner skal behandles etter reglene om enkeltvedtak i forvaltningsloven. Enkeltvedtak etter foregående ledd kan påklages til styret eller en særskilt klagenemnd. En særskilt klagenemnd skal ha minst 3 medlemmer. Fagskolene og forvaltningsloven | 11 § § Avgjørelser om opptak, avsluttende vurdering, bortvisning, utestenging, utvisning og andre disiplinærsanksjoner skal behandles etter reglene om enkeltvedtak i forvaltningsloven. Enkeltvedtak etter foregående ledd kan påklages til styret eller en særskilt klagenemnd. En særskilt klagenemnd skal ha minst 3 medlemmer.

12 § 4. Studentenes rettigheter Tilbyder skal gi nødvendig informasjon og veiledning til søkere og studenter … NOKUTs retningslinjer kapittel 5 Reglementene skal være slik utformet at de sikrer lik og upartisk behandling, og at studentene forstår om de er rett behandlet eller ikke. Fagskolene og tydelighet | 12 Tilbyder skal gi nødvendig informasjon og veiledning til søkere og studenter … NOKUTs retningslinjer kapittel 5 Reglementene skal være slik utformet at de sikrer lik og upartisk behandling, og at studentene forstår om de er rett behandlet eller ikke.

13 Årsaker til tidlig avslag - Opptak Tilbyder må sikre at det er entydig informasjon med hensyn til hvem som fatter vedtak om opptak skille mellom formelt opptakskrav og opptak basert på realkompetanse klargjøre bestemmelser om poengberegning spesifisere hvilke fag-/svennebrev som er relevante for opptak til de ulike utdanningene | 13

14 Årsaker til tidlig avslag - Realkompetanse Tilbyder må utdype hva som skal vektlegges i vurdering av realkompetanse skille mellom formelt opptakskrav og krav til realkompetanse | 14 Årsaker til tidlig avslag - Vedtak Tilbyder må klargjøre hvem som fatter de ulike vedtakene

15 Årsaker til tidlig avslag - Klagebehandling Tilbyder må fjerne begrepet ankeinstans fra reglementet opplyse om hvem som fatter vedtak og behandler klage på tilrettelagt eksamen avklare om det er styret eller klagenemnd som behandler klager ha bestemmelser og frister som er i tråd med reglene i forvaltningsloven gjøre rede for klagefrister og rett til begrunnelse klargjøre studentens rett til støtte og hjelp under en klagesak sikre at studentene har klagerett på alle vurderinger som har konsekvenser for sluttresultatet eller fremdriften i utdanningen sikre at studentene lett kan få informasjon om hvilken rett til hjelp og støtte de har ved klage på alle enkeltvedtak | 15

16 Årsaker til tidlig avslag - Eksamen/vitnemål Tilbyder må opprette nye sensorer når en student klager på karakterfastsetting klargjøre bestemmelser om utsteding av vitnemål klargjøre i hvilke tilfeller det kan gjøres unntak fra bestemmelsene om antall forsøk til eksamen og hvor lenge en student kan beholde studieplassen angi hvem som fatter vedtak om annullering av eksamen og tilrettelegging av eksamen, og sikre at studentene har klagerett på vedtakene tydeliggjøre bestemmelsene om retten til å gå opp til eksamen | 16

17 Årsaker til tidlig avslag – Disiplinære sanksjoner Tilbyder må klargjøre reglene for disiplinære sanksjoner, som bortvisning, og opplyse om studentens rett til begrunnelse, studentens klageadgang og studentens rett til hjelp og støtte i disiplinærsaker definere forskjellen på bortvisning, utestengning og utvisning avklare hvilke brudd på reglementet som fører til ulike disiplinære sanksjoner vise til § xx om annullering i bestemmelsen om fusk i § yy sikre at klager på disiplinære sanksjoner blir behandlet av en habil klageinstans | 17

18 Årsaker til tidlig avslag - Diverse Tilbyder må fjerne bestemmelser som kan gi adgang til å gå opp til eksamen som privatist avklare hvilken funksjon fagstyret har endre bestemmelsen under § xx slik at det kommer frem at alle søkere må være kvalifisert ved studiestart fjerne bestemmelsen om at studentene har plikt til å danne studentråd | 18

19 Gangen i en klagesak | 19 Klage Avslag Medhold Endelig vedtak

20 Gangen i en klagesak – Vurdering (karakter) | 20 Hvorfor? Derfor! Endelig vedtak Klage

21 Tommelfingerregel | 21 Hvis NOKUT har vanskeligheter med å forstå hva som står skrevet, forventer NOKUT at studentene ikke forstår hva som er skrevet.

22 Saker behandlet av sakkyndige høsten 2011 12 søknader ble behandlet av sakkyndige | 22 Før tilsvarsrunde Etter tilsvarsrunde = Godkjent = Ikke godkjent = Tilsagn = Trukket = Tilsvarsrunde

23 Samlesak - Helse, aldring og aktiv omsorg 16 tilbydere søkte oktober 2011 samlet om å endre «eldreomsorg» til «helse, aldring og aktiv omsorg» | 23 0 % 88 % Godkjent uten tilsvarsrunde Godkjent med tilsvarsrunde

24 | 24 Faglig vurdering Kvalitetssikringssystem Styringsordning og reglement Gangen i en godkjenningssak

25 NOKUTs retningslinjer kapittel 7, kriterium 2: Læringsmål skal gjelde for hele utdanningstilbudet og beskrive forventet oppnådde kvalifikasjoner, spesifisert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. 15 av 16 hadde ikke skrevet overordnede læringsmål slik at de fremstår som forventet oppnådde kvalifikasjoner organisert i de tre kategoriene kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. Samlesak - Helse, aldring og aktiv omsorg | 25 15 av 16 hadde ikke skrevet overordnede læringsmål slik at de fremstår som forventet oppnådde kvalifikasjoner organisert i de tre kategoriene kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. NOKUTs retningslinjer kapittel 7, kriterium 2: Læringsmål skal gjelde for hele utdanningstilbudet og beskrive forventet oppnådde kvalifikasjoner, spesifisert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

26 Positive tendenser i det rent faglige De aller fleste søknader blir godkjent etter tilsvarsrunde NOKUT får svært få henvendelser fra misfornøyde fylkeskommunale fagskolestudenter Kvaliteten på praksis er jevn over god Vi har ikke inntrykk av at det er generelle problemer med utdanningskvaliteten | 26

27 Fagskolestyrenes rolle og ansvar | 27

28 Fagskoleloven § 3. Organisasjon og ledelse Styret er ansvarlig for at studentene får den utdanning som er forutsatt som grunnlag for godkjenningen at alle vilkår for eventuelle statlige tilskudd overholdes at virksomheten for øvrig drives i samsvar med gjeldende lover og regler at de opplysninger som blir gitt godkjenningsorganet og utdanningssøkende, er korrekte og fullstendige å ansette den administrative og faglige ledelse | 28 § §

29 Lovens forarbeider - Ot.prp. nr. 39 (2006-2007) | 29 «Departementet vil understreke fagskolenes rolle i utdanningssystemet … Fagskolene skal … ikke være en del av den ordinære videregående opplæringen. … Det er styret som skal ansette administrativ og faglig ledelse, og ellers ha ansvar for driften av fagskolen. Fylkestinget er formell eier, men den reelle styringsretten ligger i styret for fagskolen. Fylkeskommunens rolle og påvirkningsmulighet som skoleeier, blir tydelig i de tilfeller nytt styre opprettes. Det kan her trekkes en parallell til generalforsamlinger i aksjeselskap, som velger oppnevnt styre i selskapet. » «Departementet vil understreke fagskolenes rolle i utdanningssystemet … Fagskolene skal … ikke være en del av den ordinære videregående opplæringen. … Det er styret som skal ansette administrativ og faglig ledelse, og ellers ha ansvar for driften av fagskolen. Fylkestinget er formell eier, men den reelle styringsretten ligger i styret for fagskolen. Fylkeskommunens rolle og påvirkningsmulighet som skoleeier, blir tydelig i de tilfeller nytt styre opprettes. Det kan her trekkes en parallell til generalforsamlinger i aksjeselskap, som velger oppnevnt styre i selskapet. »

30 Tre måter å styre styrene på Styrevedtekter Budsjett Valg av styre | 30 §§

31 | 31 Eier Fag- skole Styre Ulike organisering av fagskoler Eier Fag- skole Styre Fag- skole Eier Fag- skole Styre Eier Fag- skole Styre Høy- skole Be- drift

32 Veien videre Styrene må på banen! for å ta det ansvaret som de har etter fagskoleloven for å samordne ulike fagskoler de har ansvaret for Skolene må samarbeide med hverandre om erfaringsutveksling med NOKUT om uklarheter for å ligge i forkant av forandringer som de vet kommer NOKUT ønsker et brukerforum i forbindelse med revidering av NOKUTs bestemmelser vedlikehold av NOKUTs bestemmelser opplæring av søkere | 32

33 Forandringer rundt neste hjørne - NKR Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR) vedtatt 15. desember 2011 Departementet har ikke kommet med bestemmelser om når alle nye utdanninger skal være beskrevet i tråd med NKR når alle utdanninger skal være beskrevet i tråd med NKR | 33

34 NOKUT i brev til KD 12.09.2008: NOKUT mener at en tilpasning av studieplanene til et nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk, som innebærer at studiets sluttkvalifikasjoner forblir uendret, er et kvalitetshevende tiltak som ligger innenfor institusjonens faglige fullmakter. NOKUT ser det følgelig ikke som en vesentlig endring som må forelegges NOKUT for vurdering. Omskriving av studieplanene | 34 NOKUT mener at en tilpasning av studieplanene til et nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk, som innebærer at studiets sluttkvalifikasjoner forblir uendret, er et kvalitetshevende tiltak som ligger innenfor institusjonens faglige fullmakter. NOKUT ser det følgelig ikke som en vesentlig endring som må forelegges NOKUT for vurdering.

35 NOKUTs anbefaling Utform alle nye utdanninger i tråd med NKR Spar dobbeltarbeid. Det må gjøres på ett eller annet tidspunkt uansett Begynn arbeidet nå med å omforme eksisterende studieplaner i tråd med NKR | 35

36 Invitasjon NOKUTs fagskolekonferanse Kvalifikasjon og kvalitet 15. til 16. november 2012, i Stavanger | 36

37 Takk for oppmerksomheten! Bjørn R. Stensby brs@nokut.no | 37


Laste ned ppt "Utfordringer og muligheter Årskonferansen for fylkeskommunale fagskoler 2012 10. mai 2012 v/ ass. avdelingsdirektør Bjørn R. Stensby, NOKUT."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google