Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Klassifikasjon av kirurgiske inngrep 1999 Norsk utgave av NOMESKO’s ”Classification of Surgical Procedures” (NCSP) Med tillegg av foreløpige koder for.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Klassifikasjon av kirurgiske inngrep 1999 Norsk utgave av NOMESKO’s ”Classification of Surgical Procedures” (NCSP) Med tillegg av foreløpige koder for."— Utskrift av presentasjonen:

1 Klassifikasjon av kirurgiske inngrep 1999 Norsk utgave av NOMESKO’s ”Classification of Surgical Procedures” (NCSP) Med tillegg av foreløpige koder for ikke-kirurgiske prosedyrer — Overlege Glen Thorsen Kompetansesenter for IT i helsevesenet

2 NCSP versus SIFF-95 NCSP Hierarkisk klassifikasjon En akse 4 (-5) hierarkiske nivåer i kodestruktur med 5 alfanumeriske posisjoner Stort potensiale for utvikling SIFF-95 Sekvensiell liste 0100 - 8998 uten spesiell betydning av de enkelte posisjoner i 4 (-5) sifret kode (nomenklatur, ikke klassifikasjon?) Strukturen er sprengt - utviklingsmulighetene uttømt

3 NCSP oversikt 15 hovedkapitler A B C D E F G H J K L M N P Q I O Æ Ä Ø Ö Å ikke tillatt Svarer til organsystem ( funksjonelt-anatomisk ) 4 underordnede kapitler T U X Y Undersøkelses- og behandlingsprosedyrer med kirurgisk tilknytning 1 tilleggskapittel Z Tilleggsinformasjon om prosedyrene

4 Beskrivelse av NCSP kodene 5 posisjoner - 3 alfabetiske, 2 numeriske (AAA 99) Kodene er uavhengige av spesialitet Kodene er unike Kodesystemet er uttømmende (sekkekoder) Kryssreferanser i varierende utstrekning Diagnostisk informasjon er ekskludert Unntak: Hvis prosedyren er unik for diagnosen og det ikke kan konstrueres en konsis kodetekst uten bruk av diagnosen Eksempel: FHE 00 Transatrial rekonstruksjon ved Fallots tetrade

5 Kodestruktur i hovedkapitlene A-Q Posisjon 123 45Betydning Organsystem A Nervesystemet Anatomisk AA Kranium og intrakranielle region strukturer Inngrepsgruppe AAA Diagnostiske intrakranielle inngrep Inngrep AAA 00 Eksplorativ kraniotomi

6 Kodestruktur i de underordnede kapitler T-X Posisjon 123 45Betydning Kapittel T Mindre kirurgiske inngrep Organsystem TB Endokrine organer ( Flyttet fra posisjon 1 til posisjon 2) Anatomisk TBA Thyroidea region ( Flyttet fra posisjon 2 til posisjon 3) Inngrep TBA 00 Punksjon av thyroidea

7 U Kapittel U: Transluminal endoskopi UJD 02Gastroskopi J Organsystem: Fordøyelsesorganer og milt JD Anatomisk region: Ventrikkel og bulbus duodeni J D A 05 Endoskopisk polypektomi i ventrikkel eller pylorus Sammenligning av kode i underordnet og hovedkapittel       

8 NCSP Hovedkapitler ANervesystemet BEndokrine organer CØyet og øyeregionen DØre, nese, bihuler og strupehode ETenner, kjever, munn og pharynx FHjertet og de store intratorakale kar GBrystvegg, pleura, diafragma, trachea, bronkier, lunger og mediastinum HMamma JFordøyelsesorganer og milt KUrinorganer, mannlige genitalia og retroperitonealrommet LKvinnelige kjønnsorganer MFødselshjelp NBevegelsesapparatet PPerifere kar og lymfesystemet QHud

9 NCSP underordnede kapitler T Mindre kirurgiske inngrep U Transluminal endoskopi (Endoskopi gjennom kroppsåpninger) X Undersøkelser i forbindelse med kirurgiske inngrep Y Uttak av organer eller vev til transplantasjon

10 NCSP tilleggskapittel Z Beskrivende tilleggskoder Anvendbare i prinsipp på alle hovedkapitler og underordnede kapitler Bokstavene X, Z og S i 2. posisjon av koden betyr uspesifisert organsystem og kroppsregion ZX-koder karakteriserer omstendigheter og hendelser under utførelsen av inngrepet ZX-koden er knyttet til ZZ-koder karakteriserer bruk av vev ved rekonstruksjonsinngrep - frie transplantater, lapper, frie mikrovaskulære transplantat, vevsekspandere ZS-koder knytter aktuelle prosedyre til tidligere utført prosedyre, med tredje posisjons bokstav svarende til det tidligere inngreps kapittel Kapittelspesifikke tilleggskoder tilkommer etter hvert De får 2. posisjons bokstav svarende til det kapittel grunnkoden tilhører Foreløpig kun ZF

11 Spesielle kode-elementer i alle kapitler unntatt kapittel Z Xi 2. posisjon angir uspesifisert anatomisk region innenfor aktuelle organsystem Wi 2. posisjon angir reoperasjon, uten spesifisert anatomisk region innenfor organsystemet W i 3. posisjon angir mulige prosedyregrupper som ikke finnes i NCSP (sekkegrupper, “andre-grupper”) 9i 4. posisjon angir mulige prosedyrer som ikke finnes i NCSP (sekkekoder, “annen-koder”)

12 Spesielle kode-elementer i kroppshulekapitlene F G J K L M I disse kapitlene beskriver 5. posisjons siffer tilgangen på følgende måte: 0, 3 og 6:Åpen eller annen konvensjonell tilgang (inklusive blind perkutan) 1, 4 og 7:Endoskopisk tilgang gjennom innstikk eller incisjon 2, 5 og 8:Transluminal endoskopisk tilgang (gjennom naturlig eller kunstig kroppsåpning)

13 Utforming av sekkekodene I kroppshulekapitlene F G J K L M og de tilsvarende 2. posisjons grupper i de underordnede kapitler: 4-5. posisjons sifrene 96 97 98 angir tilgang på samme måte som for alle andre koder i disse kapitlene I de øvrige hovedkapitler og de tilsvarende 2. posisjons grupper i de underordnede kapitlene T U X Z: Sekkekodene (“annen-koder”) får 4-5. posisjons sifrene 99

14 Matrix-koder i kapitlene A N T Et femte hierarkisk nivå for nærmere anatomisk/teknisk spesifisering finnes i følgende kapitler/grupper: ACPerifere nerver NBevegelsesapparatet TNMindre inngrep på bevegelsesapparatet PPerifere kar og lymfesystemet QHud I kapittel P og Q er kodene komplette I kapittel N og gruppene TN og AC er det matrixkoder

15 Eksempler på matrix-koder ACB 1x Eksisjon av lesjon i perifer nerve NGA 1y Eksplorasjon av kneledd 1 N. medianus 2 N. radialis 3 N. ulnaris4 N. peroneus 5 N. tibialis9 Annen/uspesif 0 Perkutan 1 Artroskopisk 2 Åpen

16 Problem med matrix-koder For EDB er det utviklet fullt ekspanderte koder (Fullstendig kodeliste / on-line versjon) Ingen problemer i AC-gruppen I kapittel N er det mulig å konstruere nonsense-koder F.eks.:NGJ 5yOsteosyntese av fraktur i kne eller legg  med margnagle NGJ 50Osteosyntese av patellafraktur med margnagle (Margnagling av knokkel som ikke har margkanal!) Ugyldige koder er fjernet fra on-line versjonen EDB-system må kun godta koder som finnes i on-line versjonen!

17 Generelle tilleggskoder - kapittel Z ZSInngrepets tilknytning til tidligere kirurgi ZXALegemsside ZXBLateral eller medial ZXCOperasjonstekniske forhold (Diatermi, laser, etc.) ZXDØyeblikkelig hjelp eller elektivt inngrep ZXEVarighet av operasjon ZXFÅrsaker til avbrutt inngrep ZXGBehandling av peroperativt hjerteproblem ZZTransplantater, lapper og vevsekspandere ZZAFritt hudtransplantat ZZBFritt senetransplantat ZZC Fritt fascietransplantat etc. ZZRLapper ZZSBruk av lapper og vevsekspander til forskyvning og utvidelse av vev I tillegg foreløpig én gruppe med kapittelspesifikke tilleggs-koder: ZF

18 Kodesekvenser - reoperasjoner Reoperasjonskoden føres før evt. hovedkode Eksempel: JWF 00 Reoperasjon for insuffisiens av anastomose eller sutur ved gastroenterologisk kirurgi JFF 26Sigmoidostomi

19 Kodesekvenser - tilleggskoder Tilleggskoder føres etter tilhørende hovedkode Eksempel: JKA 21Laparoskopisk kolecystektomi ZXF 20Avbrytelse pga. problem med kirurgisk teknikk TJK 01Laparoskopisk kolangiografi JKA 20Kolecystektomi

20 Forklaringer Inklusjoner, eksklusjoner, krysshenvisninger, henvisninger til tilleggskoder Eksempel: JDD Total gastrektomi Inklusive: Omentektomi og reseksjon av tilstøtende øsofagus Inklusive: Lokal lymfeknutedisseksjon Tilleggskode for utvidet lymfeknutedisseksjon (f.eks. D2): Se PJD 98 Samtidig separat torakotomi: Se GAB 10, torakolaparotomi: Se JAH 40 Samtidig splenektomi: Se JMA10 Subtotal gastrektomi: Se JDC JDD 00 Total gastrektomi med Roux-en-Y øsofagojejunostomi JDD 96 Total gastrektomi med annen rekonstruksjon Inklusive: Med konstruksjon av reservoar

21 Vedlikeholdssystem Nordisk Medisinalstatistisk Komité (NOMESKO) har opphavsretten til NCSP Vedlikeholdsarbeidet er gitt som oppdrag til det nordiske WHO-senteret for sykdomsklassifikasjon Nordisk referansegruppe for medisinske klassifikasjoner foreslår årlige revisjoner av NCSP, som vedtas av WHO-senterets styre Norge har deltatt siden 1997

22 Hvordan få frem norske forslag? Det er ønskelig med en nasjonal referansegruppe for NCSP for å bearbeide norske forslag som skal legges frem i den nordiske referansegruppen Inntil den opprettes, meld til KITH, gjerne til: glen.thorsen@kith.no Elektronisk diskusjonsgruppe: ncsp@socmed.uu.se Anbefales!

23 Midlertidige nasjonale særkoder Midlertidig løsning for koder som vil bli foreslått i den nordiske referansegruppen Midlertidig løsning for prosedyrer som ikke har noen annen plassering i norsk kodeverk Arvegods fra SIFF-95 Prosedyrer som fagkonsulenter sterkt har ønsket å kunne registrere Prosedyrer som må registreres i anledning innsatsstyrt finansiering (ISF)

24 Midlertidige nasjonale særkoder - struktur Tredje posisjons bokstav erstattet med siffer Kodene har ikke NCSP-struktur Ikke konsekvent anatomisk oppbygget Faglige innhold ikke vurdert i NCSP-prosjektet Ikke unike koder Det forekommer overlapping både særkoder imellom og med genuine NCSP-koder Særkodene er plassert i Vedlegg 2 til NCSP-N, dessuten som kryssreferanser med egen typografi i de mest nærliggende kapitler

25 Hva skal skje med særkodene? De kan ikke integreres i NCSP De fleste skriver seg fra andre kodeverk, hvor logikk og struktur skiller seg fra NCSP NCSP kan ikke bygges ut til et generelt klinisk prosedyre-kodeverk Det må utvikles flere kliniske prosedyre- kodeverk enn NCSP Også et stort antall genuine NCSP-prosedyrer bør overføres til nye kodeverk

26 Tenkt modell for system av prosedyreklassifikasjoner KODE KAIRONF Kirurgisk Anestesi/int Intervensjons- Røntgendiag- Neonatologisk Onkologisk Fysik diag Billeddiag B - et cetera NCSP

27 Terminologi og ortografi Kodetekster er definerende, ikke beskrivende, og ikke beregnet til bruk i operasjonsbeskrivelser Terminologien er tilpasset norsk utgave av ICD-10 med modifikasjoner som stoffets egenart tilsier Ortografien følger også ICD-10 med få unntak Norsk Termbank er brukt som språkkonsulent

28 Noen nøkkeltermer Lesjon Begrepet omfatter alle slags lokale forandringer i organer eller vev, uansett etiologi Reseksjonsinngrep Eksisjon er brukt om total eller subtotal fjernelse av organ eller struktur Reseksjon er brukt om partiell eksisjon Ekstirpasjon eller enukleasjon er brukt om fjerning av en lokalisert lesjon fra et organ eller en struktur -ektomi som endelse har samme betydning som eksisjon


Laste ned ppt "Klassifikasjon av kirurgiske inngrep 1999 Norsk utgave av NOMESKO’s ”Classification of Surgical Procedures” (NCSP) Med tillegg av foreløpige koder for."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google