Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

9 februar, 2004. Norsk klassifikasjon av medisinske prosedyrer • Introduksjon • Kodeveiledning • v/Arnt Ole Ree, KITH •

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "9 februar, 2004. Norsk klassifikasjon av medisinske prosedyrer • Introduksjon • Kodeveiledning • v/Arnt Ole Ree, KITH •"— Utskrift av presentasjonen:

1 9 februar, 2004

2 Norsk klassifikasjon av medisinske prosedyrer • Introduksjon • Kodeveiledning • v/Arnt Ole Ree, KITH • kodehjelp@kith.no kodehjelp@kith.no • Presentasjon for kopiering av aktuelle tema alt etter målgruppe. Forutsettes supplert/revidert av lokale innførings- og opplæringsansvarlige ved helseforetakene.

3 9 februar, 2004

4 NCMP introduksjon • Del I: • Hva er NCMP • Formål • Innføring • Hva skal registreres • Poliklinikk versus sengeavdeling • Utfordringer ved innføring • Del II: • Kodeveiledning • Nærmere om struktur og innhold i NCMP

5 9 februar, 2004 NCMP Norsk klassifikasjon av medisinske prosedyrer • Utgjør et supplement til NCSP • Hensikten er at de medisinske miljøene skal kunne beskrive faglige prosedyrer i virksomheten i tillegg til diagnosebeskrivelsen • Fra enkle - til avanserte og tidkrevende prosedyrer • Tilleggskoder • Innføres ved poliklinikker fra 2006

6 9 februar, 2004

7 NCMP ▪ En samling medisinsk-kliniske prosedyrer for offentlige poliklinikker, sykehusavdelinger og private spesialister ▪ Utarbeidet i samarbeid med norske fagspesialister fra ca. 20 fagområder ▪ Tilsvarende nordiske klassifikasjoner: ▪ Ny medisinsk del av Klassifikation av Vård och Omsorg (KVÅ, Sverige) ▪ Visse hovedgrupper innen Sundhedsvæsenets KlassifikationsSystem (SKS, Danmark)

8 9 februar, 2004 Siktemålet med ny klassifikasjon • Etablere et enhetlig system for å beskrive alle kliniske aktiviteter, likt for poliklinikk og innleggelser, private spesialister inkludert • Kommer foreløpig i tillegg til NCSP, men skal samkjøres • Enhetlig, DRG-basert, refusjonssystem også for poliklinisk aktivitet ved offentlige sykehus inkludert private spesialister

9 9 februar, 2004 UTSNITT FRA NCMP KAPITTEL A NERVESYSTEMET AA Kranium og intrakranielle strukturer AADE Ultralyd bildedannelse, inklusive dupleks AADE00 Cerebral ultralyd avbildning, evt. med dupleks AAFE Elektrofysiologiske undersøkelser AAFE00 Standard elektroencefalografi (EEG) Inkluderer ev. lys- eller hyperventilasjonsstimulering AAFE05 Søvndeprivert EEG AAFE10 EEG langtidsregistrering Inkluderer bruk av bærbar opptaker AAFE15 EEG overvåkning med ekstrakranielle elektroder Inkluderer bruk av video AAFE20 EEG overvåkning med intrakranielle elektroder Inkluderer bruk av video AAFE25 Sfenoidal EEG..... m. fl. AAFF Flowmetri AAFF00 Måling av cerebral blodstrøm med transkraniell Doppler Eksklusive avbildning, se AADE00

10 9 februar, 2004 Innholdet i klassifikasjonen • Ca. 700 nye tidligere ikke klassifiserte tiltak innen indremedisinske fagfelt som nevrologi, kardiologi, gastroenterologi m.fl. samt ikke-kirurgiske tiltak innen ØNH, ortopedi, hud, gyn-obst m.m. • Ca. 200 prosedyrer ”overført” fra NCSP: • Diagnostiske prosedyrer med medisinsk innhold, f.eks. EKG, o.l. (fra X-kapittel) • Midlertidige nasjonale særkoder • Omfatter ikke nukleærmedisin, rehabilitering og psykiatri

11 9 februar, 2004 Innføring av NCMP/NCSP registrering • Innføres obligatorisk på alle offentlige poliklinikker fra 1.1.2006 • Parallell registrering av RTV-takster og NCMP ev. NCSP-koder ved alle polikliniske konsultasjoner • Ved innleggelser forsøksvis (pilotering) • Ved privat spesialistpraksis forsøksvis

12 9 februar, 2004 Utfasing av RTV-takster i 2007 • RTV-refusjon for polikliniske konsultasjoner, som er registrert med NCMP- eller NCSP- kode, avsluttes fra 2007 • Fra 2007 registreres bare ICD-10 diagnoser samt prosedyrekoder fra NCMP og NCSP

13 9 februar, 2004 Hva skal registreres? • Prosedyrer som ønskes registrert for lokal aktivitetsstatistikk • Prosedyrer som er sentrale for å beskrive ressursbruk ved konsultasjonen • Tiltak som ikke skal registreres • A. Prosedyrer som inngår i vanlig klinisk undersøkelse • B. Prosedyrer som er forutsetning for en annen, mer ressurskrevende prosedyre • C. Prosedyrer som har ingen eller liten ressursmessig betydning

14 9 februar, 2004 2006: ET OVERGANGSÅR For poliklinikker: • Registrere RTV-takst samt NCMP+NCSP i følge felles bokutgave og felles koderegister. • OBS: Kun NCMP-kodene for overførte X-koder og nasjonale midlertidige særkoder fra NCSP er gyldige For innleggelser: • NCSP brukes som tidligere i forhold til egen bokutgave og eget koderegister (mange oppdateringer for 2006) • Alle X-koder og nasjonale midlertidige særkoder i NCSP gjelder i 2006

15 9 februar, 2004 Hva om NCMP-koder benyttes frivillig (eller feilaktig) for innlagte pasienter? • Sjekk at NCMP-prosedyrer ikke fortrenger NCSP-koder ved rapportering til NPR • Sjekk at det rapporteres ”originale” koder for koder fra kapittel X i NCSP og for de midlertidige nasjonale særkoder listet i NCSP • Mappingtabell mellom gamle og nye koder vil bli lagt på www.kith.no/ncmpwww.kith.no/ncmp

16 9 februar, 2004 Mappingtabell for prosedyrer overført til NCMP NCSP NCMP XCD10 AAFE82 XCD10 AAFE80 XD085 AAFE85 TA510 ABGB00 TA510 ABGC10 TA511 ABGC11 TA751 ACGB59 TA752 ACGB59 TA753 ACGB59 TA754 ACGB59 TA755 ACGB59 etc.

17 9 februar, 2004 Råd for tilrettelegging lokalt • Et eksemplar av felles bokutgave NCSP og NCMP for 2006 i alle registreringsrom • Felles bokutgave vil foreligge fra 1/12-2005 • Felles søkeverktøy ferdigstilles medio desember 2005

18 9 februar, 2004 Bestilling materiell • Felles bokutgave NCSP og NCMP 2006 vil foreligge til 5. desember 2005 • Boken bestilles hos: Fagbokforlaget AS, Kanalveien 51, 5068 Bergen, Telefon 55 38 88 38, e-post: ordre@fagbokforlaget.no. ordre@fagbokforlaget.no • Elektroniske utgaver i form av bok/søkeverktøy og pdf-fil blir gratis nedlastbar fra 15. desember fra www.kith.no/ncmp. www.kith.no/ncmp • Bokfil for kun NCSP 2006 (pdf) kan være aktuell for bruk på sengeavdelinger, - se www.kith.no/ncsp.www.kith.no/ncsp

19 9 februar, 2004 Vurdere å lage fagspesifikke kortlister • Lister over mest aktuelle diagnose(-kode)r og prosedyre(-kode)r (ca. A4-ark) kan lages av: • Alt I: Ansvarlige fagpersoner ved avdelingen • Alt II: Ansvarlige fagpersoner innen HF-et • Alt III: I samarbeid med Legeforeningens spesialistkomiteer • Kortlister kan føre til systematiske feil og uspesifikk koding! • Finnes ikke koden(e) på kortlisten må oppslag i bok eller søkeverktøy foretas!

20 9 februar, 2004 Felles bokutgave for NCMP og NCSP for 2006 • Felles hovedkapitler • Felles anatomisk seksjonsinndeling • Under hver anatomiske seksjon følger • NCMP koder og prosedyrer • NCSP koder og prosedyrer • Fra 2007 vil både NCSP og NCMP ha 6-tegns kodestruktur og derved kunne integreres fullt ut • (NCSP har i dag fem-tegns kode)

21 9 februar, 2004 Eksempel fra felles bokutgave KAPITTEL A NERVESYSTEMET (NCMP NCSP) AA Kranium og intrakranielle strukturer AAAA Overvåking/monitorering AAAA00 Overvåking av intrakranielt trykk....... AADE Ultralyd bildedannelse, ev. dupleks AADE00 Cerebral ultralyd avbildning, ev. dupleks....... AAFE Elektrofysiologilogiske undersøkelser AAFE00 Standard elektroencefalografi (EEG)....... AAFF Flowmetri AAFF00 Cerebral blodstrøm med transkraniell Doppler Eksklusive avbildning, se AADE00 AAA Diagnostiske intrakranielle inngrep AAA 00 Eksplorativ kraniotomi AAA 10 Biopsi via kraniotomi Stereotaktisk intrakraniell biopsi: Se AASG 00AASG 00 AAA 20 Innlegging av intraventrikulær trykkmåler Osv.. Merk at NCMP-prosedyrene (sekstegnskode) har mørk blå skrift og NCSP-prosedyrene (femtegnskode) har mørk rød skrift

22 9 februar, 2004 Råd for opplæring • Avsett tilstrekkelig tid for opplæring • Anskaff nødvendig antall bøker • Bruk elektroniske hjelpemidler • Planlegg oppfølging (spesielt av nyansatte) • Hold tilsyn med kodepraksis, drøft statistikken • Lokal ansvarliggjøring og motivasjon er viktig

23 9 februar, 2004 Hovedutfordringer • Gjøre alle spesialistpoliklinikker, offentlige så vel som private, kjent med bruken av NCMP og NCSP • Fremme korrekt og hensiktsmessig kodepraksis både mht diagnosekoding (ICD- 10) og prosedyrekoder • Korrekte registreringer i overgangen fra to til ett felles kodeverk

24 9 februar, 2004 NCMP INTRODUKSJON del II Kodeveiledning

25 9 februar, 2004 NCMP – struktur og innhold • En oversikt over klassifikasjonens prinsipper, struktur og innhold, med eksempler

26 9 februar, 2004 Kodestruktur Kodens fire første tegn har en logisk struktur: • 1. & 2. = Anatomisk lokalisasjon (stort sett som NCSP) • 3. & 4. = Type tiltak • A= Intensivtiltak + undergrupper • D = Bildediagnostikk + undergrupper • F = Diagnostiske tester, observasjoner og målinger (”vanlig diagnostikk” minus blodprøver o.l.) + undergrupper • O = Onkologi + undergrupper •..... • 5. & 6. = Løpesifre uten innhold (nødvendig for at koden skal bli entydig)

27 9 februar, 2004 Klassifikasjonsprinsipper • Prosedyrer er i hovedsak klassifisert etter anatomisk lokalisasjon og type prosedyre • Anatomisk klassifikasjon tilsvarende som for NCSP og ICD-10: • A: Nervesystemet • B: Endokrine organer • C: Øyet • D: ØNH • osv.

28 9 februar, 2004 Nye hovedkapitler i NCMP Kapittel R: Blod med bestanddeler Kapittel W: Generelle tiltak (Prosedyrer som ikke hører under noen spesifikk anatomisk lokalisasjon eller medisinsk spesialitet)

29 9 februar, 2004 Anatomiske regioner i NCMP • I hovedsak som NCSP • Eksempel: AA Kranium og intrakranielle strukturer • X-”regioner” (AX, BX.. osv) : Prosedyrer uten spesifikk regional forankring innen kapitlet • Eksempel: QX: Uspesifisert hudregion • W-KAPITTEL – egne subseksjoner: • WA Profylakse • WB Legemiddelbehandling • mm

30 9 februar, 2004 Klassifikasjon av prosedyrekategori • Til en viss grad fagbasert (men ikke etter spesialitet) • A: Intensivmedisin og anestesitiltak • D: Diagnostiske avbildningsprosedyrer • F: Diagnostiske tester, observasjoner og målinger • G: Klinisk medisinske tiltak IKA • O: Onkologi • R: Rehabilitering • S: Kirurgi (midlertidig klassifikasjon) • X: Administrative tiltak • Z: Tilleggskoder

31 9 februar, 2004 Prosedyretype, subkategorier Eksempel på subkategorier for prosedyre- kategori F Diagnostiske tester, observasjoner og målinger: • FE Elektrofysiologiske undersøkelser • FF Flowmetri • FM Trykkmåling • m.fl.

32 9 februar, 2004 Eksempler på klassifikasjon, utdrag fra NCMP Kapittel F Hjertet og de store intratorakale kar Ultralydundersøkelse med transøsofageal tilgang: Se JDDE02 FA Store intratorakale vener FAFM Trykkmåling FAFM00Invasiv måling av sentralt venetrykk Inkluderer innlegging og fjerning av kateter FB Lungearterien med greiner FBGC Bruk av spesifiserte instrumenter (katetere, pumper o.l.) FBGC00Innlegging eller bytte av kateter i lungearterie Inkluderer fjerning

33 9 februar, 2004 To kodeeksempler AAFM 00 Kontinuerlig måling av intracerebralt trykk EJFX 00 Utredning av lukt og smak AA Kranium og intrakranielle strukturer FM Trykkmåling FX Diagnostiske tester, observasjoner og målinger IKA EJ Tunge og munngulv løpesifre

34 9 februar, 2004

35 PROSEDYRER OVERFØRT FRA NCSP-BOKEN OG OMKODET IHT. NCMPS KLASSIFIKASJONSPRINSIPP • Alle midlertidige nasjonale særkoder overført fra NCSP til NCMP • X-koder -- ”Undersøkelser i forbindelse med kirurgiske inngrep” -- overført til NCMP med unntak av peroperative prosedyrer

36 9 februar, 2004 TILLEGGSKODER • Z-koder (fem tegn) fra NCMP eller NCSP kan brukes uansett opprinnelse • ATC-koder (sju tegn, jf. Felleskatalogen) for å spesifiserer leghemiddel • Registreres sammen med aktuelle prosedyre

37 9 februar, 2004

38

39 Hvordan finne riktig prosedyrekode I 1) Avgjøre HVOR og HVA og slå opp i boka basert på systematikken i klassifikasjonen eller 2) Søke etter ord/begrep som antas inngå i prosedyreteksten i • A) elektronisk bokutgave • B) søkeverktøy

40 9 februar, 2004 Hvordan finne riktig prosedyrekode II Alternativ 1. Systematisk søk • A: Hvilken anatomisk lokalisasjon? • Slå opp riktig kapittel og anatomisk seksjon • Hvis ingen spesifikk lokalisasjon: Se kapittel W • B: Hva går prosedyren ut på? • Lokaliser hovedkategori: • A: Intensivbehandling • D: Bildediagnostikk • F: Diagnostiske tester, observasjoner og undersøkelser • osv. • Lokaliser subkategori (et oversiktlig fåtall) og derunder prosedyre

41 9 februar, 2004 Hvordan finne riktig prosedyre III Alternativ 2. Tekstsøk • Søk i felles bokutgave for NCSP & NCMP • Søk i bokutgave for NCMP (pdf-fil) under www.kith.no/ncmp www.kith.no/ncmp • Bruk felles søkeverktøy for NCSP & NCMP (krever installasjon – ev. på (sykehus)nett)

42 9 februar, 2004 God kodepraksis • Les kodeveiledning • Følg systematikken i kodeverket • Sjekk kriterier (inklusjon/eksklusjon)

43 9 februar, 2004

44

45

46 KODEHJELP • KITH gir på oppdrag fra SHdir gratis hjelp ved henvendelser • Info og materiell på www.kith.no/ncmpwww.kith.no/ncmp • Spørsmål om koding kan meldes via e-post til kodehjelp@kith.no kodehjelp@kith.no

47 9 februar, 2004 Lokal opplæringsleder fortsetter - LYKKE TIL!


Laste ned ppt "9 februar, 2004. Norsk klassifikasjon av medisinske prosedyrer • Introduksjon • Kodeveiledning • v/Arnt Ole Ree, KITH •"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google