Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

9 februar, 2004.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "9 februar, 2004."— Utskrift av presentasjonen:

1 9 februar, 2004

2 Norsk klassifikasjon av medisinske prosedyrer
Introduksjon Kodeveiledning v/Arnt Ole Ree, KITH Presentasjon for kopiering av aktuelle tema alt etter målgruppe. Forutsettes supplert/revidert av lokale innførings- og opplæringsansvarlige ved helseforetakene. 9 februar, 2004

3 9 februar, 2004

4 Poliklinikk versus sengeavdeling Utfordringer ved innføring Del II:
NCMP introduksjon Del I: Hva er NCMP Formål Innføring Hva skal registreres Poliklinikk versus sengeavdeling Utfordringer ved innføring Del II: Kodeveiledning Nærmere om struktur og innhold i NCMP 9 februar, 2004

5 NCMP Norsk klassifikasjon av medisinske prosedyrer
Utgjør et supplement til NCSP Hensikten er at de medisinske miljøene skal kunne beskrive faglige prosedyrer i virksomheten i tillegg til diagnosebeskrivelsen Fra enkle - til avanserte og tidkrevende prosedyrer Tilleggskoder Innføres ved poliklinikker fra 2006 9 februar, 2004

6 9 februar, 2004

7 Tilsvarende nordiske klassifikasjoner:
NCMP En samling medisinsk-kliniske prosedyrer for offentlige poliklinikker, sykehusavdelinger og private spesialister Utarbeidet i samarbeid med norske fagspesialister fra ca. 20 fagområder Tilsvarende nordiske klassifikasjoner: Ny medisinsk del av Klassifikation av Vård och Omsorg (KVÅ, Sverige) Visse hovedgrupper innen Sundhedsvæsenets KlassifikationsSystem (SKS, Danmark) 9 februar, 2004

8 Siktemålet med ny klassifikasjon
Etablere et enhetlig system for å beskrive alle kliniske aktiviteter, likt for poliklinikk og innleggelser, private spesialister inkludert Kommer foreløpig i tillegg til NCSP, men skal samkjøres Enhetlig, DRG-basert, refusjonssystem også for poliklinisk aktivitet ved offentlige sykehus inkludert private spesialister 9 februar, 2004

9 UTSNITT FRA NCMP KAPITTEL A NERVESYSTEMET
AA Kranium og intrakranielle strukturer AADE Ultralyd bildedannelse, inklusive dupleks AADE Cerebral ultralyd avbildning, evt. med dupleks AAFE Elektrofysiologiske undersøkelser AAFE Standard elektroencefalografi (EEG) Inkluderer ev. lys- eller hyperventilasjonsstimulering AAFE Søvndeprivert EEG AAFE EEG langtidsregistrering Inkluderer bruk av bærbar opptaker AAFE EEG overvåkning med ekstrakranielle elektroder Inkluderer bruk av video AAFE EEG overvåkning med intrakranielle elektroder Inkluderer bruk av video AAFE Sfenoidal EEG m. fl. AAFF Flowmetri AAFF Måling av cerebral blodstrøm med transkraniell Doppler Eksklusive avbildning, se AADE00 9 februar, 2004

10 Innholdet i klassifikasjonen
Ca. 700 nye tidligere ikke klassifiserte tiltak innen indremedisinske fagfelt som nevrologi, kardiologi, gastroenterologi m.fl. samt ikke-kirurgiske tiltak innen ØNH, ortopedi, hud, gyn-obst m.m. Ca. 200 prosedyrer ”overført” fra NCSP: Diagnostiske prosedyrer med medisinsk innhold, f.eks. EKG, o.l. (fra X-kapittel) Midlertidige nasjonale særkoder Omfatter ikke nukleærmedisin, rehabilitering og psykiatri 9 februar, 2004

11 Innføring av NCMP/NCSP registrering
Innføres obligatorisk på alle offentlige poliklinikker fra Parallell registrering av RTV-takster og NCMP ev. NCSP-koder ved alle polikliniske konsultasjoner Ved innleggelser forsøksvis (pilotering) Ved privat spesialistpraksis forsøksvis 9 februar, 2004

12 Utfasing av RTV-takster i 2007
RTV-refusjon for polikliniske konsultasjoner, som er registrert med NCMP- eller NCSP-kode, avsluttes fra 2007 Fra 2007 registreres bare ICD-10 diagnoser samt prosedyrekoder fra NCMP og NCSP 9 februar, 2004

13 Prosedyrer som ønskes registrert for lokal aktivitetsstatistikk
Hva skal registreres? Prosedyrer som ønskes registrert for lokal aktivitetsstatistikk Prosedyrer som er sentrale for å beskrive ressursbruk ved konsultasjonen Tiltak som ikke skal registreres A. Prosedyrer som inngår i vanlig klinisk undersøkelse B. Prosedyrer som er forutsetning for en annen, mer ressurskrevende prosedyre C. Prosedyrer som har ingen eller liten ressursmessig betydning 9 februar, 2004

14 2006: ET OVERGANGSÅR For poliklinikker:
Registrere RTV-takst samt NCMP+NCSP i følge felles bokutgave og felles koderegister. OBS: Kun NCMP-kodene for overførte X-koder og nasjonale midlertidige særkoder fra NCSP er gyldige For innleggelser: NCSP brukes som tidligere i forhold til egen bokutgave og eget koderegister (mange oppdateringer for 2006) Alle X-koder og nasjonale midlertidige særkoder i NCSP gjelder i 2006 9 februar, 2004

15 Hva om NCMP-koder benyttes frivillig (eller feilaktig) for innlagte pasienter?
Sjekk at NCMP-prosedyrer ikke fortrenger NCSP-koder ved rapportering til NPR Sjekk at det rapporteres ”originale” koder for koder fra kapittel X i NCSP og for de midlertidige nasjonale særkoder listet i NCSP Mappingtabell mellom gamle og nye koder vil bli lagt på 9 februar, 2004

16 Mappingtabell for prosedyrer overført til NCMP
NCSP NCMP XCD10 AAFE82 XCD10 AAFE80 XD085 AAFE85 TA510 ABGB00 TA510 ABGC10 TA511 ABGC11 TA751 ACGB59 TA752 ACGB59 TA753 ACGB59 TA754 ACGB59 TA755 ACGB59 etc. 9 februar, 2004

17 Råd for tilrettelegging lokalt
Et eksemplar av felles bokutgave NCSP og NCMP for 2006 i alle registreringsrom Felles bokutgave vil foreligge fra 1/ Felles søkeverktøy ferdigstilles medio desember 2005 9 februar, 2004

18 Bestilling materiell Felles bokutgave NCSP og NCMP 2006 vil foreligge til 5. desember 2005 Boken bestilles hos: Fagbokforlaget AS, Kanalveien 51, 5068 Bergen, Telefon , e-post: Elektroniske utgaver i form av bok/søkeverktøy og pdf-fil blir gratis nedlastbar fra 15. desember fra Bokfil for kun NCSP 2006 (pdf) kan være aktuell for bruk på sengeavdelinger, - se 9 februar, 2004

19 Vurdere å lage fagspesifikke kortlister
Lister over mest aktuelle diagnose(-kode)r og prosedyre(-kode)r (ca. A4-ark) kan lages av: Alt I: Ansvarlige fagpersoner ved avdelingen Alt II: Ansvarlige fagpersoner innen HF-et Alt III: I samarbeid med Legeforeningens spesialistkomiteer Kortlister kan føre til systematiske feil og uspesifikk koding! Finnes ikke koden(e) på kortlisten må oppslag i bok eller søkeverktøy foretas! 9 februar, 2004

20 Felles bokutgave for NCMP og NCSP for 2006
Felles hovedkapitler Felles anatomisk seksjonsinndeling Under hver anatomiske seksjon følger NCMP koder og prosedyrer NCSP koder og prosedyrer Fra 2007 vil både NCSP og NCMP ha 6-tegns kodestruktur og derved kunne integreres fullt ut (NCSP har i dag fem-tegns kode) 9 februar, 2004

21 Eksempel fra felles bokutgave
KAPITTEL A NERVESYSTEMET (NCMP NCSP) AA  Kranium og intrakranielle strukturer AAAA Overvåking/monitorering AAAA00 Overvåking av intrakranielt trykk AADE Ultralyd bildedannelse, ev. dupleks AADE00 Cerebral ultralyd avbildning, ev. dupleks AAFE Elektrofysiologilogiske undersøkelser AAFE00 Standard elektroencefalografi (EEG) AAFF Flowmetri AAFF00 Cerebral blodstrøm med transkraniell Doppler Eksklusive avbildning, se AADE00 AAA  Diagnostiske intrakranielle inngrep AAA 00 Eksplorativ kraniotomi AAA 10 Biopsi via kraniotomi Stereotaktisk intrakraniell biopsi: Se AASG 00 AAA 20 Innlegging av intraventrikulær trykkmåler Osv.. Merk at NCMP-prosedyrene (sekstegnskode) har mørk blå skrift og NCSP-prosedyrene (femtegnskode) har mørk rød skrift 9 februar, 2004

22 Avsett tilstrekkelig tid for opplæring Anskaff nødvendig antall bøker
Råd for opplæring Avsett tilstrekkelig tid for opplæring Anskaff nødvendig antall bøker Bruk elektroniske hjelpemidler Planlegg oppfølging (spesielt av nyansatte) Hold tilsyn med kodepraksis, drøft statistikken Lokal ansvarliggjøring og motivasjon er viktig 9 februar, 2004

23 Korrekte registreringer i overgangen fra to til ett felles kodeverk
Hovedutfordringer Gjøre alle spesialistpoliklinikker, offentlige så vel som private, kjent med bruken av NCMP og NCSP Fremme korrekt og hensiktsmessig kodepraksis både mht diagnosekoding (ICD-10) og prosedyrekoder Korrekte registreringer i overgangen fra to til ett felles kodeverk 9 februar, 2004

24 NCMP INTRODUKSJON del II Kodeveiledning
9 februar, 2004

25 NCMP – struktur og innhold
En oversikt over klassifikasjonens prinsipper, struktur og innhold, med eksempler 9 februar, 2004

26 Kodestruktur Kodens fire første tegn har en logisk struktur:
1. & 2. = Anatomisk lokalisasjon (stort sett som NCSP) 3. & 4. = Type tiltak A= Intensivtiltak + undergrupper D = Bildediagnostikk + undergrupper F = Diagnostiske tester, observasjoner og målinger (”vanlig diagnostikk” minus blodprøver o.l.) + undergrupper O = Onkologi + undergrupper ..... 5. & 6. = Løpesifre uten innhold (nødvendig for at koden skal bli entydig) 9 februar, 2004

27 Klassifikasjonsprinsipper
Prosedyrer er i hovedsak klassifisert etter anatomisk lokalisasjon og type prosedyre Anatomisk klassifikasjon tilsvarende som for NCSP og ICD-10: A: Nervesystemet B: Endokrine organer C: Øyet D: ØNH osv. 9 februar, 2004

28 Nye hovedkapitler i NCMP
Kapittel R: Blod med bestanddeler Kapittel W: Generelle tiltak (Prosedyrer som ikke hører under noen spesifikk anatomisk lokalisasjon eller medisinsk spesialitet) 9 februar, 2004

29 Anatomiske regioner i NCMP
I hovedsak som NCSP Eksempel: AA Kranium og intrakranielle strukturer X-”regioner” (AX, BX.. osv) : Prosedyrer uten spesifikk regional forankring innen kapitlet Eksempel: QX: Uspesifisert hudregion W-KAPITTEL – egne subseksjoner: WA Profylakse WB Legemiddelbehandling mm 9 februar, 2004

30 Klassifikasjon av prosedyrekategori
Til en viss grad fagbasert (men ikke etter spesialitet) A: Intensivmedisin og anestesitiltak D: Diagnostiske avbildningsprosedyrer F: Diagnostiske tester, observasjoner og målinger G: Klinisk medisinske tiltak IKA O: Onkologi R: Rehabilitering S: Kirurgi (midlertidig klassifikasjon) X: Administrative tiltak Z: Tilleggskoder 9 februar, 2004

31 Prosedyretype, subkategorier
Eksempel på subkategorier for prosedyre-kategori F Diagnostiske tester, observasjoner og målinger: FE Elektrofysiologiske undersøkelser FF Flowmetri FM Trykkmåling m.fl. 9 februar, 2004

32 Eksempler på klassifikasjon, utdrag fra NCMP
Kapittel F Hjertet og de store intratorakale kar Ultralydundersøkelse med transøsofageal tilgang: Se JDDE02 FA Store intratorakale vener FAFM Trykkmåling FAFM00 Invasiv måling av sentralt venetrykk Inkluderer innlegging og fjerning av kateter FB Lungearterien med greiner FBGC Bruk av spesifiserte instrumenter (katetere, pumper o.l.) FBGC00 Innlegging eller bytte av kateter i lungearterie Inkluderer fjerning 9 februar, 2004

33 AA Kranium og intrakranielle strukturer
To kodeeksempler AA Kranium og intrakranielle strukturer FM Trykkmåling AAFM 00 Kontinuerlig måling av intracerebralt trykk EJFX Utredning av lukt og smak løpesifre FX Diagnostiske tester, observasjoner og målinger IKA EJ Tunge og munngulv 9 februar, 2004

34 9 februar, 2004

35 Alle midlertidige nasjonale særkoder overført fra NCSP til NCMP
PROSEDYRER OVERFØRT FRA NCSP-BOKEN OG OMKODET IHT. NCMPS KLASSIFIKASJONSPRINSIPP Alle midlertidige nasjonale særkoder overført fra NCSP til NCMP X-koder -- ”Undersøkelser i forbindelse med kirurgiske inngrep” -- overført til NCMP med unntak av peroperative prosedyrer 9 februar, 2004

36 Z-koder (fem tegn) fra NCMP eller NCSP kan brukes uansett opprinnelse
TILLEGGSKODER Z-koder (fem tegn) fra NCMP eller NCSP kan brukes uansett opprinnelse ATC-koder (sju tegn, jf. Felleskatalogen) for å spesifiserer leghemiddel Registreres sammen med aktuelle prosedyre 9 februar, 2004

37 9 februar, 2004

38 9 februar, 2004

39 Hvordan finne riktig prosedyrekode I
1) Avgjøre HVOR og HVA og slå opp i boka basert på systematikken i klassifikasjonen eller 2) Søke etter ord/begrep som antas inngå i prosedyreteksten i A) elektronisk bokutgave B) søkeverktøy 9 februar, 2004

40 Hvordan finne riktig prosedyrekode II Alternativ 1. Systematisk søk
A: Hvilken anatomisk lokalisasjon? Slå opp riktig kapittel og anatomisk seksjon Hvis ingen spesifikk lokalisasjon: Se kapittel W B: Hva går prosedyren ut på? Lokaliser hovedkategori: A: Intensivbehandling D: Bildediagnostikk F: Diagnostiske tester, observasjoner og undersøkelser osv. Lokaliser subkategori (et oversiktlig fåtall) og derunder prosedyre 9 februar, 2004

41 Hvordan finne riktig prosedyre III Alternativ 2. Tekstsøk
Søk i felles bokutgave for NCSP & NCMP Søk i bokutgave for NCMP (pdf-fil) under Bruk felles søkeverktøy for NCSP & NCMP (krever installasjon – ev. på (sykehus)nett) 9 februar, 2004

42 Følg systematikken i kodeverket Sjekk kriterier (inklusjon/eksklusjon)
God kodepraksis Les kodeveiledning Følg systematikken i kodeverket Sjekk kriterier (inklusjon/eksklusjon) 9 februar, 2004

43 9 februar, 2004

44 9 februar, 2004

45 9 februar, 2004

46 KITH gir på oppdrag fra SHdir gratis hjelp ved henvendelser
KODEHJELP KITH gir på oppdrag fra SHdir gratis hjelp ved henvendelser Info og materiell på Spørsmål om koding kan meldes via e-post til 9 februar, 2004

47 Lokal opplæringsleder fortsetter - LYKKE TIL!
9 februar, 2004


Laste ned ppt "9 februar, 2004."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google