Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hroar Piene11. juni 2003. Hroar Piene11. juni 2003 Hovedmålsetninger med nye prosedyrebeskrivelser: 1. Å lage fornuftig statistikk over virksomheten og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hroar Piene11. juni 2003. Hroar Piene11. juni 2003 Hovedmålsetninger med nye prosedyrebeskrivelser: 1. Å lage fornuftig statistikk over virksomheten og."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hroar Piene11. juni 2003

2 Hroar Piene11. juni 2003 Hovedmålsetninger med nye prosedyrebeskrivelser: 1. Å lage fornuftig statistikk over virksomheten og kunne se denne i sammenheng med inneliggende pasienter 2. Skape medisinsk og ressursmessig homogene grupper som egner seg for finansiering av poliklinikktjenester. 3. Skape et bedre grunnlag for å prisfastsette spesialisttjenester utenfor sykehus.

3 Hroar Piene11. juni 2003 DRG-O(ambulant) for ikke-kirurgiske aktiviteter Diagnose + Besøkskategori + Prosedyre/Tiltak  Produktgrupper (”DRG-er”) som er medisinsk og ressursmessig homogene

4 Hroar Piene11. juni 2003 Besøkskategorier, ca 10 stk • 1. SUMMARISK/BEGRENSET UNDERSØKELSE • Varighet: 5- 15 minutter • Brukes ved enkle undersøkelser eller øyeblikkelig hjelp. Omfatter kortvarig vurdering med tanke videre formidling til rett nivå i behandlingssystemet. • 2. FULLSTENDIG UNDERSØKELSE • Varighet: 15 - 40 minutter • Omfatter full ambulant undersøkelse med tilbakemelding til pasientens fastlege/henvisende lege. • 3. OMFATTENDE UNDERSØKELSE • Varighet: 40 – 60 minutter • Omfatter full anamnese og opptak av status presens, bestilling og iverksetting av nødvendige diagnostiske tiltak samt initial behandling etter vurdering.

5 Hroar Piene11. juni 2003 Besøkskategorier, forts • 4. SVÆRT OMFATTENDE UNDERSØKELSE Varighet: Over 60 minutter Omfatter særskilt tidkrevende samtaler/undersøkelser, for eksempel full utredning ved epilepsi, demens, kompliserte nevromuskulære sykdommer og lignende. • 5. KONSULTASJON PER TELEFON Omfatter alle typer telefonkonsultasjoner. Unntak: Beskjeder, meldinger av administrativ art. • 6. GRUPPEUNDERVISNING Omfatter leges medvirkning ved svangerskapskurs, diabetikerundervisning, rygg-gruppe, og lignende • 7. FLERFAGLIG UNDERSØKELSE/INTERVJU Omfatter undersøkelse/intervju/behandling av lege med nærvær av annet fagpersonell (lege med annen spesialitet, fysioterapeut, ergoterapeut; sosionom, logoped, sykepleier, m.fl.)

6 Hroar Piene11. juni 2003 Besøkskategorier, eks. fra nevro- gruppen • 8. INSTRUKSJON/OPPLÆRING AV PASIENT VED LEGE Omfatter leges opplæring, instruksjon og oppfølging av pasienter og/eller pårørende i teknikker for undersøkelse eller behandling • 9. INSTRUKSJON/OPPLÆRING AV PASIENT VED ANNET FAGPERSONELL Omfatter samme ved sykeleier, fysioterapeut m fl. • UTFORDRING: HVOR FINMASKET??

7 Hroar Piene11. juni 2003 BAKGRUNNSMATERIALE FOR NYE PROSEDYREKODER • Sverige: KMÅ-101 (”Klinisk medisinska åtgärder”) • USA: CPT-4 (”Physicians Current Procedure Terminology”) • Danmark: Behandlings- og plejeklassifikation • Annet: RTV-taksthefte, NCSP (NOMESCO Classification of Surgical Procedures), annet

8 Hroar Piene11. juni 2003 Vurdering av bakgrunnsmateriale • CPT: for detaljert • Dansk: For lite innrettet mot medisinske tiltak • Svensk (KMÅ-101): Brukbart, men må oppdateres  Arbeidsgruppene får prosedyrelister basert på KMÅ-101 (oversatt) samt tilleggskoder fra NCSP. CPT osv vil bli brukt innad i KTH for sjekk av mangler, formuleringer osv.

9 Hroar Piene11. juni 2003 Organkapittelinndeling i kodeverket (tilsvarende som i NCSP) A Nervesystemet B Endokrine organer C Øyet og øyeregionen D Øre, nese, bihuler og strupehode E Tenner, kjever, munn og farynx F Hjerte og de store kar G Brystvegg, plevra mm J Fordøyelsesorganer og milt K Urinorganer, mannlige genitalia mm L Kvinnelige kjønnsorganer M Fødselshjelp P Perifere kar og lymfesystemet N Bevegelsesapparatet R Blod, bloddannende organ Q Hud W Annet, systembehandling

10 Hroar Piene11. juni 2003 Generell oppbygging av kapitlene i kodeverket • ORGANKAPITTEL X.XXXXX • A. Klinisk undersøkelse (utelatt) • B. Psykisk utredning (utelates?) • C. Endoskopier (utelatt) • D. Bildediagnostikk (utelatt) • E. Målinger/Registreringer • F. Andre funksjonelle fysiologiske undersøkelser • G. Klinisk laboratoriediagnostikk (utelatt) • H. Andre utredninger

11 Hroar Piene11. juni 2003 Generell oppbygging av kapitlene i kodeverket, forts. • K. Invasiv behandling • L. Ikke-Invasiv behandling (somatisk) • M. Radioterapi • P. Behandling med legemiddel • R. Pleie- og omsorgstiltak (kapittel W. Annet, systemtiltak) • S. Fysioterapitiltak (kan forkomme utenfor kapittel W) • T. Arbeidsterapeutiske tiltak (kapittel W) • U. Forebyggende/rådgivning (kapittel W) • V. Administrative tiltak (kapittel W) • ++ Prosedyrer fra NCSP (nasjonale tilleggsprosedyrer)

12 Hroar Piene11. juni 2003 Vurdering av signifikans ved tiltak/prosedyrer • tiltaket er ikke rutinetiltak som normalt faller inn under besøket og en tilhørende klinisk somatisk undersøkelse • tiltaket krever at pasienten må befinne seg i et undersøkelses- eller behandlingsrom, og/eller • tiltaket krever bruk av medisinsk teknisk utstyr og/eller • tiltaket krever normalt 15-30 minutter av legens/annen fagarbeiders tid

13 Hroar Piene11. juni 2003 Vurdering av signifikans, forts Eksempler på ikke-signifikante tiltak: • Blodtrykksundersøkelse, ordinær • Vanlig nevrologisk refleks- og kraftundersøkelse i ekstremiteter Eksempel på tvilsomt signifikant tiltak • Trykkmåling i øyne Eksempel på utvilsomt signifikant tiltak: • EEG-undersøkelse

14 Hroar Piene11. juni 2003 Eksempler på detaljeringsnivå (fra ØNH- kapitlet) • Rhinomanometri • Tympanometri • Rhinometri, akustisk • Søvnapnéutredning • Polysomnografi • BRA-audiogram (kommentar: akronymer bør unngås) • Høreapparatutprøving • Taleaudiogram • Toneaudiogram • Prosedyrer fra NCSP: • Elektrisk respons audiometri XD0 85 • ElektrocochleografiXD0 86 • Registrering av otoakustiske emisjonerXD0 87

15 Hroar Piene11. juni 2003 Tilleggskode I mange tilfelle er det ønskelig å angi • Flere samtidige like us, eller • Predefinerte tidsbolker, eller • Mislykket us Tilleggskode kan løse dette problemet: Eksempel: TK13 vellykket tre etterfølgende us

16 Hroar Piene11. juni 2003 Produktønske • Posedyretekst • Hva prosedyren går ut på – kort forklaring • Eksisterende NCSP-kode (om den finnes) • Tilsvarende kode fra RTV-takstheftet (det skal ikke finnes noe i RTV-heftet som ikke kan kodes etter nytt system!)

17 Hroar Piene11. juni 2003 Ønsket produkt - prosedyrelister; eksempler • P.beskrivelse: Standard EEG (inklusive evt. foto- og hyperventilasjonsstimulering) • Forklaring: EEG= elektroencefalografi • Tilleggskode* for: Bare taking, bare tyding; full us; • RTV-takst: 702c • NCSP-kode: --- • P.beskrivelse: Lumbalpunksjon • Forklaring: • RTV-takst: J04a (inngår i større utredning) • NCSP-kode: TAB00

18 Hroar Piene11. juni 2003 Arbeidsgrupper - faggrupper • Alle spesialforeningene som er berørt, inkluder evt. tett koplet laboratoriespesialitet • 3- 4 personer i hver faggruppe, helst med erfaringer fra tilsvarende arbeid tidligere • Etableres før sommeren, leveringsfrist 15.9 ?? • 3-4 møter skal være tilstrekkelig • Skriftlig møterapportering til KITH for oppfølging • KITH-bistand ved behov

19 Hroar Piene11. juni 2003 Materiale fra KITH • Underlagsmateriale i form av lister til å rette, fylle ut/komplettere. Papir og på diskett. • Prosedyreutkast (KMÅ-101, norsk versjon) som vedrører faggruppen særskilt og hele listen for alle organgrupper vil bli sendt ut. • Retur fortrinnsvis elektronisk (diskett)

20 Hroar Piene11. juni 2003 Videre bearbeiding i KITH • Gjennomgang av materialet; renskriving i forhold til enhetlig struktur • Kodifisering • Utarbeide prosedyresamling • Høring • Etterbehandling etter høring • Utsending og uttesting

21 Hroar Piene11. juni 2003 VIDERE BEHANDLING • Forsøksperiode med RTV-takster sammen med nye prosedyrekoder • Utvikling av produktgrupper for ambulant virksomhet, ikke- medisinske fag (DRG-O 900-serien) • Avvikling av RTV-takstene, innføring av komplett DRG-O system • Videre utvikling av DRG for inneliggende pasienter, psykiatri, rehab, intensivmedisin mm


Laste ned ppt "Hroar Piene11. juni 2003. Hroar Piene11. juni 2003 Hovedmålsetninger med nye prosedyrebeskrivelser: 1. Å lage fornuftig statistikk over virksomheten og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google