Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hovedmålsetninger med nye prosedyrebeskrivelser:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hovedmålsetninger med nye prosedyrebeskrivelser:"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Hovedmålsetninger med nye prosedyrebeskrivelser:
Å lage fornuftig statistikk over virksomheten og kunne se denne i sammenheng med inneliggende pasienter Skape medisinsk og ressursmessig homogene grupper som egner seg for finansiering av poliklinikktjenester. Skape et bedre grunnlag for å prisfastsette spesialisttjenester utenfor sykehus.

3 DRG-O(ambulant) for ikke-kirurgiske aktiviteter
Diagnose + Besøkskategori + Prosedyre/Tiltak Produktgrupper (”DRG-er”) som er medisinsk og ressursmessig homogene

4 Besøkskategorier, ca 10 stk
1. SUMMARISK/BEGRENSET UNDERSØKELSE Varighet: minutter Brukes ved enkle undersøkelser eller øyeblikkelig hjelp. Omfatter kortvarig vurdering med tanke videre formidling til rett nivå i behandlingssystemet. 2. FULLSTENDIG UNDERSØKELSE Varighet: minutter Omfatter full ambulant undersøkelse med tilbakemelding til pasientens fastlege/henvisende lege. 3. OMFATTENDE UNDERSØKELSE Varighet: 40 – 60 minutter Omfatter full anamnese og opptak av status presens, bestilling og iverksetting av nødvendige diagnostiske tiltak samt initial behandling etter vurdering.

5 Besøkskategorier, forts
4.  SVÆRT OMFATTENDE UNDERSØKELSE Varighet: Over 60 minutter Omfatter særskilt tidkrevende samtaler/undersøkelser, for eksempel full utredning ved epilepsi, demens, kompliserte nevromuskulære sykdommer og lignende. 5.  KONSULTASJON PER TELEFON Omfatter alle typer telefonkonsultasjoner. Unntak: Beskjeder, meldinger av administrativ art. 6. GRUPPEUNDERVISNING Omfatter leges medvirkning ved svangerskapskurs, diabetikerundervisning, rygg-gruppe, og lignende 7. FLERFAGLIG UNDERSØKELSE/INTERVJU Omfatter undersøkelse/intervju/behandling av lege med nærvær av annet fagpersonell (lege med annen spesialitet, fysioterapeut, ergoterapeut; sosionom, logoped, sykepleier, m.fl.)

6 Besøkskategorier, eks. fra nevro-gruppen
8. INSTRUKSJON/OPPLÆRING AV PASIENT VED LEGE Omfatter leges opplæring, instruksjon og oppfølging av pasienter og/eller pårørende i teknikker for undersøkelse eller behandling 9. INSTRUKSJON/OPPLÆRING AV PASIENT VED ANNET FAGPERSONELL Omfatter samme ved sykeleier, fysioterapeut m fl. UTFORDRING: HVOR FINMASKET??

7 BAKGRUNNSMATERIALE FOR NYE PROSEDYREKODER
Sverige: KMÅ-101 (”Klinisk medisinska åtgärder”) USA: CPT-4 (”Physicians Current Procedure Terminology”) Danmark: Behandlings- og plejeklassifikation Annet: RTV-taksthefte, NCSP (NOMESCO Classification of Surgical Procedures), annet

8 Vurdering av bakgrunnsmateriale
CPT: for detaljert Dansk: For lite innrettet mot medisinske tiltak Svensk (KMÅ-101): Brukbart, men må oppdateres  Arbeidsgruppene får prosedyrelister basert på KMÅ-101 (oversatt) samt tilleggskoder fra NCSP. CPT osv vil bli brukt innad i KTH for sjekk av mangler, formuleringer osv.

9 Organkapittelinndeling i kodeverket (tilsvarende som i NCSP)
A Nervesystemet B Endokrine organer C Øyet og øyeregionen D Øre, nese, bihuler og strupehode E Tenner, kjever, munn og farynx F Hjerte og de store kar G Brystvegg, plevra mm J Fordøyelsesorganer og milt K Urinorganer, mannlige genitalia mm L Kvinnelige kjønnsorganer M Fødselshjelp P Perifere kar og lymfesystemet N Bevegelsesapparatet R Blod, bloddannende organ Q Hud W Annet, systembehandling

10 Generell oppbygging av kapitlene i kodeverket
ORGANKAPITTEL X.XXXXX A. Klinisk undersøkelse (utelatt) B. Psykisk utredning (utelates?) C. Endoskopier (utelatt) D. Bildediagnostikk (utelatt) E. Målinger/Registreringer F. Andre funksjonelle fysiologiske undersøkelser G. Klinisk laboratoriediagnostikk (utelatt) H. Andre utredninger

11 Generell oppbygging av kapitlene i kodeverket, forts.
K. Invasiv behandling  L. Ikke-Invasiv behandling (somatisk) M. Radioterapi P. Behandling med legemiddel R. Pleie- og omsorgstiltak (kapittel W. Annet, systemtiltak) S. Fysioterapitiltak (kan forkomme utenfor kapittel W) T. Arbeidsterapeutiske tiltak (kapittel W) U. Forebyggende/rådgivning (kapittel W) V. Administrative tiltak (kapittel W) ++ Prosedyrer fra NCSP (nasjonale tilleggsprosedyrer)

12 Vurdering av signifikans ved tiltak/prosedyrer
tiltaket er ikke rutinetiltak som normalt faller inn under besøket og en tilhørende klinisk somatisk undersøkelse tiltaket krever at pasienten må befinne seg i et undersøkelses- eller behandlingsrom, og/eller tiltaket krever bruk av medisinsk teknisk utstyr og/eller tiltaket krever normalt minutter av legens/annen fagarbeiders tid

13 Vurdering av signifikans, forts
Eksempler på ikke-signifikante tiltak: Blodtrykksundersøkelse, ordinær Vanlig nevrologisk refleks- og kraftundersøkelse i ekstremiteter Eksempel på tvilsomt signifikant tiltak Trykkmåling i øyne Eksempel på utvilsomt signifikant tiltak: EEG-undersøkelse

14 Eksempler på detaljeringsnivå (fra ØNH-kapitlet)
Rhinomanometri Tympanometri Rhinometri, akustisk Søvnapnéutredning Polysomnografi BRA-audiogram (kommentar: akronymer bør unngås) Høreapparatutprøving Taleaudiogram Toneaudiogram Prosedyrer fra NCSP: Elektrisk respons audiometri XD0 85 Elektrocochleografi XD0 86 Registrering av otoakustiske emisjoner XD0 87

15 Tilleggskode I mange tilfelle er det ønskelig å angi
Flere samtidige like us, eller Predefinerte tidsbolker, eller Mislykket us Tilleggskode kan løse dette problemet: Eksempel: TK13 tre etterfølgende us vellykket

16 Produktønske Posedyretekst Hva prosedyren går ut på – kort forklaring
Eksisterende NCSP-kode (om den finnes) Tilsvarende kode fra RTV-takstheftet (det skal ikke finnes noe i RTV-heftet som ikke kan kodes etter nytt system!)

17 Ønsket produkt - prosedyrelister; eksempler
P.beskrivelse: Standard EEG (inklusive evt. foto- og hyperventilasjonsstimulering) Forklaring: EEG= elektroencefalografi Tilleggskode* for: Bare taking, bare tyding; full us; RTV-takst: 702c NCSP-kode: --- P.beskrivelse: Lumbalpunksjon Forklaring: RTV-takst:   J04a (inngår i større utredning) NCSP-kode: TAB00

18 Arbeidsgrupper - faggrupper
Alle spesialforeningene som er berørt, inkluder evt. tett koplet laboratoriespesialitet 3- 4 personer i hver faggruppe, helst med erfaringer fra tilsvarende arbeid tidligere Etableres før sommeren, leveringsfrist 15.9 ?? 3-4 møter skal være tilstrekkelig Skriftlig møterapportering til KITH for oppfølging KITH-bistand ved behov

19 Materiale fra KITH Underlagsmateriale i form av lister til å rette, fylle ut/komplettere. Papir og på diskett. Prosedyreutkast (KMÅ-101, norsk versjon) som vedrører faggruppen særskilt og hele listen for alle organgrupper vil bli sendt ut. Retur fortrinnsvis elektronisk (diskett)

20 Videre bearbeiding i KITH
Gjennomgang av materialet; renskriving i forhold til enhetlig struktur Kodifisering Utarbeide prosedyresamling Høring Etterbehandling etter høring Utsending og uttesting

21 VIDERE BEHANDLING Forsøksperiode med RTV-takster sammen med nye prosedyrekoder Utvikling av produktgrupper for ambulant virksomhet, ikke-medisinske fag (DRG-O 900-serien) Avvikling av RTV-takstene, innføring av komplett DRG-O system Videre utvikling av DRG for inneliggende pasienter, psykiatri, rehab, intensivmedisin mm


Laste ned ppt "Hovedmålsetninger med nye prosedyrebeskrivelser:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google