Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NTL Forskningsinstitutter Konferanse og nettverkssamling Voksenåsen 26.-27. mai 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NTL Forskningsinstitutter Konferanse og nettverkssamling Voksenåsen 26.-27. mai 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 NTL Forskningsinstitutter Konferanse og nettverkssamling Voksenåsen 26.-27. mai 2009

2 Målene med konferansen Informere om landsforeningen og forbundet for på den måten bidra til at deltakerne blir bedre kjent med hva vi gjør Diskutere arbeidsdelinga mellom landsforeningen og forbundet Bygge nettverk mellom deltakerne, og bedre dialogen mellom forbundet, landsforeningen og avdelingene Gi deltakerne faglig påfyll innen aktuell tema

3 Hvem organiserer vi? Organiserer alle de ansatte på forskningsinstitutter i Norge –Ikke alle forskningsinstitutter Medlemmene jobber i private stiftelser, aksjeselskaper eller statlige institutter Medlemmene kommer fra institutter over hele landet Vi har 965 betalende medlemmer per 31.03. 2009

4 Landsforeningens virksomheter Landsforeningens virksomheter kommer fra alle tariffområdene: NHO/Abelia, Spekter, HSH, Staten og direkte-avtaler –Tariffområdene er definert ut fra hvordan arbeidsgiver er organisert –Avtaleverket varierer (til dels betydelig) mellom tariffområdene

5 Tariffområdene i landsforeningen NHO/Abelia: Er en landsforening i NHO som organiserer kunnskapsbedrifter i privat sektor. Spekter: Var tidligere NAVO og er en arbeidsgiverforening for virksomheter med offentlig tilknytning. HSH: Handels- og servicenæringen i privat sektor. Staten: Statlige virksomheter. Direkte avtaler: Arbeidsgivere som er uorganiserte oppretter såkalte ”direkte avtaler” (overenskomst) mellom arbeidsgiver og NTL lokalt.

6 Overenskomst og Staten Overenskomstområdet: Landsforeningens virksomheter som er utenfor det statlige tariffområdet blir betegnet som ”overenskomstområdet”. Totalt er har vi 838 betalende medlemmer og 33 virksomheter i dette området. Staten: Landsforeningen har 127 betalende medlemmer og fem virksomheter som er omfattet av det statlige tariffområdet.

7 LO-Stat Landsforeningens virksomheter i Staten og Spekter er tilmeldt LO-Stat Landsforeningens øvrige virksomheter er ikke tilmeldt noen LO-Kartell

8 Organisasjonen Landsforeningens styre er sammensatt av tillitsvalgte/medlemmer fra forskjellige virksomheter og tariffområder. Landsforeningens særvedtekter har føringer på hvordan styret bør sammensettes Medlemmene er tilknyttet landsforeningen gjennom en avdeling eller direkte tilmeldt landsforeningen Vi har 26 avdelinger og rundt 40 virksomheter Av den kontingenten som tilbakeføres fra forbundet (30 %), overføres 12 % til avdelingene og 18 % til landsforeningen Direkte tilmeldte medlemmer velger en NTL-kontakt på virksomheten og har ikke noen egen økonomi, men kan få bevilget penger fra landsforeningen etter søknad

9 Oppgaver etter vedtektene Hvilke oppgaver har landsforeningen? –NTLs normalvedtekter§2 D pkt. 4 (side 31) ”Landsforeningens styre skal, i tillegg til styrets generelle oppgaver: ”Gjennom aktivisering av avdelingene særlig legge vekt på å følge opp at hovedavtalens beskrivelser om medbestemmelse, arbeidsmiljø, faglig og personlig utvikling blir ivaretatt på alle nivå i virksomheten, og slik at problemer som oppstår kan løses på så lavt nivå som mulig.” ”Planlegge og trekke opp retningslinjer for en lønnsmessig utvikling i virksomheten/etaten og selv gjennomføre, eventuelt bistå forbundet, ved lokale forhandlinger.” ”Foreta suppleringsvalg der dette er nødvendig.”

10 Oppgaver etter vedtektene Hvilke oppgaver har landsforeningen… ”Ta initiativ til, eventuelt gi forbundet uttalelser om, opprettelse/nedleggelse av avdelinger.” ”Fremme forslag til forbundsstyret om opprettelse eller nedleggelse av avdelinger innen egen landsforening.” ”Legge opp sin administrasjonsordning (saksbehandling) på en måte som gir kortest mulig avstand mellom det enkelte medlem, avdeling og forbundet.” ”Behandle landsforeningens budsjett for kommende periode.”

11 Prioriterte oppgaver Landsforeningens representantskapsmøte vedtok følgende prioriterte arbeidsoppgaver for perioden 2008-2010: Arbeide med overordnede tariffpolitiske prinsipper Ha et sterkt fokus på pensjon, spesielt utfordringen ved at arbeidsgiver ønsker å endre type pensjonsordning på enkelte virksomheter Arbeide for at instituttsektoren skal få best mulig rammevilkår Etablere en database for lønnsstatistikk Arbeide med forskningspolitikk Opprettholde et sterkt fokus på verving Besøke landsforeningens virksomheter Delta på årsmøtene til avdelingene der hvor dette er ønskelig Ved forespørsel fra tillitsvalgte eventuelt reise ut til de virksomhetene som trenger bistand Arrangere kurs og konferanser innen relevante temaer Ajourhold og videreutvikling av nettsiden til landsforeningen

12 Aktuelle saker for landsforeningen Politiske saker Tariff Organisasjon

13 Politiske saker –Nytt finansieringssystem for instituttsektoren i 2009 (kurs 2007, brev til LO og tema på konferanse i 2008, leserinnlegg i LO Aktuelt og TB 2009) –Forskningspolitikk, i det siste spesielt LOs forskningspolitiske utvalg Stjernø-utvalget Forskningsmeldinga (NTLs Forskningssektor arrangerte konferanse 29. april) –Statsbudsjettet, her sender vi innspill om instituttsektoren til forbundet –Høringer og offentlige utredninger –Pensjon (store utfordringer lokalt, overgang fra ytelsesbasert til innskuddsbasert ordning) –Overordnede tariffpolitiske prinsipper

14 Tariffsaker –Etablere en database for lønnsstatistikk –Mottar resultater fra de lokale forhandlingene og systematiserer dette i en excel-fil som fortløpende sendes de tillitsvalgte –Arrangere konferanse i mai hvor blant annet egen organisasjon pensjon og tariff er tema –Bistår våre tillitsvalgte med råd og veiledning i forbindelse med lokale forhandlinger –Ved hovedoppgjør fungerer landsforeningen som et koordinerende ledd med tanke på eventuelle krav om endringer av overenskomsten NTL/Abelia. Noen av styrets medlemmer er normalt med i det sentrale forhandlingsutvalget

15 Organisasjonssaker –Verving og rekruttering av nye medlemmer –Bistå avdelingene med hjelp og råd om hvordan avdelingen skal organiseres –Vi er i dialog med NTL Universitet og Høgskoler om en eventuell sammenslåing av landsforeningene. Notat er sendt NTL U&H –NTLs interne organisasjon. Brev er sendt NTL –Løpende saksbehandling for å forberede styremøter i landsforeningen –Leder og nestleder har sentrale verv i forbundet og LO, de deltar derfor på regelmessige møter der

16 Muligheter for virksomhetene Muligheter for våre virksomheter: Aktivitetskonto –Søknadsskjema og regnskapsskjema ligger på vår nettside, søk om midler! Kurs og konferanser lokalt –Vi kan hjelpe dere med å gjennomføre dette, ta kontakt

17 Hva skjer framover Hva skjer framover i landsforeningen og forbundets regi? Pensjonskonferanse for overenskomstområdet – 1.september Kurs for ansattevalgte styrerepresentanter i overenskomstområdet – 27.-28. oktober Kurs i avtaleverket LO/NHO/Abelia - sted og dato ikke bestemt – er det behov? Landsmøte NTL 1-5.11.2010

18 Diverse Protokoll fra årsmøtet sammen med regnskap, beretning og nytt styre sendes landsforeningen og forbundet Eventuelt – er det noe dere ønsker å ta opp?

19 Mer informasjon om NTL finnes på www.ntl.no www.ntl.no Mer informasjon om NTL Forskningsinstitutter finnes på www.ntl.no/forskning www.ntl.no/forskning


Laste ned ppt "NTL Forskningsinstitutter Konferanse og nettverkssamling Voksenåsen 26.-27. mai 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google