Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forskning møter praksis i skolen Dialogsamling 4 desember Stein Erik Ohna Forskning i grunnopplæringen Elever i Alternativ Opplæring med utvidet Praksis:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forskning møter praksis i skolen Dialogsamling 4 desember Stein Erik Ohna Forskning i grunnopplæringen Elever i Alternativ Opplæring med utvidet Praksis:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Forskning møter praksis i skolen Dialogsamling 4 desember Stein Erik Ohna Forskning i grunnopplæringen Elever i Alternativ Opplæring med utvidet Praksis: læring, deltakelse og måloppnåelse (AOuP)

2 Disposisjon Bakgrunn ”Bestillingen” fra Rogaland fylkeskommune Forskningstemaet Forskningsopplegg og spørsmål Refleksjon over forskningsopplegget Pedagogisk forskning

3 Samarbeid med Rogaland fylkeskommune Elevundersøkelse i Rogaland – En brukerundersøkelse blant elever på studietilbudet ”Hverdagslivstrening” –Prosjektmedarbeidere 1.am Anita Gjermestad, Diakonhjemmet Høgskole høgskolelektor Laila Luteberget, D.H. Prof. Stein Erik Ohna, UiS Elever i alternativ opplæring med utvidet praksis; deltakelse, læring og måloppnåelse –Prosjektmedarbeidere Universitetslektor Marieke Bruin UiS Prof. Stein Erik Ohna UiS Forskere ved IAS/UiS

4 Bestilling fra Opplæringsutvalget, sak 11/08 Opplæringsutvalget ber om at Rogaland fylkeskommune tar initiativ til å starte et forskningsprosjekt, knyttet til Rogaland for å få inn data på læringseffekt, sysselsettingseffekt og lignende for elever som er omtalt i sak 11/08. Dette gjøres i samarbeid med relevante samarbeidspartnere. Fylkerådmannen bes legge frem prosjektplan/framdriftsplan i forbindelse med revidert budsjett

5 Momenter vedrørende bestilling Tematikken er kompleks, begreper som læringseffekt og sysselsettingseffekt er må klargjøres PPT i fylket må inkluderes i prosjektet, ikke bare skolene Organiseres som et samarbeidsprosjekt Prosjektet sees i sammenheng med skolenes arbeid med kompetanseheving og etterutdanning.

6 Ferskt forskningsområde Bortvalg og kompetanse (Markussen m.fl. 2008) –2/3 av elevene lykkes mens 1/3 av elevene ”sviktes” av skolesystemet –Resultater i 10. klasse predikerer resultater i videregående skole –Kun ½ % av elevene har planlagt for kompetanse på lavere nivå Høy pedagogisk bevissthet og tett oppfølging (Markussen m.fl. 2003) –Sammenheng mellom skolenes pedagogikk og elevers trivsel og resultater av læringsarbeidet Inkludert eller segregert (Markussen m.fl. 2009)

7 Er de positive prestasjonseffektene for organisatorisk inkluderte elevene så store at videregående opplæring er tjent med å avskaffe de undervisningsoppleggene som ensidig satser på organisatorisk segregering? På dette spørsmålet svarer de nei. Men – de fortsetter: ”det positive gjennomsnittlige utbyttet av organisatorisk inkludering er så sterkt, særlig blant de elevene som i ungdomsskolen hadde et prestasjonsnivå som var litt svakere enn gjennomsnittet for alle elevene at her bør det ikke være mye rom for fullstendig segregerte opplegg i videregående”.

8 Forskningsopplegg Samarbeidsforskning som modell for forskningstilnærming –Vid ramme for forståelse og refleksjon over skolens virksomhet –Forskningsplan og aktiviteter utformes i samarbeid med aktuelle skoler og lærere –Fra forskning på til forskning med Styringsgruppe Samarbeidsgruppe (prosjektgruppe) –Representanter fra skoler og PPT i fylket –Opplæringsavdelingen i fylket –Universitetet Bidragsprosjekt versus Oppdragsprosjekt

9 Forskningsspørsmål Prosjektets primære formål er å utvikle kunnskaper om opplæringstilbudet Alternativ opplæring med utvidet praksis, men vekt å sammenhengen mellom deltakelse, læring og måloppnåelse I et utvidet perspektiv –å forstå inkluderingsprosesser og hva som bidrar til å støtte opp under slike prosesser på ulike læringsarenaer –få innsikt i institusjonaliserte marginaliserings- og ekskluderingsprosesser og hvordan disse kan reduseres

10 Delspørsmål Fase 1-2 –Hvem er elevene? –Hvordan er opplæringstilbudet utformet? –Hva er (nasjonale og regionale) rammer for opplæringen? Fase 3 –Hvordan er den pedagogiske praksis ved skolene? –Hvordan er sammenhengen mellom pedagogisk praksis og elevenes deltakelse og læring? Fase 4 –Hvordan er elevenes måloppnåelse og yrkesdeltakelse etter endt utdanning?

11 Aktivitetsplan Aktiviteter2009201020112012 1234123412341234 Planlegging XX T-1 elevdata XX T-1 analyse, rapport XX T-2 skoledata XX T-2 analyse, rapport XX T-3 skolebesøk XX T-3 analyse, rapport XXX T-4 sysselsetting, XXX T-4 rapport X Referansegruppe XXXXXXX Sluttrapport X

12 Et skifte av fokus Den opprinnelige bestillingen: –data på læringseffekt, sysselsettingseffekt og lignende Prosjektplanens fokus –deltakelse, læring og måloppnåelse

13 Noen krav til pedagogisk forskning Stille de rette spørsmålene Endre forskningsrelasjoner Få ut budskapet - forskningskommunikasjon

14 Pedagogisk forskning Pedagogisk forskning skal bidra til å øke vår kunnskap om og forståelse av samfunnsmessige og individuelle vilkår for sosialisering, opplæring og læring og utdanningssystemets funksjon i samfunnet (fagmandatet – det vitenskapsinterne i fokus) utvikle kunnskap om forhold som bidrar til å bedre barn og unges oppvekstvilkår, til å fremme livslang læring og til å skape inkluderende og trygge felleskap mellom ulike kulturelle grupper (samfunnsmandat – det anvendte i fokus)


Laste ned ppt "Forskning møter praksis i skolen Dialogsamling 4 desember Stein Erik Ohna Forskning i grunnopplæringen Elever i Alternativ Opplæring med utvidet Praksis:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google