Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sikkerhetsforum 20.09.2007 Innlegg fra OLF. Industriens forslag til handlingsprogram for utredning av kjemisk helsefare i oljeindustrien.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sikkerhetsforum 20.09.2007 Innlegg fra OLF. Industriens forslag til handlingsprogram for utredning av kjemisk helsefare i oljeindustrien."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sikkerhetsforum 20.09.2007 Innlegg fra OLF

2 Industriens forslag til handlingsprogram for utredning av kjemisk helsefare i oljeindustrien

3 www.olf.noOLF Oljeindustriens Landsforening Innhold 1.Bakgrunn 2.Prosessen 3.Overordnet målsetting 4.Forslag til handlingsplan, punkt 1 - 10 5.Organisering

4 www.olf.noOLF Oljeindustriens Landsforening 1. Bakgrunn Felles fokusområde Industrien har gjennom flere prosjekt hatt kjemisk eksponering på dagsorden. Stortingsmelding nr 12 (2005-2006) om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten: ”Departementet vil også ta initiativ … for å avklare faktisk kunnskapsnivå om eksponering og helserisiko, og foreslå FoU-aktiviteter der det måtte være behov. ”Det vises i den forbindelse til rapport fra en partssammensatt gruppe som har sett på ulike sider ved kjemikalieeksponering i petroleumsvirksomheten.” Klare forventninger Petroleumstilsynets rapport fra juni 2007 ” Kjemisk arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten offshore” peker på flere områder hvor det er behov for å avklare eksponerings- og risikoforhold. Partene deltok i arbeidet med rapporten. ”Myndighetene forventer at partene i næringen etablerer en felles og forpliktende strategi for det videre arbeid med kjemisk arbeidsmiljø.”

5 www.olf.noOLF Oljeindustriens Landsforening 2. Prosessen Møte med statsråden 19/6 Statsråd Bjarne Håkon Hanssen innkalte partene til et møte om kjemisk eksponering 19/6 2007 OLF påtok seg ansvaret med å lede arbeidet med å sikre en helhetlig tilnærming til kjemisk eksponering. Faglig involvering Problemstillingen behandlet i OLFs fagrupper Norsk Industri og Norges rederiforbund ble involvert. Fagmiljøene utarbeidet et første utkast til målplan. Prosjektleder Jon Efskind engasjert Partsammensatt gruppe Første møte med partene ble gjennomført den 31/8-07 Styringsgruppen hadde sitt første møte 17/9

6 www.olf.noOLF Oljeindustriens Landsforening 3. Overordnet målsetting Sikre at det skal være trygt å jobbe med kjemikalier. Kartlegge tidligere tiders eksponeringsforhold ut fra eksisterende data.

7 www.olf.noOLF Oljeindustriens Landsforening 4. Forslag til handlingsplan 1 Eksponeringsdatabase Det bør etablerers en felles eksponeringsdatabase (f.eks. EXPO til STAMI/NOA) for hele oljeindustrien under Petroleumstilsynets arbeidsområde. De ulike jobbene må registreres/er allerede registrert i såkalte Sammenlignbare Eksponeringsgrupper (SEG). Eksponeringspanoromaet for de enkelte SEG sammenfattes i såkalte jobbeksponeringsmatriser. Intensivere pågående eksponeringsmålinger slik at påviste mangler fra Pilotprosjektet dekkes snarest. Måleresultatene legges inn i i databasen når denne er operativ. BHT må nyttiggjøre seg informasjonen i databasen i sin planlegging av sin helseovervåkning. Tidsramme: Databasen etablert innen 1/9-2008 2. Historisk eksponering For å kunne vurdere rettigheter ved tilfelle av innmeldt mulig foreliggende yrkessykdom trenger spesialisthelstjenesten kunnskap om tidligere yrkemessig eksponering, både kvalitative (hvilke stoffer) og kvatitative (eksponeringsmengde og –lengde). Historisk eksponering bør kunne inkorporeres i samme database som for nåværende/pågående eksponering. Etablering av en historisk jobbeksponeringsmatrise må bygge på tidligere og allerede igangsatte prosjekter

8 www.olf.noOLF Oljeindustriens Landsforening 4. Forslag til handlingsplan 3. Revisjoner og tilsyn Det er viktig at Tilsynsmyndighetene utformer sine revisjons- og tilsynsrapporter slik at de kan gi grunnlag for læring utover den bedrift som har vært revidert/under tilsyn. Under tilsyn av Petroleumstilsynet i forbindelse med Pilotprosjektet foreligger det ikke skriftlige rapporter som er gjort tilgjengelig for alle bedriftene. Petroleumstilsynet fremskaffer skriftlige rapporter innen utløpet av 2007. 4. Litteraturdatabase Det bør etableres en litteraturdatabase omfattende faglige og vitenskapelige publikasjoner og artikler om kjemisk helsefare, eksponering og helse i oljeindustrien. Også tilsynsmyndighetenes rapporter over revisjoner/tilsyn bør forefinnes i en slik database. Tidsramme: Databasen etablert innen 1/6-2008

9 www.olf.noOLF Oljeindustriens Landsforening 4. Forslag til handlingsplan 5. Toveis rapportering av yrkesrelatert sykdom Med toveis rapportering menes melding inn til tilsynsmyndighet, og snarlig tilbakerapportering av status fra samme myndighet. Det fremkommer i rapporten fra Pilotprosjektetat det foreligger usikkerhet om helserisiko knytet til eksponeringspanoramaet i oljeindustrien. Denne usikkerheten må minimaliseres. Det bør arbeides for å etablere en felles praksis og lik standard for når og hvorledes foretakene/BHT rapporterer arbeidsrelatert sykdom. Regelmessig statistkiskk oversikt fra tilsynsmyndighetene i løpet av 2008-09? 6. Helserisiko under pågående eksponering Rapporten påpeker bl.a. mangel på kunnskap om helserisiko. Bl.a. nevnes lungesykdom og eksponering for oljeaerosol, og forekomst av hudlidelser/eksem som helseproblemer hvor kunnskap savnes. Særskilte målrettede studier innen rammen av BHT burde isåfall kunne iverksettes. Avklaring i løpet av januar 2008? Eksponeringskarakterisering av oljetåke er et prosjekt som allerede er igang.

10 www.olf.noOLF Oljeindustriens Landsforening 4. Forslag til handlingsplan 7. Manifestering av helserisiko fra tidligere eksponering Bedømming av helserisiko for sykdommer med lang latenstid er en oppgave for epidemiologisk forskning. Kreftregisteret er Norges mest kompetente institusjon og har allerede etablert en off-shore kohort, men med enkelte klare svakheter. Utrede anvendbarheten og studiedesign i løpet av første halvår 2008. Initiativ er allerede tatt fra Petroleumstilsynet overfor AID. Hvis økt kreftinsidens og dødelighet påvises, burde kohohorten oppdateres på et senere tidspunkt for å konstantere utviklingen av risiko over tid. 8. Varmt arbeid Prosjektet er i gang. Det foreligger en detaljert handlingsplan. Forventet avsluttet i 2009

11 www.olf.noOLF Oljeindustriens Landsforening 4. Forslag til handlingsplan 9. Avklaring av HMS-ansvar mellom operatører og leverandører Det synes å være noen gråsoner hvor det råder uklarhet om ansvarsforholdet. Problemstillingen er knytet til Kjemikalieforskriftens forståelse og anvendelse og er hovedsakelig av juridisk karakter. Bør finne en bedre løsning innen en revidert kontraktstandard 10. Formidling av resultater Resultatene fra de ulike delprosjektene vil bli tilbakeført og drøftet i fagkonferanser og seminarer for den berørte industrien. Hensikten med disse er å øke kompetansen i bransjene og føre til forbedrete rutiner. Hvor det er hensiktsmessig utarbeides skriftlige bransjeveiledninger. Utføres løpende ved ferdigstillelse av delaktivitetene

12 www.olf.noOLF Oljeindustriens Landsforening 5. Organisering Mandat for Styringsgruppen Prosjektets målsetting er å bidra til et fullt forsvarlig kjemisk arbeidsmiljø i oljeindustrien. Styringsgruppen skal sørge for at prosjektet lever opp til denne målsettingen. Styringsgruppen har som mandat å forsikre seg om at prosjektet har tilstrekkelige ressurser. Den må videre påse at prosjektet har nødvendig ledelsesmessig forankring i de berørte selskapene.

13 www.olf.noOLF Oljeindustriens Landsforening 5. Organisering Styringsgruppen Følger opp gjennomføringen Prosjektkoordinering Prosjektet blir ledet av Jon Efskind Ansvar for delaktiviteter Overvåke fremdrift


Laste ned ppt "Sikkerhetsforum 20.09.2007 Innlegg fra OLF. Industriens forslag til handlingsprogram for utredning av kjemisk helsefare i oljeindustrien."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google