Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

"Ny" byggherreforskrift Ved advokat Thomas O. Strömbom Torkildsen, Tennøe & co. Advokatfirma AS Oslo, november 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: ""Ny" byggherreforskrift Ved advokat Thomas O. Strömbom Torkildsen, Tennøe & co. Advokatfirma AS Oslo, november 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 "Ny" byggherreforskrift Ved advokat Thomas O. Strömbom Torkildsen, Tennøe & co. Advokatfirma AS Oslo, november 2011

2 Ny byggherreforskrift ▪Formålet med nytt regelverk - tydeliggjøre aktørenes plikter og da i særdeleshet byggherrens oppgaver og ansvar ifm HMS ▪Store redaksjonelle endringer. - regelverket inndelt etter byggesakens aktører, ikke byggesakens faser - en erkjennelse av at bygge- og anleggsprosessen i 2010 ikke er like fasedelt som tidligere ▪Mindre reelle endringer. Det nye regelverket er langt på vei en videreføring av praksisen fra tidligere regelverk ▪Ikrafttredelse: 1. januar 2010

3 2010 Ny Byggherreforskrift 2006 Ny Arbeidsmiljølov - 2008 Forskrift om ID-kort * Arbeidsmiljølovgivning i Norge

4 HMS - Rettslig og faktisk bakteppe EF-direktiv 92/57/EØF: "Midlertidige eller mobile byggeplasser utgjør en virksomhetssektor der arbeidstakerne utsettes for et særlig høyt risikonivå. Utilfredsstillende arkitektoniske og/eller organisasjonsmessige løsninger eller dårlig planlegging av arbeidene under forberedelsen av prosjektet har vært en medvirkende faktor ved mer enn halvparten av arbeidsulykkene i Fellesskapet"

5 Fra gammel til ny byggherreforskrift Erfaringer fra B/A-næringen: -dagens regelverk oppleves som uklart og uoversiktlig -intensjonene og bestemmelsene i Byggherreforskriften etterleves ikke -behov for å avklare roller og ansvar -kunnskap og konjunkturer: mange "midlertidige" aktører både på BH-siden og E-siden -useriøse aktører i utførelsesleddet

6 Kamp mot useriøse aktører i b/a- næringen BHF et ledd i kampen mot useriøse aktører i bransjen Regelverkspakke fra lovgiver ▪ Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter ▪ Forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett ▪ Forskrift om ID-kort ▪ PBL – strengere uavhengig kontroll ▪ Anskaffelsesregelverket ▪ Mv

7

8 Ny byggherreforskrift BHF-2010: Kap 1: Innledende bestemmelser Kap 2: Byggherrens plikter Kap 3: Prosjekterendes plikter Kap 4: Arbeidsgivers plikter Kap 5: Straff BHF-1995 Kap 1: Innledende bestemmelser Kap 2: Alminnelige bestemmelser Kap 3: Prosjekteringsfasen Kap 4: Gjennomføringsfasen

9 Kap I: Innledende bestemmelser –Formålsparagrafen - § 1 ”verne arbeidstakerne mot farer ved at det tas hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser i forbindelse med planlegging, prosjektering og utførelse.”

10 10 Definisjon av b/a-virksomhet i § 2 -Også små arbeider/prosjekter dekkes av forskriften/HMS-plan. -Små prosjekter kan ha stor risiko. -Riving og sanering er også byggearbeid.

11 BYGG- OG ANLEGGS- ARBEID BHBHRKPKUPRO ARBEIDS -GIVER Aktørene - § 3

12 HMS i prosjekteringsfasen Byggherre BHR Arkitekt Rådg.ing. bygg Rådg.ing. VVS Rådg.ing vent. Rådg.ing el. AnbudAnbud KP Skriftlig avtale m/fullmakt Spesifikke tiltak i tilbudsgrunnlaget Selvstendige plikter i ny forskrift: - Risikovurdering - HMS-hensyn i valg - Meddele spesifikke tiltak til Byggherre Overordnet ansvar: - Valg- Risiko - Tid- Koordinering - SHA-plan- Oppfølging

13 HMS i byggefasen Byggherre BHR KU Skriftlig avtale m/fullmakt Entreprenør 1 Entreprenør 2 Entreprenør 3 Entreprenør 4 Entreprenør 5 Selvstendige plikter: - Risikovurdering - Følge HMS-plan - Varsle avvik Overordnet ansvar: - Valg- Risiko - Tid- Koordinering - SHA-plan- Oppfølging

14 KAP II: Byggherrens plikter

15 § 5 – Byggherrens generelle plikter Planleggingsfasen – BH kan påvirke i tidlig fase Under planlegging og prosjektering skal byggherren særlig ivareta HMS ved: a)de (1) arkitektoniske, (2) tekniske eller (3) organisasjonsmessige valg som foretas (1) Arkitektoniske valg: byggets/anleggets plassering, form, innhold og planløsning Eks: dype kjellerløsninger, store utgravinger/terrenginngrep, fasadeløsninger som vanskeliggjør festing av stillas, byggeplass med passerende trafikk, plassering nær høyspentledninger og installasjoner i grunnen (2) Tekniske valg: eks valg av bæresystem (spesielt ved rivning), valg av byggeprodukter, tekniske installasjoner, montering/demontering av tunge elementer mv (3) Organisasjonsmessige valg: eks valg av entrepriseform, kontraktsstruktur, utbyggingsrekkefølge, valg av koordinator og BH- representant

16 § 5 – Byggherrens generelle plikter Planleggingsfasen forts Under planlegging og prosjektering skal byggherren særlig ivareta HMS ved: b) å beskrive og ta hensyn til de risikoforholdene som har betydning for arbeidene som skal utføres - Erfaring viser at risikovurderinger ofte er fraværende, mangelfulle eller omfattes av generelle planer. – BH skal kartlegge konkret risiko forbundet med byggeprosjektet – Risikovurderinger må være prosjektspesifikke (for eksempel inntil 10 hovedpunkter), relatert til prosjektets kompleksitet og vanskelighetsgrad og må omfatte milepeler for aktiviteter som kan utløse risiko. - Risikoforhold som ikke kan elimineres i planleggings- og prosjekteringsfasen medtas i HMS-planen

17

18 Eksempel - risikoanalyse

19 Beskrivelse av risikoforhold § 6: De risikoforholdene som avdekkes under planlegging og prosjektering skal innarbeides i tilbudsgrunnlaget, jf. § 5 andre ledd bokstav b. Arbeidstilsynets kommentarer: For å unngå at det konkurreres på sikkerhet, må byggherren beskrive alle risikoforhold knyttet til arbeid som kan medføre fare for liv eller helse som denne har mulighet til å kjenne til, jf. § 8 første ledd bokstav c). Beskrivelsene skal tas inn i tilbudsgrunnlaget med krav om at entreprenøren skal beskrive og prise forslag til spesifikke tiltak som ivaretar risikoforholdene. Ikke tilstrekkelig å liste opp forhold i § 8 c, det kreves en konkret beskrivelse av forholdet. To mål: 1) HMS blir ikke et konkurranseaspekt mellom tilbyderne 2) BH må ta standpunkt til hvilke tiltak som skal benyttes med de kostnader tiltakene medfører

20 Bok 0 – generelle forutsetninger HMS-plan: - Arbeidsinstruks KP:

21 Bok 0 – generelle forutsetninger HMS-plan: -Entreprenøransvar

22

23 § 5 – Byggherrens generelle plikter Planleggingsfasen forts Under planlegging og prosjektering skal byggherren særlig ivareta HMS ved: c) at det avsettes tilstrekkelig tid til prosjektering og utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjoner Kartlagte utfordringer: For knappe byggetider fører ofte til at arbeider som bør legges etter hverandre i tid, foregår samtidig. Dette kan utløse risikosituasjoner uten at konsekvensene er kjente. For knappe byggetider kan også være en utløsende årsak til at useriøse aktører blir engasjert til prosjektene. HMS- forhold og arbeidstidsbestemmelser brytes hos disse aktørene og dette kan medføre økt risiko for øvrige aktører på byggeplassen. – BH skal sørge for at det ikke planlegges slik at helseskadelig tidspress oppstår – BH må sørge for at den enkelte E kan dokumentere en forsvarlig bemanningsplan – Planlegging skal sikre at det ikke oppstår risikoforhold som følge av at arbeidsoperasjoner, som kan ha gjensidig negativ innvirkning på hverandre sikkerhetsmessig, må gjennomføres samtidig

24 HMS-planen

25 25 HMS-plan: Erfaringer fra Arbeidstilsynet (1) ▪Manglende prioritering av HMS i prosjekteringsfasen. Eks: arkitekturen gir utfordringer som ikke risikovurderes og -planlegges ▪For- og etterarbeid ikke omtalt i planen, f.eks. risikofylt skogrydding langs trafikkert veg. ▪Planen starter først når HE er i full sving, både på papiret og i praksis. ▪Planen er ikke distribuert til UE og deres Verneombud. ▪Plan, avviksdok. m.m. er laget av HE og preget av HEs logo og system. Ikkje prosjekttilpasset.

26 HMS-plan: Erfaringer fra Arbeidstilsynet (2) ▪Skjemapreget og irrelevant kopiprodukt. ▪Dårlig eller helt manglende vurdering av prosjektrisiki ▪Prosjektrisiki følges ikke opp med SJA. ▪Risikoarbeid ikke markert i tidsplan. ▪Riggplan mangler ▪Planen er statisk. Planen krever tilpasninger ettersom arbeidet går framover eller endringer oppstår. ▪Manglende vilje til å justere for tidspress i prosjektet

27 §§ 7 og 8: HMS-planen § 7 – Generelt om HMS-planen ▪BH skal sørge for utarbeidelse av HMS-plan før fysisk oppstart. ▪BH kan overlate arbeidet til KP – med dette fritar ikke BH fra å påse at planen blir utarbeidet ▪Planen skal bygge på prosjektspesifikke risikovurderinger (som ikke allerede er prosjektert bort) ▪Planen skal beskrive hvordan konkrete risikoforhold i prosjektet skal håndteres. (tiltak) ▪Planen skal være lett tilgjengelig på byggeplass ▪Planen skal gjøres kjent på byggeplass, også for UE og dennes UE. ▪Bekjentgjøring skjer ved arbeidets oppstart, og deretter underveis i prosjektet av hensyn til endringer eller nye aktører på bygge- eller anleggsplassen

28 HMS-planens innhold § 8: Nærmere om HMS-planens innhold a) et organisasjonskart som angir rollefordelingen og entrepriseformen -avklare roller og ansvar ifm HMS-arbeidet (HB, PL, KP, KU, HB mv – RI, E,). -særlig unngå rollekonflikter og motstridende interesser b) en fremdriftsplan som beskriver når og hvor de ulike arbeidsoperasjoner skal utføres - ikke for stor grad av parallellitet på bekostning av HMS, samt tilstrekkelig detaljert at den kan benyttes som verktøy for koordinering - skal vise i hvilket tidsrom de spesifikke tiltakene må iversettes

29

30

31 HMS-planens innhold § 8: Nærmere om HMS-planens innhold forts c) spesifikke tiltak knyttet til arbeid som kan innebære fare for liv og helse - beskrive hvordan risikoaktiviteter skal utføres - spesielle prosesser med risiko opplistet, så som arbeid nær høytspentledninger, bruk av sprengstoff. Listen er ikke uttømmende - BH plikt til å sørge for at alle tiltak medtas i HMS-planen - De prosjekterende har ansvar å rapportere til BH hvilke risikoforhold som krever spesifikke tiltak (§17) d) rutiner for avviksbehandling - BH beskrive hvordan avvik fra HMS-planen skal rapporteres, både fra BH til E og fra E til BH (eks forskyvning av arbeidsoperasjoner) Normalt inntas krav til forebyggende tiltak, jf § 9, så som inngjerding, innkvartering, håndtering av avfall, oppbevaring og lagring av farlig materiell, situasjonsplan (evt i eget riggkapitel, NS 3420)

32 HMS i kontrakt ▪BH skal stille krav om at virksomhetene driver et systematisk HMS-arbeid iht Internkontrollforskriften, jf. 11 ▪Tas inn som spesifikt kontraktskrav. ▪Sanksjoner ved mislighold av HMS- forpliktelser?

33 HMS i kontrakt Entreprenøren plikter å ha eller opprette et internkontrollsystem samt ivareta sine plikter mht. helse, miljø og sikkerhet på bygge- og anleggsplassen, iht. de til en hver tid gjeldende lover og regler, samt byggherrens plan for sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø for det aktuelle prosjektet. Ved brudd på ovennevnte plikter, skal byggherren ha rett til å stanse arbeidene dersom han anser det nødvendig. Byggherren kan også kreve dagmulkt dersom ovennevnte plikter misligholdes og forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten løper fra fristens utløp til forholdets opphør. Mulkten per hverdag skal utgjøre én promille av kontraktssummen, men ikke mindre enn NOK 1.500. Mulkten skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for forsinkelse. Unnlatelse av å rette feilen innen fristens utløp, anses som vesentlig mislighold som kan påberopes av byggherren som grunnlag for heving i en periode på 1 måned etter fristens utløp. For mislighold av ovennevnte plikter der misligholdet ikke kan rettes, påløper en bot på NOK 10.000 per mislighold.

34 § 13 Valg av Koordinator Kap II – Byggherrens plikter, § 13 BHs utpeking av koordinator – flere virksomheter på byggeplass ▪Krav til koordinator dersom flere virksomheter på anleggsplassen, samtidig eller etter hverandre ▪En koordinator for hele prosjektet eller én for prosjekteringsfasen (KP) og én for utførelsesfasen (KU) ▪BH kan selv bekle rollen som koordinator – større flergangs-BH. ▪Utpeking av koordinator fritar ikke BH for sitt ansvar på området. Koordinatoren utfører oppgavene på vegne av BH.

35 § 13 Valg av Koordinator Strengere krav til BHs aktsomhet - vurdere om den som utpekes har andre plikter som kan komme i konflikt med rollen som koordinator (motstridende målsetninger; fremdrift – HMS) - koordinatoren skal ha den nødvendige kunnskap om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, inkludert arbeidsmiljølovgivningen (både KP og KU) - koordinatoren for utførelsesfasen (KU) skal i tillegg ha praktisk erfaring fra bygge- eller anleggsarbeid (tilsvarende arbeider og tidsaktuell). - ved skriftlig avtale klargjøre hvilke plikter og fullmakter som koordinatoren skal ha (tiltak overfor de prosjekterende/utførende, rett til å stanse arbeider mv). - BH skal jevnlig følge opp koordinators forpliktelser

36 § 14Koordinering Kap II – Byggherrens plikter forts Koordinators oppgaver, § 14 Koordinator skal på vegne av BH - under prosjekteringen: koordinere prosjekteringen slik at HMS ivaretas, samt utarbeide HMS-planen - under utførelsen (1) følge opp risikoforhold i planen, (2) sikre tidsplaner som ivaretar HMS, (3) sørge or at arbeidsgivere følger opp planen, (4) koordinere arbeidsgivere og enmannsbedrifters arbeid som kan påvirke hverandre, (5) sikre at krav til forebyggende tiltak etterleves, § 9 (6) sørge for at det føres oversiktslister over alle som utfører arbeid på bygge- eller anleggsplassen, § 15 - verktøy Ks oppfølgning avhengig av prosjektets art, størrelse, intensitet, potensielle risikoforhold prosjekteringsmøter, BM, fremdriftsmøter, HMS-møter, særmøter – før protokoll tilstedeværelse på byggeplass

37 Oppfølging og kontroll av HMS i byggeperioden Aktivitet/ tiltak OmrådeHyppighetDeltakereAnsvarligHensiktHenvisning Lov/forskrift Oppstarts- møte EntrepriserVed oppstartLedelsen hos kontrakspartnerne. Byggeledelse Assisterende prosjektleder Gjennomgå HMS-organisering, rapporteringsrutiner, verneplan, kontroll av IK-system (Kvalitetsplan) informasjon Byggherreforskriften ByggemøteHele byggeplassen Hver 14.dag Hyppigere ved behov Alle relevante kontraktspartnere. Byggeledelse Assisterende prosjektleder/ Byggeleder Informasjon, samordning fremdrift og HMS Byggherreforskriften Informasjons- tavle for arbeidstakere Hele byggeplassen Kontinuerlig oppdatering For alle. En tavle sentralt i hver dagrigg HMS-koordinatorInformere alle arbeidstakere om tiltak vedr. deres sikkerhet med mer Byggherreforskriften Interne vernerunder EgetMinimum en mellom hver hovedrunde Verneleder, verneombud VernelederAnleggsledelsen kontrollerer at egen og underentreprenørs vernetjeneste fungerer. Kopi av rapport leveres hovedbedrift og HMS-koordinator Arbeidsmiljøloven Byggeherreforskriften Hovedverne- runder med møte Hele byggeplassen Hver 14.dagHovedbedrift, verneledere og verneombud, HMS- koordinator og prosjektleder Hovedbedrifts- leder Samordne vernetiltak. Avklare og løse samordningsproblemer på byggeplassen med bakgrunn i innrapportering fra verneledere. Kontrollere at alle virksomheter deltar på samordningen. Hovedbedrift skal påse at protokollerte tiltak er iverksatt Arbeidsmiljøloven Byggherreforskriften Måneds- rapport HMS- status Hele byggeplassen 1 gang per måned Alle entrepriserAnleggsledere HMS-koordinator Skriftlig tilbakemelding, rapportering og dokumentasjon av virksomhetens HMS- arbeid. Grunnlag for statistikk og identifisering av behov for spesielle tiltak. HMS-koordinator lager en samlerapport Byggherreforskriften

38 Kap 3: Den prosjekterendes plikter Den prosjekterendes plikter, § 17 ▪Et helt nytt pliktsubjekt innføres – gjelder RI, ARK og evt prosjekterende i leverandørleddet ▪Medfører formelt sett at en ny aktør i bygge- og anleggsprosessen får en rolle i arbeidet med HMS ▪Foreta risikovurderingen og ivareta HMS gjennom valg av arkitektoniske eller tekniske løsninger samt varsle om nye risikoforhold

39 Kap 4: Entreprenørens plikter Kap IV - Arbeidsgiverens og enmannsbedriftens plikter ▪Følge HMS-planen ▪Følge anvisninger fra BH og koordinator ▪Planlegge arbeidets utførelse under hensyn til nødvendige risikovurderinger, og foreta løpende risikovurdering av identifiserte risikoområder ▪Informere byggherren om risikoforhold som ikke er beskrevet i planen. ▪Sørge for at de forebyggende tiltakene i § 9 gjennomføres

40 Kap 4: Entreprenørens plikter ▪Informere byggherren om avvik fra HMS-planen ▪Informere verneombudet om HMS-planen før oppstart ▪Informere verneombud og arbeidstakere om alle tiltak som skal treffes om HMS på anleggsplass.

41 Kap 4: Entreprenørens plikter Arbeidsgiveren skal innarbeide relevante deler av planen for SHA i virksomhetens system for internkontroll (jf. Internkontrollforskriften). Innarbeidingen skal skje slik at HMS-planens bestemmelser kan identifiseres (hvor og når arbeidsoperasjoner skal utføres, de spesifikke tiltak som skal utføres).


Laste ned ppt ""Ny" byggherreforskrift Ved advokat Thomas O. Strömbom Torkildsen, Tennøe & co. Advokatfirma AS Oslo, november 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google