Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva kan vi, hva bør vi og hva gjør vi? Juridisk rammeverk og regelverkstiltak ved Per Gunnar Hillesøy, UiB Presentasjon til UHRs seminar om plagiering.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva kan vi, hva bør vi og hva gjør vi? Juridisk rammeverk og regelverkstiltak ved Per Gunnar Hillesøy, UiB Presentasjon til UHRs seminar om plagiering."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva kan vi, hva bør vi og hva gjør vi? Juridisk rammeverk og regelverkstiltak ved Per Gunnar Hillesøy, UiB Presentasjon til UHRs seminar om plagiering i UH- sektoren, 21.-22.04.09

2 Hvem er jeg? Jurist, utdannet ved UiB (1990) Ansatt ved Kollegiesekretariatet, UiB, fra 1995 Sekretær for Den sentrale klagenemnd fra ca. 2000 Saksbehandler for fuskesaker også før 2003

3 Hva jeg skal snakke om Kort om loven Fuskebegrepet: Hvor er det og hva er det? Lokalt regelverk, ”soft instruments” og akademisk tradisjon Rettslige og ”infra”-rettslige virkemidler

4 Loven § 4-7. Annullering av eksamen eller prøve (1) Styret selv eller institusjonens klagenemnd, jf. § 5-1, kan annullere eksamen eller prøve eller godkjenning av kurs hvis studenten b)har forsøkt å fuske eller forsettlig eller grovt uaktsomt har fusket ved avleggelsen av, eller forut for endelig sensur av, vedkommende eksamen eller prøve, eller under gjennomføringen av vedkommende kurs. Utestenging: Krysshenvisning fra § 4-8(3)

5 Noen problemer Begrepet ”fusk”: Kun objektivt, eller objektivt + subjektivt? Kommunikasjonsutfordringen. Forsøk: Læren om fullbyrdingsforsett Fusk ved ”tellende” arbeider og ved ”kvalifiserende” arbeider

6 Fuskebegrepet – 1 Ikke definert i loven; svaret må finnes utenfor Andre lover: Åndsverkloven, særlig § 22: ”Det er tillatt å sitere fra et offentliggjort verk i samsvar med god skikk og i den utstrekning formålet betinger.” (min utheving) ”God skikk”: Rettslig standard, som angir et skjønnstema Ansvarlig for å utvikle og forvalte ”god skikk”: ”Bransjen” Hvem er ”bransjen”? Alle som er involvert i utdanning og forskning

7 Fuskebegrepet – Hardt regelverk Innholdet i fuskebegrepet finnes mange steder  ”Hardt” regelverk, så som eksamensforskrifter. Eks:§ 5-13. Fusk eller forsøk på fusk (1)Fusk er å handle i strid med retningslinjene for den enkelte eksamen, eller i studieløpet for øvrig. Eksempler på slike tilfeller: -benytte eller ha tilgjengelig ulovlige hjelpemidler ved den bestemte eksamen eller prøve -feilaktig bruk av tillatte hjelpemidler, f.eks. mangelfulle kildehenvisninger -presentere andres arbeid som sitt eget -ureglementært samarbeid mellom kandidater eller grupper -urettmessig å ha skaffet seg adgang til eksamen -på andre måter handlet slik at det urettmessig kan gi fordeler ved eksamen/prøve, eller i forbindelse med obligatoriske arbeidskrav.

8 Fuskebegrepet – Hardt regelverk forts. Andre tradisjonelle rettskildefaktorer:  Dommer (finnes så langt ganske få)  Brev og rundskriv fra overordnet organ. Eks.: KDs brev av 20.04.06 til Høgskolen i Østfold  Avgjørelser fra lokale klagenemnder  Avgjørelser fra Felles klagenemnd og KD

9 Fuskebegrepet – mykt regelverk Retningslinjer fra ulike organer utenfor universiteter og høyskoler, så som:  Etikkomiteer http://www.etikkom.no/retningslinjer/NESHretningslinjer/forskersamf http://www.etikkom.no/retningslinjer/NESHretningslinjer/forskersamf  Akademiske selskaper: http://portal.acs.org/portal/acs/corg/content?_nfpb=true&_pageLabel =PP_TRANSITIONMAIN&node_id=1095&use_sec=false&sec_url_v ar=region1&__uuid=b1127cc0-c22f-49d7-ad77-7c219bb0d5a2 http://portal.acs.org/portal/acs/corg/content?_nfpb=true&_pageLabel =PP_TRANSITIONMAIN&node_id=1095&use_sec=false&sec_url_v ar=region1&__uuid=b1127cc0-c22f-49d7-ad77-7c219bb0d5a2 Uttalelser om enkeltsaker: http://www.etikkom.no/Nyheter/2006/060306a/view (NESHs uttalelse i ”Alnæs-saken” http://www.etikkom.no/Nyheter/2006/060306a/view Stilhåndbøker og lignende:  http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/589/01/ http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/589/01/  http://www.imperial.ac.uk/library/pdf/harvard_referencing.pdf http://www.imperial.ac.uk/library/pdf/harvard_referencing.pdf  http://www.michener.ca/lrc/lrcvanco.php http://www.michener.ca/lrc/lrcvanco.php

10 Fuskebegrepet – mykt regelverk forts. Veiledninger etc. fra institusjonene selv:  http://www.uib.no/utdanning/om-aa- studere/eksamen/bruk-av-kilder-i-skriftlige-arbeider-ved- universitetet-i-bergen http://www.uib.no/utdanning/om-aa- studere/eksamen/bruk-av-kilder-i-skriftlige-arbeider-ved- universitetet-i-bergen  http://www.sokogskriv.no/ http://www.sokogskriv.no/ Annen informasjon: I undervisning, i bibliotekkurs etc.

11 Virkemidler ved fusk - juristperspektiver Lovbestemte: Sak for klagenemnda Andre:  Trekk ved sensur/bedømmelse  Advarsel  Alvorsprat  Pålegg om ny innlevering

12 Virkemidler mot fusk – forebyggings- og læringsperspektivet Redusere gevinsten ved å kutte i svingene – bl.a. oppgaveutforming Balansen mellom a) oppdagelsesrisiko; b) rask reaksjon; c) konsekvent reaksjon; d) streng reaksjon Avskrekking, for eksempel ved  Informasjon om enkeltsaker  Informasjon om bruken av tekstgjenkjenningsprogrammer Særlig utfordring: Sammenheng og helhet

13 Whose problem is it anyway? Institusjonens problem? (Angrep på uh-kvalifikasjoners anseelse) Studentens problem (Dårligere læring) Forebygging og reaksjoner rettet mot ”risikogrupper” Forebygging rettet mot populasjonsnivå (jf. Geoffrey Rose)

14 Behov for endringer? Loven har i hovedsak vært den samme i 20 år. Verden er ikke den samme som for 20 år siden. Behov for bred gjennomgang, der intet er hellig. Noen problemområder: Enklere prosesser?  Forsøk – det vanskelige skyldkravet  Formalisering av uformelle virkemidler (advarsel etc.)  ”Sak om utestenging” og ”Sak om fusk”  Reglene om advokathjelp


Laste ned ppt "Hva kan vi, hva bør vi og hva gjør vi? Juridisk rammeverk og regelverkstiltak ved Per Gunnar Hillesøy, UiB Presentasjon til UHRs seminar om plagiering."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google