Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

20.8, 8.9 og 9.9. 2003 var historiske dager ! – Kommunestyrene i Frosta, Levanger og Verdal vedtok å ta steget ut i et ukjent, men forhåpentligvis fruktbart,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "20.8, 8.9 og 9.9. 2003 var historiske dager ! – Kommunestyrene i Frosta, Levanger og Verdal vedtok å ta steget ut i et ukjent, men forhåpentligvis fruktbart,"— Utskrift av presentasjonen:

1 20.8, 8.9 og 9.9. 2003 var historiske dager ! – Kommunestyrene i Frosta, Levanger og Verdal vedtok å ta steget ut i et ukjent, men forhåpentligvis fruktbart, terreng- etableringen av Innherred samkommune!

2 - Vedtak i kommunestyrene (I) 1. Kommunene Frosta, Levanger og Verdal vil gjennom Innherred samkommune etablere et forsøk om sterkt forpliktende interkommunalt samarbeid og som en drivkraft for regionens utvikling, med følgende visjon og hovedmål: Visjon Felles Livskvalitet og Vekst (FLV) Hovedmål: Bedre tjenester innefor eksisterende økonomiske rammer Opparbeide/øke beredskap til å møte nye utfordringer FLV skal være drivkraften i utvikling av samarbeid i Innherredsregionen FLV skal være tyngdepunkt for regional utvikling ( kulturbasert forretningsutvikling) Det skal skapes et positivt bilde /image av regionen Reduserte driftsutgifter på sikt

3 - Vedtak (II) Landbruk Miljøvern Plan- og byggesaksadministrasjon Kart og oppmåling Næringsutvikling og markedsføring av regionen Skatteoppkreving IKT Økonomifunksjon Lønn- og personal Kommunehelsetjenesten/legevakt tjenesten, men med unntak av institusjons- og hjemmebaserte tjenester. 2.Ansvaret for følgende oppgaver legges til Innherred samkommune fra 1.1.2004: Det vil være samkommunens ansvar å organisere samkommunens oppgaver. Voksenopplæring Sosialtjenesten (herunder rus) Fra 01.04.04: Barnevern PP-tjeneste

4 - Vedtak (III) 3. Det er aktuelt å utvide oppgavene for samkommunen i løpet av forsøksperioden. Bl.a. er følgende oppgaver aktuelle for vurdering i løpet av 2004: Brannvern og beredskap Vann- og avløpstjenester Veg, park og parkering Andre stabsfunksjoner

5 - Vedtak (IV) 4. Foreliggende forslag til ”Forskrift om forsøk med interkommunalt samarbeid mellom Frosta, Levanger og Verdal kommuner” godkjennes med følgende endringer i §35: Første periode får denne ordlyd: ”Kommunenes planutvalg er fast planutvalg for enkeltsaker og saker som berører bare den enkelte kommune” Siste periode får denne ordlyd: ”Ordføreren i samkommunen avgjør om en sak skal behandles i den enkelte kommunes planutvalg eller om saken skal oversendes samkommunen som planutvalg.” 5. Det er en forutsetning at det foreligger en grunnavtale mellom kommunene før forsøket oppstartes. 6. Kommunestyret forutsetter at Hovedavtalens intensjon om samarbeid, medbestemmelse og medansavar mellom arbeidsgiver og arbeidstaker i saker som omhandler ansattes arbeidsforhold, ivaretas i de utviklingsprosessene som settes i gang i samkommuneforsøket. Kommunestyret forutsetter å bli holdt løpende orientert om de ulike prosessene. 7. Det blir opprettet et eget delprosjekt – ”Demokratiet i samkommunen” – som skal følge opp og vurdere beslutningsprossesser i samkommune forsøket, deres grunnlag og konsekvenser for innbyggerne underveis og ved slutten av forsøksperioden. 8. Kvaliteten i den interkommunale tjenesteytinga blir følgd opp og vurdert i forhold til alle områder i samkommunen.

6 - Vedtak (V) Oversendelsesforslag til styringsgruppen: § 34 – Landbruk i forskriften bør endres slik at ”lokale” saker avgjøres lokalt, jfr. vedtak om § 35 i forskriften. Verdal kommunestyre hadde følgende tilleggspunkt: Det skal i den aktuelle forsøksperiode (4 år) ikke skje privatisering av noen tjenester i Verdal kommune knyttet til oppgaver som ligger under samkommunen Frosta kommunestyre hadde følgende tillegg: Oversendelsesforslag til styringsgruppa/samkommunestyret: Når det politiske ansvaret for næringsutvikling og markedsføring av Innherred som region overføres fra den enkelte kommune til samkommunen fra 01.01.04, er det svært viktig at aktørene utenfor den kommunale forvaltning (Verdal Vekst, Levanger Utvikling og Frosta Utvikling) deltar aktivt i utviklinga av framtidig samarbeidsmodell. Frosta kommunestyre forutsetter å bli holdt løpende orientert om framdrifta. Nytt punkt 7b. Kommunestyret vil ha framlagt rapport, senest 01.07.06, som skal være grunnlag for en evaluering av forsøket.

7 - Prosessen fram til nå  Arbeidsseminar med ledergruppene i juni 2001.  Ga en Forstudie (KPMG) om muligheter i tettere samarbeid, vedtatt av alle kommunestyrene høsten 2001.  Program for utvikling av tettere samarbeid utviklet bl.a gjennom Felles formannskap mars 2002  Felles formannskap vedtok å utrede samkommunemodell i september 2002  Foreløpig søknad om forsøk utarbeidet til 15.10.2002  Kommunestyrene vedtok å sende søknad om forsøk i januar 2003  Kommunaldepartementet ga foreløpig svar mai 2003  Styringsgruppa ba den 16. Juni 2003 rådmennene i oppdrag å legge fram en sak til Felles formannskap 20.08.2003

8 - Prosessen videre Umiddelbart etter vedtak/valg vil alle berørte ansatte trekkes aktivt med i planleggingen av hvordan vi skal lykkes med målene! Det vil komme nye saker før jul om organisering av samkommunen og grunnavtale mellom kommunene Det blir en utrolig krevende høst, men vi har hatt det før og kommet styrket gjennom det!

9 - Prosessen videre II 10.09.KRD. Godkjenning av forskrift 19.09.PL/PA – samling 24.09.Felles samling for ”direkte” berørte Sept.Organisasjon på plass Okt.Etablert lederskapet Okt.Samkommunestyret velges Okt./nov.Samkommunerådmann oppnevnes Okt. Tilpasning av kulturer, rutiner, kommunikasjon mmm. Okt./nov.Behandling av grunnavtale og svar fra KRD 01.01.04ISK er en realitet.

10 - Styringsgruppe (SG) FROSTALEVANGERVERDAL Rådmann (PA) Referansegruppe Delprosjekter RUS BARNEVERN PLAN, LANDBRUK, MILJØ LEGEVAKT REG. UTVIK. OG NÆRING IKT SKATTEOPPKR. BARNE- OG FAM.TJ. ØKONOMI LØNN OG PERSONAL KOMMUNEHELSETJ. VOKSENOPPLÆRING SOSIALTJENESTEN Prosjektleder (PL) Organisering fram til 31.12.03 Styringsgruppen består av 3 politikere (ordfører, varaordfører + 1) fra hver kommune, samt fylkesordføreren. Når samkommunestyret er etablert, vil dette fungere som styringsgruppe (5 rep. fra Frosta, 9 fra Levanger, 9 fra Verdal) Prosjektgruppen (PG) har som faste deltakere 2 ledere og 1 tillitsvalgt fra hver kommune, samt fylkesmannen (observatør) Prosjekt- gruppe (PG)

11 - Organisasjonskart fra 1.1.04 Styringsorganet – Innherred samkommunestyre – skal bestå av 23 representanter, 5 fra Frosta, 9 fra Levanger og 9 fra Verdal. Samkommune-styret ledes av en av ordførerene etter en nærmere fastsatt turnus. Den administrative ledelse, rådmannsfunksjonen, for samkommunen ivaretas av en rådmann (administrasjonssjef) oppnevnt av samkommunestyret. Samkommune-forsøket har stor statlig og nasjonal interesse


Laste ned ppt "20.8, 8.9 og 9.9. 2003 var historiske dager ! – Kommunestyrene i Frosta, Levanger og Verdal vedtok å ta steget ut i et ukjent, men forhåpentligvis fruktbart,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google