Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Innherred Samkommune – følgeforskning – hovedpunkter etter første fase” - orientering fra NT-forskning v/Roald Lysø – 17.06.04 Milepelsevaluering av Innherred.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Innherred Samkommune – følgeforskning – hovedpunkter etter første fase” - orientering fra NT-forskning v/Roald Lysø – 17.06.04 Milepelsevaluering av Innherred."— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Innherred Samkommune – følgeforskning – hovedpunkter etter første fase” - orientering fra NT-forskning v/Roald Lysø – 17.06.04 Milepelsevaluering av Innherred samkommune Ambisjon om å bidra med kritiske og konstruktive innspill som kan bidra til å kvalitetssikre og forbedre arbeidet med å realisere Innherred samkommune. mest opptatt av •løsningene, •de kloke grepene og •de gode eksemplene men også av å •synliggjøre, •reflektere over og •bidra til at en lærer av erfaringer

2 ”Innherred Samkommune – følgeforskning – hovedpunkter etter første fase” - orientering fra NT-forskning v/Roald Lysø – 17.06.04 Evalueringsfokus • politiske prosesser og politisk ledelse, A, B eller C-lag? • forholdet mellom samkommune/samkommunestyre og lokal kommune/kommunestyre • håndtering av felles saker og lokale saker • demokrati • lokaliseringsspørsmål; intern/ekstern tjenesteyting, næring, utbygging osv. • næringsutvikling • regional rolle • samarbeid med aktører utenfor samkommunen, kommuner, fylkeskommune, stat, interkommunale selskap osv. ”Politikkområder”

3 ”Innherred Samkommune – følgeforskning – hovedpunkter etter første fase” - orientering fra NT-forskning v/Roald Lysø – 17.06.04 • informasjon og kommunikasjon, intern/ekstern • ledelsesstrategier, policy og utvikling av Samkommunen som virksomhet • arbeidsmiljø og medvirkningsprosesser • konflikthåndtering • kompetansesituasjon og –utvikling • nyskaping, løsninger • intern/ekstern tjenestekvalitet • egenevaluering Evalueringsfokus forts.

4 ”Innherred Samkommune – følgeforskning – hovedpunkter etter første fase” - orientering fra NT-forskning v/Roald Lysø – 17.06.04 Historie Hvorfor ville en forsøke Innherred samkommune som kommunal samhandlingsform? • økonomiske utfordringer i kommunene, behov for å spare penger • behov for å finne felles og rasjonelle løsninger • behov for å samordne og utnytte felles kompetanse • ønske om god tjenestekvalitet innenfor begrensede økonomiske rammer • ønske om å styrke lokaldemokratiet • behov for en styrket næringspolitikk • ønske om en rolle i regional utvikling • nasjonale føringer i forhold til kommuneøkonomi, kommunestruktur og kommunale oppgaver • trussel om framtidig kommunesammenslåing – et alternativ

5 ”Innherred Samkommune – følgeforskning – hovedpunkter etter første fase” - orientering fra NT-forskning v/Roald Lysø – 17.06.04 Hva mente en/ønsket en mht prosesser og medvirkning I forhold til: • Folkevalgte i mor- og/eller samkommune • Ansatte i mor- og/eller samkommune • Innbyggerne Svar: • Åpne og inkluderende prosesser • Stor grad av medvirkning fra de ansatte

6 ”Innherred Samkommune – følgeforskning – hovedpunkter etter første fase” - orientering fra NT-forskning v/Roald Lysø – 17.06.04 Hva så og opplevde vi mht samarbeidet mellom kommunene? Frosta, Levanger, Verdal ble til Levanger og Verdal. • målkonflikter • problematisk kommunikasjon • interessemotsetninger • kulturforskjeller • maktforhold • tillit/mistillit • førdommer • sentrum/periferi. • samhandling, • ”rettferdig” fordeling mellom kommunene • organisering av forsøket • politisk • administrasjon • interne tjenester Fra harmoni til disharmoni….til harmoni….til……

7 ”Innherred Samkommune – følgeforskning – hovedpunkter etter første fase” - orientering fra NT-forskning v/Roald Lysø – 17.06.04 Utfordringer vi pekte på i desember 2003 • Demokrati • Oppgavefordeling • Medbestemmelse • Arbeidsmiljø • Informasjon • kommunikasjon

8 ”Innherred Samkommune – følgeforskning – hovedpunkter etter første fase” - orientering fra NT-forskning v/Roald Lysø – 17.06.04 Oppsummering juni 2004 Fokus 1) erfaringer med Innherred samkommune så langt 2) synspunkter på prosesser som er gjennomført 3) forbedringsområder. Vår tilnærming har så langt i stor grad vært kvalitativ: • deltakelse på møter • dokumentstudier • samtaler og intervju

9 ”Innherred Samkommune – følgeforskning – hovedpunkter etter første fase” - orientering fra NT-forskning v/Roald Lysø – 17.06.04 Generelt Oppstart av enheter 1. februar 2004, hhv. 1. april 2004. For kort tid til å kunne se effekter av organisering av tjenester, tjenestekvalitet og økonomi i forsøket. Ansatte og tillitsvalgte gir uttrykk for at de opplever at det er et uforholdsmessig stort fokus på samkommunen og at en lett kan komme til å ”glemme” de tunge tjenesteområdene i morkommunene. For kort tid er gått til at vi kan vurdere forholdet mellom, effekter av forsøket i forhold til morkommunene og samkommunen, enten det gjelder det administrative eller det politiske nivå. Politisk nivå oppleves å ha lite kontakt med/være lite synlig opptatt av situasjonen i enhetene og hos de ansatte.

10 ”Innherred Samkommune – følgeforskning – hovedpunkter etter første fase” - orientering fra NT-forskning v/Roald Lysø – 17.06.04 Organisering – herunder bl.a. lokalisering, personale, ledelsesstrukturer og handlingsrom for ledelse, arbeidsmiljø Mange stiller spørsmål ved grunnlaget for de base-/lokaliseringsvalg som er foretatt – mer spørsmål ved mangel på innledende prosesser enn ved ”realitetene”. Dette har gått for fort og vært preget av top-down – ikke av medvirkning. Flere savner vurdering av kostnader, effektivitetstap og/eller gevinster. Det må være rom for ulike løsninger ut fra vurdering av og aksept for likheter/ulikheter ved de enkelte enhetene. Viktig å fokusere på gode kommunikasjonslinjer. Vi har observert noen faresignaler i arbeidsmiljøet. Dette bør følges opp med systematisk ”overvåking” av arbeidsmiljøet. Det reises spørsmål ved om ledelsesstrukturen er hensiktsmessig, men samtidig blir det sagt at en må la den få en sjanse.

11 ”Innherred Samkommune – følgeforskning – hovedpunkter etter første fase” - orientering fra NT-forskning v/Roald Lysø – 17.06.04 Medvirkning i gjennomføringen Internt i enhetene har det vært breie medvirkningsprosesser. Tillitsvalgte er ikke fornøyd med medvirkning i forhold til rådmannsgruppa - de kommer for seint med i prosessene. Ledelsen bør ta en grundig drøfting av medvirkningsprosesser. Samhandling innen samkommunen Enhetslederne har felles møter. Hver enhetsleder har sin ”overordnede” i rådmannsgruppa. Dette er en ordning som bør evalueres. Enhetslederne opplever slit i forhold til og konkurranse mellom 1)å få samkommunen og egen enhet på plass og 2)opprettholde daglig drift 3)Forholdet til morkommunene Vær oppmerksom på mulige konsekvenser av tidsklemma!! Samkommunen har 8 ulikeartede enheter både mht. overgripende oppgaver, antall ansatte, faglig bredde og utfordringer. IKT, Lønn/personal, Økonomi, Kemner Barne- og familie, Helse og rehabilitering, Plan/byggesak/oppmåling/miljø, Landbruk/naturforvaltning

12 ”Innherred Samkommune – følgeforskning – hovedpunkter etter første fase” - orientering fra NT-forskning v/Roald Lysø – 17.06.04 Forholdet til den øvrige virksomheten i kommunene – i ”morkommunene” For kort tid til at en kan evaluere tiltak, praksis og effekter. Det stilles spørsmål om virkning for ansatte i både mor- og samkommune i forbindelse med både fraflytting og tilflytting. Spørsmål om internt og ekstern tjenesteyting (og publikumstilgjengelighet) og tjenestekvalitet som følge av samordning og flyttinger. Ressurssituasjonen – herunder økonomiske rammevilkår; personalsituasjon, tilgjengelig kompetanse Budsjett har ikke vært på plass fra starten av (enhetene) – utilfredsstillende for enhetslederne. ”Innsparinger mens vi etablerer enheter – en stor utfordring, skaper støy og lite forutsigbarhet”.

13 ”Innherred Samkommune – følgeforskning – hovedpunkter etter første fase” - orientering fra NT-forskning v/Roald Lysø – 17.06.04 Utfordringer Avklaring av tjenestekvalitet (politisk ansvar) Servicetorgene vil være morkommunenes og Samkommunens viktigste førstelinje! NB! Oppgaver, organisering, samhandling med samkommune og morkommune. Ansatte, enheter, ledelse • Medvirkning • Kommunikasjon • Arbeidsmiljø • Ledelse – roller og lederkompetanse/ handlingsrom • Samhandling Effekt på • Kvalitet på organisatoriske løsninger • Tjenestekvalitet • Nærværskvalitet • Sykefravær • Økonomi - effektivitet Fokus på forbedringsarbeid i organisasjonen

14 ”Innherred Samkommune – følgeforskning – hovedpunkter etter første fase” - orientering fra NT-forskning v/Roald Lysø – 17.06.04 • politiske prosesser og politisk ledelse • forholdet mellom samkommune/samkommunestyre og lokal kommune/kommunestyre • håndtering av felles saker og lokale saker • demokratiske prosesser • håndtering av lokaliseringsspørsmål; intern/ekstern tjenesteyting, næring, utbygging osv. • næringsutvikling og organisering av næringsarbeidet • Samkommunen og regional rolle, herunder • samarbeid og samhandling med aktører utenfor samkommunen, kommuner, fylkeskommune, stat, interkommunale selskap osv. Vi vil ha et fokus på utviklingen innenfor ulike ”politikkområder” Dokumentstudier, deltakelse på ulike møteplasser, spørreskjema, samtaler og intervju


Laste ned ppt "”Innherred Samkommune – følgeforskning – hovedpunkter etter første fase” - orientering fra NT-forskning v/Roald Lysø – 17.06.04 Milepelsevaluering av Innherred."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google