Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 SINTEF Transport & Logistikk Relevante institutter og AS’er (merket “rosa”) SINTEF Elektronikk og kybernetikk SINTEF Anvendt matematikk SINTEF Bygg og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 SINTEF Transport & Logistikk Relevante institutter og AS’er (merket “rosa”) SINTEF Elektronikk og kybernetikk SINTEF Anvendt matematikk SINTEF Bygg og."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 SINTEF Transport & Logistikk Relevante institutter og AS’er (merket “rosa”) SINTEF Elektronikk og kybernetikk SINTEF Anvendt matematikk SINTEF Bygg og miljøteknikk SINTEF Kjemi SINTEF Materialteknologi SINTEF Teknologiledelse SINTEF Tele og data SINTEF Unimed SINTEF Petroleumsforskning AS MARINTEK Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS SINTEF Energiforskning AS SINTEF Fiskeri og havbruk AS Adm. direktør/ vise adm. direktør

2 2 SINTEF Transport & Logistikk Hvorfor (1) Vekst i og privatisering av offentlig sektor Tettere samspill offentlig - privat tjenesteyting Høyere nivå infrastruktur for økt effektivitet Integrerte transport og logistikk kjeder Fra minimering av kostn. til maksimering av inntekt Økt tjenesteinnhold i leveranser Ny teknologi og radikalt nye tjenester Nye organisasjonsformer og samarbeidsrelasjoner Kunnskap som viktigste konkurransefortrinn Globalisering og internasjonalisering

3 3 SINTEF Transport & Logistikk Hvorfor (2) Tverrfaglig utnyttelse av SINTEFs flerfaglighet Utvikling av SINTEF til en FoU TOTAL leverandør Helhetlig FoU-satsing i internasjonalt perspektiv Synergi mellom SINTEF inst/avd’s prosjekter, kompetanse og marked/kunder Arena for nye og samordnede initiativer i / utenfor SINTEF og Norge Nettverksbygging og info.utveksling Samhandlende og integrerte løsninger Omforent syn på begrepsapparat, prosesser, modeller, spesifikasjoner og standarder

4 4 Transport & logistikk koordinering Veg og samferdsel Kyst og havteknikk Elektronikk og kybern. MARINTEK SINTEF Transport & Logistikk Hvem (inst./as/avd.) Økonomi og logistikk Tele og data Anvendt matematikk (optimering) Fiskeri og havbruk

5 5 SINTEF Transport & Logistikk For hvem 1 Offentlige myndigheter (dep.,dir.,vesen) 2 Transportører, speditører, rederier, 3-parts agenter 3 Transportbrukere og vareeiere 4 Sjåfører, styrmenn, andre førere 5 Leverandører av produkter, system, tjeneste og informasjon 6 Tele- og nettoperatører 7 FoU-miljøer Både norske og internasjonale kunder & aktører

6 6 SINTEF Transport & Logistikk Hva - transport områder

7 7 Interaksjon, samordning og integrasjon Farlig last håndtering Trafikk- overvåk. Trafikk- rapp. Ident./ sporing Booking Meteorol. forhold Beredsk. funk. Trafikant inform. Andre Betaling/ billett. Elektr. kart info Jur/Org.- forhold Drift/Forv/ Vedlikeh Tekn. Komm/ Infrastr. Reise/ruteplanlegg. SINTEF Transport & Logistikk Hva - transport tjenester

8 8 SINTEF Transport & Logistikk Hvordan (1) Nettverksbygging, samordning, samhandling og integrasjon i forhold til: SINTEF-interne institutt/AS’er og avdelinger Eksterne aktører, kunder og samarbeidspartnere Prosjekter FoU-programmer (norske, nordiske og EU) Begrepsapparat, konseptuelle modeller, datamodeller, arkitektur, brukergrensesnitt Info., tjenester, systemer og infrastruktur

9 9 SINTEF Transport & Logistikk Hvordan (2) Organisatorisk samordning: via Sintef enheter, prosjekter, kunder, nettverk og på tvers av disse Faglig samordning: via metodikk, metoder, modeller, flerfaglig transport/logistikk kompetanse Internasjonal samordning: via deltakelse i EU- og internasjonale prosjekter, nordisk samarbeid og standardisering

10 10 SINTEF Transport & Logistikk Karakteristika Uformelt, dynamisk nettverk – ikke hierarkisk org. Kjernegruppe med faste deltakere Viss grad av “forpliktende” deltakelse Stegvis oppbygging/utvidelse i forhold til ant./type prosjekter og deltakere Info.utveksling og samarbeid via felles nettsted, fellessamlinger Utgangspunkt i fellesnevner-prosjekter som er koplet til helhetlige transportkjeder og intermodale løsninger

11 11 SINTEF Transport & Logistikk Eksempler: tverrfaglige SINTEF prosjekter Samordning/intergrasjon: Arktrans, Arkmin, Trim, Brukergr.snitt, EU: Waterman, Themis Intermodal (gods + person): Infratrans, Intra, Ibis, EU: Infolog,IP, D2D, Progress Maritim: Fargis, Nmgd, Strøm/bølge, Shiprep, Portwin, Shiplog, Arkmin, EU: Ippa, Waterman Land: IKT i veg, Ibis, Yrkessjåfør/IKT, EU: Progress

12 12 Tverrfaglig intermodal koordinering INTRA intermodal transport Shiplog Maritime transport prosjekter INFRATRANS IT-infrastr. multimodal godstransp. SINTEF Transport & Logistikk Intermodale SINTEF prosjekter ARKTRANS system ark. person & gods Land transport prosjekter EDI-basert logistikk (havn) Andre? Portwin (havn)

13 13 Tverrfaglig maritim koordinering Info.nettv. sjø/miljø sikkerhet Norsk maritim geodata demo (NMGD) Intermodale godstransp. prosjekter Strøm- og bølgeover- våking SINTEF Transport & Logistikk Maritime SINTEF prosjekter ARKMIN system ark. maritime info.nettv. Brukergrense- snitt maritime info.system Shiprep(Hazmat) Portwin (havn) Andre?

14 14 Tverrfaglig landtransport koord. IBIS integrert betal. & info. IKT i vegtrafikken Intermodale godstransp. prosjekter Elektronisk datafangst byområder SINTEF Transport & Logistikk Landtransport SINTEF prosjekter ARKTRANS system ark. person & gods Transport demonstrator Elveg Dynamiske data for vegtrafikk SPIDER optimalisert flåtestyring Brukergrense- snitt veg info.system Andre?

15 15 Trafikkstyring/ overvåking (sjø) Integrerte maritime systemer Vtmis net EU Fargis NO Poseidon EU Waterman EU Nmgd NO Echo EU Infratrans, Intra NO Andre NO Interport EU Infolog EU Themis EU Intermodal Portal - EU Elektroniske kartsystemer (sjø) Intermodal transport (sjø/land) Maritim transport -> Intermodalt Samordning - norske og EU prosjekter Corinav/Ippa EU

16 16 Spider NO Gaudi EU Trafikkstyring/ overvåking (land) Dyn. data NO In-emergencyEU In-response EU IBIS NO Infratrans, Intra NO Transport- demo. - NO Interport EU Infolog EU Themis EU Intermodal Portal EU ) Person/kollektiv transport (land ) Intermodal transport (land/sjø) Land transport -> Intermodalt Samordning - norske og EU prosjekter Integrerte landtransport systemer Integrerte landtransport systemer Adept EU Concert EU Progress EU Green-trip EU


Laste ned ppt "1 SINTEF Transport & Logistikk Relevante institutter og AS’er (merket “rosa”) SINTEF Elektronikk og kybernetikk SINTEF Anvendt matematikk SINTEF Bygg og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google