Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Adm. direktør/ vise adm. direktør

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Adm. direktør/ vise adm. direktør"— Utskrift av presentasjonen:

1 Adm. direktør/ vise adm. direktør
SINTEF Transport & Logistikk Relevante institutter og AS’er (merket “rosa”) Adm. direktør/ vise adm. direktør SINTEF Petroleumsforskning AS SINTEF Anvendt matematikk SINTEF Bygg og miljøteknikk MARINTEK Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS SINTEF Elektronikk og kybernetikk SINTEF Kjemi SINTEF Energiforskning AS SINTEF Materialteknologi SINTEF Teknologiledelse SINTEF Fiskeri og havbruk AS SINTEF Tele og data SINTEF Unimed

2 SINTEF Transport & Logistikk Hvorfor (1)
Vekst i og privatisering av offentlig sektor Tettere samspill offentlig - privat tjenesteyting Høyere nivå infrastruktur for økt effektivitet Integrerte transport og logistikk kjeder Fra minimering av kostn. til maksimering av inntekt Økt tjenesteinnhold i leveranser Ny teknologi og radikalt nye tjenester Nye organisasjonsformer og samarbeidsrelasjoner Kunnskap som viktigste konkurransefortrinn Globalisering og internasjonalisering

3 SINTEF Transport & Logistikk Hvorfor (2)
Tverrfaglig utnyttelse av SINTEFs flerfaglighet Utvikling av SINTEF til en FoU TOTAL leverandør Helhetlig FoU-satsing i internasjonalt perspektiv Synergi mellom SINTEF inst/avd’s prosjekter, kompetanse og marked/kunder Arena for nye og samordnede initiativer i / utenfor SINTEF og Norge Nettverksbygging og info.utveksling Samhandlende og integrerte løsninger Omforent syn på begrepsapparat, prosesser, modeller, spesifikasjoner og standarder

4 SINTEF Transport & Logistikk Hvem (inst./as/avd.)
Veg og samferdsel MARINTEK Kyst og havteknikk Økonomi og logistikk Transport & logistikk koordinering Tele og data Elektronikk og kybern. Fiskeri og havbruk Anvendt matematikk (optimering)

5 SINTEF Transport & Logistikk For hvem
1 Offentlige myndigheter (dep.,dir.,vesen) 2 Transportører, speditører, rederier, 3-parts agenter 3 Transportbrukere og vareeiere 4 Sjåfører, styrmenn, andre førere 5 Leverandører av produkter, system, tjeneste og informasjon 6 Tele- og nettoperatører 7 FoU-miljøer Både norske og internasjonale kunder & aktører

6 SINTEF Transport & Logistikk Hva - transport områder

7 SINTEF Transport & Logistikk Hva - transport tjenester
Reise/rute planlegg. Farlig last håndtering Trafikk- overvåk. Trafikk- rapp. Trafikant inform. Drift/Forv/ Vedlikeh Betaling/ billett. Interaksjon, samordning og integrasjon Tekn. Komm/ Infrastr. Elektr. kart info Andre Jur/Org.- forhold Meteorol. forhold Ident./ sporing Booking Beredsk. funk.

8 SINTEF Transport & Logistikk Hvordan (1)
Nettverksbygging, samordning, samhandling og integrasjon i forhold til: SINTEF-interne institutt/AS’er og avdelinger Eksterne aktører, kunder og samarbeidspartnere Prosjekter FoU-programmer (norske, nordiske og EU) Begrepsapparat, konseptuelle modeller, datamodeller, arkitektur, brukergrensesnitt Info., tjenester, systemer og infrastruktur

9 SINTEF Transport & Logistikk Hvordan (2)
Organisatorisk samordning: via Sintef enheter, prosjekter, kunder, nettverk og på tvers av disse Faglig samordning: via metodikk, metoder, modeller, flerfaglig transport/logistikk kompetanse Internasjonal samordning: via deltakelse i EU- og internasjonale prosjekter, nordisk samarbeid og standardisering

10 SINTEF Transport & Logistikk Karakteristika
Uformelt, dynamisk nettverk – ikke hierarkisk org. Kjernegruppe med faste deltakere Viss grad av “forpliktende” deltakelse Stegvis oppbygging/utvidelse i forhold til ant./type prosjekter og deltakere Info.utveksling og samarbeid via felles nettsted, fellessamlinger Utgangspunkt i fellesnevner-prosjekter som er koplet til helhetlige transportkjeder og intermodale løsninger

11 SINTEF Transport & Logistikk Eksempler: tverrfaglige SINTEF prosjekter
Samordning/intergrasjon: Arktrans, Arkmin, Trim, Brukergr.snitt, EU: Waterman, Themis Intermodal (gods + person): Infratrans, Intra, Ibis, EU: Infolog,IP, D2D, Progress Maritim: Fargis, Nmgd, Strøm/bølge, Shiprep, Portwin, Shiplog, Arkmin, EU: Ippa, Waterman Land: IKT i veg, Ibis, Yrkessjåfør/IKT, EU: Progress

12 SINTEF Transport & Logistikk Intermodale SINTEF prosjekter
INTRA intermodal transport INFRATRANS IT-infrastr. multimodal godstransp. Shiplog Tverrfaglig intermodal koordinering EDI-basert logistikk (havn) Andre? Portwin (havn) ARKTRANS system ark. person & gods Land transport prosjekter Maritime transport prosjekter

13 SINTEF Transport & Logistikk Maritime SINTEF prosjekter
Info.nettv. sjø/miljø sikkerhet Strøm- og bølgeover- våking Norsk maritim geodata demo (NMGD) Tverrfaglig maritim koordinering Shiprep (Hazmat) Portwin (havn) Brukergrense- snitt maritime info.system Intermodale godstransp. prosjekter ARKMIN system ark. maritime info.nettv. Andre?

14 SINTEF Transport & Logistikk Landtransport SINTEF prosjekter
Elektronisk datafangst byområder IBIS integrert betal. & info. IKT i vegtrafikken Dynamiske data for vegtrafikk SPIDER optimalisert flåtestyring Tverrfaglig landtransport koord. Andre? Transport demonstrator Elveg ARKTRANS system ark. person & gods Intermodale godstransp. prosjekter Brukergrense- snitt veg info.system

15 Integrerte maritime systemer
Maritim transport -> Intermodalt Samordning - norske og EU prosjekter Trafikkstyring/ overvåking (sjø) Elektroniske kartsystemer (sjø) Vtmis net EU Poseidon EU Waterman EU Echo EU Corinav/Ippa EU Fargis NO Integrerte maritime systemer Nmgd NO Interport EU Infolog EU Andre NO Themis EU Intermodal Portal - EU Infratrans, Intra NO Intermodal transport (sjø/land)

16 Land transport -> Intermodalt Samordning - norske og EU prosjekter
Trafikkstyring/ overvåking (land) Person/kollektiv transport (land) Gaudi EU Adept EU In-emergency EU Concert EU In-response EU Progress EU Integrerte landtransport systemer Dyn. data NO IBIS NO Interport EU Spider NO Infolog EU Transport- demo. - NO Themis EU Intermodal Portal EU Infratrans, Intra NO Green-trip EU Intermodal transport (land/sjø)


Laste ned ppt "Adm. direktør/ vise adm. direktør"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google