Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arild Haraldsen og Anne Salvesen NorStella

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arild Haraldsen og Anne Salvesen NorStella"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Arild Haraldsen og Anne Salvesen NorStella
FINT Forretningsmodell for Intermodal Transport Et forsknings- og utviklingsprosjekt finansiert av Forskningsrådet MAROFF-programmet Arild Haraldsen og Anne Salvesen NorStella

3 Bakgrunn og om FINT

4 ”Slaget om sjøtransporten kommer til å skje i havnene”
SORIA MORIA-erklæringen: Utvikle havner til effektive knutepunkt i godstrafikken Sjøtransport må sees i et helhetsperspektiv i forhold til NTP Sjøtransport som marked er på vikende front pga. høye avgifter, ikke minst fra havnene Båt og jernbane har store terminalkostnader – forbedring krever samarbeid mellom mange aktører

5 Bakgrunn Sentral målsetning i Nasjonal Transportplan er å overføre mer gods fra vei til sjø og bane Dette forutsetter mer effektive intermodale transportløsninger med strenge krav til effektivitet i alle ledd i transportkjeden. Fokus for vårt prosjekt er havnenes konkurransedyktighet som et effektivt virkemiddel i en intermodal transportkjede Prosjektet ”Effektive terminaler” i regi av Kystverket pekte på 5 effektivitetsdrivere for havner/terminaler ”Organisering, samhandling og informasjonsutveksling” var en av de 5 - og den med mest effekt og lettest å få til ”Innføre bedre system for operasjonell planlegging” og ”Innføre ”one stop shopping” for informasjon i forbindelse med havneanløp,” var de to mest sentrale aktivitetene

6 Prosjektets mål Gjøre norske havner om til kostnadseffektive logistikk-knutepunkter Havner skal spille en større rolle i en intermodal transportkjede (økt trafikk) Middel: Utvikle effektive forretningsmodeller for havnene slik at de gir større verdi for sine brukere Modellere de viktigste forretningsprosessene mellom havnene og deres brukere i forhold til ny forretnings-modell Anvende standardiserte IT-meldinger for å effektivisere de viktigste forretningsprosessene Etablere et reg/rep (åpen og offentlig katalogtjeneste for meldingsutveksling mellom aktørene i en intermodal transport)

7 Elektronisk samhandling
Elektronisk samhandling innebærer redusert behov for å legge inn, kvalitetssikre og manuelt behandle informasjonen på mottakersiden For mottakeren av informasjonen innebærer elektronisk leveranse av informasjonen følgende verdier: For avsenderen av en melding medfører elektronisk leveranse av informasjon følgende verdier: Informasjonen skal ikke tolkes. Verdiene og felter som benyttes er avtalt og del av spesifikasjonen for meldingen. Tolkning ved meldingsmottak innebærer fare for kvalitetsfeil som kan medføre forsinkelser i behandlingen av informasjonen og oppdraget som oppdragsgiver ønsker å ha utført. Tolkning kan også medføre at feil oppdrag blir utført. Informasjonen skal ikke tastes inn i et system på mottakersiden, noe som medfører kostnader og redusert ledetid i leveransen Trygghet for at meldingen blir korrekt mottatt og forstått forutsatt at meldingen følger et avtalt format, og at innholdet i meldingen følger kravene i det avtalte formatet. Kortere ledetid fra meldingen er sendt til avtalt hendelse kan skje Mindre tid brukt til manuell oppfølging forutsatt at partene også benytter kvitteringsmeldinger som gir status for at melding er mottatt, informasjonen tolket og forventet og avtalt hendelse er utført. 7

8 Deltagende parter NorStella – prosjektledelse Havner/terminaler
Stein Erik Grønland, Sitma, prof.II BI – ekspert på verdikjeder og logistikkledelse Havner/terminaler Oslo Havn Drammen Havn Kristiansand Havn Risavika havn AS Rederier Maritimt Forum Sea-Cargo Nort-Sea Container Lines Color Line IT-leverandører Seamless ViaNova

9 Elektronisk samhandling spørsmål og svar
Finnes det i dag standarder som kan benyttes for meldingsutveksling i intermodal logistikk? Ja, det finnes en rekke standarder. Den nyeste er ShortSeaXML som er under innføring innen intermodal logistikk. Denne har fire ulike meldingstyper som kan benyttes mellom avsendere og mottakere. Schedule, Manifest, Booking og Status Kystverket har definert hvordan anløp skal meldes til dem som myndighet på vegne av Toll, Forsvaret og Lostjenesten. Kystverkets definisjon av meldingene har et annet innhold enn ShortSeaXML. En meldingsformilder kan oversette en ShortSeaXML melding til formatet SafeSeaNet Kan ShortSeaXML anvendes mellom aktørene i den intermodale flyten i Oslo Ja, men det vil være et behov for å utvide standarden der den kommer til kort 9

10 Hvordan FINT-prosjektet står i forhold til øvrige prosjekt
Markedskrav (TØI) PROFIT Styringssystem for terminalene Gjensidig avhengighet Input FINT Forretningsmodell hvor samhandlingen i hele verdikjeden dekkes fra transportør – havn - transportør Input Gjensidig avhengighet MIS Maritimt Informasjonssenter Basert på one-stop-shopping (single window) ARKTRANS Generisk rollebeskrivelse i transportkjeden

11 Behov for katalogtjeneste

12 Kommunikasjonsbehov Meldingssenter Portal Havne myndighater Rederi
Land transport XML/EDI XML/EDI Portal Terminal Terminal Stevedoor System til system Stevedoor Agent Offentlige myndigheter 12

13 Prosesser (overordnet)

14 Behovet for en katalogtjeneste
Initiering av en meldingstransaksjon blir hevdet å være uproblematisert, men i praksis viser det seg at det ikke er tilfelle Adressering Hvilke prosesser støttes Hvilke meldinger kan kommuniseres Hvilke profiler er det som støttes Profil for prosess Subset av melding i hvilken prosess (fks manifest) Krav til transaksjonsprotokoller Krav til sikkerhet Dynamikk i meldingsutveksling Ønske om lagring av digital informasjon som spesifikasjoner og modeller samt anen informasjon som kan være nyttig for de samhandlende aktørene ….. Kort sagt: Mulighet for initiering og avtale om kommunikasjon (Collaboration Protocol Profile and Agreement Specification v2.0, Appendix E) ved bruk av CPP og CPA


Laste ned ppt "Arild Haraldsen og Anne Salvesen NorStella"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google