Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 SINTEF forum IKT i transport/logistikk - hvorfor •Utnyttelse av SINTEFs flerfaglighet •Utvikling av SINTEF til en FoU-total leverandør •Helhetlig FoU-satsing.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 SINTEF forum IKT i transport/logistikk - hvorfor •Utnyttelse av SINTEFs flerfaglighet •Utvikling av SINTEF til en FoU-total leverandør •Helhetlig FoU-satsing."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 SINTEF forum IKT i transport/logistikk - hvorfor •Utnyttelse av SINTEFs flerfaglighet •Utvikling av SINTEF til en FoU-total leverandør •Helhetlig FoU-satsing i internasj. perspektiv •Synergi mellom SINTEF enheter og prosjekter •Nettverksbygging og info.utveksl. mellom aktører •Omforent syn på begrepsapparat, prosesser, modeller, spesifikasjoner og standarder •Samhandlende og integrerte systemløsninger •Arena for nye og samordnede initiativer i / utenfor SINTEF og Norge

2 2 SINTEF forum IKT T/L koord. SINTEF Veg og samferdsel SINTEF Kyst og havteknikk SINTEF Andre relevante?? MARINTEK SINTEF forum IKT i Transport/logistikk - hvem SINTEF Økonomi og logistikk SINTEF Tele og data SINTEF Anvendt matematikk SINTEF Fiskeri og havbruk

3 3 SINTEF forum IKT i transport/logistikk - for hvem 1 Offentlige myndigheter (dep.,dir.,vesen) 2 Transportører, speditører, rederier, 3-parts agenter 3 Transportbrukere og vareeiere 4 Sjåfører, styrmenn, andre førere 5 Leverandører av produkter, system, tjeneste og informasjon 6 Nettoperatører 7 FoU-miljøer (norske og europeiske)

4 4 SINTEF forum IKT i transport/logistikk - hva Veg (myndigheter) (Bomringer, veiprising, veiskilting, trafikksystemer) Sjø(Kystverk/havner) (VTMIS, etc.) Bane (som banverk) ( Signalsystemer, etc.) Luft (som LFV) (ATM, A-SMGCS) Tilgjengelighet av infrastruktur IT-anvendelser primært basert på det offentliges behov for trafikkovervåking, trafikkstyring, service til trafikanter, etc. Veg Sjø Bane Luft Effektiv transport / logistikk IT-anvendelser primært drevet av markedets behov for mer effektiv logistikk og transport- utøvelse: flåtestyring,ruteplanlegging o.l. Trafikanter og gods Multi- modale løs- ninger. Trans- port- brukere Andre infrastrukturer (el.kart, havner, etc) Leveran- dører av kompo- nenter og systemer til transport- brukere, -utøvere, transport- midler Leveran- dører av kompo- nenter og systemer til infra struktur

5 5 SINTEF forum IKT i transport/logistikk - hva •Samordning/intergrasjon: Arkmin, Arktrans, Trim, Brukergr.snitt, EU: Waterman, Themis, o.a. •Multimodal (gods + person): Intra, Ibis, El. datafangst, EU: IP, Progress, o.a. •Maritim: Fargis, Nmgd, Strøm/bølge, Shiprep, Portwin, Shiplog, Arkmin, EU: Ippa, Waterman, o.a. •Land: IKT i veg, Ibis, Yrkessjåfør/IKT, EU: Progress, o.a.

6 6 SINTEF forum IKT i transport/logistikk - hvordan Nettverksbygging, samordning, samhandling og integrasjon i forhold til: •SINTEF-interne institutt/avdelinger •Eksterne aktører, kunder og samarbeidspartnere •Prosjekter og prosjektroller •FoU-programmer (norske, nordiske og EU) •Begrepsapparat, konseptuelle modeller, datamodeller, arkitektur, brukergrensesnitt •Info., tjenester, systemer og infrastruktur

7 7 SINTEF forum IKT i transport/logistikk - hvordan •Organisatorisk samording pr prosjekt, pr aktør, pr nettverk, og på tvers av disse (via SINTEF ITS forum) •Faglig samordning og integrasjon via felles modellerings, arkitektur, brukergr.sn. prosjekter •Internasjonal samording via deltakelse i EU- og nordisk samarbeid

8 8 SINTEF forum IKT i transport/logistikk - karakteristika •Uformelt, dynamisk nettverk – ikke hierarkisk org. •Kjernegruppe med faste deltakere •Viss grad av “forpliktende” deltakelse •Stegvis oppbygging/utvidelse i forhold til ant./type prosjekter og deltakere •Info.utveksling og samarbeid via felles nettsted, fellessamlinger •Utgangspunkt i fellesnevner-prosjekter som koplet til systemarkitektur og intermodale løsninger

9 9 Transport/logistikk tjenester System- tjenester ARKTRANS Felles system arkitektur for intermodal person & gods transport Farlig last håndtering Trafikk- overvåk. Trafikk- rapp. Ident./ sporing Booking Meteorol. forhold Beredsk. funk. Trafikant inform. Andre Betaling/ billett. Elektr. kart info Jur/Org.- forhold Drift/Forv/ Vedlikeh Tekn. Kom/ Infrastr. Reise/ruteplanlegg. ARKTRANS - Felles systemarkitektur veg, bane, sjø, luft - person & gods Samhandlende transport/logistikk tjenester

10 10 IKT-anvendelser i transport & logistikk Koordinerings og samordnings fora ARKTRANS forum Total koord. vei, bane, sjø, luft person & gods FARGIS forum Maritim transport koord. INTRA forum Intermodal gods- transport koord. IBIS forum Land transport koord.

11 11 ARKTRANS forum total koord. ARKTRANS system ark. person & gods INTRA forum intermodal gods koord. FARGIS forum maritim koord. ARKTRANS forum total transport/logistikk koordinering vei, bane, sjø, luft - person & gods ARKMIN system ark. maritim IBIS forum land transp. koord.

12 12 INTRA forum intermodal gods koord. INTRA intermodal transport Shiplog Maritime transport prosjekter INFRATRANS IT-infrastr. multimodal godstransp. INTRA forum intermodal transport koordinering - prosjekter ARKTRANS system ark. person & gods Land transport prosjekter EDI-basert logistikk (havn) Andre? Portwin (havn)

13 13 Fargis forum maritim koord. Info.nett sjø/miljø sikkerhet Norsk maritim geodata demo (NMGD) Intermodale godstransp. prosjekter Strøm- og bølgeover- våking FARGIS forum maritim transport koordinering - prosjekter ARKMIN system ark. maritime info.nettv. Brukergrense- snitt maritime info.system Shiprep(Hazmat) Portwin (havn) Andre?

14 14 IBIS forum land koord. IBIS integrert betal. & info. IKT i vegtrafikken Intermodale godstransp. prosjekter Elektronisk datafangst byområder IBIS forum land transport koordinering - prosjekter ARKTRANS system ark. person & gods Transport demonstrator Elveg Dynamiske data for vegtrafikk SPIDER optimalisert flåtestyring Brukergrense- snitt veg info.system Andre?

15 15 Trafikkstyring/ overvåking (sjø) Integrerte maritime informasjons systemer Vtmis net EU Fargis NO Poseidon EU Waterman EU Nmgd NO Echo EU Infratrans, Intra NO Andre NO Interport EU Infolog EU Themis EU Intermodal Portal - EU Elektroniske kartsystemer (sjø) Intermodal transport (sjø land) Maritime informasjonssystemer Samordning - norske og EU prosjekter Corinav/Ippa EU

16 16 Spider NO Gaudi EU Trafikkstyring/ overvåking (land) Dyn. data NO In-emergencyEU In-response EU IBIS NO Infratrans, Intra NO Transport- demo. - NO Interport EU Infolog EU Themis EU Intermodal Portal EU ) Person/kollektiv transport (land ) Intermodal transport (land/sjø) Landtransport informasjonssystemer Samordning - norske og EU prosjekter Integrerte landtransport informasjonssystemer Integrerte landtransport informasjonssystemer Adept EU Concert EU Progress EU Green-trip EU


Laste ned ppt "1 SINTEF forum IKT i transport/logistikk - hvorfor •Utnyttelse av SINTEFs flerfaglighet •Utvikling av SINTEF til en FoU-total leverandør •Helhetlig FoU-satsing."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google