Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HUNT Formidlingssenter Prosjektbeskrivelse 15. febuar 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HUNT Formidlingssenter Prosjektbeskrivelse 15. febuar 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 HUNT Formidlingssenter Prosjektbeskrivelse 15. febuar 2013

2 Sammendrag HUNT forskningssenter, som organisatorisk tilhører NTNU, har siden 1984 drevet innsamling av norske helsedata For å utvikle aktiviteten videre og for å bidra til økt bruk av datamaterialet er det behov for å gjennomføre investering i et Formidlingssenter i tilknytning til HUNTs lokaler i Levanger. Lokalene eies av Levanger kommune Kostnadene er beregnet til 6,1 MNOK inkludert nødvendig inventar og utstyr, samt utvikling av formidlingsinnhold og investering i utstillinger og installasjoner Det er ikke mulig å forsvare ei investering i et Formidlingssenter på kommersielle vilkår Levanger kommune, NTFK og Gjensidige Stiftelsen har sagt seg villige til å innga i partnerskapet som kan finansiere Formidlingssenteret Gjensidige Stiftelsen har innvilget 1,7 MNOK til formidlingsutstyr, formidlingsinnhold og utstillinger/installasjoner Finansiering av selve bygget, kostnadsberegnet til 4,4 MNOK gjenstår, og NTFK utfordres på 50 % av dette beløpet Formell søker er HUNT forskningssenter, NTNU Formidlingssenteret skal tas i bruk i 2013 - i forbindelse med HUNTs 30-års jubileum

3 Om helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) HUNT er Norges mest omfattende helseundersøkelse siden 1980-årene: –En representativ norsk befolkningen (indikatorpopulasjon), 13-100 år –125.000 deltakere –HUNT databank, en relasjonsdatabase med over 6.000 variabler –HUNT biobank er en av verdens mest omfattende og moderne befolkningsbiobanker med nasjonal funksjon og status. Den har fått betydelig støtte fra Forskningsrådet i etableringen (Biohealth Norway, FUGE-programmet) og til videre utvikling (Biobank Norway, Infrastrukturprogrammet) –Stor kunnskapsproduksjon basert på datamaterialet 1 PhD per måned (totalt 80 PhD) 1 vitenskapelig artikkel per uke (ca 60 per år) 300 ulike prosjekter, til sammen flere hundre årsverk med forskningsarbeid –HUNT forskningssenter og biobank er lokalisert i Levanger i Nord-Trøndelag –HUNT er organisatorisk en del av Institutt for samfunnsmedisin ved Det medisinske fakultet, NTNU –Helseundersøkelsene (HUNT) drives av HUNT forskningssenter –Omfattende forskningsformidling i regi av HUNT forskningssenter medfører årlig flere hundre medieoppslag nasjonale og internasjonalt –Næringsutvikling (HUNT biosciences AS) –Gjennomført 3 helseundersøkelser i Nord-Trøndelag: 1984-86 (HUNT1) 1995-97 (HUNT2, Ung-HUNT1) 2006-08 (HUNT3, Ung-HUNT2) Det planlegges nå en ny undersøkelse i 2017 (HUNT4) –Pr i dag er ca 30 ansatte ved HUNT forskningssenter som fatter en rekke akademiske stillinger (4 professorer, 2 førsteamanuenser, 1 forsker, flere stipendiater)

4 HUNTs lokaler HUNT leier lokaler av HUNT Biobank Eiendom AS HUNT Biobank Eiendom AS eies av Levanger kommune Leieavtale på 15 år (2006 – 2021) - intensjon om forlengelse HUNT har foretatt store investeringer i bygningene Presserende behov for utvidelse av kontorfløy. Finansiering av dette er sikret fra NTFK (husleiedekning)

5 HUNT som samfunnsaktør Som nasjon og befolkning har vi et meget høyt prioritert behov for å kartlegge og følge helseutviklingen i befolkningen. God folkehelse i alle befolkningsgrupper er et av de viktigste suksessmål for et samfunn. God helse er kanskje også det viktigste personlige ønske for alle innbyggere. God helse gjør dessuten befolkningen i stand til å produsere verdier, og bidrar til lavere sosiale- og helseomkostninger. Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) er Norges største og mest betydningsfulle helseundersøkelse. Undersøkelsen følger helseutviklingen i en norsk indikatorpopulasjon på en utmerket måte fra tiår til tiår i aldersgruppene 13 – 100 år. Det gjennomføres store tverrsnittsundersøkelser der alle bosatte i fylket inviteres til å delta, og data samles inn ved hjelp av spørreskjema, intervju, kliniske målinger og biologisk materiale. Dette har blitt gjort i 1984-86 (HUNT1), 1995-97 (HUNT2) og 2006-08 (HUNT3). Det planlegges nå en ny undersøkelse i 2017 (HUNT4). Dermed er vi også i stand til å følge helseutviklingen i den samme befolkningsgruppe over tid. Den kunnskap vi har i dag om utviklingen i helse i befolkningen i Norge i dag, stammer ofte fra HUNT. Etter at helseundersøkelsene er gjennomført, pågår det en omfattende formidlings- og publiseringsaktivitet, i tillegg til en rekke kompetansehevende aktiviteter. Kunnskapsbehovet er stort. Alle helsefremmende og forebyggende helsetiltak som gjennomføres i Norge i dag, i offentlig regi, av frivilligsektor eller av private organisasjoner, tar som regel utgangspunkt i de spesifikke helseutfordringene vi har i vår befolkning. En av de viktigste kunnskapskilder er HUNT. HUNT har derfor et stort behov for en bedre infrastruktur som kan øke mulighetene for kunnskapsformidling til skoleelever, voksne, lærere, undervisere, planleggere, fagpersonell og politikere

6 HUNT samarbeid nasjonalt og internasjonalt HUNT forskningssenter og forskere som benytter data i HUNT har et utstrakt nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid. Samarbeidet omfatter alle de store universitetene i Norge og mange andre forskningsinstitutter, samarbeid med universiteter i en lang rekke Europeiske land, og land som USA, Canada, Australia, New Zeeland og Papua New Guinea. Se for øvrig de neste foilene.

7 HUNT- collaboration Scandinavia Tromsø: ISM, Tromsøu.s. Bodø: Nordlandsu.s. Bergen: Universitetet HEMIL Oslo: Universitetet Folkehelsa NOVA Århus: Klin. socialmed. Stockholm: KI Umeå, Universitetet Gøteborg, Universitetet Lund, Universitetet Helsinki, Universitetet Tromsø Umeå Lund

8 HUNT- collaboration Europe Island Irland Aberdeen Skottland England Nederland Frankrike Polen Litauen (Kaunas) Tyskland (Dresden og Düsseldorf) Polen (Krakow) Finland (Helsinki) Østerrike (Krems og Graz) Estland (Tartu) Spania (Madrid og Barcelona) Italia (Genova, Pisa, Santa Maria Imbaro) Hellas (Aten) Tyrkia (Istanbul) Bulgaria (Sofia) Frankrike (Paris) Nederland (Rotterdam)

9 HUNT-collaboration globally Canada USA Papua New Guinea Australia

10 HUNT regional og lokal rolle Partnerskapet Nord-Trøndelag fylkeskommune og Levanger uttaler seg som følger: Levanger kommune. – Vi er svært opptatt av av folkehelseperspektivet og de muligheter HUNT Formidlingssenter gir ifht å arbeide systematisk med dette. Gode muligheter for bedre samhandling mellom kommunen som tjenesteyter og forskningsmiljøet ved HUNT Nord-Trøndelag fylkeskommune. – Formidlingssenteret vil ha stor betydning for regionen ved at helsedataene formidles på en god måte som bidrag til forskning og utvikling, kunnskap som kommer befolkningen til gode. De næringsmessige aspekter er også framhevet som viktig Se for øvrig uttalelsene i sin helhet som vedlegg

11 Formidlingsaktivitet HUNT allerede driver/er engasjert i Folkehelsekonferansen i NT, årlig arrangement som HUNT tok initiativ til. HUNT er arrangør sammen med HNT og partnere. Fagdag i helsefremmende- og forebyggende for ansatte i Helse Nord-Trøndelag. Årlig arrangement som HUNT tok initiativ til. HUNT er arrangør sammen med HNT Aktuell samfunnsmedisin, månedlig åpent arrangement, tar opp dagsaktuelle samfunnsmedisinske problemer Forskningsseminar og konferanser. HUNT har arrangert slike med jevne mellomrom, med fremragende internasjonale forskere som foredragsholdere Forskningsmøter, faglige møter for forskere i Midt-Norge arrangeres ukentlig Kurs og faglige møter i folkehelsearbeid i samarbeid med NTFK, for ansatte i kommunene Forskningsdagene. Årlig arrangement i samarbeid med NFR. Forskningsformidling rettet mot ungdom og voksne. Forskningsformidling om oppvekstforhold, fagdager sammen med Oppvekstprogrammet i NT. Forskningsformidling og stimulering av realfagsinteresse i videregående skole. Opplegg for klasser i VG-skole. Mye av denne aktiviteten, som i dag dels gjennomføres i uegnede lokaler ved HUNT forskningssenter, i Trondheim og andre steder, vil legges til HUNT Formidlingssenter. Som konkret eksempel på hva Formidlingssenteret kan brukes til vil vi her nevne arrangementer gjennomført i Forskningsdagene de siste årene, med interaktive arrangementer rettet mot ungdom.

12 Mål - hvorfor HUNT Formidlingssenter? Legge grunnlaget for et viten- og formidlingssenter ved HUNT Forskningssenter som har et meget stort potensial Det vil løfte og profesjonalisere HUNT sin formidling langt utover det vi ser i dag, hvor mye skjer gjennom både litt ”tabloide” og sporadiske medieoppslag Bidra til å strukturere kunnskapsformidlingen på en helt annen og planlagt måte Legge grunnlaget for kurs og konferansevirksomhet som vi tidligere har måttet legge til lokaler utenfor forskningssenteret Et internasjonalt formidlingssenter vil være av stor interesse for Helse Nord-Trøndelag med sin brede fagkompetanse og lite egnede fasiliteter Bidra til å utvikle/videreutvikle samarbeidet med HINT (Høgskolen i Nord-Trøndelag) Bidra til bedre infrastruktur for selskapet HUNT Biosciences AS med hensyn til behovet for et godt formidlingssenter Et HUNT formidlingssenter vil få betydelige ringvirkninger, da det planlegges formidlingsaktiviteter på alle plan; formidling til skoleelever, helsepersonell, kommuneansatte, politikere, pedagogisk personell i høgskoler og universitet, forskere nasjonalt og internasjonalt. HUNT har et utbredt internasjonalt forskernettverk, og det vil bli arrangert seminarer som vil få stor medieoppmerksomhet i årene som kommer. Denne aktiviteten vil bidra til kunnskapsheving på alle plan, som vil bidra til at vi som befolkning takler helseutfordringene bedre i årene som kommer.

13 Mål - mulige effekter av HUNT Formidlingssenter HUNT kan trekke noe undervisning av studenter på NTNU til HUNT i Levanger, det kan være en undervisningsarena for studenter og elever i Nord-Trøndelag (høgskole og videregående skole), det kan benyttes til kurs og etter- og videreutdanning for helsepersonell i fylket Formidlingssenteret kan være en arena for formidling av samfunnsmedisinske og helsefremmende tema, til nytte for politikere, helseadministrasjon og andre i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og nasjonalt Formidlingssenteret gjør at HUNT kan arrangere internasjonale forskningsseminarer og konferanser på senteret, som vil skape større oppmerksomhet og tydeliggjøre HUNT i nasjonal og internasjonal sammenheng Formidlingssenteret gjør at HUNT kan invitere internasjonale samarbeidspartnere til arrangementer. Dette er også viktig i forbindelse med planlegging av nye helseundersøkelser, HUNT4, HUNT5 Synliggjøring av HUNT gjennom de muligheter eget formidlingssenter gir vil åpenbart gjøre at norske og internasjonale forskere vil få øynene opp for de unike mulighetene med HUNT data HUNT Biosciences er avhengig av å tiltrekke seg internasjonal oppmerksomhet, HUNT og HUNT Biosciences kan arrangere seminarer som er til nytte for begge parter, for å vise mulighetene med HUNT for forskning og kommersiell aktivitet HUNT har utviklet muligheter for forskning på kultur og helse, og dette med å synliggjøre betydningen av kultur i helsesammenheng kan gjøres med å ta med kulturelle og musikalske innslag i flere sammenhenger – og her er formidlingssenter et viktig element

14 Effektmåling Pr i dag er det ca 300 prosjekter, 80 doktorgrader og over 600 vitenskapelige artikler som benytter datamateriale fra HUNT i sin forsknings- og formidlingsvirksomhet Effektmåling – HUNT Formidlingssenter skal i 2015 være arena for 10 minimum nasjonale/internasjonale konferanser – Økning i antall mediaoppslag for HUNT, nasjonalt og internasjonalt, fra 601 i 2011 til 1000 i 2015

15 Mål - investeringsprosjekt Bygging og realisering av et formidlingssenter ved HUNT for å hente ut og foredle helsemessige, næringsmesige og samfunnsmessige verdier gjennom tilgjengelighet til bedre, større og mer attraktive fasiliteter Formidlingssenteret vil være på 150 m2 og ha 88 sitteplasser. Bygget skal integreres med HUNTs øvrige bygningsmasse. Formidlingssenteret skal stå klart til HUNTs 30 års- jubileum i 2013.

16 HUNT Formidlingssenter Ca 150 m2, 88 sitteplasser

17 HUNT formidlingssenter (visuell profilering av bidragsytere på/i bygget avklares med den enkelte i prosjekteringsfasen)

18 HUNT formidlingssenter

19 Kostnader HUNT Formidlingssenter Bygningsmessige arbeider*4,4 MNOK Auditoriestoler - Fora Form **0,2 MNOK AV utstyr - AV Design**0,3 MNOK Utvikling av formidlingsinnhold***0,5 MNOK Utv. av/inv. i utstillinger/installasjoner***0,7 MNOK SUM investering 6,1 MNOK Alle tall eks mva *Prisantydning - kalkylegrunnlag/tegninger fra Byggmester Grande (februar 2008). Oppjustert med 15 %. ** Tilbud innhentet av Proneo (august 2012). Planlagt innkjøpt AV-utstyr inkluderer videokonferanseutstyr *** Det er ikke utarbeidet detaljerte budsjetter - tjenestene må kjøpes eksternt

20 Finansiering Partnerskap knyttet til finansiering av Formidlingssenter bestående av Levanger kommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune og Gjensidige Stiftelsen Gjensidige Stiftelsen vedtok den 14.02.13 å bidra med 1,7 MNOK (tilsagnsbrev ikke mottatt pt). Vedtaket er knyttet til investering i utstyr til formidling, utvikling av formidlingsinnhold og utvikling/investering i utstillinger og installasjoner Det foreslås at partnerne Levanger kommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune i fellesskap, og med like andeler, forestår finansiering av selve Formidlingssenteret, kostnadsberegnet til 4,4 MNOK Omsøkt beløp fra Nord-Trøndelag fylkeskommune er altså kr 2,2 MNOK

21 Nødvendige godkjenninger Levanger kommune bekrefter i sin uttalelse at tilbygg til HUNT Biobank ble godkjent av kommunen i 2009. Byggetillatelsen er gått ut, og ny søknad er under utarbeidelse. Levanger kommune ser ingen grunn til å frykte at dette vil påvirke framdriften i prosjektet

22 Kontaktinformasjon Kristian Hveem Daglig leder HUNT Forskningssenter Forskningsvegen 2 7600 Levanger Telefon:+47 47652530 e-mail: kristian.hveem@ntnu.nokristian.hveem@ntnu.no

23 Vedlegg Uttalelse fra Levanger kommune ved rådmannen, datert 10.08.12 Uttalelse fra Nord-Trøndelag fylkeskommune ved fylkesrådsleder, datert 09.08.12 Sammenstilling - investeringskalkyle HUNT Formidlingssenter


Laste ned ppt "HUNT Formidlingssenter Prosjektbeskrivelse 15. febuar 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google