Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

«Sammensatte lidelser»

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "«Sammensatte lidelser»"— Utskrift av presentasjonen:

1 «Sammensatte lidelser»
Psykosomatikk «Sammensatte lidelser» En behandlingstilnærming med bruk av kognitiv terapi som metode i kombinasjon med kroppsbevissthetsterapi og gradert trening. Tale Simonsen, mars 2013

2 I Norden: 50% av de som søker lege har ikke objektive sykdomsfunn.
Primærlegene kjenner seg utilstrekkelige i sin omsorg for disse pasientene.

3 Tankemessig Paradigmeskifte
Kroppen – et fenomenologisk utgangspunkt Endring i vår tradisjonelle terapeutrolle Rollen som lærer utvides til «veileder» preget av undring og nysgjerrighet. Vårt ønske om å gi faktaopplysninger må delvis undertrykkes /suppleres av Åpne spørsmål – i dialogen med våre pasienter. fra «Når plager blir sykdom» Per Staff

4 Foranledning: Spesialisthelsetjenesten:
Kronisk utmattelsessyndrom – G93 postviralt tretthets- F48 nevrasteni Helsedirektoratet – Pålegg om tilfredsstillende utrednings- og behandlingsprosedyrer i kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste.(2006) Prosjektgruppe: Somatiske avd og Psykiatrisk klin.(2010)

5 De mest fremtredende symptomer ved kronisk utmattelsessyndrom:
vedvarende abnorm tretthet /energitap sykdomsopplevelse etter anstrengelse ny type svimmelhet ny type hodepine muskelsmerter mage-/tarmirritasjon søvnforstyrrelser konsentrasjonsvansker problemer med temp.regul. ømfintl. for lys /lyd sår hals ømme lymfekjertler

6 stressorer & stressrespons & sustained arousal (dvs. alarmberedskap)
Kroppen er i et vedvarende alarmberedskap klarer ikke å kvitte seg med adrenalin Forstyrret regul. av baroreseptorer Pasienten blir sliten av vedvarende stress Slitenhet = varselsignal? Blir pasienten utslitt for å overleve? (escape, slippe unna.)

7 Kliniske tilstander som ser ut til å profitere på KT og tilpasset kroppsbevissthetsterapi og gradert trening. Utmattelsessyndrom Smertetilstander Besvimelser /«anfall» Kramper /«ticks» Sjenanse, sosial fobi Sjalusi Kombinasjoner, sammensatte lidelser…

8 «Måten vi tenker på har betydning for hvordan det går med oss.
- og hvordan vi takler fysiske, psykiske, sosiale og verdimessige problemer.» Utdrag fra brosjyre til LMS v/ Geir Thingnæs og Tale Simonsen

9 Hva er kognitiv terapi? Terapi som bygger på at det fins en innbyrdes sammenheng mellom våre tanker, følelser, kroppslige reaksjoner og atferd (Aaron Beck et al.) Fokus på dette fenomenet i behandlingen kan gi opphav til hensiktsmessige endringer hos pasienten.

10 «Den kognitive diamant»
Følelser Kropp Tanker Atferd

11 Kognitiv terapi synes å gi mer varig bedring enn tilpasset og gradert trening alene,
- trolig fordi gradvis aktivisering allerede er en ingrediens i kognitiv terapi. (d’Elia,2004) Oppfølgingsstudier på opp til fem år viser at bedring for et flertall av pasienter holder seg over tid. ( Koop et al 2008, Rimes&Chalder 2005, Stubhaug et al 2008) Tidskr. Norsk psykologfor. T. Berge

12 Ved behandlingsstart:
Kasusformulering (konseptualisering) (Oversikt, oppvekstdata, kjerneantagelser, leveregler, kompensatoriske strategier.) Introduksjon av: ABC-modell 3 og 5-kolonneskjema

13 Elementer i behandlingen.
Anamnese: sykehistorie, debut, forløp, foranledn. for henvisn. etc. Generell fysioterapeutisk kropps us /utvalgte deler av DOK us Motivasjon. Rett tidspunkt? Innebære å være frisk? etc. Villig til å utforske /utfordre.. Individuelt tilpasset trening. Kroppsbevissthetsterapi. Kroppslig ubehag. Toleransegrenser. Den kognitive modell. Tankemønster. Holdninger /Leveregler. Gyldighet? Alternative tanker. Hensiktsmessighet? Selvutfyllingsskjemaer. Hva skjer – når? Eksponering. Atferdseksperimenter. Hjemmeoppg. Grenser. Annet relevant stoff..

14 Rationale for bruk av disse 3 metoder kombinert:
Utforske elementer som kan virke vedlikeholdende for tilstanden. Bevisstgjøring omkr. tolkninger av opplevd kropp. Påvirke funksjonsnivå, ferdigheter… Glede /mestring – registr. Sortering – (prioriteringer – egne valg) Selvbilde – (hvem vil du være?) Oppmerksomt nærvær (Mindfulness) Arbeid – Hvile Ny forståelse…

15 Den sokratiske dialog: Samtale mellom to.
« – å klargjøre tankene til den man snakker med» Dvs: Lytte for å forstå Gjenta (parafrase) Reflektere Oppsummere (dvs rydde, sortere) I motsetn til: Diskusjon = rive i stykker Debatt = slå ned

16 Drøfte / Forhandle / relevante spm:
Hva skulle du ønske var annerledes? Hva savner du mest? Hva skal til for at du kan ha det bedre? Hva trenger du meg til? Vil det kreve noe av deg? Er du klar for endring? Er det nå du skal gjøre det?

17 Realitetstesting av tanker:
Hva mener du med det? Hvordan vet du det? Hva er det verste som kan skje? Hva er «god nok» helse? Hva ville du være fornøyd med? Hva er realistisk? Hvor mye tror du på det?

18 Temaer som får betydning i behandl.
Toleranse for ubehag (kroppsl., emosj.) Grenser I og II (III) - personlig rom. Tydelighet «Meldeplikt» Konservering av energi. Forventninger, egne /andres. Krav, samfunn, «koder» Kropp, prestasjoner & utseende. Kropp & Religion

19 Kasusformulering om igjen / Ny forståelse ? :
Sårbarhetsfaktorer utløsende fakt. vedlikehold. fakt.

20 ”You need to gradually push through the tiredness even though it’s difficult”.
Trudi Chalder

21 Vendepunktet kom da jeg ble nødt til å utfordre mine egne tanker om meg selv og hva jeg kunne klare.” sitat ME pasient.

22 «There is nothing either good or bad, but thinking makes it so» Hamlet


Laste ned ppt "«Sammensatte lidelser»"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google