Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Årsberetning 2004 Avdeling Østfold.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Årsberetning 2004 Avdeling Østfold."— Utskrift av presentasjonen:

1 Årsberetning 2004 Avdeling Østfold

2 Styret har i denne perioden bestått av:
Avdelingsleder Mona Kajanus Nestleder Anne Sofie Andersen Sekretær Torbjørn Tangen Kasserer Anne Birgitte Flaaten Forhandlingskontakt Borghild Bjørnsdatter Barreth Kontaktperson for Knut Nedregård privat praksis Kurskontakt Knut Morten Huneide

3 Andre verv: Valgkomité Anders Eriksen Mjelde Inger Gretland
Tone Sandvik Landsmøtedelegater Ada Bjerke Knut Nedregård Mona Kajanus Stipendkomité Anne Birgitte Flaaten Margaret Grotle Sturla Korseth Sentrale verv John Erik Martiniussen - Privat Råd

4 Hovedmål i 2004: Avdelingen stimulerer til faglig utvikling
Det er fagpolitisk engasjement i alle Østfoldkommuner Kontaktpersoner og tillitsvalgte er inkluderende og aktivt vervende Avd. Østfold er et godt bindeledd mellom medlemmene og NFF sentralt Fysioterapi omtales positivt i media

5 Hovedmål 1: Avdelingen stimulerer til faglig utvikling

6 NFF modulkurs arrangert i Østfold i 2004:
Basiskurs i Manuell Terapi. Undersøkelse og behandling av lumbalcolumna, bekken og hofte (oktober 2004)

7 Vi arrangerer gode fagmøter uten særlig kostnad for medlemmene, ca 4 møter per år. Fortrinnsvis to møter om våren og to om høsten Årsmøte 26. februar med faglig innslag: osteopati ved whiplashsskade Medlemsmøte 26. mai: Gitle Kirkesola presenterer SET-konseptet (71 deltakere) Medlemsmøte 30. september om barnefysioterapi i Fredrikstad (25 deltakere) Medlemsmøte 25. november om Landsmøtesaker i Sarpsborg (2 medlemmer)

8 Retningslinjer for Astma/KOLS-pasienter lages i samarbeid med lege Ragnar Dahle og fysioterapeut Anne Marie Norman Anne Marie Norman og Knut Nedregård (styrets representant) har hatt kontakt med fysioterapeuter ved Glitreklinikken og faggruppen for hjerte- og lungefysioterapi Målet var å få laget en brosjyre i løpet av 2004 Brosjyren var tenkt å generere inntekter til avdelingen Glitre og faggruppen planlegger kurs og har et liknende prosjekt på agendaen Vi avventer deres arbeid

9 Stipendet utdeles hvert år til en verdig kandidat/mottaker
Heidi Oemichen og Silje Strøm mottar på vegne av barne-fysioterapigruppa i Fredrikstad NFF Østfolds stipend for 2004 på inntil kroner De har fått støtte til å trykke brosjyren ”Jeg er 5 år og verdensmester” Brosjyren skal ha en forebyggende karakter, og skal anses som veiledning og informasjon til foreldre til barn som ligger i grenseland til å være behandlingstrengende Hensikten er å legge til rette for utvikling som skal føre til skolemodenhet

10 Komiteen ønsker med tildelingen å støtte opp om og synliggjøre faglig aktivitet blant fysioterapeuter i Østfold Et kriterium for tildelingen er at det skal fremkomme at brosjyren er trykket med støtte fra Norsk Fysioterapeutforbund avdeling Østfold Innholdet og bakgrunnen for brosjyren vil bli presentert for lokalavdelingens medlemmer på et møte i løpet av våren 2005

11 Avdelingen er pådrivere for å sette i gang faglig forum for fysioterapeuter i fylket
Sykehuset Østfold arrangerer kursdager med tema barnefysioterapi i samarbeid med barnefysioterapeuter i fylket Lokalavdelingen har annonsert for slike fagdager i Columna, på nettsidene våre, og også sendt ut invitasjon på e-post til medlemmer

12 Hovedmål 2: Det er fagpolitisk engasjement i alle Østfoldkommuner

13 Vi har tillitsvalgte og kontaktpersoner i alle kommuner
Utfordringen går til ansatte i… Aremark kommune Spydeberg kommune Våler kommune Bakke opptreningssenter Jeløya kurbad Privatpraktiserende i: Hobøl Skiptvedt Rygge Rømskog Våler

14 Forhandlingskontakten har oppdaterte lister over tillitsvalgte, og holder jevnlig kontakt med dem via e-post Forhandlingskontakt Borghild holder kontakt med de tillitsvalgte per mail Endringer i tillitsvalgte meldes videre via avdelingsleder til NFF sentralt

15 Alle tillitsvalgte sendes på tillitsvalgtopplæring i regi av NFF
Tillitsvalgtsopplæring i 2004 NAVO: Mona Mortensen, SØF Christine Sønningdal, SØM Grunnopplæring for tillitsvalgte i KS, del I: Sigrid Engen, Fredrikstad kommune Bjarne Søby, Rømskog kommune Grunnopplæring for tillitsvalgte del 2: Aase Drabløs, Fredrikstad kommune Inger Gretland, Sarpsborg kommune Anne Birgitte Flaaten, Eidsberg kommune Maria Reis, HTV SØ HF

16 Kurs for nye styremedlemmer i Oslo
Godt skolert styre i 2004, ingen fra styret sendt på kurs Stor utskifting i styret nå 2005 kan gjøre at vi må bruke kvoten vår denne gangen

17 Avdelingen arrangerer årlig kurs for kontaktpersoner
Ny vri på møtet gav økt frammøte! Vi fokuserer ikke på lov og avtaleverk, men på praksis og de utfordringene vi står utenfor Wiggo Krogstad, leder for Oppgjørskontoret region øst som informerte om den nye oppgjørsordningen som ble iverksatt Saksbehandler Reidun Brunsby fra oppgjørskontoret orienterte og svarte på spørsmål fra salen. Hun presenterte en huskeliste som er grei å sjekke ut dersom du vil ha oppgjøret ditt raskt gjennom

18 Kjersti Hatlestad fra forhandlingsseksjonen i NFF orienterte om NFFs rolle i forhold til Rikstrygdeverket ved forhandling om driftstilskudd og takster Andre temaer var bl.a. oppdeling og oppsigelser av driftstilskudd og "Berntutvalgets" forslag om å fjerne fysioterapi som en skal-tjeneste i kommunene Din Kontaktperson for privat praksis som kan orientere deg nærmere i forhold til dette!

19 Avdelingen arrangerer kurs for tillitsvalgte i de ulike forhandlingssammenslutningene (KS-sektoren, NAVO, HSH og stat) før eventuelle lokale forhandlinger på høsten Briefingmøte før de lokale forhandlingene ble arrangert i Sarpsborg i slutten av september Terje Døvig (jurist i NFF) deltok fra sentralt hold for å oppdatere de lokale tillitsvalgte

20 Medlemsmøte arrangeres i forkant av Landsmøtet 2004
Medlemsmøte om Landsmøtesakene ble arrangert torsdag 25. september i Sarpsborg 2 engasjerte medlemmer møtte Møtet ble et utvidet styremøte Fagpolitikk engasjerer!

21 Hovedmål 3: Kontaktpersoner og tillitsvalgte er inkluderende og aktivt vervende

22 Vi har 320 medlemmer ved årsmøtet i 2006

23 Kontaktpersoner og tillitsvalgte er inkluderende og aktivt vervende ovenfor ikke-medlemmer
Skyldes medlemsveksten vår aktivt verving lokalt eller merker vi effekten av NFFs vervekampanje? Stimulerer tøffere tider til at fysioterapeuter organiserer seg?

24 Vi tilbyr ikke-medlemmer å være med på NFF-arrangementer, og viser til medlemsfordelene våre
Alle fysioterapeuter er velkomne til å delta på våre arrangementer når de melder sin interesse Egenandelen for ikke-medlemmer er 300,- mot 100,- for våre medlemmer SET-kurset i mai trakk en del ikke-medlemmer

25 Hovedmål 4: Avd. Østfold er et godt bindeledd mellom medlemmene og NFF sentralt

26 Avdelingens informasjonsskrift Columna sendes til medlemmene ca
Avdelingens informasjonsskrift Columna sendes til medlemmene ca. 5 ganger i året, eller ved behov I 2004 ble Columna sendt ut til medlemmene i alt 4 ganger (januar, april, september og november) Vi sender nå Columna med e-post til ca halvparten av medlemmene våre og har dermed redusert kostnadene våre Vi sender også kopi til kontaktpersonen vår i Sentralstyret og de andre avdelingslederne

27 Avdelingsleder har begynt å kontakte medlemmer direkte for innspill og innlegg
Vi har også oppfordret medlemmer til å kontakte oss dersom de ønsker å bruke Columna eller nettsidene våre til å orientere om kurs og andre interessante faglige happenings

28 Vi har rutiner for kontakt mellom styret (v/avdelingsleder) og kontaktperson i Sentralstyret
Det er utarbeidet egne retningslinjer for kontaktpersonfunksjonen mellom Sentralstyret, NFFs avdelinger og faste utvalg Kontaktpersonordningen har fungert relativt dårlig for vår avdeling. Kontakten er periodisk og lite systematisk. Avdelingsleder sender kopi av innkallinger og referater fra styremøter i tillegg til Columna til vår kontaktperson i Sentralstyret For Landsmøteperioden er vår nye kontaktperson Erik Schrader-Nielsen

29 Østfold foreslår kandidater til sentrale verv i NFF for Landsmøteperioden 2004-2007
Østfold har hatt John Erik Martiniussen i Privat Råd de siste to Landsmøteperiodene På Landsmøtet 2004 på Lillehammer ble Ingvild Bratland valgt inn i Privat Råd og Mona Kajanus i Ansatt Råd

30 Vi er behjelpelige når medlemmene tar kontakt
Vi er behjelpelige når medlemmene tar kontakt. Hvis nødvendig tar vi saken videre til sentralt hold Det har ikke vært store saker som avdelingen har måttet gå inn i Enkelthenvendelser og spørsmål har gått direkte til avdelingsleder som henviser videre til NFF sentralt når våre egne ressurspersoner i Styret ikke har kunnet hjelpe Et eksempel på type spørsmål er ”Hvordan går man fram ved utlysning av driftstilskudd?”

31 Hovedmål 5: Fysioterapi omtales positivt i media

32 Det er årlig minst fire saker i Østfoldmedia som omhandler fysioterapi
Her har styret ikke gått inn og sjekket hvilken publisitet fysioterapeuter har oppnådd i 2004…

33 Styret utarbeider en mediestrategi (utformes som en sjekkliste) til bruk i kontakt med media
En sjekkliste for kontakt med media er utarbeidet og ble lagt ut på hjemmesidene våre i januar 2005 Denne lister opp noen korte punkter man bør tenke på dersom man er i kontakt med media Medlemmene oppfordres til å kontakte informasjonsleder Harald Nyquist i NFF direkte dersom man ønsker hjelp i konkrete saker

34 Videre orientering om denne sjekklisten er ikke gitt, men det er naturlig at hovedtillitsvalgte og kontaktpersoner gis en kort innføring i tillegg til at alle medlemmer gjør seg kjent med at denne gjennom Columna

35 Kontaktpersoner og tillitsvalgte oppfordres til å bruke lokalpressen til å synliggjøre fysioterapi i den enkelte kommune Tillitsvalgtsapparatet vårt har ikke fått opplæring i forhold til mediekontakt i 2004

36 Columna har i hvert nummer en reportasje, artikkel eller et innlegg som viser hva fysioterapeuter jobber med i Østfold Redaktøren (avdelingsleder) har tatt direkte kontakt for å fange opp og få informasjon om faglige aktiviteter og utspill som kan være av interesse for medlemmene våre Få innspill har kommet direkte til styret Vi vil berømme John Erik Martiniussen som i brevs form fortalte om sine erfaringer i Privat Råd


Laste ned ppt "Årsberetning 2004 Avdeling Østfold."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google