Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.innherred-samkommune.no Presentasjon for Norddal, Stordal og Stranda kommuner 14.03.05 – John Ragnar Sæther ”Den gyldne middelvei?” Innherred samkommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.innherred-samkommune.no Presentasjon for Norddal, Stordal og Stranda kommuner 14.03.05 – John Ragnar Sæther ”Den gyldne middelvei?” Innherred samkommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.innherred-samkommune.no Presentasjon for Norddal, Stordal og Stranda kommuner 14.03.05 – John Ragnar Sæther ”Den gyldne middelvei?” Innherred samkommune Norddal, Stordal og Stranda kommuner 14.03.05 FORPLIKTENDE SAMARBEID MELLOM KOMMUNENE LEVANGER OG VERDAL 1.Historien bak 2.Forberedelsene 3.Organiseringen 4.Refleksjoner

2 www.innherred-samkommune.no Presentasjon for Norddal, Stordal og Stranda kommuner 14.03.05 – John Ragnar Sæther Hvor foregår det? Her ligger Innherred samkommune med Trondheimsfjorden i vest og svenskegrensa i øst Her bor 31.700 levangsbygg og verdalinger Levanger og Verdal er de 2 hovedtettsteder. Samlet ”omsetning” 1,0 milliard.

3 www.innherred-samkommune.no Presentasjon for Norddal, Stordal og Stranda kommuner 14.03.05 – John Ragnar Sæther Sammen er vi : Historisk maktsentrum Landets ledende landbrukskommune Det området i NT som har vokst mest siden 1960 Komplett næringsstruktur industri, handel, service Enorm kulturaktivitet Optimisme og framtidstro Mange samfunn der folk hører til

4 www.innherred-samkommune.no Presentasjon for Norddal, Stordal og Stranda kommuner 14.03.05 – John Ragnar Sæther Utveksling av arbeidskraft

5 www.innherred-samkommune.no Presentasjon for Norddal, Stordal og Stranda kommuner 14.03.05 – John Ragnar Sæther Kommuner i bølgedal

6 www.innherred-samkommune.no Presentasjon for Norddal, Stordal og Stranda kommuner 14.03.05 – John Ragnar Sæther Midt oppi omstillingene startet vi med å se på tettere interkommunalt samarbeid Grenser for hvor langt en kan skjære med sparekniven i egen kommune Det begynner å bli marginale fagmiljø Mer mobilitet krever regionale tanker Klare signaler fra dept/fylkesmann Vi ville være på offensiven!

7 www.innherred-samkommune.no Presentasjon for Norddal, Stordal og Stranda kommuner 14.03.05 – John Ragnar Sæther Starten på prosessen  Arbeidsseminar med ledergruppene i juni 2001  Ga en forstudie om muligheter og som ble  Vedtatt av alle kommunestyrene høsten 2001, og  Igangsatte 5 delprosjekt: Felles formannskapsmøter Felles IKT-strategi Samarbeid om barnevern Samarbeid om rusforebygging Regionalt utviklingsprogrtam

8 www.innherred-samkommune.no Presentasjon for Norddal, Stordal og Stranda kommuner 14.03.05 – John Ragnar Sæther Frosta Levanger Verdal Samarbeid for fullverdige tjenester og tilbud SAM- KOMMUNE eller Frosta Levanger Verdal INNHERRED SAMKOMMUNE Tiden vil vise! (PS: Det gikk ikke!) (Vi var opprinnelig 3)

9 www.innherred-samkommune.no Presentasjon for Norddal, Stordal og Stranda kommuner 14.03.05 – John Ragnar Sæther Hvordan få det til? Visjon: Felles Livskvalitet og Vekst  Dyrke hverandres fortrinn  Unne hverandre å lykkes  Samarbeide for fullverdige tjenester og tilbud  Samarbeide for å være attraktive for bosetting og etablering Levanger med høyskolemiljø Frosta med veksthuskompetanse Verdal med offshore-industri og entreprenørskap Gjennom dette samarbeidet skal den enkelte kommune få videreutvikle sine fortrinn og få støtte /drahjelp på de områder de trenger utvikling.

10 www.innherred-samkommune.no Presentasjon for Norddal, Stordal og Stranda kommuner 14.03.05 – John Ragnar Sæther Visjon og hovedmål (Utarbeidet under arbeidsseminar mars 2002. Oppdatert 12.01.04) Visjon Livskvalitet og Vekst (LV) Hovedmål: Bedre tjenester innefor eksisterende økonomiske rammer Opparbeide/øke beredskap til å møte nye utfordringer ISK skal være drivkraften i utvikling av samarbeid i Innherredsregionen ISK skal være tyngdepunkt for regional utvikling Det skal skapes et positivt bilde/image av regionen Reduserte driftsutgifter på sikt (kom til i aug 2003)

11 www.innherred-samkommune.no Presentasjon for Norddal, Stordal og Stranda kommuner 14.03.05 – John Ragnar Sæther Arbeidsmåten (PLP)

12 www.innherred-samkommune.no Presentasjon for Norddal, Stordal og Stranda kommuner 14.03.05 – John Ragnar Sæther Tidlig 2003 - Hovedutfordringer 3 ulike kulturer – ikke minst politisk 3 rådmenn med forskjellig bakgrunn og lederform Vi har 3 ulike IT-verdener Enormt informasjonsbehov – vanskelig å koordinere og kontrollere Alle har nettopp omorganisert Vi skal makte dette med mindre administrasjon Få ønsker alternativet – sammenslåing Trykk fra media/næringsliv Vi legger lista høyt – fallhøyde! Vi får støte fra fylkesmann og departement Vi får til det vi vil!

13 www.innherred-samkommune.no Presentasjon for Norddal, Stordal og Stranda kommuner 14.03.05 – John Ragnar Sæther Hva? - Hvorfor? HVA? Innherred Samkommune er et omfattende og forpliktende samarbeid mellom nabokommunene Levanger og Verdal HVORFOR? For å gi innbyggerne og næringslivet i Levanger og Verdal bedre tjenester

14 www.innherred-samkommune.no Presentasjon for Norddal, Stordal og Stranda kommuner 14.03.05 – John Ragnar Sæther Hvorfor samarbeid? Krav til kvalitet og kompetanse Stram kommuneøkonomi Innbyggere med kunnskap og rettigheter Behov for fagmiljøer og rekruttering Flere trengende og færre hender Mange oppgaver kan kreve et større befolkningsgrunnlag Mange oppgaver er det mer funksjonelt å se i en større sammenheng

15 www.innherred-samkommune.no Presentasjon for Norddal, Stordal og Stranda kommuner 14.03.05 – John Ragnar Sæther Hvorfor samkommune? Gir politisk styring med oppgaver Gir oversiktlighet Gir en felles arena og mulighet for nye roller Gir et troverdig mottaksapparat for nye oppgaver Beslutningseffektivt og tyngde Vitaliserer og gir kraft til en regional utviklingsstrategi

16 www.innherred-samkommune.no Presentasjon for Norddal, Stordal og Stranda kommuner 14.03.05 – John Ragnar Sæther Hvorfor ikke sammenslutning? Ønske om lokal forankring og nærhet Mange oppgaver løses best av kommunen selv Reformbehovet gjelder utvalgte kommunale funksjoner, ikke typiske lokale oppgaver Dagens kommuner er en ressurs Vil beholde handlingsfrihet på lang sikt Nasjonal standardløsning med liten nyhetsverdi

17 www.innherred-samkommune.no Presentasjon for Norddal, Stordal og Stranda kommuner 14.03.05 – John Ragnar Sæther Hvorfor ikke tradisjonelt samarbeid? Svakheter knyttet til: –Lite beslutningseffektivitet –Lite handling og dårlig fremdrift –Manglende politisk styring og åpenhet –Lite oversiktlighet

18 www.innherred-samkommune.no Presentasjon for Norddal, Stordal og Stranda kommuner 14.03.05 – John Ragnar Sæther Bilde av samkommunen Verdal og Levanger legger noen av sine oppgaver til felles ”datterbedrift”, ISK, uten å miste ansvaret for tjenestene som leveres. ISK ER ET VERKTØY for å gi innbyggerne og næringslivet et bedre tilbud Verdal kommune Levanger kommune Innherred Samkommune Tjenesteproduksjon for innbyggere og næringsliv i Verdal og Levanger

19 www.innherred-samkommune.no Presentasjon for Norddal, Stordal og Stranda kommuner 14.03.05 – John Ragnar Sæther Organisering Den politiske ledelse Innherred samkommunestyre består av 9 representanter fra Levanger og 9 fra Verdal, oppnevnt av og blant kommunestyremedlemmene. Samkommunestyret ledes av en av ordførerene etter en fastsatt turnus. Den administrative ledelse, er administrasjonssjefen oppnevnt av samkommunestyret og etter en fastsatt turnus mellom kommunenes 2 rådmenn. Det er etablert 8 ansvarsenheter i ISK, hver med egen enhetsleder. ca 240 medarbeidere ca 200 årsverk Driftsbudsjett på ca. 110 mill.

20 www.innherred-samkommune.no Presentasjon for Norddal, Stordal og Stranda kommuner 14.03.05 – John Ragnar Sæther Styringsdokumenter Forskrift (godkjent av KRD 30.01.04) Bygger på vedtekt og regulerer samarbeidets lovlighet i fohold til: Kommuneloven, forsøksloven og særlovgivningen Vedtekt (vedtatt av kommunestyrene i Levanger og Verdal) Omfatter forsøkets organisering og innhold Grunnavtale (vedtatt av begge kommunestyrene) Regulerer forholdet mellom de deltakende kommuner Politisk og administrativ organisering, herunder ansettelsesforhold og lokalisering Budsjettarbeidet og kostnadsmessige fordelingsprinsipper Opphør og deling av ”boet” (Vedtekt og Grunnavtale slått sammen sommer 2004) Delegasjon fra samkommunestyret til adm.sjef til enhetsledere

21 www.innherred-samkommune.no Presentasjon for Norddal, Stordal og Stranda kommuner 14.03.05 – John Ragnar Sæther Områder under vurdering Følgende nye omåder er vurdert i løpet av 2004 Brann og beredskap - forprosjekt Kommunalteknikk - forstudie Andre stabsfunksjoner - forprosjekt Sevicekontorene – forprosjekt Og de politiske vedtak ble: Brann og beredskap - ut Kommunalteknikk – ut Andre stabsfunksjoner - inn Sevicekontorene – inn

22 www.innherred-samkommune.no Presentasjon for Norddal, Stordal og Stranda kommuner 14.03.05 – John Ragnar Sæther Viktige aktiviteter i 2004 Utarbeidet og fått godkjent avtaler/forskrift – landets første samkommune i gang! Organisert samkommunen – utreda nye områder Investeringer i infrastruktur Nye reglement utarbeidet og tatt i bruk Politikere og ansatte er blitt kjent – skaper tillit… Holder på å bygge ny bedriftskultur Utvikling av ISK-organisasjonen på bekostning av Morkommune-organisasjonen? Digitalisering og videreutvikling av servicekontorkonseptet Full drift mens en har arbeidet med dette

23 www.innherred-samkommune.no Presentasjon for Norddal, Stordal og Stranda kommuner 14.03.05 – John Ragnar Sæther Morkommunene og ISK - profil Innherred Samkommune skal framstå som et samarbeid mellom to selvstendige nabokommuner. Det er samarbeidet – og ikke institusjonen ISK – som skal profileres. Av dette følger at Morkommunene Verdal og Levanger skal ha langt høyere profil enn ISK. Innbyggerne i kommunene skal fortsatt forholde seg til sine kommuner. De skal ikke forholde seg til et nytt nivå eller en ny institusjon. For brukerne skal det være uinteressant om en tjeneste er organisert i ISK eller i Morkommunen. Servicekontorene i de to kommunene har en viktig funksjon for å møte publikum/brukere. ISK er et alternativ til kommunesammenslåing Sammenslåing av kommunene står ikke på agendaen Overfor enkelte eksterne målgrupper er det hensiktsmessig å gi ISK en høyere profil. Eksempelvis KRD, KS.

24 www.innherred-samkommune.no Presentasjon for Norddal, Stordal og Stranda kommuner 14.03.05 – John Ragnar Sæther Organiseringen av samarbeidet Samkommunestyret treffer vedtak og har myndighet over samtlige oppgaveområder som er delegert fra kommunene Samkommunestyre med 18 representanter 9 fra Verdal og 9 fra Levanger Ledes av en av de 2 ordførere etter 2-årig turnus Konstituerende møte velger ordfører, varaordfører og kontrollutvalg. Oppnevner administrasjons-sjef og dennes vara (går på motsatt turnus). Hastesaker behandles av et utvalg bestående av de 2 ordførere, varaordførere og ledere for ”oposisjonen”.

25 www.innherred-samkommune.no Presentasjon for Norddal, Stordal og Stranda kommuner 14.03.05 – John Ragnar Sæther Organiseringen av samarbeidet Samkommunen har ikke arbeidsgiveransvar Oppgaver utføres av kommunalt ansatte som ikke endrer sitt ansettelsesforhold og beholder sitt oppsigelsesvern Arbeidstakerne er under samkommunens styring og ledelse (”utføre oppdraget”) etter føringer fra samkommunestyret Eget oppnevningsutvalg med de 2 rådmenn og inntil to av ansattes representanter for rekruttering av fagledelse. Administrasjonssjefen treffer endelig vedtak

26 www.innherred-samkommune.no Presentasjon for Norddal, Stordal og Stranda kommuner 14.03.05 – John Ragnar Sæther Økonomi/budsjett/regnskap For 2004 overføres den enkelte kommunes budsjett for området til ISK Fom. 2005 behandler morkommunene samkommunens budsjettramme etter forslag fra SKS Morkommunene kan ikke omprioritere innenfor samkommunens vedtatte budsjett ISK kan ikke investere eller ta opp lån/gi garantier For saker som krever fordeling legges primært befolkningstallet til grunn

27 www.innherred-samkommune.no Presentasjon for Norddal, Stordal og Stranda kommuner 14.03.05 – John Ragnar Sæther Kjente utfordringer framover Bli like god, og over tid bedre tjenesteyter Enhetenes organisering og lokalisering Harmonisering av arbeidstid, permisjonsreglement, avlønning mv. Tilpasninger av servicekontorene Foredle ”indretjenesten” og infrastruktur Region- og næringsutvikling Informasjon og profilering

28 www.innherred-samkommune.no Presentasjon for Norddal, Stordal og Stranda kommuner 14.03.05 – John Ragnar Sæther INNHERRED SAMKOMMUNE Statsr å d og partileder Erna Solberg Stortingsrepresentant Karl-Eirik Sch ø tt-Pedersen Assisterende fylkesmann Oddbj ø rn Nordset Konsulet Geir Vinsand m. flere Fullstendig program mv. finner du på: www.innherred-samkommune.nowww.innherred-samkommune.no Påmelding innen 14. mars 2005 inviterer til konferansen Sammen for livet eller et liv i samkommune? en konferanse om avansert interkommunalt samarbeid og kommunestruktur Torsdag 14. april 2005 på Levanger

29 www.innherred-samkommune.no Presentasjon for Norddal, Stordal og Stranda kommuner 14.03.05 – John Ragnar Sæther Du finner mye mer på internett www.innherred-samkommune.no


Laste ned ppt "Www.innherred-samkommune.no Presentasjon for Norddal, Stordal og Stranda kommuner 14.03.05 – John Ragnar Sæther ”Den gyldne middelvei?” Innherred samkommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google