Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Brannsjefkonferanse 17.06.2005 –Administrasjonssjef Ola Stene, Innherred samkommune www.innherred-samkommune.no 1 Innherred samkommune Landets første (og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Brannsjefkonferanse 17.06.2005 –Administrasjonssjef Ola Stene, Innherred samkommune www.innherred-samkommune.no 1 Innherred samkommune Landets første (og."— Utskrift av presentasjonen:

1 Brannsjefkonferanse 17.06.2005 –Administrasjonssjef Ola Stene, Innherred samkommune www.innherred-samkommune.no 1 Innherred samkommune Landets første (og hittil eneste) Samkommune!

2 Brannsjefkonferanse 17.06.2005 –Administrasjonssjef Ola Stene, Innherred samkommune www.innherred-samkommune.no 2 Starten på prosessen Etter et arbeidsseminar med de administrative ledergruppene i juni 2001 laget konsultentfirmaet KPMG en forstudie som ble vedtatt av alle kommunestyrene høsten 2001 På bakgrunn av forstudien ble de igangsatt 5 delprosjekt: Felles formannskapsmøter Felles IKT-strategi Samarbeid om barnevern Samarbeid om rusforebygging Regionalt utviklingsprogrtam

3 Brannsjefkonferanse 17.06.2005 –Administrasjonssjef Ola Stene, Innherred samkommune www.innherred-samkommune.no 3 Samkommunetanken Tradisjonelt interkommunalt samarbeid har store svakheter, bl.a styringsmessig. Sammenslåing var ikke-tema. Samkommune-modellen ble presentert høsten 2002 som et alternativ. Et viktig argumentet for samkommune-modellen var at den framsto som et forpliktende og vedtaksdyktig politisk organ med egne oppgaver og beslutningsmyndighet. Et samkommunebesøk i Finland våren 2003 bidro til betydelig utvidelse av aktuelle tjenester tillagt samkommunen

4 Brannsjefkonferanse 17.06.2005 –Administrasjonssjef Ola Stene, Innherred samkommune www.innherred-samkommune.no 4 Hva er en samkommune Har et geografisk nedslagsfelt som dekker minst to kommuner Har et politisk styringsorgan valgt av og blant kommunestyrene Har ansvar for flere oppgaver Har beslutningsmyndighet over egne oppgaver Har selvstendig økonomi og er indirekte finansiert Er en egen juridisk enhet med ubegrenset deltakeransvar Har egen administrasjon og fagavdelinger (utgått fra kommunene) Medarbeiderne er formelt ansatt i opprinnelig arbeidskommune, men underlagt samkommunens administrative og faglige ledelse. Econ 2005

5 Brannsjefkonferanse 17.06.2005 –Administrasjonssjef Ola Stene, Innherred samkommune www.innherred-samkommune.no 5 Visjon og hovedmål (Utarbeidet under arbeidsseminar mars 2002. Oppdatert 12.01.04) Visjon Livskvalitet og Vekst (LV) Hovedmål: Bedre tjenester innefor eksisterende økonomiske rammer Opparbeide/øke beredskap til å møte nye utfordringer ISK skal være drivkraften i utvikling av samarbeid i Innherredsregionen ISK skal være tyngdepunkt for regional utvikling Det skal skapes et positivt bilde /image av regionen Reduserte driftsutgifter på sikt

6 Brannsjefkonferanse 17.06.2005 –Administrasjonssjef Ola Stene, Innherred samkommune www.innherred-samkommune.no 6 Kommunene var svært forskjellige FrostaVerdalLevanger InnbyggereCa 2 500Ca 14 000Ca 18 000 NæringslivLandbrukIndustriService ØkonomiOKElendig Vilje til å avgi suverenitet LitenStorMeget stor Opptatt av å bevare egen kommune StorMindreMinst Frosta valgte å trekke seg ut etter valget i 2003

7 Brannsjefkonferanse 17.06.2005 –Administrasjonssjef Ola Stene, Innherred samkommune www.innherred-samkommune.no 7 Bilde av samkommunen Verdal og Levanger legger noen av sine oppgaver til felles ”datterbedrift”, ISK, uten å miste ansvaret for tjenestene som leveres. ISK ER ET VERKTØY for å gi innbyggerne og næringslivet et bedre tilbud Verdal kommune Levanger kommune Innherred Samkommune Tjenesteproduksjon for innbyggere og næringsliv i Verdal og Levanger

8 Brannsjefkonferanse 17.06.2005 –Administrasjonssjef Ola Stene, Innherred samkommune www.innherred-samkommune.no 8 Hva? - Hvorfor? HVA? Innherred Samkommune er et omfattende og forpliktende samarbeid mellom nabokommunene Levanger og Verdal HVORFOR? For å gi innbyggerne og næringslivet i Levanger og Verdal bedre tjenester

9 Brannsjefkonferanse 17.06.2005 –Administrasjonssjef Ola Stene, Innherred samkommune www.innherred-samkommune.no 9 Morkommunene og ISK - profil Innherred Samkommune skal framstå som et samarbeid mellom to selvstendige nabokommuner. Det er samarbeidet – og ikke institusjonen ISK – som skal profileres. Av dette følger at Morkommunene Verdal og Levanger skal ha langt høyere profil enn ISK. Innbyggerne i kommunene skal fortsatt forholde seg til sine kommuner. De skal ikke forholde seg til et nytt nivå eller en ny institusjon. For brukerne skal det være uinteressant om en tjeneste er organisert i ISK eller i Morkommunen. Servicekontorene i de to kommunene har en viktig funksjon for å møte publikum/brukere. ISK er et alternativ til kommunesammenslåing Sammenslåing av kommunene står ikke på agendaen Overfor enkelte eksterne målgrupper er det hensiktsmessig å gi ISK en høyere profil. Eksempelvis KRD, KS.

10 Brannsjefkonferanse 17.06.2005 –Administrasjonssjef Ola Stene, Innherred samkommune www.innherred-samkommune.no 10 Organisasjonen ISK ca 240 medarbeidere Ca 200 årsverk Driftsbudsjett på ca. 100 mill. Næringsutvikling lagt til nytt felles selskap, Innherred Vekst as Fra 1.6.05 er dessuten ansvar for servicekontor og arkiv (dokumentsenter) lagt til ISK

11 Brannsjefkonferanse 17.06.2005 –Administrasjonssjef Ola Stene, Innherred samkommune www.innherred-samkommune.no 11 Den politiske ledelsen 18 medlemmer. 9 fra hver kommune. Forholdstallsvalgt fra hver kommune, også kjønnsbalanseregler for hver morkommune

12 Brannsjefkonferanse 17.06.2005 –Administrasjonssjef Ola Stene, Innherred samkommune www.innherred-samkommune.no 12 De administrative oppgavene 3 ulike modeller ble vurdert: 1. Funksjons/oppgavefordeling mellom rådmennene 2. Rullering / åremålsfunksjon mellom kommunene 3. Egen administrasjon Saksbehandling mot felles saksbehandlingssystem Jobben som ble gjort av tre (to) kommuner, skal effektiviseres til en ”kommune”, Innherred samkommune. Modell med åremålsfunksjon mellom kommunene ble valgt, men slik at den strategiske ledelsen i samkommunen består av ledergruppene i morkommunene

13 Brannsjefkonferanse 17.06.2005 –Administrasjonssjef Ola Stene, Innherred samkommune www.innherred-samkommune.no 13 Delt arbeidsgiveransvar Den enkelte medarbeider har sitt tilsettingsforhold og stillingsvern i morkommunen. Personellet er stilt til disposisjon for ISK i prosjektperioden og er underlagt dennes styring og ledelse. Ansettelse skjer i morkommunen av ISK-leder i samarbeid med fagforening. Lønn fastsettes i samspill mellom ISK-leder og morkommunen. Mulig pga felles org.enhet (lønn-personal) og samarbeidsvillige fagforeninger.

14 Brannsjefkonferanse 17.06.2005 –Administrasjonssjef Ola Stene, Innherred samkommune www.innherred-samkommune.no 14 Styringsdokumenter Forskrift om godkjenning av vedtekter om forsøk med interkommunalt samarbeid mellom Levanger og Verdal kommuner", KRD 31.01.04 Forskrift om godkjenning av vedtekter om forsøk med interkommunalt samarbeid mellom Levanger og Verdal kommuner", KRD 31.01.04 Grunnavtale for Innherred samkommune, ISK 17.06. Kommunestyrene aug/sept 04 Grunnavtale for Innherred samkommune, ISK 17.06. Kommunestyrene aug/sept 04 Reglement for Innherred samkommunestyre, ISK 29.01.2004 Reglement for Innherred samkommunestyre, ISK 29.01.2004 Delegasjonsreglement for Innherred samkommune, ISK 29.01.2004 Delegasjonsreglement for Innherred samkommune, ISK 29.01.2004 Administrativ delegasjon til ISK-lederne

15 Brannsjefkonferanse 17.06.2005 –Administrasjonssjef Ola Stene, Innherred samkommune www.innherred-samkommune.no 15 Viktige aktiviteter så langt Utarbeidet og fått godkjent avtaler/forskrift – landets første samkommune i gang! Skaffet ekstern finansiering av forsøket (KRD,FMNT,KS) Organisert samkommunen – utreda nye områder Investeringer i infrastruktur Nye reglement utarbeidet og tatt i bruk Politikere og ansatte er blitt kjent – skaper tillit… Holder på å bygge ny bedriftskultur Digitalisering og videreutvikling av servicekontorkonseptet Full drift mens en har arbeidet med dette

16 Brannsjefkonferanse 17.06.2005 –Administrasjonssjef Ola Stene, Innherred samkommune www.innherred-samkommune.no 16 Lokalisering 2004 For helse-rehab og barn-familie er det vanskelig å se for seg full samlokalisering, men endringer er under utredning. Servicekontor og arkiv kommer inn 01.06.05. Arkiv blir nok samla en plass, men servicekontor blir i begge kommunene.

17 Brannsjefkonferanse 17.06.2005 –Administrasjonssjef Ola Stene, Innherred samkommune www.innherred-samkommune.no 17 Endring av ansattes oppmøtested: Samkommunestyret har vedtatt at skjevfordeling av arbeidsplasser mellom de to kommunene søkes jevnet ut i forbindelse med evt nye oppgaver for samkommunen eller ved evt framtidig samlokalisering av personell i barn og familie og helse og rehabiliteringsenheten.

18 Brannsjefkonferanse 17.06.2005 –Administrasjonssjef Ola Stene, Innherred samkommune www.innherred-samkommune.no 18 Fordeling av kostnader pr kommune Korrigert for sosialhjelp Levanger, blir fordelinga 43/57

19 Brannsjefkonferanse 17.06.2005 –Administrasjonssjef Ola Stene, Innherred samkommune www.innherred-samkommune.no 19 Vi vinner på Stordrift i innkjøp og planlegging Felles datasystemer Felles rutiner og reglementer Felles saksbehandling Spesialisering og arbeidsdeling Ta det beste ut av to forskjellige kulturer Overslag til ikke-ISK enheter Redusert ikke-verdiskapende rivalisering om arbeidsplasser mm

20 Brannsjefkonferanse 17.06.2005 –Administrasjonssjef Ola Stene, Innherred samkommune www.innherred-samkommune.no 20 Noen effekter så langt Besparelser og bedre kvalitet administrasjon Mindre sårbarhet pga felles systemer Eksempel landbruk: Mindre folk – bedre hjelp til bøndene! Ledelse og ansatte i de to kommunene blir kjent og samkjørt Vi framstår som én, offensiv næringsregion Mye positiv omtale i riksmedia – gir litt stolthet

21 Brannsjefkonferanse 17.06.2005 –Administrasjonssjef Ola Stene, Innherred samkommune www.innherred-samkommune.no 21 Vi satser på å legge alt på nett…

22 Brannsjefkonferanse 17.06.2005 –Administrasjonssjef Ola Stene, Innherred samkommune www.innherred-samkommune.no 22 De ansatte er spurt om antatt situasjon i 2008

23 Brannsjefkonferanse 17.06.2005 –Administrasjonssjef Ola Stene, Innherred samkommune www.innherred-samkommune.no 23 Erfaringer/utfordringer Det er krevende å ”fusjonere” uten å ”slå sammen” Utfordrende å takle behov for økt innsats (f.eks barnevern) når det er forventninger til sparing. Tar ikke ut effekter om en lar det være tvil i forhold til om ”det går over”. Det må jobbes aktivt i forhold til samling av fagfolkene for å unngå subkulturer Om ordningen blir permanent må arbeidsgiveransvaret ligge 100% samkommunen Vanskelig å se noen veg tilbake til to kommuner som gjør alt hver for seg! Bør få selskap av flere samkommuner

24 Brannsjefkonferanse 17.06.2005 –Administrasjonssjef Ola Stene, Innherred samkommune www.innherred-samkommune.no 24 Reformstrategier Pragmatisk Strategisk SamkommuneKSS Om samkommune gjør KSS mer eller mindre sannsynlig er vanskelig å si, men det blir i alle fall mindre nødvendig!


Laste ned ppt "Brannsjefkonferanse 17.06.2005 –Administrasjonssjef Ola Stene, Innherred samkommune www.innherred-samkommune.no 1 Innherred samkommune Landets første (og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google