Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

St.meld.nr. 37 (2007-2008) Straff som virker – mindre kriminalitet – tryggere samfunn Fagkonferanse Rica Hell Hotell 12.11.09 Prosjektleder Jan-Erik Sandlie.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "St.meld.nr. 37 (2007-2008) Straff som virker – mindre kriminalitet – tryggere samfunn Fagkonferanse Rica Hell Hotell 12.11.09 Prosjektleder Jan-Erik Sandlie."— Utskrift av presentasjonen:

1 St.meld.nr. 37 (2007-2008) Straff som virker – mindre kriminalitet – tryggere samfunn Fagkonferanse Rica Hell Hotell 12.11.09 Prosjektleder Jan-Erik Sandlie

2 2 Kø ubetinget fengselsstraff

3 3 Kø soning av bøtestraff

4 4 Kø – gjennomføring av samfunnsstraff

5 Stortingsmelding nr. 37 (2007 – 2008) Om kriminalomsorgen

6 6 Stortingsmelding nr. 37 Hva er en Stortingsmelding? Prosessen Fremtidsperspektiv

7 7 Målet er et tryggere samfunn Fengsel med høy sikkerhet er nødvendig for noen Straffen skal komme raskt Bedre rehabilitering er nødvendig for alle

8 8 Velferdspolitikk og kriminalpolitikk Rusmisbruk Familie i fengsel Mangler utdanning Arbeidsledighet Kroniske sykdommer Uten bolig Barnevernsklienter Under fattigdomsgrensen INNSATTES LEVEKÅR

9 9 Flere kan få andre straffe Flere bør dømmes til samfunnsstraff Narkotikaprogram med domstolskontroll kan bli utvidet Promilleprogram blir utvidet Deldom Heving minstestraff Bøtesoning

10 10 Innsattes barn og andre pårørende Flere pappa- og mammagrupper Mer foreldreveiledning Mer telefontid og besøkstid Bedre besøksrom og overnattingshus

11 11 Flere og tidligere i åpent fengsel Soningsprogresjon Frigang § 12 Overgangsbolig Landsbyfengsel §16 Elektronisk kontroll Straffegjennomføringsformer

12 12

13 13 STRAFFEGJENNOMFØRING MED ELEKTRONISK KONTROLL

14 14

15 15 Familie og nettverk Frivillige organisasjoner Familie og venner Nettverk utenfor kontortid Permisjonsordningen

16 16 Ofrene skal bli hørt Restorative justice Tilbud til alle om konfliktmegling Kan hjelpe ofrene videre i livet Samarbeid med konfliktrådene Stormøter

17 17 Oversikt over iverksatt arbeid 1. Kartlegging i kriminalomsorgen 2. Lovendringer – forslag 3. Kapasitetsplan med enhetsstruktur 4. Implementering av tilbakeføringsgarantien 5. Adekvat tolketjeneste og informasjon til innsatte 6. Samiskspråklige innsatte 7. NOKUT-godkjennelse KRUS 8. Personalmessige konsekvenser

18 18 9. Innkalling til soning 10. Tilbakefallsstatistikk 11 Handlingsplan – økt bruk av straffegjennomføring i samfunnet 12 Etablering av forsøk med ”landsbyfengsel” 13 Evaluere oppgavefordelingen i kriminalomsorgen

19 19 Prosjekt Kartlegging Pilot i Halden fengsel og Østfold friomsorg 1.5.2010 – 1.5.2011 Gerhard Ploeg, 18.9.2009

20 20 ”Vanlig” kartlegging Ofte basert på det engelske OASys-verktøyet Ofte basert på det engelske OASys-verktøyet Grunnlag i ”What works”-tilnærming Grunnlag i ”What works”-tilnærming Risiko - Behov - Responsivitet Risiko - Behov - Responsivitet

21 21 Utgangspunkt Kun måling av kriminogene behov 1.Kriminell bakgrunn 2.Det aktuelle lovbruddet 3.Bosituasjon 4.Utdanningsnivå 5.Økonomi 6.Relasjoner 7.Livsstil og omgangskrets 8.Stoffmisbruk 9.Alkoholmisbruk 10.Følelsesmessig tilstand 11.Tenkning og atferd 12.Holdninger OASys

22 22 Starte med en forholdsvis enkelStarte med en forholdsvis enkel kartlegging i form av screening Behovskartlegging ut ifra tilbakeføringsgarantiBehovskartlegging ut ifra tilbakeføringsgaranti Ingen kvantifisert måling av ”risiko for tilbakefall”Ingen kvantifisert måling av ”risiko for tilbakefall” Maksimal bruk av henvisningsmuligheter i forvaltningssamarbeidMaksimal bruk av henvisningsmuligheter i forvaltningssamarbeid Ta hensyn til domfeltes egendefinerte behov og ønskerTa hensyn til domfeltes egendefinerte behov og ønsker Foreløpig retning i arbeidet

23 23 Lovendringer Fullmaktslov eller rettighetslov Domstolenes rolle under straffegjennomføringen Betinget dom med program eller samfunnsstraff

24 24 Spesielle temaer i straffeloven Utvide rammene for bruk av samfunnsstraff og deldom Samfunnsstraff i stedet for fengsel hvis boten ikke betales Avgrensning av målgruppen for narkotikaprogram med domstolskontroll

25 25 Rettshjelpsloven og str.pr.loven Utvidet adgang til fri rettshjelp i forvaringssaker Fri rettshjelp i andre saker under kriminalomsorgen Personundersøkelse i straffesaker Varetektsfradrag for samfunnsstraff

26 26 Straffegjennomføringsloven Offentlige etaters opplysningsplikt Statsrådens instruksjonsmyndighet i enkeltsaker Internkontroll i kriminalomsorgen

27 27 KAPASITETSPLAN - ENHETSSTRUKTUR

28 28 Scenarier kapasitet/behov Kapasitet/BehovScenario 1, ingen økning i bruk av samfunnsstraff Scenario 2, moderat økning i bruk av samfunnsstraff Scenario 3, betydelig økning i bruk av samfunnsstraff Scenario 1, ingen økning i alternative straffereaksjoner Underkapasitet (-221)Underkapasitet (-48)Overkapasitet (126) Scenario 2, moderat økning i alternative straffereaksjoner Underkapasitet (-111)Overkapasitet (62)Overkapasitet (236) Scenario 3, betydelig økning i alternative straffereaksjoner Overkapasitet (139)Overkapasitet (312)Overkapasitet (486)

29 29 Annet iverksatt arbeid stortingsmeldingen Adekvat tolketjeneste og informasjon til innsatte Samiskspråklige innsatte NOKUT-godkjennelse KRUS

30 30 Iverksatt arbeid stortingsmeldingen Tilbakefallsstatistikk Handlingsplan – økt bruk av straffegjennomføring i samfunnet Diskutere etablering av ”landsbyfengsel”

31 31 Overføring soningsinnkallinger/ soningsutsettelser- Rammebetingelser Løsningen skal etableres fra 01.04.2010 Lovendringer er gjennomført Det er enighet om overføring av årsverk fra politiet til kriminalomsorgen. KSF kommer tilbake til fordeling av disse mellom regionene Forskrifter/retningslinjer om kort tid på høring

32 32 Modell for innkallinger Region mottar dom – velger lokal enhet Lokal enhet sender innkalling

33 33 Soningsutsettelser Saksbehandlingen på lokalt nivå konsentreres til en eller to enheter i hver region som behandler alle saker vedrørende soningsutsettelser i regionen. Regionene vil bli klageorgan

34 34 Soria Moria- erkl æ ringen Ordet ” Tilbakef ø ringsgaranti ” skriver seg fra SoriaMoria-erkl æ ringen. ” Hensikten er å redusere gjengangerproblemene ” Dette skal skje gjennom: ” tett oppf ø lging fra ulike etater ved l ø slatelse med sterkt fokus p å å f å folk i jobb eller videre utdanning ” Det skal ” etableres forpliktende samarbeidsstrukturer mellom kriminalomsorgen og kommunale og statlige etater ” og stilles ” strenge krav til rehabilitering og atferdsendring ” fra de innsattes side

35 35 Intet nytt under solen …… Strafanstaltskommisjonen av 1841: ”…En Mængde Fanger have ved deres Løsladelse af Fængslet intet Tilhold og intet at ernære sig ved. …………maa man ikke forlade Fangen i det kritiske Øieblik…..Omsorg for den løsladte fange…….udgjør saaledes en nødvendig Betingelse for en varig virkning af Behandlingen i Strafanstalten…

36 36 Om ordet ” garanti ” ikke en ny rettighet i juridisk forstand få del i de rettighetene de allerede har virkeliggjøre det som allerede er intensjonen i lovverket både det som administreres av kriminalomsorgen, men nå i enda større grad det som administreres av andre etater

37 37 Akt ø rene i tilbakef ø ringsgarantien Kriminalomsorgen Samarbeidende etater De straffed ø mte De frivillige Næringslivet

38 38 Hva skal garantien omfatte? Bolig Levebrød Utdanning/IKT Arbeid Helsetjenester Rusbehandling Gjeldsrådgivning ID-papirer Sosialt nettverk Mer forutsigbar løslatelsesdato

39 39 Hvor skal garantien forankres lokalt? Kriminalomsorgen + kommunen + fylkene + Husbanken + NAV/sosialetaten+ prim æ rhelsetjenesten + helseforetakene + frivillige organisasjoner Forpliktende samarbeidsstrukturer, nedfelt i servicetorg ansvarsgrupper tilbakef ø ringsr å d

40 40 Kriminalomsorgen som tilrettelegger lokaler utstyr/telefoni data/ikt infrastruktur/samarbeidsrutiner Statsbudsjettet 2010 – 25 nye stillinger


Laste ned ppt "St.meld.nr. 37 (2007-2008) Straff som virker – mindre kriminalitet – tryggere samfunn Fagkonferanse Rica Hell Hotell 12.11.09 Prosjektleder Jan-Erik Sandlie."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google