Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regler om offentlighet og åpenhet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regler om offentlighet og åpenhet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Regler om offentlighet og åpenhet
Prof. Dag Wiese Schartum, AFIN

2 Offentlighetsprinsippet
Et prinsipp som særlig gjelder i forhold til myndigheter Offentlighet i statlig og kommunal forvaltning Offentlighet i domstolene Offentlighet i Stortinget Offentlighet i Riksrevisjonen og Sivilombudsmannen Den rettslige reguleringen av domstolene, Stortinget og Riksrevisjonen avviker fra reguleringen av forvaltningen Prinsippet gjelder ikke for private, men loven inneholder innsynsrettigheter også på dette området I NOU 2003: 30 diskuteres det om offentlighetsloven skal omfatte mer enn tradisjonell forvaltning

3 Offentlighetsprinsippet: pro og contra
Demokratihensyn Kontrollhensyn Rettssikkerhetshensyn Forvaltningen som informasjonsbank Contra Grunnleggende offentlige interesser Grunnleggende private interesser Effektive beslutningsprosesser i forvaltningen Ressurshensyn

4 “Innsynstrappen” Flere innsynsrettigheter kan gjelde samtidig
Part Forvaltningsloven § 18 Den registrerte Personopplysningsloven Enhver Offentlighetsloven Personopplysningsloven § 18 Flere innsynsrettigheter kan gjelde samtidig Den du spør om innsyn har plikt til å veilede om annen lovbestemt innsynsrett (se personopplysningsloven § 6)

5 Hovedregelen i offentlighetsloven (§ 2)
Forvaltningens saksdokumenter er offentlige så langt det ikke er gjort unntak i lov eller i medhold av lov. Enhver kan hos vedkommende forvaltningsorgan kreve å få gjøre seg kjent med det offentlige innholdet av dokumenter i en bestemt sak. Det samme gjelder journal og lignende register og møtekart til folkevalgte organer i kommuner og fylkeskommuner. Forvaltningsorganet skal føre journal etter bestemmelsene i arkivloven med forskrifter. Forvaltningsorganet skal vurdere om dokumentet likevel bør kunne gjøres kjent helt eller delvis, selv om det etter bestemmelser i loven kan unntas fra offentlighet.

6 Hvor kan en kreve innsyn etter offentlighetsloven?
I forvaltningen - ethvert organ for stat eller kommune Unntak mv gjelder ikke Storinget og dets organer, domstolenes dokumenter vedr. rettssaker, offentlige selvstendige rettssubjekter (selskap, stiftelser mv) I særlover mv kan det være spesielt fastsatt av offentlighetsloven gjelder eller ikke gjelder

7 Hva kan en kreve innsyn i?
I “journal og lignende register og møtekart til folkevalgte organer i kommuner og fylkeskommuner” (metaopplysninger) I “saksdokumenter” logisk avgrenset informasjonsmengde som er lagret på et medium for senere lesing, lytting, fremvisning eller overføring. Må være utferdiget av et forvaltningsorgan, eller kommet inn til eller lagt frem for et slikt organ. Må gjelde en bestemt sak. Innsynsretten gjelder “det offentlige innholdet”, jf tredelingen av innsynsretten (se neste lysark) Ikke ubetinget innsynsrett i interne dokumenter (§ 5), pga innholdet av dokumentet (§ 6) og av hensyn til kriminalitetsutvikling og hensyn til miljø (§ 6a). Forbud mot innsyn hvis lovbestemt taushetsplikt (§ 5a), men den som har krav på taushet kan ofte samtykke til å gi innsyn (§ 10)

8 Offentlighetsloven: en tredelt regulering

9 Hvordan kan jeg få innsyn?
Man må henvende seg til “vedkommede forvaltningsorgan” Gjelder ingen formkrav Innsynsbegjæringen kan skje elektronisk til generell epostkasse Forvaltningsorganet bestemmer hvorledes dokumentene skal gjøres kjent skal i rimelig utstrekning gi avskrift, utskrift eller kopi Det er anledning til å gi digital kopi dersom den som har krav på innsyn ber om det Krav på svar “uten ugrunnet opphold”

10 Klage og betaling Avslag skal være begrunnet med en henvisning til den aktuelle bestemmelsen som er grunnlag for avslaget Klage kan skje til nærmeste overordnede forvaltningsmyndighet Klager skal avgjøres uten ugrunnet opphold Innsyn er normalt gratis


Laste ned ppt "Regler om offentlighet og åpenhet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google