Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ORDINÆRT ÅRSMØTE Tirsdag 20. mars 2007

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ORDINÆRT ÅRSMØTE Tirsdag 20. mars 2007"— Utskrift av presentasjonen:

1 ORDINÆRT ÅRSMØTE Tirsdag 20. mars 2007
kl 1900 i kantinen Nygårdsgaten 114 Møter det færre enn 31 medlemmer holdes EKSTRA ORDINÆRT ÅRSMØTE samme dag og sted kl. 1915

2 Dagsorden Godkjenning av innkalling og dagsorden Valg av ordstyrer
Valg av referent og to til å undertegne protokollen Årsberetning 2006 Årsregnskap 2006 Revisors og desisorenes beretning Handlingsplan 2007 Budsjett 2007 Fastsettelse av avdelingskontingenten for 2007 Valg Eventuelt Alle årsmøtepapir har vært tilgjengelig på 14 dager før årsmøtet Papirene har også vært tilgjengelig til gjennomsyn på Distriktskontoret .

3 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Bergen avdeling

4 Valg av ordstyrer Bergen avdeling

5 Valg av referent og to til å undertegne protokollen
Bergen avdeling

6 Årsberetning 2006 Bergen avdeling

7 Flink avdeling pris Bergen avdeling er for 2006 tildelt Teknas "Flink avdeling-pris". I begrunnelsen vektlegges avdelingens engasjement for å motivere ungdom til teknisk-naturvitenskapelig utdanning, og den økte satsingen på synlighet. Prisen ble utdelt på Teknas avdelingsledermøte fredag 3. november. Avdelingen har 30 tillitsvalgte. I tillegg til avdelingens styre, så har avdelingen eget Fagråd, Yngres Forum, Gubbelag, diverse komiteer bestående av medlemmer fra styret og ”ikke” tillitsvalgte medlemmer. På denne måten har avdelingen klart å få med en rekke medlemmer til å engasjere seg. Avdelingen har sett verdien av å ha en aktiv studentgruppe og har studentrepresentanter med i styret, Fagrådet, Yngres Forum og andre komiteer. Samarbeidet mellom studentene og avdelingen er veldig godt. President Marianne Harg delte ut prisen til nestleder i Bergen avdeling Tone Eikeland Solløs.

8 Avdelingens tillitsvalgte
Avdelingens styre: Leder Arild S. Litlekalsøy Nestleder Tone Eikeland Solløs Styremedlemmer Iver Wake, Dag Lothe, Pål Albert Olsen, Marit Bakke, Linda Karen Eide Studentrepresentant Andreas Engeberg Fagråd: Leder Ragnhild Andersen Medlemmer Geir Omar Berland, Knut Eraker, Nils Petter Hauan, Lene Bernsen Styrets representant Dag Lothe Studentrepresentant Einar Høye Vormedal Yngres Forum: Leder Christel Krossøy Nestleder Laura Minsaas Styremedlemmer: Monica Jordheim, Nils-Jarle Kvam, Lars Rune Sæterdal, Petter Norli, Hanne Hagland, Åsta Gurandsrud (flyttet høsten 2006) Revisor: Trym Trovik Desisorer: Johan H. Mohr og Gudmund Per Olsen Redaktør hjemmeside: Ellen Hauge

9 Samfunnsprosjekt utvikling av forskerkurs for ungdomsskolen
Avdelingen fikk tildelt kr i samfunnsmidler. I tillegg bidrog avdelingen med kr Bergen Vitensenter fikk i oppdrag å utarbeide og tilby et nytt forskerkurs for elever i klassetrinn. Målsettingen for kurset var å gi et inspirerende innblikk i forskningens spennende verden. Temaene for forskerkurs-dagene var knyttet opp til den nye læreplanen og nivå hos deltakerne og Tekna mål om å styrke interessen for teknologi- og naturvitenskap. ”Tekna-barn” eller ”Tekna-barnebarn” som gikk i klasse-trinn ble invitert til å være ”forsøkskaniner”. I løpet av 9 timer fordelt over 3 samlinger på kjemisk laboratorium ved Høgskolen i Bergen har elevene fått innblikk i; TEKNOLOGI, materialteknologi og bioteknologi ELEKTRISITET, strøm og elektromotorer FFF, Fart - Friksjon - Fremkomstmiddel På andre kurskveld ble det foretatt loddtrekning blant elevene og det Rothaugen skole som ble den heldige vinner av 1 stk ”Uteskolesekken for ungdomsskolen”. Premien ble overlevert siste kurskveld til inspektør og trinnleder Egil Flo bed Rothaugen skole. Rothaugen skole er en av Bergens største rene ungdomsskoler med hele 20 klasser og nærmere 600 elever kan få glede av premien.

10 Saker i media ”Media” har i 2006 vært jevnlig på dagsorden i avdelingens styremøter. I 2006 har avdelingen hatt 8 stk debatt innlegg vedr satsing på realfag og næringspolitikk på trykk i Bergens Tidende: ”Kva vil du bli ?” (desember -06), v/Arild S Litlekalsøy ”Invester i realfag” (september-06), v/ Iver Wake ”Usynleg realfagssatsing” (mai-06), v/Tone Eikeland Solløs ”Gledelig teknologiløft” (mai-06), v/Arild S Litlekalsøy ”Olje og fisk lar seg kombinere” (april-06), v/Arild S Litlekalsøy ”Ikke velg bort mulighetene” (april-06), v/ Arild S Litlekalsøy ”Lytt til Gjedrem” (februar-06), v/Arild S Litlekalsøy ”Lønnsomme kvinner” (januar-06), v/Pål Albert Olsen Alle debattinnlegg er godkjent av styret

11 Medlemsutviklingen Medlemstallet i vår avdeling har økt fra 2872 i 2005 til 3074 i I tillegg teller studentmedlemmene 753 personer pr mot 675 på samme tid i 2005. Det er nå 3 år siden foreningen endret navn fra Norske Sivilingeniørers Forening. Bergen avdeling har siden navneendringen hatt en netto medlemstilvekst på 20% (513 medlemmer). For studentmedlemmene i Bergen er netto medlemstilvekst 62.5% (300 medlemmer).

12 Arrangementer Handlingsplanen for 2006 har vært et godt styringsverktøy for avdelingsstyret. I 2006 var det 29 ulike lokale tilbud til medlemmene og deres familie, en blanding av kurs, foredragsmøter, bedriftsbesøk og sosiale arrangement. Totalt var det 1553 deltakere på disse arrangementene. På hjemmesiden blir det lagt ut invitasjon og nyheter til medlemmene i avdelingen. Hjemmesiden er den tredje mest besøkte avdelingssidene i Tekna (Oslo og Trondheim er litt bedre). Invitasjoner til arrangementer og nyheter fra avdelingen blir sendt til medlemmene på e-post med link til hjemmesiden. De fleste arrangement blir også annonsert til Magasinet Tekna.

13 Bedriftsbesøk I 2006 var det planlagt fire bedriftsbesøk i regi av Fagrådet. Oppslutningen om de planlagte bedriftsbesøkene var lavere enn forventet. I januar i 2006 ble det arrangert vellykket bedriftsbesøk hos Dale of Norway og BKK sitt Energisenter på Dale. I februar var det planlagt bedriftsbesøk på Gassco sitt anlegg på Kollsnes. Dette var planlagt som en del av orienteringsmøte vedrørende samarbeidsmuligheter mellom skole og bedrift. På grunn av lav påmelding ble dette møtet avlyst. I juni ble det arrangert bedriftsbesøk hos Mattilsynet. I oktober ble det arrangert bedriftsbesøk hos Opticonsult.

14 Kurs og foredragsmøter
Kurs arrangert i samarbeid med Tekna sentralt: Kurs i ny revidert arbeidsmiljølov, Tariffkonferanse Tekna P, Karriereplanlegging og Kurs i pensjon. I snitt deltok det 27 deltakere på hvert av disse kursene. Lokalt har vi innledet samarbeid med firmaet Nøkkelkompetanse som har holdt seminar om ”fremtidsrettet ledelse og coaching”. Her deltok det 54 deltakere. Nøkkelkompetanse holdt også seminar vedr ”positiv påvirkning” ifm hovedstyrets høstrunde. Av spesielt interessante foredragsmøter i 2006 kan nevnes: Seminar om nanoteknologi og foredrag om kraftsituasjonen i Hordaland.

15 Familiearrangementer
Det har i 2006 vært arrangert to familiedager (2.april og 29.oktober) ved Bergen Vitensenter med gratis inngang. Den 29.oktober var påmeldingen så stor at vi ble nødt til å be deltakerne til å komme på to ulike tidspunkt. Det ble også utdelt Tekna ”verve” materiell (kopper, rubiks kuber, refleks) til deltakerne. Det ble videre arrangert en konkurranse for deltakerne der vinnerne fikk anledning til å velge hvilken barnehage eller skole som skulle få tildelt mattemeis / mattematikk ryggsekk fra Tekna Bergen avdeling. Vinnerene av konkurransen var Lars F. Frydendal og Arne Morten Faannessen. Lars Frydendal ønsket å overrekke mattemeisen (4-8 år) til Kanutten Barnehage avdeling Drottningsvik. Sekken ble overrekt under barnehagens nissefest og ble dekket av lokalavisen Sydvesten 28.desember. Arne Morten Faannessen ønsket å overrekke matematikksekken (1.-7-trinn) til Steinerskolen på Paradis. Denne blir overrekt i februar 2007. I juni ble det for tredje året på rad arrangert 4 timers skjærgårdstur / sjørovertokt med Statsråd Lehmkuhl med rabatterte billetter. Familiearrangementene har svært god oppslutning med til sammen nærmere 800 deltakere.

16 Sosiale arrangementer
Som oppvarming til Olympiske vinterleker var tema for årets vinsmakerkurs italienske viner. Det er også blitt en årlig tradsisjon at Egil Ertresvåg inviterer Tekna medlemmer på byvandring. Temæt i 2006 var: ”Bergen på Ibsens tid - En vandring i 1850 årenes Bergen”. Oppslutningen til disse sosiale arrangementene er svært god, til sammen i overkant av 200 deltakere.

17 Samarbeidsprosjekter
Tekna, NITO og RENATE hadde også i 2006 felles stand på Utdanningsmessen i Arenum i januar. I tillegg hadde Nito og Tekna felles stand på Forskningsdagene. Lene Bernsen og Einar Høye Vormedal ledet avdelingens bidrag. Nytt av året er Tekna-stand på Landsmøte til Rådgiverne. Vi var videre verter for Rådgiverlaget i Hordaland sitt møte i Bergen. Ragnhild Andersen representerte avdelingen i samarbeidet med Rådgiverne/Rådgiverlaget. Nytt av året er også samarbeid med NTVA, Norges Tekniske Vitenskapsakademi. Samarbeid bestod i arrangere seminar om Teknisk-naturvitenskapelig utdanning for næringslivet. Seminaret rettet fokus på forskningsbasert utdanning og universitetenes og høyskolenes evne til omstilling for å utdanne kandidater til næringslivet i fremtiden. Møtet ble ledet av Erling Hammer.

18 Støtte-prosjekter Tekna Bergen avdeling var hovedsponsor for regionsfinale i First Lego League. Regionsfinalen ble støttet med kr fra oss. Andreas Engeberg var Teknas representant i arrangementskomiteen.

19 Hovedstyrets reiserunde
Hovedstyrets reiserunde ble avholdt 2.november ved hovedstyrets medlem Iver Wake. I hovedsak dreide diskusjonene seg rundt de tema som skal opp på kommende R-møte; nye policy og mål dokumenter, R-møtedeltakelse og reduksjon i antall delegater, med eller uten ledsager, handlingsplan. Fra Generalsekretariatet deltok forhandlingsdirektør Marianne Gran Juriks. I forkant av møtet benyttet vi som avdeling anledningen til å invitere Tekna tillitsvalgte i Hordaland og Sogn og Fjordane til seminar om ”Positiv påvirkning”. Tema var bl.a. kommunikasjonsteori, gjensidig påvirkning, coachende teknikker, å snu negative bilder til positive. Møtet ble avsluttet med felles middag og sosialt samvær.

20 Andre aktiviteter Foreningspolitisk kongress ble arrangert fredag 9.juni i Ingeniørenes hus. Bergen avdeling var representert ved: Arild Litlekalsøy, Tone Eikeland Solløs og Iver Wake. Avdelingsledermøte ble arrangert fredag 3.november i Ingeniørenes hus. Vår avdeling var representert ved Tone Eikeland Solløs og Marit Bakke. Det ble fokusert på aktiviteten i avdelingene. Tone Eikeland Solløs holdt innlegg om Bergen avdeling sitt engasjement i det lokale mediebildet. Avdelingen har arbeidet med og gitt innspill ifm høringsrunder fra Tekna vedr ”Forslag til endret R-møtedeltakelse”, ”Policydokumenter” og ” Visjon, formål og foreningspolitiske mål”.

21 Årsregnskap 2006 Bergen avdeling

22

23

24

25 Revisors og desisorenes beretning
Bergen avdeling

26 Handlingsplan 2007 Bergen avdeling

27 Handlingsplan 2007 - Bergen avdeling
Rekruttering til Teknisk Naturvitenskaplige Fag (”Teknafag”) Prioritert område: Skole, utdanning og forskning Tekna Bergen avdeling skal arbeide for å rekruttere flere studenter til teknisk naturvitenskaplig utdanning: Ved å samarbeide med barnehager - skoleverk – høgskole - universitet – forskningsinstitusjoner - næringsliv og andre organisasjoner Organisasjonsutvikling Prioritert område: Styrearbeid og opplæring av tillitsvalgte og medlemmer, verving og studentarbeid Tekna Bergen avdeling skal: Delta aktivt i utviklingen av Tekna som organisasjon. Arrangere kurs for tillitsvalgte og medlemmer. Informere om teknologiske konferanser i vårt område. Støtte aktivt studentenes handlingsplan. Støtte aktivt Yngres forum. Samfunnskontakt Prioritert område: Samfunnskontakt og medlemsinformasjon Tekna Bergen avdeling skal: Bidra til at teknologenes og teknologiens betydning i dagens samfunn blir forstått, verdsatt og benyttet. Vise at teknisk og naturvitenskaplig kompetanse er nødvendige for å skape fremtidige arbeidsplasser og å løse miljøproblemer. Bidra til at Tekna blir mer synlig i Bergens regionen. Prioritert område: Kunnskap om lokalt næringsliv, forskning og utdanning Engasjere det lokale Fagråd i samarbeid om aktiviteter under denne handlingsplan. Arrangere møter og bedriftsbesøk som gir medlemmene mulighet til å lære det lokale næringsliv, forskningsinstitutter og utdanningssystemet å kjenne. Lønns og Interessearbeid Prioritert område: Lønns og inter-essearbeid og juridisk rådgivning Tekna Bergen avdeling skal: Bidra til å etablere lokale nettverk mellom avdelingen og bedrifts- og etatsgrupper. Gjennom lokalt kontaktnett få presentert sentrale emner knyttet til arbeidslivets juss. Lokale Aktiviteter Prioritert område: Sosialt for medlemmene Tekna Bergen avdeling skal: Ha et godt og variert sosialt tilbud til medlemmene og deres familier. Handlingsplanen er et styringsverktøy for Bergen avdeling og er utformet etter realistiske mål som Styret mener kan gjennomføres i 2007. Handlingsplanen er basert på Teknas foreningspolitiske mål vedtatt av Teknas Representantskap 2005. Budsjettet for Bergen avdeling i 2007 er tilpasset målene i handlingsplanen.

28 Budsjett 2007 Bergen avdeling

29

30

31

32 Fastsettelse av avdelingskontingenten for 2007
Bergen avdeling

33 Valg Bergen avdeling

34 Valgkomiteens innstilling
Avdelingsstyret (valgperiode 1år) Leder: Arild S. Litlekalsøy (gjenvalg) Nestleder: Tone Eikeland Solløs (gjenvalg) Styremedlem: Erik Valevatn (ny) Styremedlem: Pål-Albert Olsen (gjenvalg) Styremedlem: Iver Wake (gjenvalg) Styremedlem: Marit Bakke (gjenvalg) Styremedlem: Dag Lothe (gjenvalg) Revisor (valgperiode 1 år) Trym Trovik (gjenvalg) Desisorer (valgperiode 2 år) Johan H. Mohr (gjenvalg) Gudmund P. Olsen (ikke på valg) Valgkomite Erling A. Hammer (gjenvalg) Linda Francis (gjenvalg) Kjell Herfjord (gjenvalg) Nils-Jarle Kvam (gjenvalg) Linda Karen Eide (ny) Representanter til R-møtet Arild S. Litlekalsøy Tone Eikeland Solløs Pål-Albert Olsen Dag Lothe Christel Krosøy Gudmund P. Olsen Geir Berland Vararepresentanter til R-møtet Knut Eraker Laura Minsaas Nils-Jarle Kvam Johan H. Mohr Nils-Petter Hauan Kjell Herfjord Hanne Hagland Monica Jordheim Valgkomiteen 2006: leder Erling A. Hammer, Kjell Herfjord, Nils-Jarle Kvam, Gyda Strømmen, Linda Francis

35 Eventuelt Bergen avdeling


Laste ned ppt "ORDINÆRT ÅRSMØTE Tirsdag 20. mars 2007"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google