Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Reduksjon av NO x -utslipp i fjernvarmeindustrien Presentasjon på Fjernvarmedagene 2011 Siv.ing. Kjell Olav Nerland Norsk Energi.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Reduksjon av NO x -utslipp i fjernvarmeindustrien Presentasjon på Fjernvarmedagene 2011 Siv.ing. Kjell Olav Nerland Norsk Energi."— Utskrift av presentasjonen:

1 Reduksjon av NO x -utslipp i fjernvarmeindustrien Presentasjon på Fjernvarmedagene 2011 Siv.ing. Kjell Olav Nerland Norsk Energi

2 Hva er problemet med NOx? Nitrogenoksider: NO + NO 2 dannes ved forbrenning. Utslipp av NOx bidrar til: Luftveissykdommer og -plager Dannelse av ozon nær bakken, Sur nedbør Sur nedbør er skadelig for økosystemer og vegetasjon, og kan blant annet føre til skogsdød og fiskedød. (Kilde: Klif)

3 NOx fra forbrenning

4 Hvorfor reduksjon av NOx-utslipp Redusere lokal luftforurensning Internasjonale forpliktelser (Gøteborgprotokollen): I utgangspunktet var Norge forpliktet til å redusere årlige utslipp av NOx til maksimalt 156.000 tonn i 2010. Dette målet er trolig nådd i 2011, og det forhandles nå om videre reduksjoner. Virkemidler er bl.a.: Skjerpede utslippsgrenser Utslippsavgift Miljøavtalen med NHO, etablering av NOx-fondet

5 Er reduksjon av NOx-utslipp aktuelt for fjernvarmeindustrien? Er det nødvendig? Vil det være av stor nytte? For hvem? Hva vil det koste? Kan det være lønnsomt?

6 NOx-avgift i Norge siden 2007 Fiskal NOx-avgift Fiskal NOx-avgift fra 2007. Begynte på 15 kr/kg NOx-utslipp 16,43 kroner/kg NOx i 2011 Gjelder kjeler med samlet installert effekt over 10 MW, motorer over 750 kW og offshorefaklinger Miljøavtalen om NOx Avtale mellom 15 næringslivsorganisasjoner og Miljøverndepartementet Tilsluttede virksomheter oppnår avgiftsfritak - betaler 4 kr/kg NOx til felles fond for finansiering av tiltak Alle avgiftspliktige virksomheter kan tilslutte seg, 543 tilsluttede virksomheter Næringslivets NOx-fond må oppfylle reduksjonsforpliktelser mhp. NOx

7 Hva vil utslippene koste? 16,53 kr kg/NO x tilsvarer: 119 -161 kr/tonn tungolje 42 - 60 kr/tonn lettolje 20 - 40 kr/tonn biobrensel 28 - 46 kr/tonn gass Typiske årskostnader: ved ulike brenselforbruk (tonn/år) 1 tonn LNG = 1360 Sm 3

8 Fjernvarme beskjeden kilde mhp. NOx Totale norske utslipp 2009ca180 000 tonn Transport ca 60 000 tonn Utvinning av råolje og gassca 50 000 tonn Industri ca 18 000 tonn Fjernvarmeca 1 200 tonn (Kilde SSB) Beregnede utslippskostnader for fjernvarme: Ved fiskal avgift: ca 20 mill. NOK Ved innbetaling til NOx-fondet:ca 5 mill. NOK

9 Likevel utfordring mhp lokal luftforurensning I lokal sammenheng vil NOx-utslipp fra fjernvarmeproduksjon likevel ha en viss betydning: Ofte lokalisert i byområder og tettsteder som allerede er høyt belastet med NOx-forurensning Maksimale utslipp kommer gjerne på morgenen de kaldeste døgnene og kan dermed sammenfalle med episoder med høy luftforurensning Gir utfordringer i form av: ikke høye nok skorsteiner begrensninger for kapasitets- utvidelse for eksisterende anlegg problemer med etablering av nye varmeproduksjonsanlegg Må finne andre løsninger; - redusere utslippene ved kilden?

10 Hva kan fjernvarmeindustrien gjøre? Det finnes flere typer tiltak som kan bidra til å redusere NOx- utslippene fra forbrenningsprosesser: Overgang til brensel med lavt N-innhold Lav-NOx brennerteknologi Forbrenningsoptimalisering Rensetiltak

11 Tiltak for NOx-reduksjon: - Fuel switch Bytte til mer nitrogenfattig brensel kan gi lavere NOx: Tungolje > lettolje > gass: Tungolje ca 600 – 800 mg/Nm 3 = 150-240 mg/MJ Lettolje ca 200 – 300 mg/Nm 3 = 60 -80 mg/MJ Biobrensel ca 180 – 300 mg/Nm 3 = 30 mg/MJ Gass gir ca 100 – 200 mg/Nm 3 = 30 mg/MJ

12 Tiltak for NOx-reduksjon: - Primærtiltak Fuel switch: Reduksjon av nitrogeninnholdet i brenselet Tungolje > lettolje > gass50-75% reduksjon Forbedret forbrenningsteknikk/prosessoptimalisering Redusert luftoverskudd/O2 -regulering 10-44% Redusere forbrenningstemperatur20-30% Resirkulering av røykgass20-50% Trinnvis lufttilførsel 10-75% Trinnvis brenseltilførsel 50-60% Dampinjeksjon 5-10% Vanninjeksjon 5-10% Gass reburning (etterbrenning) 50-60% Utskifting til moderne lav-NOx brennere25-60% NB! Dette er eksempler på erfaringstall. Spesielt kan effekten av forbrenningstekniske/prosessoptimaliseringstiltak være usikker.

13 Tiltak for NOx-reduksjon: - Lav NOx brennerteknologi Lav-NOx brenner/forbrenningsteknologi utnytter mye av de samme prinsippene som er nevnt foran: resirkulering av røykgass, trinnvis lufttilførsel mm. Typiske reduksjonsgevinst sammenlignet med konvensjonell teknologi: Lav-NOx brenner for lettoljefyring20-40% reduksjon Lav-NOx for gass opptil 50% reduksjon Det finnes også lav-NOx teknologi for trepulver, tungolje og kull.

14 Tiltak for NOx-reduksjon: - Rensing av avgass De mest aktuelle metodene er: SNCR (selektiv ikke katalytisk reduksjon) 40-60% -Reduksjon med ammoniakk eller urea SCR (selektiv katalytisk reduksjon) 70-95% -Reduksjon med ammoniakk eller urea over spesiell katalysator NO + NH3 + O2 >> 4N2 + 6 H20 For kjeler er det i realiteten bare SNCR som er aktuell pga. høy katalysatorkostnad for SCR.

15 Hvordan finne riktig tiltak For å avgjøre hvilke tiltak som vil gi best kost/nytte effekt må det foretas en vurdering for hvert anlegg: Kartlegging utslipp og drift med alle variasjoner: Avgassmengde og temperatursoner Utslippskonsentrasjon Lastvariasjoner og driftstid Klarlegge utslippskrav og –mål Myndighetskrav, lokale mål Bakgrunnskonsentrasjoner og forurensningsbidrag Vurdere ulike alternative tiltak; Tekniske forhold og muligheter for ulike kjente tiltak Reduksjonseffekter; beregning, garantier, mulighet for testing Investeringsbehov /driftskostnader Tilskuddsmuligheter NOx-fondet/Enova Kost/nytte vurderinger

16 Testing av tiltak SNCR innsprøyting av ammoniakk Norsk Energi har erfaring: Norsk Skog Saugbrugs, Halden Forestia, Braskereidfoss Samarbeid med Petro Miljö

17 Redusert utslipp = redusert avgift + enklere etablering

18 Fondet er et spleiselag: Fritak for avgift til staten Betaling til fond: 4 kr/kg Spart avgift: 12,43 kr/kg Pengene går tilbake til finansiering av tiltak: medlemsbedriftene kan søke om støtte til utslipps-reduserende tiltak. 1 800 mill. kr. for 2011-2012 Opptil 80% støtte – bedre enn Enova!

19

20

21

22

23

24 Søknad om tilskudd - Norsk Energi har erfaring

25 Er reduksjon av NOx-utslipp aktuelt for fjernvarmeindustrien? Er det nødvendig? Kan være påkrevd i noen tilfeller for å greie utslippskravene Vil det være av stor nytte? Først og fremst i de tilfellene det er vanskelig å få tillatelse til økt utslipp for utvidelse eller nybygging For hvem? Både for utbygger og for omgivelsene Hva vil det koste? Må beregnes i hvert tilfelle Kan det være lønnsomt? Ja, i noen tilfeller

26 Takk for oppmerksomheten! Spørsmål? Ta gjerne kontakt: Morten.Soma@energi.no Tlf. 950 35 757 Dag.Borgnes@energi.no Tlf. 997 96 087 Stine.Torstensen@energi.no Tlf. 907 81 485 Kjell.Olav.Nerland@energi.no Tlf. 911 37 206

27


Laste ned ppt "Reduksjon av NO x -utslipp i fjernvarmeindustrien Presentasjon på Fjernvarmedagene 2011 Siv.ing. Kjell Olav Nerland Norsk Energi."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google