Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Klubblisens kvinner versjon 2.0

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Klubblisens kvinner versjon 2.0"— Utskrift av presentasjonen:

1 Klubblisens kvinner versjon 2.0

2 Kriterieklasser Alle klubber spillende i Toppserien må ha norsk klubblisens Lisenskriteriene er delt opp i 3 klasser: A: Må oppfylles. A kravene er obligatoriske og må oppfylles for å kunne motta lisens B: Må oppfylles. Om et B krav ikke er oppfylt kan man få lisens OG en sanksjon, manglende oppfyllelse av flere B krav kan sammenlagt føre til at lisens ikke gis. C: Kun anbefaling. Klubbene er ikke forpliktet til å oppfylle disse kriteriene. Men det anbefales at man ser på disse i tilfelle man f.eks bygger nytt anlegg. Dispensasjon: Husk 1. august er søknadsfrist for dispensasjon fra et lisenskriterie. Skriftlig Spesifikk Velbegrunnet

3 Kapittel 5 Sport

4 Bakgrunn For toppfotballens fremtid og utvikling er det helt avgjørende å ha et bredt utvalg av fotballspillere som har de nødvendige ferdighetene, kunnskapene og holdningene for å bli gode profesjonelle spillere. Utvikling: Bredt anlagte fotballaktiviteter Målrettet arbeid gjennom mange år God veiledning fra godt utdannede trenere Gi gode utviklings- og kamptilbud Motiverer for videre satsning og god læring Gjensidig og forpliktende samarbeid mellom breddeklubber og toppklubber

5 Målsetting Skape et bedre fotballprodukt, hvor kvalitetsmål og kvalitetskrav er overordnet: Utvikling av spillere og samarbeid med breddeklubber i sitt geografiske nærområde Klubben må ha et kvalitetssikret spillerutviklingsprogram Utdannede og kvalifiserte trener for ungdomslagene Klubber må utvikle sine egne toppspillere Skolegang/kompetanseheving for klubbens yngre spillere Medisinsk program både når det gjelder forebygging og behandling, også for yngre spillere Fokus på Fair-Play både på og utenfor banene

6 S.01: Godkjent spillerutviklingsprogram (A)
Klubbene må lage sitt eget spillerutviklingsprogram 10 beskrivende punkter man skal innom som en minimumsramme på sitt program Alle program skal sendes inn til NFF for godkjenning av Toppfotballavdelingen

7 S.02: Antall seniorlag og ungdomslag (A)
Klubben må ha minimum 2 seniorlag I tillegg må klubben minimum ha: - 2 lag i klassen 15 – 21 år - 1 lag i klassen 10 – 14 år Dette kriteriet anses som oppfylt dersom ovennevnte lag tilhører en annen klubb som mottar økonomiske støtte og ulik overføring av ekspertise og kompetanse fra lisenssøkeren gjennom et tett, fastlagt samarbeid.

8 S.03: Medisinsk Undersøkelse (A)
Klubben skal ha et medisinsk støtteapparat som jobber med forebygging av skader samt rask medisinsk behandling for alle spillere som er aktuelle for å spille for førstelaget. Dette er spillere som Har en kontrakt med klubben som amatør eller profesjonell spiller og/eller er satt opp i klubbens offisielle førstelagstropp og er overført til klubbens førstelagstropp Hver eneste førstelagsspiller skal gjennomgå en årlig medisinsk undersøkelse Undersøkelsen inneholder bla: Elektrokardiogram Ekkokardiogram Diverse

9 S.03: Medisinsk Undersøkelse (A)
Ingen medisinske papirer sendes inn, legen sender bekreftelsen som ligger ved i Excel filen på at undersøkelsene er gjort. 6 anbefalte punkter 71 obligatoriske punkter Undersøkelsen må gjøre hvert år i tidsrommer 1. sept til 31. sept for å være gyldig.

10

11

12

13

14 S.04: Dommerens oppgaver - program for gjensidig forståelse (B)
Organisering av uformelle møter mellom dommere, trenere, ledere, andre engasjerte og spillere hver sesong : dommerne forklarer og diskuterer endringer i kampregler /spilleregler og nye instrukser. utveksles synspunkter mellom partene. Gi spillerne opplæring i kampreglene/spillereglene og hvordan de skal tolkes. Fair Play for alle som er med, både på og utenfor banen. Gå igjennom kriterier og regler for Fair Play i kamp.

15 S.05: Antirasismeklausul (B)
Alle klubber må etablere forholdsregler for å hindre rasisme i fotballen NFFs lov §1-6 (1): Forbund, kretser, klubber og deres ansatte, spillere, tillitsvalgte og andre offisielle representanter skal bidra til å bekjempe enhver form for diskriminering på grunnlag av blant annet kjønn, etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamming, hudfarge, språk, religion, livssyn eller seksuell orientering.

16 Kapittel 6 infrastruktur
Det er en overordnet målsetting fra forbundsstyret at klubber som deltar i den øverste divisjonen skal spille på så gode stadioner at det kreves kun et minimum av justeringer i de tilfeller de skal konkurrere på internasjonalt plan og ha mulighet til å spille internasjonale kamper på sin hjemmestadion. Spillere, dommere, ledere, samarbeidspartnere, media, publikum og andre som er på fotballkamper skal også føle at de kommer til en trygg og sikker stadion, hvor de kan ta del i fotballen på en best mulig måte. I tilfelle det oppstår kriser og nødssituasjoner skal stadionet være lagt til rette for de best mulige arbeidsforhold for å løse enhver situasjon som måtte oppstå.

17 Kriteriene I.01 A Godkjent stadion
Lisenssøker må ha tilgang til et godkjent stadion for å kunne delta i UEFAs klubbkonkurranser, samt norsk seriespill.

18 Kriteriene I.02 A Sertifisering
Stadionet må sertifiseres. Sertifiseringen må foregå i henhold til norsk lov, og til bestemmelser i klubblisensmanualen.

19 Kriteriene Resterende:

20 Kriteriene I.03 A Spillebanen I.04 C Undervarmeanlegg
Naturlig gress av høy kvalitet Grønt kunstgress med godkjent for toppfotballspill I.04 C Undervarmeanlegg I.05 A Banens størrelse Nøyaktig 105 meter x 68 meter

21 Kriteriene I.06 A Sikkerhet I.07 A Evakueringsplan og beredskapsplan
I.08 A Kontrollrom I.09 A Sikkerhetssoner og reklameskilt Sidelinjer: 4,0 meter, hvorav min. 2,0 meter må ha samme underlag som banen. Mållinjer: 5,0 meter, hvorav min. 3,0 meter må ha samme underlag som banen. I.10 B Nødsystem for lys For de arenaer som har flomlys og bruker dette under kamper I.11 A Kapasitet minimum 500 sitteplasser (enkeltseter) I.12 C Antall ståplasser 20% av antall sitteplasser

22 Kriteriene I.13 A Tilskuerområder
Mulig å dele opp (segregere) tilskuerområdene I.14 B Tildeling av plasser til bortelagets tilskuere min. 5 % skal kunne gjøres tilgjengelig for bortelagets supportere I.15 A Begrenset adgang Publikum og media skal ikke ha adgang til spillebanen. I.16 A Enkeltseter I.17 B Seter under tak 100 stk I.18 A Funksjonshemmede tilskuere I.19 B Serveringsfasiliteter

23 Kriteriene I.20 B Sanitærfasiliteter I.21 B Stadion – VIP-området
I.22 A Flombelysning De stadioner som er utstyrt med flombelysning skal oppfylle UEFAs standardverdier I.23 A Stadionutstyr To innbytterbenker under tak, som hver tar minimum tretten personer (innbyttere og ledere). Elektronisk innbyttertavle er påbudt. Ur som viser kamptiden, kombinert med resultattavle Et reservemål

24 Kriteriene I.24 C Videoovervåkning I.25 B Stadion – flaggstenger
I.26 A Førstehjelp – publikum I.27 A Stadion – førstehjelpsrom for spillere og dommere I.29 A Adkomst til spillebanen Både spillere og ansatte skal beskyttes mot verbal eller fysisk trakassering når de oppholder seg på stadionet. I.30 A Parkering aktører og adkomst til garderobene I.31 A Garderobefasiliteter I.32 A Dopingkontrollrom I.33 B Delegatrom

25 Kriteriene I.34 A Mediefasiliteter – plassering av TV kameraer
I.35 B Mediefasiliteter I.36 B Plassering av TV- og radiokommentatorer I.37 B OB van område I.38 A Tilgjengelighet for klubb Klubben må ha en tilfredsstillende infrastruktur for trening I.39 B Stadionreglement I.40 B Skilting og anvisninger på billetter I.41 B Skilting i garderobeområdet

26 Personell og administrasjon
Kontinuitet i klubbens styre og administrasjon en av mange viktig forutsetninger for å oppnå forbedring og videreutvikling Klubbene må fortsatt fokusere på å ivareta og motivere de frivillige som jobber i og rundt fotballen For å utvikle fotballferdigheten, kunnskapene og holdningene til spillere i ulike aldre, er det nødvendig med utdannede og kvalifiserte trenere. Dette gjelder ikke bare for seniorspillere, men også for barne- og ungdomsspillere

27 P.01 Administrasjon (A) Hver klubb må ha et administrasjonskontor tilgjengelig for den daglige lederen, spillerne, klubbens valgte og oppnevnte organer, samt andre klubbmedarbeidere i administrative saker. Administrasjonskontoret må ha nødvendig teknisk utstyr som telefon, telefaks, kopimaskin og annet informasjons og kommunikasjonsutstyr med tilknytning til e-post og internett, herunder NFFs ekstranett. (Se også underpunkt. P.13).

28 P.02 Daglig leder (A) Hver klubb skal ha en daglig leder som er ansvarlig for klubbens daglige drift Klubben må skriftlig definere daglig leders oppgaver og myndighet, samt hvilken type signatur som er nødvendig for å representere klubben Daglig leder kan enten være: Alternativ 1: En person i klubbadministrasjonen Alternativ 2: En tillitsvalgt

29 P.03 Økonomiansvarlig (A)
Hver klubb skal utnevne en person med relevant økonomiutdanning fra universitet eller høyskole, eventuelt minimum tre års relevant økonomisk bakgrunn og erfaring, som ansvarlig for klubbens økonomi Økonomiansvarlig kan være: Alternativ 1: En person i klubbadministrasjonen Alternativ 2: En tillitsvalgt Alternativ 3: En ekstern person/partner/selskap som har fått fullmakt av klubben til å gjennomføre de definerte oppgavene gjennom en skriftlig kontrakt.

30 P.04 Arrangements- og sikkerhetsansvarlig (A)
Hver klubb skal utnevne en arrangements- og sikkerhetsansvarlig med ansvar for klubbens kamparrangementer i henhold til NFFs gjeldende turneringsbestemmelser Vedkommende må minimum være tilgjengelig på klubbens hjemmekamper og bør ha solid erfaring fra forhold knyttet til kontroll av menneskemengder, sikkerhet på fotballstadioner, offentlig orden, billettering, kamporganisering osv. NFF vil arrangere opplæringskurs og regelmessige møter med sikkerhetsansvarlig, minimum engang pr. år.

31 P.05 Media- og informasjonsansvarlig (A)
Hver klubb skal utpeke en media og informasjonsansvarlig og skriftlig definere vedkommendes oppgaver og myndighet. Den media- og informasjonsansvarlige skal være tilgjengelig for media under alle klubbens hjemmekamper. Personen kan enten være en ansatt (heltid eller deltid) eller være en frivillig, men vedkommende bør god erfaring fra mediarelaterte områder.

32 P.06 Lege (A) Klubbens skal utnevne en lege som skal være klubbens medisinske ansvarlige Legen skal være autorisert av norske helsemyndigheter, og samtidig også registrert hos NFF Medisinsk ansvarlig i klubben står ansvarlig for at annet medisinsk personell også er autorisert av norske helsemyndigheter

33 P.07 Annet autorisert helsepersonell (fysioterapeut kiropraktor mv) (A)
Klubben skal engasjere minimum en fysioterapeut eller annet autorisert helsepersonell, som i samråd med klubbens medisinske ansvarlige, skal ha ansvar for forebygging, rehabilitering og behandling av skader på kontraktfestet førstelagsspillere i treninger og i kamper. Personen skal være autorisert av norske helsemyndigheter og samtidig også være registrert hos NFF.

34 P.08 Hovedtrener førstelaget (A)
Hver klubb skal engasjere en hovedtrener med ansvar for klubbens førstelag:

35 P.09 Spillerutvikler (A) Hver klubb skal utnevne en spillerutvikler (ref S.01)

36 P.10 Ungdomstrenere (A) Klubben skal ha utpekt minimum en ansvarlig trener til hvert av ungdomslagene som klubben er forpliktet til å ha (se sportskriteriene punkt S.02). Ungdomstrenerens arbeidsoppgaver, myndighet og ansvarsområde skal defineres skriftlig. Ungdomstrenerne må registreres hos NFF innen riktig tid.

37 P.11 A Keepertrener/keeperutvikler
Hver klubb skal utnevne en keepertrener. Klubben må skriftlig definere keepertrenerens ansvarsområde, myndighet og arbeidsoppgaver. Keepertrenerens navn må meldes inn til NFF i forbindelse med lisenssøknaden hvert år.

38 P.12 Sikkerhetsvakter/stadionverter (A)
Klubben er ansvarlig for at sikkerhetsansvarlig disponerer et tilstrekkelig antall sikkerhetsvakter/stadionverter, definert av det lokale politi i samarbeid med sikkerhetsansvarlig

39 P.13 Assistenttrener for førstelaget (B)
Klubben har ansvar for å engasjere en assistenttrener som kan assistere hovedtrener når det gjelder fotballrelaterte spørsmål på førstelaget

40 P.14 Lov- og reglementsansvarlig (B)
Hver klubb skal utnevne en person skal være oppdatert på de til enhver tid gjeldende lover og regler gitt av FIFA, UEFA, NIF, NFF og eventuelt andre relevante organer/aktører

41 P.15 Plikt til å informere om betydelige endringer (B)
Enhver hendelse som oppstår etter at lisenssøknad er sendt NFF, og som utgjør en betydelig endring sammenlignet med den informasjonen som er blitt sendt i henhold til kriteriene P.01 til P.12, må rapporteres til NFF ved lisensadministrasjonen på en etterviselig måte innen 7 dager etter at endringen har skjedd Lisenssøkers oppfyllelse av dette punktet vil følges opp og legges til grunn ved vurdering av påfølgende års lisensbehandling.

42 P.16 Erstatningsplikt (B)
Dersom en funksjon definert i kriteriene P.01 til P.12 skulle bli ledig i løpet av lisenssesongen, forårsaket av årsaker lisenssøker ikke rår over (sykdom, ulykke osv.), må lisenssøker sikre at funksjonen erstattes

43 P.17 IT-ansvarlig (C) Klubbene forventes å ha en profesjonell og oppdatert administrasjon og skal derfor ha en person som er ansvarlig for utvikling og drift av klubbens IT- system, inklusive internett og eventuelt klubbens hjemmeside

44 Lov og reglement Målsettingen ovenfor klubbene er: Å veilede
Å bygge opp kompetanse Å ansvarliggjøre Å kontrollere Å bidra til ryddige organisatoriske og administrative forhold

45

46

47

48

49 Økonomiske kriterier

50 Hovedmål og motivasjon for de økonomiske kriteriene
Sikre kontinuiteten for de konkurransene som det lisensieres for ”Kontrollere” økonomisk fair-play i de konkurranser det lisensieres for Legge tilstrekkelig vekt på å beskytte kreditorer, og spesielt fotballens egne Øke tilliten til fotball som en redelig sport Skape et stadig mer attraktivt marked for fotballens og klubbenes kommersielle samarbeidspartnere og investorer Forbedre klubbenes økonomiske situasjon Bedre mulighetene for benchmarking og etablering av kvalitetsstandarder innenfor toppfotballen, nasjonalt og internasjonalt.

51 Noen basisregler Klubben skal engasjere statsautorisert/registrert revisor som er medlem av Den norske Revisorforening (medlem av IFAC). Det er utarbeidet en mal for engasjement av revisor. Revisorens oppgaver i forbindelse med klubbens lisenssøknad er beskrevet under et eget kapitel i manualens Klubben skal velge kontrollkomité bestående av minst to personer. Klubben skal følge norsk regnskapslov. Lisenssøkere som rykker ned eller av andre årsaker går ut av lisensiert divisjon, men som rykker opp igjen i løpet av de tre førstkommende sesonger, vil ha krav på seg til å tilfredsstille de økonomiske kriteriene på lik linje med lisenssøkere som står i divisjonene. Egne tidsfrister vil bli utarbeidet for slike klubber ved hvert enkelt tilfelle. NFF kan kreve fullt innsyn i lisenssøkers regnskapsgrunnlag.

52 Ø.01 – Søknad om nasjonal lisens
Klubben skal innen 1. oktober hvert år sende inn søknad om nasjonal klubblisens.

53 Ø.02 – Revidert årsregnskap/budsjett
Klubben bekrefter at den innen 15. mars vil sende inn revidert regnskap til NFFs lisensadministrasjon

54 Ø.03 – Betalingsforpliktelser fra overgangsaktiviteter
Lisenssøker må godtgjøre at den ikke har noen forfalte betalingsforpliktelser overfor andre klubber i forbindelse med overgangsaktiviteter pr 31.august i året før sesongen det søkes lisens for, med mindre hele gjelden er betalt pr følgende 1.oktober, eller at det foreligger en skriftlig erklæring om betalingsutsettelse fra kreditor, eller at kravet fra kreditor bestrides og dette er fremmet for kompetent myndighet.

55 Ø.04 – Betalingsforpliktelser overfor ansatte/skattemyndigheter
Lisenssøker må godtgjøre at den ikke har noen forfalte betalingsforpliktelser overfor ansatte og/eller skattemyndigheter pr 31.august i året før sesongen det søkes lisens for, med mindre hele gjelden er betalt pr følgende 1.oktober, eller at det foreligger en skriftlig erklæring om betalingsutsettelse fra kreditor, eller at kravet fra kreditor bestrides og dette er fremmet for kompetent myndighet.

56 Ø.05 – ”Management letter” før lisensavgjørelse
Tidligst syv dager før klubblisensnemndas avgjørelse, må lisenssøker sende inn oppdatert informasjon om sin økonomiske status. Lisensadministrasjonen vil sørge for mer detaljert informasjon om denne tidsfristen i et separat brev. Denne skriftlige bekreftelsen skal informere om det har inntruffet hendelser eller forhold av viktig, økonomisk karakter som vil kunne ha negativ effekt på lisenssøkers økonomiske situasjon etter at balanseoversikten fra forrige årsregnskap/økonomiske lisens-dokumentasjon ble sendt inn.

57 Ø.06 – plikt til å varsle negative avvik
Når klubblisensnemnda har tildelt en lisens, må lisensmottaker umiddelbart skriftlig informere lisensgiver om alle senere hendelser som kan sette spørsmålstegn ved lisensmottakers evne til fortsatt drift. Dette gjelder for hele sesongen lisensen er tildelt for.

58 Ø.07 - Egenkapital Klubbens egenkapital skal være positiv ved regnskapsrapportering (pr 31.august for nasjonal lisens og pr 31.desember). Det kan ikke budsjetteres med et resultat som vil gi negativ egenkapital.

59 Ansvarlig lån - betingelser
. Et ansvarlig lån er i utgangspunktet gjeld (klassifiseringsmessig), men kan komme inn under ”Alternativ 1: Skriftlige avtaler om garanti / bidrag / støtte som dekker den negative egenkapitalen” under følgende forutsetninger: Det ansvarlige lånet må ha prioritet etter all annen gjeld (også den uprioriterte) Forfall for den delen av det ansvarlige lånet som benyttes til å dekke manglende positiv konsolidert egenkapital, må minst være 2 år fra den aktuelle rapporteringsdatoen. Eventuell rentegodtgjørelse kan ikke være høyere enn markedsrente. Rente kan bare beregnes av den delen av det ansvarlige lånet som overstiger konsolidert negativ egenkapital. Det ansvarlige lånet kan ikke gis noen form for sikkerhet i klubbens / selskapets eiendeler

60 Ø.08 - Tilleggsrapportering
Lisenssøker med negativ egenkapital (Ø.07) pr 31.desember må automatisk sende inn en tilleggsrapport pr 30.april påfølgende år. Rapporteringskrav kan også pålegges i andre perioder ut over kravene i Ø.01 og Ø.02. Tilleggsrapporteringen skal skje i henhold til rapporteringspakken og spesifikasjoner fra lisensadministrasjonen.

61 HUSK! 1. august: dispensasjonssøknadsfrist
1. oktober klubblisenssøknadsfrist 3. november ”management letter” Bruk RGØ og lisensadministrasjonen aktivt. Konsulenthjelp i 11 av 12 måneder Kontrollør i 1 måned.


Laste ned ppt "Klubblisens kvinner versjon 2.0"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google