Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Program for skulebibliotekutvikling – kva skjer? Institutt for nordisk og mediefag, Universitetet i Agder Siri Ingvaldsen Hamar, 17. mars 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Program for skulebibliotekutvikling – kva skjer? Institutt for nordisk og mediefag, Universitetet i Agder Siri Ingvaldsen Hamar, 17. mars 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Program for skulebibliotekutvikling – kva skjer? Institutt for nordisk og mediefag, Universitetet i Agder Siri Ingvaldsen Hamar, 17. mars 2010

2 2 2009 – 2013 Gjeld grunnskulen

3 3 ”Universitetet i Agder skal fungere som et ressurssenter for skoler og skoleeiere innenfor skolebibliotekfaglig kompetanse.”

4 4 5 område – UiA ansvar for 3 Styrkte leseferdigheiter Kompetanseutvikling Idésamling om informasjonskompetanse Gjennomgang av regelverk Kartlegging for å dokumentere måloppnåing i programmet og endringar i sektoren

5 5 UiA har ansvar for: Utvikle skulebibliotek som pedagogisk ressurs i leseopplæringa – utviklingsprosjekt i skulane

6 6 Utforme kompetanseutviklingsprogram for skulebibliotekarar og lærarar Utvikle nettbasert idésamling for informasjonskompetanse i grunnopplæringa

7 7 To stolpar Lesing og lesestimulering Informasjonskompetanse

8 8 Resultatmål – innan 2013 50% av skulebibliotekansvarlege i grunnskulen skal ha utdanning innanfor skulebibliotek

9 Resultatmål – innan 2013 Auke i tal skular som aktivt nyttar skulebiblioteket i undervisninga og som har forankra skulebiblioteket i langsiktig plan for leseopplæringa 9

10 Resultatmål – innan 2013 Etablert modellar for systematisk bruk av skulebibliotek i opplæringa www.skolebibliotek.uia.no 10

11 11 Utdanningsdirektoratet om prosjektskulane: ”Skoleeiere/skoler som deltar i programmet, skal utvikle skolebiblioteket slik at det bidrar til å utvikle leseferdigheter, utjevne sosiale og digitale skiller og fremme personlig vekst hos den enkelte elev.”

12 12 Og vidare: Skulebiblioteket skal vere læringsarena i alle fag Skulen skal få auka kompetanse på bruk av skulebibliotek i undervisninga

13 13 Skulen skal få støtte til å integrere skulebiblioteket i leseopplæringa og i undervisning i informasjons- kompetanse

14 Utviklingsprosjekt i grunnskulen Korleis kan vi bruke skulebiblioteket til å støtte opp om skulen si satsing på leseopplæring og utvikling av informasjonskompetanse? Kva er skulebiblioteket si rolle i arbeidet for å nå måla i læreplanen? 14

15 Skulebibliotek = ? Fysisk og virtuelt rom Samlingar – samla ressursar på skulen, organisert i eit system for attfinning Elektroniske ressursar Utstyr (IKT og anna) Lokale (for samlingar, studieplassar, rettleiingsrom/undervisningsrom) Personalressurs for skulebibliotekoppgåver Plan for pedagogisk bruk

16 Folkebiblioteket kan og vere eit skulebibliotek!

17 Funksjonsnivå skulebibliotek 1) Biblioteket som lagerlokale 2) Sporadisk bruk av biblioteket 3) I strukturert planlegging 4) I pedagogisk utviklingsarbeid (Limberg 1990, Hoel, Rafste og Sætre 2008)

18 Biblioteket som lagerlokale I liten grad involvert i undervisninga Ikkje nedfelt i lokal læreplan Elevar og lærarar må finne fram på eiga hand

19 Sporadisk bruk av biblioteket Opplæring av elevane i nokon grad I bruk av og til i undervisninga og til lån av fritidslitteratur Ikkje nedfelt i lokal læreplan Bruk avhengig av den einskilde lærar

20 Biblioteket i strukturert planlegging Reiskap for læring Integrert i undervisninga I årsplanar Nytta i problemorientert undervisning Samarbeid lærar og skulebibliotekar

21 Biblioteket i pedagogisk utviklingsarbeid Integrert i lokale læreplanar på systemnivå – i strategiplan for læring og utvikling Ikkje opp til den einskilde lærar – forankra i organisasjonen Sterk støtte frå leiinga Skulebibliotekaren del av pedagogisk personale

22 Meirverdi Prosjekta må planleggast slik at biblioteket representerer ein reell MEIRVERDI Direkte nytte for undervisninga i faga Leseglede, leseferdigheiter, leseforståing Langsiktig arbeid for informasjonskompetanse

23 23 Kriterium for tildeling prosjektmidlar Kvaliteten på prosjekt og søknad: Klare mål Konkret framdriftsplan Skulebiblioteket godt forankra i skulen sitt pedagogiske arbeid Tydelig organisering av prosjektet Spesifisert budsjett Overføringsverdi

24 24 Geografisk spreiing Variasjon i type skular samla sett

25 25 34 prosjektskular 2009 -2010 Tildelt frå kr 108 000 – 183 000 avhengig av tal deltakarar i prosjektgruppa reiseutgifter kjøp av rettleiingstenester støtte til materiell

26 26 19 skular 1-7 7 skular 1-10 8 skular 8-10 55 - 600 elevar på skulane 4 kommunar tilskot til 2 skular kvar 16 fylke representerte (minus Finnmark, Oppland, Oslo)

27 27 Midtvegsrapportane - utfordringar Tid Få til effektiv planlegging Få til markert oppstart av prosjektet Få gjennomslag for prosjektet i heile organisasjonen Få til auka bruk av bibliotek og informasjonskjelder i undervisninga i alle fag

28 28 Utfordringar ved avslutning av prosjekta Korleis evaluere prosjektet? Korleis få til varige endringar?

29 29 Ny utlysingsrunde Utlysing 11. januar Søknadsfrist: 15. mars Svar til skulane: kring 10. mai Tildelingssum: i overkant av 5 millionar

30 30 5 – 7 av skulane kan få ny løyving Ressursskular

31 31 Ressursbibliotek – til dømes: Organisering Særskilt satsing Prosjekt med utgangspunkt i skulen sin plan for lesing, gjerne samla for kommunen/interkommunalt samarbeid Bruk av spesielle metodar i leseopplæring og utvikling av informasjonskompetanse

32 Kompetanseutvikling Kurs for prosjektskulane Studietilbod ved UiA 32

33 Kurs for prosjektskulane To samlingar – rektor, lærarar og skulebibliotekansvarlege Vekt på bruk av bibliotek i leseopplæring og utvikling av informasjonskompetanse Oppfølging på Classfronter Erfaringsutveksling – skulane lærer av kvarandre! 33

34 Studietilbod ved UiA Skulebibliotekkunnskap 1 Skulebibliotekkunnskap 2 – barne- og ungdomslitteratur Skulebibliotekkunnskap 3 – informasjonskompetanse og leseutvikling – påbyggingsstudium Kvart fag 30 stp – nettbasert med samlingar – deltidsstudium over 2 semester 34

35 Bachelorprogram under planlegging Skb 1 og 2 eller tilsvarande for å ta Skb 3 – til saman utgjer desse fordjupingseininga i ein bachelorgrad 35

36 36 Informasjonskompetanse og leseutvikling Bibliotekfagleg tradisjon Pedagogisk tradisjon Informasjons- kompetanse Lese- kompetanse

37 Andre studietilbod innan bibliotekpedagogikk Sjå www.skolebibliotek.uia.nowww.skolebibliotek.uia.no Nasjonalt nettverk for skulebibliotek og læremiddel: arbeider med å utvikle studieplan for kurs i vurdering og bruk av kjelder – 5 stp – kan verte tilbod ved lærarutdanningsinstitusjonane 37

38 38 Idésamling om informasjonskompetanse "Å utvikle en nettbasert idésamling for informasjonskompetanse med systematisk progresjon fra 1. trinn i grunnskolen til og med videregående opplæring. Det skal gis eksempler fra flere fag. Oppdraget innbefatter også et selvstendig ansvar for å utvikle en digital løsning på nettressursen og en digital presentasjon."

39 Kva skal vi satse på? Eksempelsamling? Portal? Interaktive program? Prosjekt? Modellbibliotek/ressursskular? 39

40 Arbeid over 2 år Oppstartseminar 12. mars UiA 40

41 41

42 Erfaringar frå bibliotekprosjekt i skulen Bibliotekprosjekt = auka merksemd om behov for ressursar til skulebibliotek, men avgjerande å halde oppe fokus på BRUK I UNDERVISNING OG LÆRINGSARBEID Godt resultat avhengig av samarbeid rektor, lærarar og skulebibliotekansvarleg Vidareføring i skulen – må inn i planane!

43 Samarbeid, samarbeid, samarbeid… Forankre bibliotektenesta i skulen – skuleleiinga, lærarane, skulebibliotekansvarleg, elevane


Laste ned ppt "Program for skulebibliotekutvikling – kva skjer? Institutt for nordisk og mediefag, Universitetet i Agder Siri Ingvaldsen Hamar, 17. mars 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google