Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FYLKESMANNEN I HEDMARK Regionalt bygdeutviklingsprogram for Hedmark 2013-2017 v/ Haavard Elstrand Erik Ilseng Kristin Ø. Bryhn Fredrik Haug FMLA Hedmark.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FYLKESMANNEN I HEDMARK Regionalt bygdeutviklingsprogram for Hedmark 2013-2017 v/ Haavard Elstrand Erik Ilseng Kristin Ø. Bryhn Fredrik Haug FMLA Hedmark."— Utskrift av presentasjonen:

1 FYLKESMANNEN I HEDMARK Regionalt bygdeutviklingsprogram for Hedmark 2013-2017 v/ Haavard Elstrand Erik Ilseng Kristin Ø. Bryhn Fredrik Haug FMLA Hedmark 1

2 FYLKESMANNEN I HEDMARK  Hedmarksskogbruket er stort! Kystskogbruket vs Innlandsskogbruket Avvirkningsvolum: Rosa område = brunt område

3 FYLKESMANNEN I HEDMARK Ny Landbruks- og matmelding - Meldingas 4 overordnede mål 1.Matsikkerhet – Økt matproduksjon; Trygg mat og fullverdig kosthold; Videreutvikle Norge som matnasjon 2.Landbruk over hele landet – Sikre bruk av landbruksarealer; Politikk tilpasset regionale muligheter og utfordringer. 3.Økt verdiskaping – Konkurransedyktige verdikjeder og robuste enheter; Gode kompetansemiljø 4.Bærekraftig landbruk – Beskytte arealressursene; Produksjon av miljøgoder; Sikre naturmangfold; Klima; Redusere forurensning FYLKESMANNEN I HEDMARK

4 Økt matproduksjon i Norge - hovedmålet ”Å produsere nok, trygg og variert mat av god kvalitet er den viktigste oppgaven landbruket løser for samfunnet” Produksjonsmålet: ”Regjeringen vil, innenfor de gitt handelspolitiske rammer, legge til rette for økt produksjon av jordbruksvarer som det er naturlig grunnlag for og som markedet etterspør, slik at selvforsyningsgraden kan opprettholde om lag på dagens nivå”  Dvs. en økning i norsk matproduksjon med 20 % frem til 2030 Meldingens viktigste budskap og et ambisiøst mål! Bruke ressursene over hele landet Mest mulig basert på norske ressurser som grovfôr og beite Jordvern og utnytte knappe kornarealer på en bærekraftig måte Bedre produktivitet nødvendig (FoU, kompetanse, agronomi og driftsledelse) FYLKESMANNEN I HEDMARK

5 Formål Bidra til å øke kunnskapen om utviklingen, verdiskapningen og sysselsettingen i og med utgangspunkt i landbruket i Hedmark Prosjektansvarlig og prosjekteier Utført av NILF og Østlandsforskning på oppdrag av Fylkeskommunen og Fylkesmannen i Hedmark Oppbygning: 1.Omfatter jord, skog og tilleggsnæringer parallelt og likeverdig 2.Tar for seg hele verdikjeden for jord og skog, inkl. foredl.industri 3.Avgrenset til foredlingsvirksomheter avhengig av en innenlandsk/lokal råvareforsyning. 4.Ringvirkningseffekter beregnet for sysselsetting (ikke for verdiskaping) 5.Alle tall er brutt ned på kommune-, region- og fylkesnivå. FYLKESMANNEN I HEDMARK Verdiskapingsrapporten

6 FYLKESMANNEN I HEDMARK Direkte og indirekte sysselsetting av landbruket i Hedmark Primær- ledd Till.- næring Relatert foredl.- industri Forretn. messige tjenest. og underv.-ning Eksport- rettet maskin- industri Offent- lig sektorSum Jordbruk Direkte virkning4 07401 88528320976 359 - ringvirkninger1 488401 2817310422 934 - sum virkninger5 562403 166357301399 293 Skogbruk Direkte virkning1 14701 9974557393 285 - ringvirkninger255401 0071221171 351 - sum virkninger1 402403 0045678564 636 Landbruk Direkte virkning5 22103 882328771369 644 - ringvirkninger1 742802 2898530584 285 - sum virkninger6 963806 17141310719413 929

7 FYLKESMANNEN I HEDMARK Primærnæring og landbruksbasert industri sin andel av kommunenes estimerte verdiskaping i 2010 7 Gj.snitt Hedmark: 11 % Mer enn 20 % av verdiskapingen: Alvdal, Rendalen, Våler, Ringsaker, Sør-Odal og Grue Mer enn 10 % i samtlige kommuner unntatt Hamar, Elverum, Kongsvinger og Nord- Odal

8 FYLKESMANNEN I HEDMARK Ny Melding – Nye og store muligheter Sentrale ambisjoner i ny Melding: Økt produksjon i jordbruket Økt aktivitet i skogbruket Verdikjede Tydeligere distriktsprofil Rekruttering/kompetanse FYLKESMANNEN I HEDMARK Hedmark er/har:  Størst på jordareal (10 %)  Størst på skogbruk (20% av areal, 25 % av avvirkning); stort potensial  En sterk foredlingsindustri; God kompetanse og aktivitet i verdikjeden  Et solid ”Fjellandbruk”  6 læresteder ( Jønsberg, Storsteigen, Sønsterud, Vea, Evenstad, Blæstad )  Hedmark er et tyngdepunkt som kan videreutvikles  Hedmark har bønder med relativt sett stor framtidstro  Ny Melding treffer Hedmark godt!

9 FYLKESMANNEN I HEDMARK Hovedutfordringer for Hedmarkslandbruket Skogbruket: Utnytte produksjonsmulighetene Utvikle infrastruktur og et effektivt transportsystem Avsetning/videreforedling/ økt bruk av tre Rekruttering og kompetanse FYLKESMANNEN I HEDMARK Jordbruket Fornyelse av driftsapparatet Svak lønnsomhet i mange produksjoner Marginalisering i enkelte områder Gjengroing/arealer ute av drift Rekruttering og kompetanse Rovvilt

10 FYLKESMANNEN I HEDMARK Regionalt bygdeutviklingsprogram (1) Formål: Skal bidra til å styrke og samordne det regionale nærings- og miljøarbeidet på landbruks- og matområdet, og bidra til økt mobilisering av lokale ressurser og til å bygge opp under den lokale vekstkraften”. Skal inneholde; ”regionale planer og virkemidler for å fremme landbruksbasert næringsutvikling og målrette miljø- og klimaarbeidet i sektoren”. FYLKESMANNEN I HEDMARK

11 Regionalt Bygdeutviklingsprogram (2) FYLKESMANNEN I HEDMARK Regionalt Nærings- utviklings- Program (RNP) Regionalt Miljø Program (RMP) Regionalt Skog og Klima program (RSK) Regionalplan/Fylkesplan landbruk? Skog- og trestrategi Innlandet Regionalt bygdeutviklingsprogram (RBU) Nasjonale føringer: 1.Skal bidra til å styrke og samordne regionalt nærings- og miljøarbeid 2.Synergier mellom programområdene (næring og miljø) skal synliggjøres / tas ut 3.Strategiene skal forankres i det regionale partnerskapet (FM, FK, faglag og IN) 4.Politisk forankring ønskelig 5.Fylkesmannen skal lede utviklingsarbeidet 6.Ferdig til 2013

12 FYLKESMANNEN I HEDMARK RBU HOVEDMÅL ”Hedmark skal ha et livskraftig og attraktivt landbruk som bidrar til vekst og utvikling i hele fylket” RNP PROGRAMMÅL ”Matproduksjonen i Hedmark skal øke med minst 20 % innen 2030” ”Flere lønnsomme bedrifter innen bygdenæringer” RMP PROGRAMMÅL ”Redusere forurensningen fra landbruket og samtidig fremme produksjon gjennom god agronomi” "Opprettholde et variert og åpent kulturlandskap gjennom aktiv skjøtsel og bruk av ressursgrunnlaget” RSK PROGRAMMÅL ”Gjennom et aktivt og bærekraftig skogbruk bidra til økt produksjon, verdiskaping og positiv klimagevinst ” VISJON "Hedmarkslandbruket - vekst og verdier for alle!"

13 FYLKESMANNEN I HEDMARK Hovedstrategier for å nå målene Satse på det tradisjonelle landbruket og den aktive bonden Opprettholde og øke volumproduksjonen Styrke og utvikle flere lønnsomme bygdenæringer Stimulere til investeringslyst, kompetanseheving og rekruttering Aktivt, variert og bærekraftig landbruk i hele fylket 13

14 FYLKESMANNEN I HEDMARK Regionalt næringsprogram skal reflektere nasjonale føringer og understøtte hovedmål i RBU. Tydeliggjøre regionale valg og prioriteringer for Hedmark. Legger i hovedsak føringer for bruken av de bedriftsrettede BU-midlene i Hedmark. (IN) BU-midlene er i forhold til tidligere styrket med overføring av sentrale BU- midler til reiseliv, mat og bioenergi. (Ca. 30 mill. tilskudd + 77 mill. rentestøtte) 14 Del 1 Regionalt næringsprogram MÅL ”Matproduksjonen i Hedmark skal øke med minst 20 % innen 2030” ”Flere lønnsomme bedrifter innen bygdenæringer”

15 FYLKESMANNEN I HEDMARK Bevilgningen til bedriftsrettede tiltak er fordelt slik:  75 % til tradisjonelt landbruk  25 % til bygdenæringer Produksjonsprioritering (gjelder for hele fylket) 1. Grovforbaserte husdyrproduksjoner. Mjølk, storfekjøtt, sau og geit. - Herunder også gjødsellager og driftsbygninger til aktiv setring. - Økologisk produksjon. 2. Produksjon av korn, potet, grønnsaker, frukt og bær, samt grasproduksjon for salg. - Herunder også fellestiltak for flere eiendommer i form av mottakskapasitet, tørke, lager, pakking etc., når det er manglende kapasitet i regionen. 3. Kraftforkrevende produksjoner (gris og fjørfe). 4. Andre søknader 15

16 FYLKESMANNEN I HEDMARK Fordeling av midler til tradisjonelt jordbruk på regioner  Fokusområder på fylkesnivå15 %  Glåmdalen17 %  Hedmarken26 %  Sør-Østerdal12 %  Nord-Østerdal30 % Satsinger bygdenæringer  Landbruksbasert reiseliv og opplevelser  Lokal mat  Inn på tunet  Bioenergi  Bruk av tre  (Nyskapende og innovative prosjekter) 16

17 FYLKESMANNEN I HEDMARK Skal understøtte målene i RBU og bidra til å løse regionale miljøutfordringer. Legger føringer for bruken av midler til ”Tilskudd til generelle miljøtiltak for jordbruket i Hedmark” Program og tiltak er utformet på bakgrunn av miljøutfordringer og innspill fra regionene. Økonomisk ramme 2012: 43,3 mill I samsvar med den nye Landbruks- og matmeldinga er programmet gitt et forsterket klimaformål, og er ytterligere målrettet mot miljøutfordringer i regionene. 17 Del 2 Regionalt miljøprogram MÅL ”Redusere forurensningen fra landbruket og samtidig fremme produksjon gjennom god agronomi” "Opprettholde et variert og åpent kulturlandskap gjennom aktiv skjøtsel og bruk av ressursgrunnlaget”

18 FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøsatsingen i jordbruket – en helhetlig satsing på flere nivåer 18 Gårdsnivå – Miljøplan. Et verktøy for den enkelte gårdbruker til å planlegge og gjennomføre miljøtiltak på gården. Miljøplan trinn 1 er et krav for å kunne motta tilskudd gjennom RMP. Kommunenivå – Hver kommune utarbeider en flerårig tiltaksstrategi for forvaltningen av Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL). Fylkesnivå – Regionalt miljøprogram (RMP). I RMP er miljøutfordringene i fylket vurdert, beskrevet og innsatsområder er prioritert. Tiltak målrettes gjennom Tilskudd til generelle miljøtiltak for jordbruket i Hedmark. I tillegg forvalter Fylkesmannen ulike beiteordninger. Nasjonalt nivå - Nasjonalt miljøprogram gir de overordnede føringene for virkemiddelbruken på miljøområdet. Viktige nasjonale ordninger som Areal- og kulturlandskapstilskudd, Tilskudd til økologisk landbruk og Tilskudd til dyr på beite inngår. Nasjonalt miljøprogram Regionalt miljøprogram (RMP) Kommunale tiltaksstrategier (SMIL) Miljøplan

19 FYLKESMANNEN I HEDMARK 19 FORURENSNING OG KLIMA MÅL: Redusere forurensningen fra jordbruket og samtidig fremme produksjon gjennom god agronomi. MiljøområderTiltak Redusere erosjon og avrenning til vassdrag Tilskudd til endret jordarbeiding Tilskudd til grasdekte vannveier og vegetasjonssoner Tilskudd til vedlikehold av fangdammer NY Redusere faren for utlekking av plantevernmidler til vann og vassdrag Tilskudd til ugrasharving Redusere klimagassutslipp til luft Tilskudd til miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel

20 FYLKESMANNEN I HEDMARK 20 KULTURLANDSKAP MÅL: Opprettholde et variert og åpent kulturlandskap gjennom aktiv skjøtsel og bruk av ressursgrunnlaget. MiljøområderTiltak Begrense gjengroing i utmark og legge til rette for rasjonell utnytting av utmarksbeite Tilskudd til drift av beitelag Ivareta et mangfold av landbrukets genetiske ressurser Tilskudd til beite av biologisk verdifulle arealer Tilskudd til bevaringsverdige husdyrraser NY Ivareta og synliggjøre landbrukets kulturminner og kulturmiljøer Tilskudd til setring Tilskudd til skjøtsel av setervoller og seterlandskap Tilskudd til automatisk freda kulturminner

21 FYLKESMANNEN I HEDMARK Regionalt skog og klimaprogram (RSK) er en oppfølging av den nasjonale landbrukspolitikken og et delprogram i Regionalt bygdeutviklingsprogram (RBU). Programmet er forankret i Strategi for skog og tresektoren i Hedmark og Oppland 2013 – 2016, vedtatt av de to fylkesting i desember 2012, og med status av regionalplan. Regionalt skog- og klimaprogram består av retningslinjer for bruk av midler til skogbruksplanlegging med miljøregistrering, tilskudd til skogveier, prinsipper for fordeling av nærings- og miljøtiltak i skogbruket til kommunene og fylkesinntrukne rentemidler. På bakgrunn av at programmet i stor grad er en videreføring av allerede gjeldende strategier og retningslinjer vil eventuelle innspill til programmet i all hovedsak tas med til neste rullering. 21 Del 3 Regionalt skog- og klimaprogram MÅL ””Gjennom et aktivt og bærekreftig skogbruk bidra til økt produksjon, verdiskaping og positiv klimagevinst”

22 FYLKESMANNEN I HEDMARK Tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistrering – Nye prosjekter igangsettes i samarbeid mellom kommunene og Fylkesmannen – Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere skogbruksplanlegging som et grunnleggende virkemiddel for å fremme et bærekraftig skogbruk med aktiv næringsmessig utnytting av skog- og utmarksressursene på kort og lang sikt, og slik at biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skogen blir ivaretatt og videreutviklet. Tilskudd til skogsveger – Infrastruktur, herunder skogsveger, er et prioritert område i strategien for skog- og tresektoren i Hedmark og Oppland. – Formålet med tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket er at det ut fra regionale og lokale prioriteringer blir stimulert til økt verdiskaping i skogbruket, samtidig som miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skogen blir ivaretatt og videreutviklet. Nærings- og miljøtilskudd i skogbruket (NMSK) – Kommunene lager tiltaksstrategier og budsjett som behandles og godkjennes av Fylkesmannen. For 2012 utgjør NMSK-midlene i Hedmark ca 12 mill. kr. Midlene fordeles etter objektive (60 %) og subjektive (40 %) kriterier. – Kommunene prioriterer hvilke områder som skal gis tilskudd, og størrelsen på tilskuddet avhengig av tildelte midler. Tilskuddsatsen varierer mellom 20 og 40 %. Ungskogpleie og markberedning har tradisjonelt vært høyt prioritert. Rentemidler – Renter av innestående skogfond fordeles etter en nøkkel fastsatt av LMD. En andel (16 %) avsettes til Fylkesmannen (fylkesinntrukne midler) og forvaltes herfra. Disponibelt beløp for varierer med rentesats og innestående beløp på skogfond. – Midlene brukes til administrasjon av ordningen, informasjon, veiledning og opplæring, tilskudd til organisasjoner/institusjoner, prosjekter etter søknad og andre formål. 22


Laste ned ppt "FYLKESMANNEN I HEDMARK Regionalt bygdeutviklingsprogram for Hedmark 2013-2017 v/ Haavard Elstrand Erik Ilseng Kristin Ø. Bryhn Fredrik Haug FMLA Hedmark."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google