Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Om arbeid med problemstilling og valg av metode.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Om arbeid med problemstilling og valg av metode."— Utskrift av presentasjonen:

1 Om arbeid med problemstilling og valg av metode.
Av Birgit H. Jevnaker Diplomseminaret i Bedriftsutvikling 1.gg høstkurset, Handelshøyskolen BI, Institutt for innovasjon og økonomisk organisering

2 AGENDA 19.09.00 Gjennomgang av status
Om arbeid med problemstilling og metode forelesning forslag til oppgaver v/gjest dir. Jan Stavik evt. litt om erfaring fra tidl. diplomarbeid FRA IDÉ TIL DATA: Presisering av problemstilling Utvalg Innsamling og transkripsjon FRA DATA TIL KUNNSKAP: Målet for analysen Analyse av data Veien til rapport: Skriveprosessen

3 Rapporten fra diplomoppgaven
Sammendrag og innhold Problemstilling og bakgrunn Faglig synsvinkel Metodevalg Presentasjon av data Analytisk diskusjon Hovedkonklusjoner Kritisk drøfting/metode Implikasjoner for teori og praksis. Og NB: Vedlegg

4 Undersøkelsesprosess i diplomoppgaver (eks casestudie)
IDE: Hvordan finne en god idé? (1) Interesser (2) Utsette seg for nye opplevelser/erfaringer

5 Fra idé til data FORFORSTÅELSE: erfaringer hypoteser/antakelser
faglig perspektiv teoretisk grunnlag

6 DIN PROBLEMSTILLING PROBLEM: Hvordan presisere problemstilling?
Lese litteratur Snakk med praktikere Se på andre oppgaver Presisert problem/tema eller fisketur?

7 DITT UTVALG HVEM OG HVA VIL JEG UNDERSØKE HVOR?
Det er mye viktigere å skaffe et adekvat utvalg enn å fastsette hvor mange!

8 UTVALGSKRITERIER Fokus: rik forekomst, maksimal variasjon, typiske eller dramatiske tilfelle, avvik, intensitet. Teoretiske forutsetninger: bestemte modeller eller kriterier, eller stratifisering. Hypoteser/Antakelser (bekreftende eller avkreftende tilfeller). Praktiske forhold (snøballrekruttering, pragmatisk rekr., opportunistisk).

9 Utvalgsprinsipper Ikke nødv.vis sampling-logikk ut fra representativitet Tenk på dette som en strategi for å fange opp noe teoretisk (og praktisk) interessant. (Utvalg, faglig synsvinkel og miljøfortrolighet mm. styrer hva vi vil og kan “se”). Prøv å klargjøre: Under hvilke forhold er det sannsynlig at det spesifikke fenomenet vi vil belyse, kan finnes? ...Og ikke finnes?

10 Velge ut … inntil teoretisk modning (Strauss & Corbin 1990).
Ha nok data til å utvikle nye og selvstendige beskrivelser, begreper eller modeller og ha nok data til å vurdere alternative tolkningsmuligheter kritisk opp mot hverandre.

11 Utvalgsbias Henter vi data bare fra våre egne meningsfeller?
Kan ikke eliminere bias, men søke å redusere! Har vi for snever forhåndsforståelse? Søke kilder som gir et bredere perspektiv

12 Innhenting av materiale
Ulike veier til levende kunnskap (intervju, observasjon, fokus-gruppe, dokumenter etc - kan kombineres) Samles til rådata Bearbeide Feltarbeid og analyse hånd i hånd

13 Innhenting av data: Lytte til informanter
Kvalitative intervjuer (long interviews) Hvem og hva: utvikle spørretema Delvis strukturert opplegg Etablere relasjon Lytte med åpent sinn! Ta vare på informasjon Tilbakemelding

14 Innhenting av data: Fange opp mange typer dokumentasjon
Observasjon Dokumentanalyser Spørreskjema Inspeksjon av produkter mv. Samtaler Aksjonsforskning Kombinasjoner!

15 Utvikle evnen til å observere: “SE”
Være åpen og våken Registrer “alt” Sette parantes rundt forhåndsantakelser og modeller Mellom nærhet og distanse, eller “to go native”? Jakten på de gode nyanser

16 Transkripsjon: fra tale til tekst
Du har samlet et mangfoldig levende materiale, hvordan omforme til tekst Skriv ned: feltnotater, personlig notater, intervjuutskrifter Følg prosedyrer som ivaretar innhold og mening på en pålitlig og gyldig måte

17 Fra materiale til analyse
KODING: les hele teksten, les avsnitt for avsnitt, avmerk nøkkelord, lag koder som fanger opp meningen Memos: Utvikle gode delbeskrivelser Skriv mest mulig!!

18 Fra åpne koder til mer utviklede kategorier (iflg Grounded theory)
Se om det er noen overordnete begrep som beskriver de kodene du har notert og som går igjen i mange avsnitt Bruk praksisnære betegnelser på dette som går igjen…Sorter Raffiner/bedre navn?

19 Analytiske prosedyrer (eks. induktiv tilnærming)
Kople delkategorier sammen til treffende begrep/kategori for fenomenet vi studerer. Beskriv egenskaper ved kategorien. Hvilken sammenheng opptrer dette i? Og hvordan handler aktørene rundt dette?

20 Aksjon/interaksjon-strategier
Hvordan handler folk over tid og sted? Skriv ut en nyansert og faktisk basert REDEGJØRELSE - basert på de sidene av fenomenet du nå har fanget opp Vent med dine egne vurderinger/synspunkt

21 Beskrive utfall og konsekvenser
Få mest mulig nøyaktig tak i hva utfallene av forskjellige handlinger faktisk er - har vært Unngå å utløse mye normative synspunkter - av hvordan ting burde være

22 På jakt etter forbindelser
Hva kan være forbindelsene bak registrerte utfall? Nøste så konkret som mulig Er det flere aktører bak? Samspill? Tilfeldigheter? Unngå heroisering

23 Linser til økt forståelse av materialet
Miljøfortrolighet, egen og andres erfaringer Utnytt teori: søk etter relevante og alternative linser Verifisere - drøfte- nye forståelser av sammenhenger mot data!

24 Analytisk diskusjon Mellom ren oppramsing og overfortolking
The Thousand pages problem - eller motsatt? For tynt grunnlag… Forenkle og utvikle en “Story line” Poengtert fremstilling

25 Kritisk vurdering av datamaterialet
Meningsfylte data i forhold til problem? Var det til stede en forskningseffekt? Ledende spørsmål? Påvirkning fra andre? Noe skjult, uutsagt? Troverdig og nyttig? Reflekter! Og skriv!

26 Gode råd på veien... Ikke vent med kontaktarbeid; tar tid å få aksess
Mulige informanter: skyt flere piler... Samle data og skriv! Gjennomfør noen økter hver uke Bruk andre aktivt Lese gjennom - finn tråd


Laste ned ppt "Om arbeid med problemstilling og valg av metode."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google