Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Deltasenteret Foto: Einar M. Aslaksen www.deltanettet.no.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Deltasenteret Foto: Einar M. Aslaksen www.deltanettet.no."— Utskrift av presentasjonen:

1 Deltasenteret Foto: Einar M. Aslaksen www.deltanettet.no

2 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) Barnevern Adopsjon Familievern Likestilling og ikke- diskriminering Vold og overgrep i nære relasjoner

3 Deltasenteret Statens kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet. Visjon: deltakelse og tilgjengelighet for alle.

4 Plan- og bygningsloven Består av plandel og bygningsdel To ansvarlige departement –Miljøverndepartementet –Kommunal- og regionaldepartementet Ny plan- og bygningslov trådte i kraft i 2010

5 Plan- og bygningsloven - formål Formålsparagraf om universell utforming. Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak. Formålsparagrafen er førende for resten av loven og forskrifter under loven.

6 Hva sier lovens plandel om medvirkning? Enhver som fremmer planforslag skal legge til rette for medvirkning. Kommunen har et særlig ansvar for å sikre medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging. De som ikke kan delta direkte, skal sikres gode muligheter for medvirkning på annen måte.

7 Lovens plandel - kommunal planstrategi Kommunal planstrategi: –Minst én gang i hver valgperiode skal det utarbeides en planstrategi. –Planstrategien skal drøfte kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutviklingen. –Planstrategien kan inneholde en beskrivelse av status for universell utforming i kommunen.

8 Lovens plandel - kommunal planstrategi Råd og brukerorganisasjoner bør inviteres inn i arbeidet med planstrategier. Ved behandlingen av planstrategien skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan skal revideres eller om planen skal videreføres uten endringer.

9 Planprogram Hvis det skal utarbeides ny kommuneplan, skal det utarbeides et planprogram. Planprogrammet skal beskrive planprosessen og opplegget for medvirkning

10 Kommuneplan Kommunen skal ha en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel og arealdel. Samfunnsdelen skal ta stilling til langsiktige utfordringer– bl.a. knyttet til universell utforming. Kommunen kan vedta bestemmelser om universell utforming i kommuneplanens arealdel.

11 Lovens plandel – regionale planer Gjelder samme krav til utarbeiding av planstrategi og planprogram for regionale planer. Arbeidet med regional planstrategi er et godt tidspunkt for å drøfte universell utforming i forhold til regionale utfordringer. Dette er også tidspunktet for å invitere fylkeskommunalt råd og brukerorganisasjoner i fylket til medvirkning.

12 Lovens plandel - reguleringsplaner Skal utarbeides planprogram for reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Reguleringsplaner kan inneholde bestemmelser om universell utforming.

13 Lovens bygningsdel – nye bygninger Publikumsbygg og arbeidsbygning skal være universelt utformet. Publikumsbygg og arbeidsbygning med to etasjer eller flere skal ha heis.

14 Uteareal som skal være universelt utformet a) uteareal for allmennheten b) felles uteareal for større boligområde c) uteareal for boligbygning med krav om heis d) uteareal for byggverk for publikum e) uteareal for arbeidsbygning. Foto: Terje Skåre

15 Lovens bygningsdel – medvirkning Byggeprosessen omfatter planlegging, prosjektering og utførelse. Prosessen styres av den som eier bygget, byggherren, og loven inneholder ikke hjemmel for å kreve medvirkning. Men: –Kommunene kan f.eks. på forhåndskonferansen informere tiltakshaver om at rådene finnes. –Kommunene kan invitere rådene til medvirkning i prosjekter hvor de selv er byggherre.

16 Eksisterende bebyggelse - I Vi har bra regler for universell utforming av nye bygninger – utfordringene knytter seg til eksisterende bebyggelse. Ved hovedombygging må en følge kravene som gjelder for nye bygninger – f.eks. krav om universell utforming.

17 Eksisterende bebyggelse - II Etter PBL kan det gis forskrift om av bestemte bygningskategorier skal opparbeides slik at de blir universelt utformet. Det kan gis frist for slik opparbeidelse.

18 K5 - prosjektet Oppdrag fra Direktoratet for byggkvalitet Opplæring i medvirkning i fylkenes og kommunenes arbeid med universell utforming etter plan- og bygningsloven. Prosjektgruppe med representanter fra FFO, SAFO og Pensjonistforbundet.

19 K 5 - Målgruppe Kommunale og fylkeskommunale råd for funksjonshemmede og råd for eldre. Gjennomført pilotkurs for utvalgte råd på Vestlandet

20 K 5 - Pilotkurs januar 2013 Kurset inneholdt følgende hovedpunkter: –Rådenes rolle, mandat og oppgaver i fylker og kommuner –Hva er universell utforming? –Viktige lover og retningslinjer for rådenes arbeid –Hvordan medvirke i ulike planprosesser? –Hvordan medvirke i ulike byggeprosesser? –Strategi og arbeidsmåter

21 Evaluering 95% mente at et slikt kurs er grunnleggende for å kunne medvirke godt. De fleste ønsker felles kurs for rådene og kommune/fylkesmyndigheter. Mangelfull tilrettelegging ved hotellet

22 Kompetanseprogrammet

23 Opplæringsprogram for politikere og ansatte i kommuner og fylkeskommuner om universell utforming innenfor plan- og bygningslovens virkeområde. Består av sju tematiske moduler som kan brukes i undervisning og opplæring, og som en kilde til informasjon om universell utforming.

24 Kompetanseprogrammet Ligger på http://uukurs.dibk.no/http://uukurs.dibk.no/ Horisontalt 7 moduler: –Introduksjon til uu –Lover og forskrifter –Planlegging –Transportsystemet –Friluftsområder –Bygg og uteområder –Eiendomsforvaltning

25 Modul 1 – Introduksjon til uu Nytt punkt – Medvirkning To underpunkter: –Medvirkning fra rådene –Kursarrangement

26 Modul 1 – «Medvirkning» Består av følgende underpunkter: –Medvirkning fra rådene Oppgaver, roller og mandat Basiskurs uu Medvirkning planprosesser Medvirkning i byggeprosesser Strategi og arbeidsmåter –Kursarrangement

27 Gratis dagskurs i universell utforming DiBK har kursinstruktører som kan holde kurs. Kurset kan brukes i sin helhet eller etter kommunens behov. Tema: PBL, rådenes oppgaver, universell utforming, lover og regler.

28 Gratis dagskurs i universell utforming Kurspåmelding her: www.dibk.no/uu-kurs

29 Oppdrag fra BLD Bufdir skal følge opp loven om råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Bufdir skal føre oversikt over at kommuner og fylkeskommuner følger lovens krav Gi informasjon og veiledning til rådene

30 Oppdrag til Bufdir Følge opp loven om rådene Ha oversikt over at kommuner og fylkeskommuner følger lovens krav Gi informasjon og veiledning til rådene

31 Hva har Bufdir/Deltasenteret gjort/videre arbeid Kontakt og dialog med kommunale og fylkeskommunale råd på ulike konferanser Gir informasjon om loven og rundskrivet om rådene Spørreundersøkelse i 2012 til råd i Nord-Norge Deltasenterets nettsted – nytt tema om råd for funksjonshemmede råd for funksjonshemmede Referansegruppe – innspill til vårt arbeid

32 NIBR - undersøkelse Undersøkelse om kommunenes og fylkeskommunenes erfaringer med og organisering av kommunale og fylkeskommunale råd for funksjonshemmede og råd for eldre. Etter planen skal undersøkelsen være ferdig på nyåret Resultatene herfra blir viktig for Bufdirs videre arbeid

33 Hvordan fungerer loven? Gjennomførte en liten spørreundersøkelse til råd i Nord-Norge sommeren 2012 Kartlegging og undersøkelse i 2013

34 Liten spørreundersøkelse Målgruppe: Kommunale råd i Nordland, Troms og Finnmark og fylkesråd i samme fylker. 4 spørsmål Svarprosent kommuner: 50% Svarprosent fylkeskommuner: 100%

35 Blir kommunens råd brukt?

36 Har kommunens råd fått nødvendig opplæring?

37 Kommunale råd - hovedområder

38 Innspill Vi tar imot innspill på ulike områder – f.eks.: –Informasjonsbehov –Deltasenterets nettside – menypunkt om råd –Utfordringer som rådene møter –Gode samarbeidsløsninger mellom råd og kommune/fylkeskommune –Gode ideer som kan være til inspirasjon for andre råd


Laste ned ppt "Deltasenteret Foto: Einar M. Aslaksen www.deltanettet.no."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google