Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Overgang grunnskole – videregående opplæring.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Overgang grunnskole – videregående opplæring."— Utskrift av presentasjonen:

1 Overgang grunnskole – videregående opplæring.
Anita Kristiansen, rådgiver ved oppvekst- og utdanningsavdelinga

2 Plikt til å informere om retten til samisk opplæring?
Skoleeier/skole har ikke en generell plikt til å opplyse elever/foresatte om retten til opplæring i/på samisk. Skoleeier/skole har derimot generell veiledningsplikt hjemlet i forvaltningsloven § 11 dersom elev/foresatt henvender seg til skoleeier/skole med forespørsel om opplæring i/på samisk.

3 Antall elever som har samisk i grunnskolen i Norge Kilde: Samiske tall forteller 6
Skoleår Førstespråk Andrespråk Elever totalt 593 621 1214 626 736 1362 695 800 1495 743 937 1680 789 909 1698 791 964 1755 897 1218 2115 971 1376 2347 998 2057 3055 1020 1652 2672 1027 1515 2542 1043 1474 2517 1010 1336 2346 1274 2245 940 1213 2153

4 Grafisk fremstilt blir det slik:

5 Antall elever med samisk i fagkretsen i den videregående skolen
Antall elever med samisk i fagkretsen i den videregående skolen. Tall for Nordland fylke. Kilde: Samiske tall forteller 6. Skoleåret 2013/2014: 24 elever. * Fylkesmannens egne tall

6 Grafisk fremstilt blir det slik:

7 Disse har søkt statlig tilskudd til samiskopplæring skoleåret 2013/2014
Nordland fylkeskommune: Bodin vgs. Bodø vgs. Knut Hamsund vgs. Meløy vgs. Mosjøen vgs. Polarsirkelen vgs. Saltdal vgs. Sortland vgs. Nettverksbygging?

8 Avgiverskoler og mottaksskoler
Søknadsgrunnlag for skoleåret for samisk i grunnskolen: 143 elever totalt i Nordland. Av disse går 19 på ungdomstrinnet. Skoleåret er det 24 elever som har samisk i videregående skole i Nordland.

9 Hva gjøres i grunnskolen?
Innskrivingsskjema ved skolestart – foreldre må krysse av for om eleven ønsker samisk. Noen skoler har rutine på at alle tilflyttere skal bli stilt spørsmål om de ønsker samisk.

10 Hva gjøres i videregående skole?
Elevboken Vil bli noe! inneholder informasjon om retten til samiskopplæring i videregående opplæring, med henvisning til Utdanningsdirektoratet. Systemet Vigo har faghistorikken til eleven som følger eleven over til den videregående skolen. Ved søknad om inntak til videregående opplæring, er det mulig å krysse av for ønske om samisk som andrespråk og andre opplysninger.

11 Tenketanken Drøft med sidemannen din om det fins andre smarte grep som kan sikre overgangen mellom grunnskole og videregående opplæring.

12 Anita Kristiansen, rådgiver ved oppvekst- og utdanningsavdelinga
Resultater fra tilsyn med samiske elevers rettigheter etter opplæringsloven Anita Kristiansen, rådgiver ved oppvekst- og utdanningsavdelinga

13 Tema for tilsynet Kontroll av skoleeiers etterlevelse av plikten til å gi opplæring i og/eller på samisk etter opplæringsloven kapittel 6. Som en del av dette skal det kontrolleres om skoleeier har etablert og implementert et forsvarlig system for å sikre at elevene får oppfylt sine rettigheter, jf. kravet til internkontrollsystem i opplæringsloven §

14 Mål for tilsynet Tilsynet er avgrenset til bestemmelser som gjelder særskilt for samiske elever. Sikre at samiske elever får det tilbudet de har krav på etter loven. Sikre at samiske elever gis mulighet til å oppnå kompetanse innen samisk språk.

15 Tilsynets rettslige krav
Opplæringsloven § 6-2 om elevers rett til opplæring i/på samisk i grunnskolen. Forskrift til opplæringsloven § 7-1 om alternative opplæringsformer i samisk. Opplæringsloven § 9-3 om at skolene skal ha tilgang til nødvendig utstyr, inventar og læremiddel. Opplæringsloven § om krav til forsvarlig system (internkontrollsystem)

16 Skriftlige tilsyn i Nordland 2013 - 2014
Utvalgte skoleeiere: Evenes kommune Narvik kommune Rana kommune Saltdal kommune

17 Hvilken dokumentasjon ble innhentet?
Beskrivelse av samiskopplæringen Timeplanene til elevene Arbeidsplanene/ukeplanene til elevene Beskrivelse av innhold i opplæringen Elevvurderinger Kartleggingsopplegg Oversikt over lærerkompetanse

18 Hvilken dokumentasjon ble innhentet?
Avtale med ressursskole Beskrivelse av undervisningsopplegget ved ressursskole Kopi av møtereferater mellom ressursskole og kommune/skole Rutinebeskrivelser for oppfølging av opplæringen Kopi av elevevalueringer gjort av ressursskolen Evalueringer av undervisningsopplegget ved ressursskolen

19 Hvilken dokumentasjon ble innhentet?
Beskrivelse av skoleeiers system for å vurdere og følge opp at kravene i opplæringsloven og forskrift til loven blir oppfulgt, jf. de bestemmelser som er gjenstand for kontroll i tilsynet Redegjørelse for implementeringen av skoleeiers system

20 Foreløpige funn - organisering
Fjernundervisning eller med lærer på hjemskolen. Eneundervisning eller organisering i gruppe der det er naturlig. Fritak fra 76 timer i andre fag på barnetrinnet: Ble dette praktisert som årstimer? Uklart. Elever/foreldre kan velge språknivå (samisk som førstespråk eller andrespråk). Mer uklart når det gjelder valg av samisk språk (nordsamisk, sørsamisk, lulesamisk). Det blir valgt fritak fra fremmedsspråk/språklig fordypning.

21 Foreløpige funn - lærerkompetanse
Skoleeiere som har egne samisklærere, har fagkompetent personale. Det benyttes ikke ufaglærte arbeidstakere i opplæringen.

22 Foreløpige funn – kontroll/oppfølging
Skoleeier har overordnede kvalitetsvurderingssystem (internkontrollsystem) med sjekklister og årshjul. Dette skal bidra til å sikre årlig kontroll og møtepunkter mellom rektor og sentraladministrasjon for rapportering og oppfølging av samiskopplæringen. Vi ser ulikheter i hva det rapporteres om: Tilskuddsgrunnlag (antall elever og årstimer) eller innhold i opplæringen. «Hands on»: Noen rektorer følger opplæringen.

23 Foreløpige funn – kontroll/oppfølging
Rektor har ansvar for læreplankrav. Samisklærer eller ressursskole gjør kartlegging av eleven. Samisklærer rapporterer til rektor og ressursskole rapporterer til hjemskole. Noen har avtalefestet halvårsvurdering med ressursskolen.

24 Foreløpige funn - læremidler
Skolene kjøper inn nødvendige læremidler i samarbeid med ressursskolen. Læremiddelsituasjonen kan være vanskelig. Det fremgår ikke klart hvordan skoleeier tilrettelegger for IT-løsninger i forbindelse med fjernundervisning.

25 Foreløpige funn - saksbehandling
Rektor behandler henvendelser med ønske om opplæring i samisk og innvilger timer til samisk. Husk at det skal fattes enkeltvedtak dersom eleven blir fritatt for opplæring i andre fag. Delegering av myndighet må fremgå av delegasjonsreglementet. Kartlegging av ønsker om samiskopplæring skjer via innskrivingsskjema ved skolestart, og noen skoler har rutine på å etterspørre dette hos tilflyttere til kommunen. Andre har ikke felles system for kartlegging, det varierer fra skole til skole.

26 Foreløpige funn – alternative opplæringsformer
Fjernundervisning blir organisert ved at eleven er i lyd/bildestudio ved hjemskolen eller bruker nettundervisning. Bruker verktøy som Skype. Kombinasjonsløsninger som fjernundervisning/tilreisende lærer brukes også. Skolen tilrettelegger lokaler og utstyr. Elevene har tilsyn ved behov - de yngste elevene har gjerne assistent. Noen skoler har system for at elevene fører logg for hver time. Elevene har årlige samlinger ved ressursskolen (oftest som ukesopphold) og ressursskolen besøker hjemskolen.

27 Foreløpige funn – alternative opplæringsformer
Tap av undervisning i øvrige fag kompenseres ikke ved opphold ved ressursskolen Skolene får tilsendt læreplaner fra ressursskolen. Skolene får tilsendt rapporter og evalueringer fra ressursskolen.

28 Foreløpige funn - fjernundervisning
Hvordan følger kommunen opp om elevene og lærer møter til fjernundervisning? Ordinær fraværsregistrering av elever. Uklart om registrering av lærerfravær/ikke gjennomførte timer og kompensasjon for dette. Hvordan involveres foreldre i utarbeidelse av alternative opplæringsformer? Uklart.

29 Tilsynsrapporter Fylkesmannen.no – velg Nordland Tilsyn og kontroll

30 Vel hjem! Noen spørsmål til slutt?


Laste ned ppt "Overgang grunnskole – videregående opplæring."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google