Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vurderingskriterier og oppgaver Glenn Ole Hellekjær.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vurderingskriterier og oppgaver Glenn Ole Hellekjær."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vurderingskriterier og oppgaver Glenn Ole Hellekjær

2 NivåSpråk Høy Behersker en klar uttale og gjennomf ø rt intonasjon. Behersker spr å kets formverk i den grad at feil er sjeldne og ofte rettes opp p å egenh å nd. Behersker et variert ordforr å d, samt beherskelse av idiomer og faste uttrykk som muliggj ø r kommunikasjon om generelle og spesielle emner, i ulike kommunikasjonssituasjoner, p å en lett og uanstrengt mate. Middels Behersker en klar og konsistent uttale og intonasjon og tilstrekkelig grammatisk kontroll til å unng å kommunikasjonsforstyrrende eller,,skjemmende ” feil. Evner tidvis å legge merke til og rette opp eventuelle feil. Har et ordforr å d som tillater kommunikasjon om relevante emner uten un ø dig n ø ling eller brudd i kommunikasjonen. Behersker uttrykk og spr å knormer i vanlige kommunikasjonssituasjoner. Lav Har en forst å elig uttale og kan kommunisere p å en forst å elig m å te. Har et ordforr å d som tillater kommunikasjon om ulike emner. Kan mestre enkle og kjente kommunikasjons-situasjoner og emner

3 Nivå Muntlig kommunikasjon Høy Kan produsere klare, komplekse, logisk oppbygde og sammenhengende muntlige tekster/ytringer som er godt tilpasset kommunikasjonssituasjonen eller form å let. Kan delta i muntlig interaksjon p å en spontan, flytende, og uanstrengt m å te og tilpasse spr å k, fremf ø ring og kommunikasjonsstrategier til ulike form å l og publikum. Middels Kan produsere klare og sammenhengende muntlige tekster/ytringer som er tilpasset kommunikasjonssituasjonen eller form å let. Kan delta i muntlig interaksjon p å en flytende og uanstrengt mate og benytte spr å k og kommunikasjonsstrategier til ulike situasjoner og form å l. Lav Kan produsere enkle sammenhengende muntlige tekster/ytringer som er relevant for kommunikasjonssituasjonen eller form å let. Kan delta i enkel muntlig interaksjon/samtaler.

4 Nivå Innhold Høy Kan analysere, dr ø fte og vurdere og sette kunnskapen i sammenheng. Kan bruke og vurdere ulike kilder og bruke kunnskaper p å en selvstendig og kritisk m å te i forhold til problemstillingen /oppgaven. Middels Kan presentere og anvende relevant kunnskap. Kan bruke relevante kilder p å en selvstendig m å te og tilpasse svaret til problemstillingen eller oppgaven og unng å irrelevant informasjon. Lav Kan reprodusere relevant kunnskap.

5 Arbeidsoppgaver for idag Organiser dere i grupper på 5-7, fra ulike skoler og skoleslag.Velg en kontaktperson og,,rapporteur” som kan legge frem gruppens arbeid i plenum. Oppgave 1. Drøft de gamle muntlige oppgavene som har blitt lagt frem. Hvordan må de endres for å tilpasses 48 timers forberedelse og for å tilpasses LK06 læreplanen? Oppgave 2. Drøft mitt forslag til vurderingskriterier og utarbeid forslag som er utformet slik at elevene forstår hva som legges vekt på med vurderingen- men uten at de gir en oppskrift på løsningen.Lag evt. supplerende kommentarer til mitt forslag.

6 Arbeidsoppgaver frem mot samlingen i april De ulike gruppene fullfører sine utkast og prøver ut oppleggene og kriteriene. Gruppene vil bli bedt om å legge frem sine erfaringer på samlingene. Beskriv oppleggene dere prøver ut, og hva som virket bra og dårlig. Enkelte skoler vil kontaktes for å ta videoopptak av simulerte muntlige eksamener - til bruk for sensorskolering. Vi ønsker et minimum av en middels elev og en elev som presterer meget høyt.

7 Gruppearbeid del 1 Vurder de utleverte oppgavene, vurderingskjema. Hva er: 1.Gode oppgaver og gode vurderingskriterier? 2.Hvordan vurdere forberedte presentasjoner? 3.Hvordan og krav til oppf ø lgingssp ø rsm å l etter foreberedt presentasjon 4.Er det forbedringspunkter p å oppgavene? Grupper på 6-8, velg referent som legger frem gruppens arbeid i plenum

8 Sensurering Video med felles og individuell fremføring med 5 elever Individuell vurdering underveis Gruppearbeid med oppfølgende plenumsdiskusjon om: –Karaktersetting i gruppene Diskusjon om karaktersettingen Vurderingskriteriene - gode nok?? Utfordringer med gruppeeksamen og individuell vurdering Referent legger frem resultatet i plenum Vi samler sammen karakterforslagene og avgjør karakterene i felleskap- i plenum


Laste ned ppt "Vurderingskriterier og oppgaver Glenn Ole Hellekjær."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google