Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vurdering i engelsk muntlig i Kunnskapsløftet: Validitet og reliabilitet Førsteamanuensis Glenn Ole Hellekjær, Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vurdering i engelsk muntlig i Kunnskapsløftet: Validitet og reliabilitet Førsteamanuensis Glenn Ole Hellekjær, Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Vurdering i engelsk muntlig i Kunnskapsløftet: Validitet og reliabilitet Førsteamanuensis Glenn Ole Hellekjær, Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling, UiO

2 Plan for dagen 1.Informasjon om regler for muntlig eksamen - Yngvild Nilsen 2.Vurdering av engelsk muntlig i Kunnskapsløftet - validitet og reliabilitet - Glenn Hellekjær 3.Presentasjon av oppgaver og vurderingskriterier- Hellevi Haugen og G. Hellekjær 4.Gruppearbeid med oppgaver til drøfting 5.Plenumsdiskusjon -veien frem til den 23/4

3 Muntlig engelsk avgangseksamen på Vg1 Sentrale begreper i vurdering Muntlige ferdigheter- hva er det vi tester? Språkferdigheter Innhold Kunnskapsløftets kompetansemål Noen tanker om nivå Oppsummering og mål for arbeidet

4 Sentrale begreper i vurdering Sentrale begreper: Formativ (underveis) vurdering Summativ (avsluttende) vurdering Avgangseksamenen er,,high stakes” og krever derfor: –Reliabel vurdering –Validitet - det vil si prøver som tester det de skal teste på en pålitelig måte

5 Reliabilitet At vurderingen er konsistent Dvs. at samme prestasjon vil gi samme karakter med ulike sensorer Krever et tolkningsfelleskap –Dvs. at de som vurderer bruker de samme kriteriene –Bevisshet omkring validitet –Min erfaring med R 94 og utviklingen av et tolkningsfelleskap

6 Validitet Hvor godt tester oppgaven/prøven det man ønsker å teste Prestasjon versus kompetanse- hva kandidaten presterer (testresultatet) reflekterer ikke nødvendigvis hva kandidaten kan Denne underliggende kompetansen som måles kalles et,,konstrukt” F.eks. muntlig språkferdighet

7 En god eksamen skal være: Valid- teste det det skal Vurderingen skal være reliabel –Skal være læringsfremmede - ha en positiv washback på undervisningen- washback

8 Washback effekten If it isn’t tested it isn’t taught R94 av -- eksamen skal reflektere læreplanen Også viktig at eksamen og eksamenformatet forsterker læringen i klasserommet- trening til eksamen skal gi god læring F.eks. 48 timers forberedelse til forberedt innlegg - fremmer bl.a. kompetansemålet,,velge og bruke innhold fra ulike kilder på en selvstendig og kritisk måte” Andre?

9 HUSK- Muntlige prøver- er multimodale og tester ulike ferdigheter

10 Konstrukt definsjon - Muntlig språkferdighet Hva er muntlig språkferdighet? Ut fra hva vi vet om hva språk er lager vi en best mulig beskrivelse av muntlig språkferdighet- et konstrukt Tester,,operasjonaliseres” på grunnlag av denne beskrivelsen/konstruktet Læreplaner er basert på hva vi vet om språk, kan også sees på som en operasjonalisering

11 Some differences beween oral and written discourse May be coherence without cohesion

12 A transcribed conversation

13

14 Communicative Language Competence - components : Linguistic competences- lexical, phonological, syntactic knowledge and skills and other dimensions of language Sociolinguistic competences- knowledge of the sociocultural conventions of language use (rules of politeness, norms, linguistic rituals etc.) Pragmatic competences-the functional use of linguistic resources- language functions, speech acts), mastery of discourse, cohesion and coherence--influenced by the interactions and cultural environments

15 Lingvistisk kompetanse

16 Diskurskompetanse

17 Sosiolingvistisk kompetanse

18 Hva med innhold? Innholdet bestemmes i læreplanen. Tredelt taksonomi som er brukt i læreplanarbeidet: Kompetansenivå Kompetansekrav Lavt nivå: reproduksjon Middels nivå: anvendelse Høyt nivå: analyse og vurdering

19 Kompetansemål: Mål som beskriver hva eleven og lærlingen skal mestre etter avsluttet opplæring på ulike trinn Innholdsmålene i LK06

20 Illustrerer at vi har gått fra kunnskapsmål i L97og R94 til kompetansemål Kunnskapene er,,bakt inn i” kompetansemålene,,Kunnskapen” ikke spesifisert, bestemmes av læreren/skolen- hvordan løser vi det til eksamen?

21 Kompetansemålene for muntlige språkferdigheter 1 Beherske et bredt ordforråd Bruke språkets formverk i skriftlige og muntlige fremstillinger Uttrykke seg skriftlig og muntlig på en nyansert og situasjonstilpasset måte, med flyt, presisjon og sammenheng Velge hensiktsmessige lytte-, tale-, lese- og skrivestrategier tilpasset formal, situasjon og sjanger Ta intitativ til å begynne, avslutte og holde en samtale igang

22 Kompetansemålene for muntlige språkferdigheter 2 Hvilke av disse er relevante for muntlig? Velge og bruke innhold fra ulike kilder på en selvstendig, kritisk og ansvarlig måte Bruke teknisk og matematisk informasjon i kommunikasjonen Produsere tekster med sammensatt innhold i digitale medier Velge et tverrfaglig fordypningsemne innenfor eget programoråde og presentere dette (relevant for yrkesfag og CLIL)

23 En grunnleggende ferdighet som er integrert i kompetansemålene Å kunne uttrykke seg skriftlig og muntlig i engelsk er sentralt i utviklingen av engelsk språkkompetanse og går igjen i kompetansemålene for alle trinn. Disse ferdighetene er viktige redskaper i arbeidet med å forstå og ta i bruk engelsk i stadig mer varierte og krevende sammenhenger på tvers av kulturer og fagfelt. Muntlige innebærer både å kunne lytte og tale.

24 Common European Framework Skiller mellom: Spoken interaction Spoken production

25 Strategies Planning: –Rehearsing; –Locating resources; –Considering audience; –Task adjustment; –Message adjustment Execution –Compensating; –Building on previous knowledge; –Trying out Evaluation –Monitoring success Repair –Self-correction

26 Nivå? CEF, A1-B1

27 Nivå? CEF B1-C2

28 Oppsummering Vårt mål er å utvikle en valid muntlig eksamen Tester muntlig språkferdighet Tester faktakunnskap For å være tilstrekkelig valid bør den teste ulike kommunikasjonssituasjoner, f.eks. –Forberedte innlegg/presentasjoner –Muntlig interaksjon & ulike oppgaver som tar utgangspunkt i fagrapportene Vi trenger også gode vurderingskriterier og sensorskolering

29

30 Vurderingskriterier og oppgaver Glenn Ole Hellekjær

31 NivåSpråk Høy Behersker en klar uttale og gjennomf ø rt intonasjon uten aksent p å tiln æ rmet,,native speaker ” niv å. Behersker spr å kets formverk i den grad at feil er sjeldne og ofte rettes opp p å egenh å nd. Behersker et variert ordforr å d, samt beherskelse av idiomer og faste uttrykk som muliggj ø r kommunikasjon om generelle og spesielle emner, i ulike kommunikasjonssituasjoner, p å en lett og uanstrengt m å te Middels Behersker en klar og konsistent uttale og intonasjon og tilstrekkelig grammatiske kontroll til å unng å kommunikasjonsforstyrrende eller,,skjemmende ” feil. Evner tidvis å legge merke til og rette opp eventuelle feil. Har et ordforr å d som tillater kommunikasjon om relevante emner uten un ø dig n ø ling eller brudd i kommunikasjonen. Behersker utrykk og spr å knormer i vanlige kommunikasjonssituasjoner. Lav Behersker en forst å elig uttale, bruker enkle spr å kstrukturer og et ordforr å d som er tilstrekkelig til å utrykke seg om enkle tema p å en forst å elig m å te. Kan bruke faste utrykk og beherske spr å knormer i enkle kommunikasjonssituasjoner.

32 Nivå Muntlig kommunikasjon Høy Kan produsere klare, komplekse, logisk oppbygde og sammenhengende muntlige tekster/ytringer som er godt tilpasset kommunikasjonssituasjonen eller form å let. Kan delta i muntlig interaksjon p å en spontan, flytende, og uanstrengt m å te og tilpasse spr å k, fremf ø ring og kommunikasjonsstrategier til ulike form å l og publikum. Middels Kan produsere klare og sammenhengende muntlige tekster/ytringer som er tilpasset kommunikasjonssituasjonen eller form å let. Kan delta i muntlig interaksjon p å en flytende og uanstrengt mate og benytte spr å k og kommunikasjonsstrategier til ulike situasjoner og form å l. Lav Kan produsere enkle sammenhengende muntlige tekster/ytringer som er relevant for kommunikasjonssituasjonen eller form å let. Kan delta i enkel muntlig interaksjon/samtaler.

33 Nivå Innhold Høy Kan analyse, dr ø fte og vurdere og sette kunnskapen i sammenheng. Middels Kan presentere og anvende relevant kunnskap. Lav Kan reprodusere relevant kunnskap.

34 Arbeidsoppgaver for idag Organiser dere i grupper på 5-7, fra ulike skoler og skoleslag.Velg en kontaktperson og,,rapporteur” som kan legge frem gruppens arbeid i plenum. Oppgave 1. Drøft de gamle muntlige oppgavene som har blitt lagt frem. Hvordan må de endres for å tilpasses 48 timers forberedelse og for å tilpasses LK06 læreplanen? Oppgave 2. Drøft mitt forslag til vurderingskriterier og utarbeid forslag som er utformet slik at elevene forstår hva som legges vekt på med vurderingen- men uten at de gir en oppskrift på løsningen.Lag evt. supplerende kommentarer til mitt forslag.

35 Arbeidsoppgaver for idag 2,,Rapporteuren” bør i rimelig tid forberede overheads/Powerpoint filer slik at gruppens arbeid kan legges frem i plenum til slutt. Ellers - kursansvarlige vil sirkulere mellom gruppene og samle opp og svare på spørsmål.

36 Arbeidsoppgaver frem mot samlingen i april De ulike gruppene fullfører sine utkast og prøver ut oppleggene og kriteriene. Gruppene vil bli bedt om å legge frem sine erfaringer på samlingene. Beskriv oppleggene dere prøver ut, og hva som virket bra og dårlig. Enkelte skoler vil kontaktes for å ta videoopptak av simulerte muntlige eksamener - til bruk for sensorskolering. Vi ønsker et minimum av en middels elev og en elev som presterer meget høyt.


Laste ned ppt "Vurdering i engelsk muntlig i Kunnskapsløftet: Validitet og reliabilitet Førsteamanuensis Glenn Ole Hellekjær, Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google