Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regionkursene jan-feb 2010 Tidsbrukutvalget. Tidsbrukutvalget. Mandat Hensikten med utvalgets arbeid er å foreslå tiltak som vil gi bedre utnyttelse av.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regionkursene jan-feb 2010 Tidsbrukutvalget. Tidsbrukutvalget. Mandat Hensikten med utvalgets arbeid er å foreslå tiltak som vil gi bedre utnyttelse av."— Utskrift av presentasjonen:

1 Regionkursene jan-feb 2010 Tidsbrukutvalget

2 Tidsbrukutvalget. Mandat Hensikten med utvalgets arbeid er å foreslå tiltak som vil gi bedre utnyttelse av tidsressursene i skolen for at elevene skal få gode læringsvilkår og gode læringsresultater. Utvalget skal: Vurdere hvilke oppgaver lærerne utfører som ikke er knyttet direkte til elevenes læring. Vurdere om lærerne er pålagt for mange oppgaver. Dette kan være oppgaver som er pålagt fra sentrale eller lokale myndigheter eller oppgaver som skolen selv har initiert. Både omfanget av slike oppgaver og om de løses effektivt skal vurderes. Komme med konkrete forslag til hvilke oppgaver lærerne kan gjøre mindre av. Komme med anbefalinger om hvordan skolene kan legge til rette og organisere arbeidet for å styrke undervisningen og elevenes læringsutbytte. Fordeling av oppgaver mellom ulike yrkesgrupper i skolen skal vurderes. Komme med forslag til hvordan bruk av tid og ulike former for organisering på kommunalt nivå og skolenivå kan legges opp for å styrke elevenes læring. Utvalget kan foreslå endringer i regelverket for å fjerne eller redusere eventuelle unødvendige oppgaver. Økonomiske og administrative konsekvenser av utvalgets forslag skal utredes. Forslagene skal medføre en bedre og mer effektiv bruk av tidsressurser i skolen. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s2

3 Tidsbrukutvalget. Medlemmer Kirsti Kolle Grøndahl leder, Fylkesmann Buskerud Knut Andersen, Telenor Lasse Arntsen, kommunaldirektør, Malvik kommune Eva Lian, Direktør for utdanning KS Knut Even Lindsjørn, Leder av SVs bystyregruppe i Oslo Linda Jorid Nilsen, Adjunkt, Langnes ungdomsskole, Tromsø Venke K. Nome, Rektor Flekkerøy skole, Kristiansand Lars Arne Ryssdal, Direktør OLF Per Aahlin, Nestleder Utdanningsforbundet Anne Finborud, 2. nestleder Skolelenes landsforbund Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s3

4 Hva mener lærerne om tidsbruk? (Rapp. Kap. 1.4))) Lærerne ønsker å bruke mer tid til: undervisningsrelaterte oppgaver faglig oppfølging av elevene faglige møter kompetanseutvikling Disse oppgavene tar for mye tid konfliktløsning, holde ro og orden og starte opp undervisningen fellesmøter på skolen (ikke- faglige) dokumentasjon rundt enkeltelever lokalt læreplanarbeid oppfølging av og kontakt med enkeltelever rapportering til skoleeier og skoleledelse kontakt med foreldre/foresatte og kontakt med enkeltelever utenom undervisningen praktiske oppgaver Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s4

5 Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s5

6 Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s6

7 Tidsbrukutvalget. Oppsummering. 10 sentrale områder God ledelse. »God ledelse framstår som den viktigste forutsetningen for god tidsbruk i skolen. Det gjelder både skoleledelse og klasseledelse. Tid til kjerneoppgaver. »Skoleleder må sørge for at arbeidsplanfestet tid blir brukt målrettet og effektivt til skolens kjerneoppgaver. Skoleleder må utvikle god og effektiv møtestruktur og møtekultur i samarbeid med lærerkollegiet. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s7

8 Tidsbrukutv., oppsummering. 10 sentrale områder Reformtretthet »Tiden er kommet for konsolidering av læreplanverket. Antall nasjonale handlingsplaner og strategier må reduseres. Den tidsmessige konsekvensen for lærerne må utredes før reformer eller strategier/handlingsplaner blir vedtatt. Tydeligere regelverk »Lover og forskrifter må gjøres tydeligere og lettere tilgjengelig. Det må utarbeides veiledninger til læreplaner som angir kompetansemål på alle trinn og i alle fag. Mindre dokumentasjon »Nasjonale myndigheter må tydeliggjøre nasjonale krav til kartlegging og dokumentasjon. Skoleeier bør være tilbakeholden med lokale krav til kartlegging og dokumentasjon utover forskriftene i opplæringsloven. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s8

9 Tidsbrukutv., oppsummering. 10 sentrale områder Andre yrkesgrupper »Skoleeier og skoleleder må legge til rette for at relevant kompetanse fra andre yrkesgrupper blir benyttet i skolen Ansvarlig skoleeier »Skoleeier må sørge for nødvendig skolefaglig kompetanse på kommunenivå. Delegering av oppgaver og myndighet til den enkelte skoleleder må følges opp med ressurser og veiledning Tidlig innsats »Skoleeier må sørge for at tiltak for elever med spesielle behov blir satt inn tidlig. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s9

10 Tidsbrukutv., oppsummering. 10 sentrale områder Hjem og skole »Det må etableres gode rutiner for samarbeid og kommunikasjon mellom hjem og skole. Lærerutdanning og kompetanseutvikling »Lærerutdanningen må fange opp utfordringene i praksisfeltet. Nyutdannede lærere må få relevant og systematisk veiledning og oppfølging. Det må utvikles gode systemer for kontinuerlig kompetanseutvikling. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s10

11 Hele rapporten på denne linken: http://www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/Grunnskole/Tids brukutvalget/Rapport_Tidsbrukutvalget.pdfhttp://www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/Grunnskole/Tids brukutvalget/Rapport_Tidsbrukutvalget.pdf Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s11

12 Veien videre, Utdanningsforbundet syn: Bruk tiltakslista i tidsbrukutvalgets rapport til videre arbeid. I rapporten er det lagt vekt på at lærerne bruker medbestemmelsesretten. Tillitsvalgte både på skolenivå og kommunenivå må derfor bruke denne rapporten aktivt i drøftinger om f eks : –Kompetanse på skoledrift (skolefaglig kompetanse, ikke bare økonomi) –Nok lærere med riktig kompetanse –om bruk av møtetid –felles forståelse av vurderingsforskriften –pålegg av oppgaver i arbeidsplanfestet tid som ikke er knyttet til kjerneoppgavene Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s12

13 Veien videre. Utdanningsforbundet syn (se Fylkesinfo 36/2009) Utdanningsforbundet er fornøyd med Tidsbrukutvalgets rapport som fastslår at det er behov for økt voksentetthet i skolen, og at det må legges til rette for at lærerne får bruke mest mulig av tiden sin på kjerneoppgavene. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s13

14 Veien videre. Utdanningsforbundet syn: Nasjonale myndigheter må tydeliggjøre nasjonale krav til kartlegging og dokumentasjon, og skoleeier bør være tilbakeholden med lokale krav utover forskrift til opplæringsloven Skoleeier må sørge for nødvendig skolefaglig kompetanse på kommunenivå. Utvalget tilrår også at det vurderes om loven må stille strengere krav til slik kompetanse. Skoleledere og lærere må sammen sørge for effektiv møtestruktur og god møtekultur, kompetanseheving og kompetansedeling Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s14

15 Veien videre, Utdanningsforbundet syn: Rapporten framhever betydningen av at lærere får bruke den arbeidsplanfestede tiden målrettet og effektivt til kjerneoppgavene : – undervisning, vurdering og planlegging av undervisning. Dette er først og fremst skolelederes ansvar. Rapporten understreker at god ledelse på alle nivåer er den viktigste forutsetningen for bedre tidsbruk i skolen. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s15

16 Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s16


Laste ned ppt "Regionkursene jan-feb 2010 Tidsbrukutvalget. Tidsbrukutvalget. Mandat Hensikten med utvalgets arbeid er å foreslå tiltak som vil gi bedre utnyttelse av."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google