Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kurs Reg. Nord Landsmøtet 2009 1.- 2. februar 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kurs Reg. Nord Landsmøtet 2009 1.- 2. februar 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kurs Reg. Nord Landsmøtet 2009 1.- 2. februar 2010

2 Regionskurs 2010s2 Ny ledelse: Mimi Bjerkestrand, Hordaland, leder Haldis Holst, Akershus, 1. nestleder Ragnhild Lied, Møre og Romsdal 2. nestleder Landsmøtet 2009

3 Regionskurs 2010s3

4 Regionskurs 2010s4

5 Regionskurs 2010s5

6 Regionskurs 2010s6

7 Struktur Det er vedtatt en omlegging fra dagens seksjoner til medlemsgrupper, kategorisert etter arbeidsplasstilhørighet. –Barnehage (BHG), grunnskole (GRS), vgo/fagskole (VGO/F), høgskole/universitet (HU) og faglig-administrativt støttesystem (FAS) Lederne samlet i lederråd, hører ellers til den medlemsgruppen deres arbeidsplass representerer. LM mener også at ny struktur vil ivareta ledermedlemmer i organisasjonen bedre. Ekstra oppmerksomhet rettet mot skolelederne kommende periode. Regionskurs 2010s7

8 Kontaktperson BHG Elin Bellika Nordland Kontaktperson GSK Elisabet Dahle Oslo Kontaktperson VGO Evy Ann Eriksen Telemark Kontaktperson HU Magne Rydland Hedmark Kontaktperson FAS Gunnar Opstad Rogaland Regionskurs 2010s8

9 Kontaktpersoner for de ulike medlemsgruppene Kontaktperson VGO Evy Ann Eriksen, Telemark Kontaktperson HU Magne Rydland, Hedmark Kontaktperson BHG Elin Bellika, Nordland Kontaktperson FAS Gunnar Opstad, Rogaland Kontaktperson GSK Elisabet Dahle Oslo Regionskurs 2010s9

10 Verdier og prinsipper for Utdanningsforbundet Motto for neste periode: ”Vi utdanner Norge” Våre verdier og prinsipper skal tydeliggjøres og samles, og skal legges til grunn for organisasjonens arbeid. Hovedpunkt: –Utdanningsforbundet skal være en sterk og solidarisk fagforening –Utdanningsforbundet skal arbeide for gode lønns- og arbeidsvilkår –Utdanningsforbundet vil styrke kvaliteten i utdanninga –Utdanningsforbundet skal stå for faglig og profesjonell styrke –Utdanningsforbundet skal være en profilert samfunnsaktør Utarbeidelse av yrkesetiske retningslinjer. Regionskurs 2010s10

11 Morgendagens barnehage og skole Dokumentet delt i to deler: Del 1: Visjoner Del 2: Profesjon og lønns- og arbeidsforhold Her synliggjøres bl.a.: Vårt samfunnsmandat som profesjon Kampen mot lokal lønn Krav til nasjonal styring Krav til rammeverk og godt arbeidsmiljø Profesjonsidealer Lønns- og forhandlingssystemer Regionskurs 2010s11

12 Virkeliggjøring av morgendagens barnehage og skole Fra innledninga… Vår profesjon har ansvar for å virkeliggjøre morgendagens barnehage og skole. Utdanning har verdi i seg selv og gir alle barn, unge og voksne mulighet for deltakelse i samfunnslivet. Hver førskolelærer og lærer har rett og plikt til å skape en praksis som åpner for dette i sine barne- og elevgrupper. Regionskurs 2010s12

13 Morgendagens… Gode rammevilkår og godt arbeidsmiljø. Innsatsområder i LM-perioden: Utdanningsforbundet vil arbeide for sentrale arbeidstidsordninger som gir rom for profesjonell yrkesutøvelse for alle medlemmer og som sikrer vern mot for høy arbeidsbelastning. Utdanningsforbundet krever sentrale, kollektive arbeidstidsavtaler for førskolelærere i barnehagen som sikrer tid til eget for- og etterarbeid, tid med barna og tid til refleksjon og samarbeid. Utdanningsforbundet vil arbeide for at lederne får avsatt tilstrekkelig tid til pedagogiske lederoppgaver og for at tilstrekkelige støttefunksjoner kommer på plass. Utdanningsforbundet vil arbeide for en sentral avtale som sikrer tid til forskning for faglig-vitenskaplig tilsatte i høyere utdanning. Utdanningsforbundet vil arbeide for et inkluderende arbeidsliv med særlig vekt på helsefremmende arbeidsplasser, redusert sykefravær og færre uføre. Utdanningsforbundet vil arbeide for en god livsfaseorientert personalpolitikk. Regionskurs 2010s13

14 Morgendagens… Innsatsområder i landsmøteperioden: Lønnspolitikk Utdanningsforbundet vil arbeide for høyere lønnsnivå og god lønnsutvikling for medlemmene. Et viktig element i dette arbeidet vil være å skape større forståelse for utdanningssektorens bidrag til verdiskapingen i samfunnet gjennom vår egen profesjonsutøvelse. Utdanningsforbundet krever at mindrelønnsutviklingen i skoleverket blir snudd og at lønnstapet blir kompensert. Utdanningsforbundet vil arbeide for likelønn mellom kvinnedominerte og mannsdominerte yrkesgrupper med samme eller likeverdig utdanning, kompetanse og ansvar. Lønnsnivået for arbeidstakere med høyere utdanning i offentlig sektor skal samsvare med lønnsnivået for arbeidstakere med høyere utdanning i privat sektor. Utdanningsforbundet vil arbeide for å sikre det eksisterende kompetanselønnssystemet for lærere i skolen, og et kompetanselønnssystem bygget på de samme prinsipper må utvikles for førskolelærere i barnehagen. I tillegg vil Utdanningsforbundet arbeide for å utvikle faglige karrierestillinger på alle nivåer i utdanningssystemet, som gir lønnsmessig uttelling for utdanning, kompetanse og utvidet ansvar. Utdanningsforbundet vil forsvare dagens ytelsesbaserte bruttopensjonsordninger og vil motarbeide en svekking av dagens uførepensjon. Regionskurs 2010s14

15 Morgendagens… Profesjonell yrkesutøvelse og En forankret kunnskapsplattform. Innsatsområder i LM- perioden: Utdanningsforbundet vil: videreutvikle og tydeliggjøre profesjonens kunnskapsplattform gjennom nært samarbeid med forskningsfeltet, ved å påvirke bruken av forskningsmidler og gjennom utvikling og formidling av ny kunnskap. arbeide for at medlemmer tar del i profesjonens kunnskapsutvikling gjennom deltakelse i forsknings- og utviklingsprosjekter og ved at flere i praksisfeltet tar doktorgradsutdanning eller tilsvarende. avsette og disponere midler til forskning slik at vi kan initiere og finansiere profesjonsrettede forskningsprosjekter. Regionskurs 2010s15

16 Regionskurs 2010s16

17 Morgendagens… Krav til statlig og lokal styring. Innsatsområder i landsmøteperioden Utdanningsforbundet vil arbeide for: nasjonale standarder som sikrer likeverdige rammevilkår for kvalitativ god og inkluderende utdanning. at ressurser til ledelse, rådgivingstjeneste og andre støttefunksjoner er i samsvar med de oppgaver og det ansvar barnehager og skoler er pålagt. å videreutvikle kvalitetsutviklingssystemer for barnehage og skole. å styrke det barnehage- og skolefaglige kompetansemiljøet på kommunalt og regionalt nivå. å etablere forpliktende partnerskap på alle nivåer. Regionskurs 2010s17

18 Regionskurs 2010s18

19 Kontingent og ressursfordeling Kontingent uforandret for yrkesaktive medlemmer, 1,35%, med maksbeløp kr. 553,50 pr. mnd. Minimumskontingent settes til 75 kr. pr. mnd. Medlemmer ved utenlandske skoler betaler 150 kr. pr. mnd. Fulltids alders- og uførepensjonister betaler 35 kr (15 kr.) pr. mnd, og indeksreguleres i takt med G fra 2011. Studentmedlemmer fortsatt gratis + første yrkesår. (Studenter med mer enn 20% stilling betaler ordinær kontingent) Regionskurs 2010s19

20 Kontingent og ressursfordeling Regionskurs 2010s20 Nivå:2010-2012 Fylkesnivå (med Oslos lokallagsressurs)24,3 % Lokalplan med klubbnivå (uten Oslo)28,9 % Sentralplan43,5 % Fondet 3,3 %


Laste ned ppt "Kurs Reg. Nord Landsmøtet 2009 1.- 2. februar 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google