Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tvangsekteskap og botilbud Samordning og oppfølging fra hjelpeapparatet Nordisk konferanse i Oslo 4. og 5. desember 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tvangsekteskap og botilbud Samordning og oppfølging fra hjelpeapparatet Nordisk konferanse i Oslo 4. og 5. desember 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tvangsekteskap og botilbud Samordning og oppfølging fra hjelpeapparatet Nordisk konferanse i Oslo 4. og 5. desember 2008

2 4. og 5. desember 2008Nordisk konferanse om tvangsekteskap og botilbud2 Innhold  Prosjektet i Drammen –Hvorfor søkte vi prosjekt –Mandat, oppgaver, framdrift –Hva har vi gjort - erfaringer  Samarbeid –Arbeidsprosesser –Utfordringer –Rutinearbeid  Status - betraktninger –Hvor er vi nå –Hvilken lærdom trekker vi med oss i videre arbeid

3 4. og 5. desember 2008Nordisk konferanse om tvangsekteskap og botilbud3 Nulltoleranse mot vold i Drammen  Politisk vedtak 14.novemer 2006 – kommuniserer tydelighet  Ansatte skal så langt det står i deres makt, gjøre sitt til å forhindre at noen utsettes for vold  Utøvelse av vold er en kriminell handling og skal behandles deretter  Vold skal ikke unnskyldes eller bortforklares som et kulturfenomen eller annet som kan bidra til noen form for legalisering  Tjenesteapparatet har en plikt til å prioritere mistanke om vold, især vold mot barn, høyt i sitt daglige arbeid

4 4. og 5. desember 2008Nordisk konferanse om tvangsekteskap og botilbud4 Erfaringer – politieksempler fra Drammen Har sikret seg mot tvangsekteskap To drammensjenter har alliert seg med barnevernet for å få hjelp dersom de blir giftet bort mot sin vilje i ferien. Barnevernet slår til dersom de to jentene ikke kommer hjem til Drammen i høst. Anne Lovise Dirdal-Sille Tvangsgiftet 16-åring Politifolk trues på livet Ansatte i politiet i Drammen er truet på livet i kjølvannet av rettssaken om tvangsekteskap. En ny tvangsgiftesak ryster Drammen. En 16 år gammel jente holdes skjult for politiet. Redd for å bli drept Faren og broren er tiltalt for å ha tvangsgiftet den 17 år gamle jenta i Irak. - Jeg føler meg truet og orker ikke å forklare meg mer, sier hun. Hennes far i 40-årene og broren i 20-årene sitter på tiltalebenken i Drammen tingrett. Begge sitter varetektsfengslet. Hun lever på sperret adresse med politibeskyttelse i frykt for at hun skal bli drept. Det er et familiedrama med påståtte trusler og tvangsekteskap retten skal behandle i tre dager. I LIVSFARE. Jenta dukket uventet opp i rettssalen i går. Via tinghusets hemmelig inngang kom hun, men først etter at retten hadde pålagt faren og broren å forlate rettssalen. Føler seg uthengt Folk hilser ikke på dem på gaten lenger. De er kurdere og føler seg uthengt. BESKYTTER. - Vi har iverksatt strenge sikkerhetstiltak, sier politimester Christine Fossen. FOTO: BJØRN HAAKON NILSEN

5 4. og 5. desember 2008Nordisk konferanse om tvangsekteskap og botilbud5 Erfaringer fra straffesaken  Skole trenger interne rutiner –Hvordan møte utfordringene i skolehverdagen –Hvordan/når kontakte barneverntjenesten og politi  Barneverntjenesten trenger –interne rutiner for hvordan jobbe med slike utfordringer –rutiner for å anmelde straffbare forhold (arbeides med) –trenger tilpassede tiltak og oppfølging av tiltakene  Politi –har utarbeidet interne rutiner –vitnebeskyttelse ikke egnet for disse jentene –behov for samarbeidsrutiner – barnevernssak vs. straffesak  Sosialtjenesten –Ikke kapasitet / rutiner for å møte oppgavene  BUF etat –Manglende kunnskap om tema og behovene/innhold i nødvendige tiltak

6 4. og 5. desember 2008Nordisk konferanse om tvangsekteskap og botilbud6 Kontaktpersoner fornærmede må forholde seg til Rettssak Fornærmede Skole - rådgiver - lærer - helsesøster Røde Kors Venner Familie/ nettverk Barnevern mottak Barnevern tiltak Bistandsadvokat - straffesak - nemdsak BV Setteverge Barnevernsak Buf-etat - saksbehandler - fagteam Beredskapshjem Politi Etterforskningsleder Etterforsker Barnevernsak Straffesak

7 4. og 5. desember 2008Nordisk konferanse om tvangsekteskap og botilbud7 Hvorfor nasjonalt prosjekt i Drammen?  Drammen har landets høyeste konsentrasjon av ikke-vestlige minoritetsgrupper (utenom Oslo)  Drammen er stor nok til å ha mye erfaring og kompetanse, men liten nok til å ha oversikt og gode samhandlingsrutiner  Har en etablert organisasjon under SLT- paraplyen (Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak)  Har allerede etablert god kontakt med kompetanse på i Norge og Sverige

8 4. og 5. desember 2008Nordisk konferanse om tvangsekteskap og botilbud8 Prosjektets effektmål  Den allmenne kunnskapen om æresrelatert vold og dens konsekvenser er økt  Terskelen for å søke bistand i tjenesteapparatet har blitt vesentlig lavere  Ansatte kjenner klare rutiner for hvordan møte utsatte og gi tilpasset bistand – og dermed selv opplever trygget i arbeidet  Reduksjon i tilfeller av æresrelatert vold

9 4. og 5. desember 2008Nordisk konferanse om tvangsekteskap og botilbud9 Suksessfaktorer  Helhetlig satsning - Tverretatlig og tverrfaglig samarbeid Kompetanseheving til ”alle” Kunnskap om ulike virksomheters rolle, oppdrag og lovverk  God forankring – Politisk, administrativt og i den enkelte virksomhet / tjeneste  Helhetlig fokus – Fra barn til voksen, og på alle arenaer Alle virksomheter involvert

10 4. og 5. desember 2008Nordisk konferanse om tvangsekteskap og botilbud10 Aktiviteter i prosjektet  Utarbeidet ”Veileder mot vold i nære relasjoner”  Utviklet rutiner for alt samarbeid i saker relatert til vold i nære relasjoner  Utviklet opplæringsprogram med fokus på vold i nære relasjoner og æresrelatert vold  Gjennomfører kompetanseheving for alle ansatte i kommunens sentrale virksomheter og i politiet  Utvikler og gjennomfører opplæringsmodul for 2. språklige lærere ved Introduksjonssenteret

11 Godt samarbeid ”hånd i hanske” Ufravikelig prosess i alle saker som dreier seg om vold og/eller overgrep mot mindreårige Melding til barnevernet Anmeldes til politiet Mistanke vekkes i ”primærtjenestene” skole, barnehage, helsestasjon eller lignende Leder kontaktes Samtaler gjennomføres planlagt Leder avgjør oppfølging Følges ikke opp med spesifikt tiltak Drøftes med barnevern anonymt Avklaring mot melder Melding henlegges Melding avklares innen en uke Tilbakemelding til off. melder Melding settes i undersøkelse Drøftes med politiet Undersøkelse henlegges Vedtak om barneverntiltak fattes Saken etterforskes Saken henlegges Drøftes med barnevernet Saken straffeforfølges Samtykke vurderes / drøftes Veilederens virkeområde i første fase

12 4. og 5. desember 2008Nordisk konferanse om tvangsekteskap og botilbud12 Case: Akutt? En jente vil ikke gå hjem fra skolen. Hun ”vet” at familien skal reise til opprinnelseslandet på ferie og hun er redd hun blir tvangsgiftet eller ikke får være med hjem til Norge etter endt ferie. Hvordan defineres denne saken – akutt eller ikke? En gutt blir hentet av sin pappa på SFO. Pappa er tydelig ruset. Gutten blir stille når han ser pappa, men henter fort sakene sine og gjør seg klar til å gå hjem. De bor rett ved skolen. Hvordan defineres denne saken – akutt eller ikke? En jente forteller på skolen at hun fikk juling av moren sin i går.. Jenta halter litt, fordi mor sparket henne i benet. Jenta er hoven i ansiktet, noe som tyder på at hun har grått hele natten. Jenta forteller at mamma ble sint i dag tidlig også, og at hun fikk en ørefik rett før hun gikk til skolen: Hvordan defineres denne saken – akutt eller ikke? En gutt forteller til helsesøster at mamma ikke klarer å hjelpe han med leksene. ”Hun bare ligger på sofa’n. Hun snakker høyt med ”Gud” og det syntes jeg er skummelt. Det blir litt bedre når storebror kommer hjem fra skolen – da kan han hjelpe meg med leksene”. Hvordan defineres denne saken – akutt eller ikke?

13 4. og 5. desember 2008Nordisk konferanse om tvangsekteskap og botilbud13

14 4. og 5. desember 2008Nordisk konferanse om tvangsekteskap og botilbud14 Egenerklæring

15 4. og 5. desember 2008Nordisk konferanse om tvangsekteskap og botilbud15 Formelle bestemmelser av betydning for samhandling og samarbeid  Taushetsplikt  Avvergelsesplikt  Meldeplikt/opplysningsplikt  Informasjon til foreldre om melding til barneverntjenesten  Anonymitet  Anmeldelse

16 4. og 5. desember 2008Nordisk konferanse om tvangsekteskap og botilbud16 Sentrale virksomheter – fokusområder 08-09 Vridning fra kompetanse mot tiltak Politiet skal utvikle metode for dialog Helsestasjoner fokus på kjønnslemlestelse Ungdomshelsetjenesten bl.a. skolekampanjer Barneverntjenesten ”bo- og behandlingstilbud” Sosialsenteret ”bo- og behandlingstilbud”

17 4. og 5. desember 2008Nordisk konferanse om tvangsekteskap og botilbud17 Bo- / behandlingstiltak og samhandling  Helt konkrete rutiner basert på erfaring fra faktisk arbeid Skriftliggjøring Ansvarsdeling og – avklaring Klarhet i ressurs- og økonomispørsmål  Skille over og under 18 år Sosialtjenestelov eller barnevernlov Noen utfordringer er like – andre helt forskjellige  Erfaringer De utsatte ”gir opp” i ensomheten Et helt annet behov for oppfølging enn hva som har vært vanlig i de fleste eksisterende botiltak

18 4. og 5. desember 2008Nordisk konferanse om tvangsekteskap og botilbud18 Samhandling umyndige  Barnevernet ”eier” saken Politi Statlig barnevernmyndighet – BUFetat Skole Foreldre og storfamilie  Finnes systemer – bruk dem! Ansvarsgrupper – Nettverksarbeid Tiltaksplaner Plassering på skjult adresse  Utfordringer Relevante og gode nok plasseringsalternativer Kompetanse og kapasitet i ”apparatet” Bruke humanitære / frivillige i relevante oppgaver

19 4. og 5. desember 2008Nordisk konferanse om tvangsekteskap og botilbud19 Samhandling voksne  Den utsatte ”eier” eget liv  Sosialtjeneste og politi deler ansvaret  Medspillere - ressurser NAV arbeid Fylkeskommunen (utdanning) Annet hjelpe- og tjenesteapparat etter individuell behovsvurdering Minoritetsrådgivere Humanitære / frivillige organisasjoner  Etablere forpliktelser mellom partene - verktøy ”Ansvarsgrupper” IP  Utfordringer Avklare alle ressursspørsmål (rutiner) Kapasitet

20 4. og 5. desember 2008Nordisk konferanse om tvangsekteskap og botilbud20 Andre utfordringer registrert i Drammen Økt kompetanse om temaet, fører til økt avdekking i primærtjenestene som igjen fører til økt press på virksomheter som sosial, barnevern og, ikke minst, politiet. Dette setter samhandlingen og samarbeidet også på prøve……….


Laste ned ppt "Tvangsekteskap og botilbud Samordning og oppfølging fra hjelpeapparatet Nordisk konferanse i Oslo 4. og 5. desember 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google