Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vurd e ring. Effekten av undervisningsmetoder Hvor mye huskes etter 3 uker (uten varsel): Forelesninger:4,5% Lesing: 11% Audiovisuell: 22% Demonstrasjon:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vurd e ring. Effekten av undervisningsmetoder Hvor mye huskes etter 3 uker (uten varsel): Forelesninger:4,5% Lesing: 11% Audiovisuell: 22% Demonstrasjon:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Vurd e ring

2 Effekten av undervisningsmetoder Hvor mye huskes etter 3 uker (uten varsel): Forelesninger:4,5% Lesing: 11% Audiovisuell: 22% Demonstrasjon: 32% Gruppediskusjoner 56% Praktisk utprøving: 75% Undervise medelever i kunnskapen 82% Dochy et al. 2002 Dag Sørmo 2 2009

3 Hva legger du i vurdering….? Hvordan samsvarer din oppfatning med andre? Hvordan kan vurdering foregå objektivt? Hvilke kriterier er nødvendige? !!!! Refleksjon… Dag Sørmo 3 2009

4 Dag Sørmo 4 www.udir.no 2009

5 Dag Sørmo 5 2009

6 Hva er vurdering? Direktoratet sier: Vurdering et virkemiddel for å nå kompetansemålene i læreplanen. har som formål å dekke ulike behov åpner for å se sammenhenger som kan gi mer informasjon om opplæringen enn den enkelte prøve og vurdering bidrar med alene. Dag Sørmo 6 2009

7 Vurdering - begreper Formell vurdering Uformell vurdering Summativ vurdering Sluttvurdering Formativ vurdering Underveisvurdering Ipsativ vurdering evner og forutsetninger (har betydning for spes.elever etter § 5.1, i orden-oppførsel og gym.) Vurdering relatert til tilfredsstillende utbytte Integrert vurdering Dag Sørmo 7 2009

8 Vurdering – andre begreper Normbasert vurdering Kriteriebasert vurdering Sammenhengende prøve- og vurderingssystem Gjennomgående vurdering Kvalitetsvurdering Skolebasert vurdering Virksomhetsvurdering Vurderingskultur el. vurderingspraksis? Dag Sørmo 8 2009

9 Vurdering Hva er vurdering? –Vurdering er et virkemiddel for å nå kompetansemålene i læreplanen. To slags virkemidler: Underveisvurdering –Formålet med underveisvurdering er å fremme læring og utvikling og gi grunnlag for tilpasset opplæring. Sluttvurdering –Formålet med sluttvurdering er å gi informasjon om nivået til elever, lærlinger og lærekandidater ved avslutningen av opplæringen i faget. Dag Sørmo 9 2009

10 Underveisvurdering –Formålet med underveisvurdering er å fremme læring og utvikling og gi grunnlag for tilpasset opplæring. –informasjon om elevens faglige progresjon. –Skal suppleres med begrunnelse og veiledning –ettes på grunnlag av den kompetansen eleven har oppnådd på det tidspunkt vurderingen skjer, og ut fra det som er forventet på dette tidspunktet Fra forskriftene § 3-11: ” skal brukast som ein reiskap i læreprosessen - gis løpande og systematisk og kan vere både munnleg og skriftleg -innehalde grunngitt informasjon om kompetansen til eleven -givast som meldingar med sikte på fagleg utvikling. -minst ein gong kvart halvår rett til ein samtale med kontaktlæraren eller instruktøren om sin utvikling i forhold til kompetansemåla i faga Eleven skal bidra: –Eleven … skal delta aktivt i vurderinga av eige arbeid, eigen kompetanse og eiga fagleg utvikling, Dag Sørmo 10 2009

11 Sluttvurdering –Sluttvurdering er standpunktvurdering, eksamensvurdering –Standpunktvurdering skal gi informasjon om den kompetansen eleven har oppnådd i faget ved avslutningen av opplæringen Hva er standpunktkarakter? –Standpunktkarakteren skal ikke være noe ”gjennomsnitt” av tidligere terminkarakterer eller prøvekarakterer, men skal relateres til elevens kompetanse i faget på det tidspunktet standpunktkarakteren fastsettes –skal uttrykke elevens mestring i forhold til de samlede kompetansemålene i faget –kan ikke legges avgjørende vekt på en enkelt prøve. –må ta utgangspunkt i et bredt vurderingsgrunnlag. Sluttvurdering – enkeltvedtak –Klagerett Dag Sørmo 11 2009

12 Direktoratet presiserer: Underveisvurdering Gjennom underveisvurderingen får lærer og elev informasjon om elevens faglige progresjon. Underveisvurdering med karakter (også terminkarakter) har på samme måte som underveisvurdering uten karakter som formål å fremme læring og utvikling. Karakterer skal derfor suppleres med begrunnelse og veiledning om hvordan eleven kan bli bedre i faget. Karakterer underveis i opplæringen skal settes på grunnlag av den kompetansen eleven har oppnådd på det tidspunkt vurderingen skjer, og ut fra det som er forventet på dette tidspunktet (§§ 3-7, 4-7 i forskrift til opplæringslova). Dag Sørmo 12 2009

13 Sluttvurdering Sluttvurdering er standpunktvurdering, eksamensvurdering Standpunktvurdering skal gi informasjon om den kompetansen eleven har oppnådd i faget ved avslutningen av opplæringen Standpunktkarakteren skal ikke være noe ”gjennomsnitt” av tidligere terminkarakterer eller prøvekarakterer, men skal relateres til elevens kompetanse i faget på det tidspunktet standpunktkarakteren fastsettes Standpunktkarakteren skal uttrykke elevens mestring i forhold til de samlede kompetansemålene i faget. …… ikke kan legges avgjørende vekt på en enkelt prøve. Dag Sørmo 13 2009

14 Refleksjon Diskutér i gruppa: Hvilke utfordringer ser du som lærer mellom underveisvurdering og sluttvurdering? Hvilken sammenhenger ser gruppa mellom KUNNSKAP, KOMPETANSE, FERDIGHET og FORSTÅELSE? Hvilke av disse ordene er viktige for vurderingen (begrunn!) Presenter korte stikkord (resyme) fra samtalen i gruppa i plenum! 2009 Dag Sørmo 14

15 Hva er kompetanse Dag Sørmo 15 2009

16 Karakterer Fra forskriften: Dei enkelte karaktergradene har dette innhaldet: a.karakteren 6 uttrykkjer at eleven har framifrå kompetanse i faget b.karakteren 5 uttrykkjer at eleven har mykje god kompetanse i faget c.karakteren 4 uttrykkjer at eleven har god kompetanse i faget d.karakteren 3 uttrykkjer at eleven har nokså god kompetanse i faget e.karakteren 2 uttrykkjer at eleven har låg kompetanse i faget f.karakteren 1 uttrykkjer at eleven har svært låg kompetanse i faget. Dag Sørmo 16 2009

17 Hva betyr begrepene for deg? framifrå mykje god god nokså god låg svært låg 2009 Dag Sørmo 17 !!!!

18 Orden og oppførsel ” er knytt til i kva grad eleven opptrer i tråd med ordensreglementet til skolen. ” Orden: ”- om eleven er førebudd til opplæringa” - korleis arbeidsvanane og arbeidsinnsatsen til eleven er. - om eleven er punktleg, følgjer opp arbeid som skal gjerast, og har med nødvendig læremiddel og utstyr. ” Dag Sørmo 18 2009

19 Case: Hvordan vil du vurdere Per? Per behersker veldig mye i matematikk. Prøver tidlig på høsten i 8.kl. har vist at han ser ut til å ligge godt over gjennomsnittet i klassen. Læreren forteller at Per plukker raskt opp ting og lærer det meste uten veldig mye øvelse. Etter kort tid kommer det klager på Per fra matte-læreren. Per er frekk og utfordrende. Han leverer ikke lekser, avbryter læreren, vandrer rundt i rommet, tegner og tusjer på pulten, har aldri med seg bøker, prater, sitter med MP3-spiller i timen, forstyrrer de andre elevene og ødelegger skolesaker som penaler og kalkulatorer. Noen av guttene synes han er litt tøff, andre er redde for ham. På neste prøve i matematikk leverer han igjen et resultat godt over gjennomsnittet. 2009 Dag Sørmo 19

20 Oppgave til case: Hva vil du legge vekt på ved vurdering av Per? …. i forhold til underveisvurdering? …. i forhold til sluttvurdering? …. i forhold til andre vurderingsaspekter? 2009 Dag Sørmo 20

21 Oppførsel ” korleis eleven oppfører seg overfor medelevar, lærarar og andre tilsette i og utanfor opplæringa. - om eleven viser omsyn og respekt for andre. - Vurderinga av orden og åtferd skal haldast åtskild frå vurderinga av eleven sin kompetanse i fag. - skal det ikkje leggjast avgjerande vekt på enkelthendingar; unntaket er dersom enkelthendinga er særleg klanderverdig eller grov. - Fråvær kan føre til nedsett karakter i anten orden eller i åtferd.” Kriterier: SKOLENS ORDENSREGLEMENT Dag Sørmo 21 2009

22 Ordensreglement Hvordan tror du elevene i skolen ser sammenheng mellom reglement og orden og oppførselskarakterene? (elevens perspektiv) Hvordan ser DU sammenhengen mellom dette? (ditt perspektiv) Hva skulle du ønske var annerledes? Dag Sørmo 22 !!!! 2009

23 EKSEMPLER Om vurdering, læring og kompetanse 2009 Dag Sørmo 23

24 Oppgave: Bli god på glatta! 2009 Dag Sørmo 24 Ditt utgangspunkt: Du har ingen kjennskap til dette fra før Du har ingen erfaring Du har ingen kunnskap Du vet ikke hva bilen tåler Du vet ikke om du tåler det selv Du er redd for å dumme deg ut (mange kolleger skal se på) Petter og Henning Solberg skal godkjenne deg

25 Bli god på glatta! Måloppnåelse Hva er viktig for å oppnå god kompetanse i faget: Kunnskaper? Ferdigheter? Holdninger? Forståelse? 2009 Dag Sørmo 25

26 Hva foretrekker du? Du får 3 tilbud: 1.Begynn å øve deg litt. Etter 6 timer kommer Solberggutta med en kjøreeksamen 2.Du får litt opplæring fra en sjåførlærer, deretter viser han deg hvordan det skal gjøres. Etterpå går du til eksamen hos rallybrødrene. 3.Du får teoretisk opplæring, instruksjon, prøve deg selv, øve, lære å forstå krefter og grenser, jevnlig tilbakemelding fra sjåførlæreren og går opp til eksamen for rallyeventyrerne når du er klar for det. Hvilken betydning har dette for hvordan du underviser? 2009 Dag Sørmo 26

27 Hva er kompetanse? Dag Sørmo 27 KunnskaperForståelse Ferdigheter Holdninger Kompetanse Kilde: Roald Jensen 2009

28 Hva er kompetanse? Dag Sørmo 28 KunnskaperForståelse Ferdigheter Holdninger pedagogikk Kilde: Roald Jensen 2009

29 Fyll ut ord som kjennetegner uttrykkene: 2009 Dag Sørmo 29 Kunnskaper Ferdigheter Forståelse Holdninger

30 Hvorfor? Hva sier norske elever om vurdering og veiledningen de får? 1.Får du være med å bestemme hva det skal legges vekt på når arbeidet ditt vurderes? 21% svarer i ingen fag. 2. Har læreren snakket om hva som kreves for å oppnå de ulike karakterene? 20% svarer i de fleste fag 3.Vet du hva som kreves for å nå de ulike kompetansemål som står i læreplanen? 13% svarer i de fleste fag. (11% vet ikke hva kompetansemål betyr ) 4.Spør læreren deg hvordan du selv vurderer ditt eget skolearbeid?7% svarer i de fleste fag. 5.Forteller læreren deg hva du bør gjøre for at du skal bli bedre i fagene? 20 % svarer i de fleste fag 6.Hvor ofte forteller læreren deg hva du bør gjøre for at du skal bli bedre i fagene? 15 % svarer flere ganger i uken 7.Hvor ofte får du skriftlige tilbakemelding på innsats?8% sier flere ganger i uken. Elevundersøkelsen 2007-2008 sier: 2009 30 Dag Sørmo


Laste ned ppt "Vurd e ring. Effekten av undervisningsmetoder Hvor mye huskes etter 3 uker (uten varsel): Forelesninger:4,5% Lesing: 11% Audiovisuell: 22% Demonstrasjon:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google