Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Det gode innkjøp. Brudd på anskaffelsesregelverket ”Dette er et område som vi har vært kritiske til over lang tid, og der vi dessverre ser få spor til.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Det gode innkjøp. Brudd på anskaffelsesregelverket ”Dette er et område som vi har vært kritiske til over lang tid, og der vi dessverre ser få spor til."— Utskrift av presentasjonen:

1 Det gode innkjøp

2 Brudd på anskaffelsesregelverket ”Dette er et område som vi har vært kritiske til over lang tid, og der vi dessverre ser få spor til bedring” sitat Jørgen Kosmo i forb. med Dok 1 fra Riksrevisjonen i fjor  Brudd på regelverket er fortsatt et problem 09.11.2007 Side 2

3 Hvorfor er brudd på anskaffelsesregelverket et problem? Norge bruker omlag 270 milliarder kroner per år på offentlige anskaffelser  ansvar for å forvalte pengene på en måte som sikrer god og effektiv ressursbruk Norsk næringslivs konkurranseevne – leverandørenes rettssikkerhet Etterlevelse av regelverket reduserer faren for korrupsjon og er med på å ivareta miljø, etikk og sosiale hensyn ved offentlige anskaffelser 09.11.2007 Side 3

4 St. meld. ”Det gode innkjøp” Den første stortingsmeldingen om offentlige innkjøp Ser på de bakenforliggende årsakene til regelbruddene og hvilke tiltak som behøves  Målet med meldingen er økt profesjonalisering av offentlige innkjøp 09.11.2007 Side 4

5 St. meld. ”Det gode innkjøp” (forts.) På bakgrunn av Riksrevisjonens gjentatte merknader gjennomførte regjeringen en ekstern kartlegging av de bakenforliggende årsakene til regelbruddene og hvilke tiltak som behøves Resultatene (som presenteres i meldingen) viser at et gjennomgående problem er manglende etterlevelse av kravet til konkurranse samt gjennomføring av ulovlige direkte anskaffelser Rapporten peker spesielt på manglende regelverkskompetanse og forankring av anskaffelsesområdet i virksomhetsledelsen som to viktige årsaker til regelbrudd 09.11.2007 Side 5

6 St. meld. ”Det gode innkjøp” (forts.) Miljø og samfunnsansvar ved offentlege innkjøp Omsynet til universiell utforming Innovasjon Høg etisk standard motstand mot korrupsjon og korrupsjonsliknande åtferd Potensialet for innsparingar i offentlege innkjøp 09.11.2007 Side 6

7 Tiltak for økt profesjonalisering av offentlige innkjøp For å sikre det gode innkjøp vil regjeringen: Styrke ansvar og forankring av innkjøpsaktiviteten hos ledelsen Styrke kompetansen Øke bruken av elektroniske løsninger 09.11.2007 Side 7

8 Korrekte og gode innkjøp er et lederansvar Lederfokuset på innkjøp er for svakt Innkjøpsvirksomheten må være forankret hos ledelsen Lederne må sette av mennesker, tid og penger til arbeidet med innkjøp  Stikkord: Bedre organisering, kompetansebygging og fokus på intern kontroll 09.11.2007 Side 8

9 Kunnskap! Kunnskap! Kunnskap! Videreutvikle veilednings- og kurstilbudet i Difi Øke satsingen på deling av kompetanse, erfaring og verktøy gjennom nettverk Utvikle kompetansetilbud som er spesielt innrettet mot ledere  Tilstrekkelig kompetanse er en forutsetning for å gjøre gode og korrekte innkjøp Fornyings- og administrasjonsdepartementet 09.11.2007 Side 9

10 Økt satsing på elektroniske løsninger Regjeringen har bevilget 19 millioner i friske midler til satsing på elektroniske løsninger Brukes til å finansiere tilgang og bruk av ny e-handelsplattform på Ehandel.no Stort potensial for besparelser  Ved å bruke millioner kan vi spare milliarder! Fornyings- og administrasjonsdepartementet 09.11.2007 Side 10 www.ehandel.no

11 Bruk av elektroniske løsninger vil gi bedre, enklere og sikrere innkjøp Enklere fordi det blir mindre administrasjon Bedre ved å oppnå prisgevinster og riktigere grunnlag for nye avtaler Sikrere ved at det blir gjort færre feil og lettere å etterspore de som måte gjøres 09.11.2007 Side 11

12 KOFA 2009 285 saker (224 i 2008) Auke fra 2008 på 61 saker 150 saker til klagenemda Konklusjon: 114 brudd 36 saker der regelverket ikkje var brutt Har Gebyr virka? Fleire klager, bevisste leverandørar Må bli betre på innkjøp 09.11.2007 Side 12

13 Kva er gjort for betre leiaransvar når det gjeld innkjøp? Difi, eigne kurs retta mot ledere I Difis steg for steg kurs, viktig fokus Vigtig tema på konferanser Spredning av beste praksis eksempel 09.11.2007 Side 13

14 Høring på NOU 2010:2 Nytt håndhevelsedirektiv fra EU Karensperiode (15 dagar) Suspensjasjonplikt Nytt sanksjonssystem for visse alvorlige brudd på anskaffelseregelverket (kan i visse tilfeller kjenne en kontrakt uten virkning) EØS-terskelverdiene Flertall for EØS, mindretall for alle innkjøp 09.11.2007 Side 14


Laste ned ppt "Det gode innkjøp. Brudd på anskaffelsesregelverket ”Dette er et område som vi har vært kritiske til over lang tid, og der vi dessverre ser få spor til."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google