Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Module 61 Module 6: Applications of Company Investment Analysis Praktiske alternativer til NPV Kapitalrasjonering Avhengigheter mellom investeringer Fornybare.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Module 61 Module 6: Applications of Company Investment Analysis Praktiske alternativer til NPV Kapitalrasjonering Avhengigheter mellom investeringer Fornybare."— Utskrift av presentasjonen:

1 Module 61 Module 6: Applications of Company Investment Analysis Praktiske alternativer til NPV Kapitalrasjonering Avhengigheter mellom investeringer Fornybare investeringer Investeringsanalyse under inflasjon Leasingevaluering

2 Module 62 Analyseteknikker – tillegg til NPV Payback (tilbakebetalingstid) og diskontert payback Internrente (IRR) Average (accounting) Return On Investment (AROI) Cost-Benefit Ratio (CBR) og Profitability Index (PI)

3 Module 63 Payback metoden Payback perioden er tiden det tar før investeringsutgiften er tilbakebetalt Ofte forutsettes at innbetalings- overskuddene mottas i slutten av en periode, og tilbakebetalingstiden må uttrykkes i hele år, men dette gjennomføres ikke i pensumboka

4 Module 64 Diskontert payback Diskontert payback periode er tiden det tar før diskonterte kontantstrømmer har tilbakebetalt investeringsutgiften Tar hensyn til problemet at regulær payback ignorerer pengenes tidsverdi

5 Module 65 Payback metoden Hva er payback for hvert prosjekt ?A: 1,8 år B: 2,2 år Hvilket prosjekt er å foretrekke ? B, fordi NPV høyest Diskontert PBA: 2,19 år B: 2,57 år

6 Module 66 Payback metoden Fordeler enkel å beregne enkel å forstå et grovt mål på likviditet Ulemper ignorerer pengenes tidsverdi (TVM) ignorerer kontantstrømmer etter tilbake- betalingsperioden ingen objektive kriterier maksimerer ikke aksjonærformue

7 Module 67 Diskontert payback Fordeler Tar hensyn til pengenes tidsverdi Tar hensyn til risiko Ulemper Tar ikke hensyn til kontant- strømmer etter tilbakebetalings- tidspunkt Ingen objektive beslutningsregler Maksimerer ikke aksjonærformue

8 Module 68 Average (accounting) Return on Investment, AROI Flere metoder finnes, men læreboka presenterer bare gjennomsnittsmetoden, dvs. gjennomsnitt resultat i forhold til gjennom- snitt investert kapital Basert på resultatregnskap og balanse, ikke kontantstrøm Ikke diskontering

9 Module 69 AROI, eksempel Anleggsmiddel anskaffes for 9 000, avskrives over 3 år Prosjekt C best, uansett avkastningskrav Alle prosjekter like lønnsomme basert på AROI

10 Module 610 AROI, forts Fordeler Ingen, iflg. læreboka Ulemper Maksimerer ikke aksjo- nærformue Tar ikke hensyn til pengenes tidsverdi Basert på regnskap og lønnsomhet, ikke kontantstrøm

11 Module 611 Internrente metoden (IRR) God metode, men teoretikere favoriserer nåverdimetoden IRR metoden gir korrekte signaler i de fleste tilfeller, men har velkjente problemer: Kontantstrøm skifter fortegn mer enn en gang Gjensidig utelukkende investeringer Beslutninger ved kapitalrasjonering

12 Module 612 Internrente, forts. Hvis IRR er større enn avkastnings- kravet, øker prosjektets aksjonærenes formue: IRR > Avk krav  Aksepter prosjekt IRR < Avk krav  Forkast prosjekt IRR = Avk krav  Indifferent

13 Module 613 IRR og fortegnskifte, forts. Hvis kontantstrømmen skifter fortegn mer enn en gang, kan vi få mer enn en internrente. Hvis det er flere enn en eller ingen internrente, kan ikke IRR-metoden brukes til å evaluere prosjektet.

14 Module 614 Internrente og fortegnskift CF: - 12 000, 75 000, - 75 000 IRR 1 = 25 % IRR 2 =400%

15 Module 615 Gjensidig utelukkende investeringer, kun ett prosjekt blant flere kan velges Hvilket prosjekt bør velges, gitt avkastningskrav på 10 ? Nåverdimetoden og internrentemetoden gir omvendt prioritering

16 Module 616 Differanseinvesteringens internrente Trinn 1: Beregn differanseinvesteringen. Trinn 2: Beregn IRR på differanse- investeringen (cross over) Regel:  Hvis IRR > avkastningskrav, velg det største prosjektet  Hvis IRR < avkastningskrav, velg det minste prosjektet

17 Module 617 Differanseinvestering Vi velger B, siden differanseinvesteringen er lønnsom Nåverdien er beregnet ved 10 % avkastningskrav. Kan et annet avkastningskrav gjøre om rangeringen? Hva bør velges, A eller B?

18 Module 618 Gjensidig utelukkende prosjekter

19 Module 619 Internrentemetoden Fordeler tar hensyn til pengenes tidsverdi tar hensyn til risiko tar hensyn til alle kontantstrømmer objektive beslutningsregler Ulemper kan være flere IRR hvis kontantstrømmen skifter fortegn mer enn en gang kan gi gale signaler ved valg mellom gjensidig utelukkende prosjekter eller ved kapital- rasjonering

20 Module 620 Cost-Benefit Ratio Cost benefit ratio (CBR) er forholdet mellom nåverdi av innbetalinger og utbetalinger

21 CBR, eks Module 621

22 Module 622 Profitability index Profitability index (PI) er forholdet mellom brutto nåverdi (GPV) – dvs. summen av diskonterte innbetalingsoverskudd fra og med år 1, og investeringsutgiften

23 Module 623 PI, eksempel Er et mål på lønnsomhet pr. investert krone Prosjektet er lønnsomt hvis PI > 1

24 Module 624 CBR og PI - metodene Fordeler tar hensyn til alle kontantstrømmer tar hensyn til risiko tar hensyn til pengenes tidsverdi nyttig ved rangering av prosjekter og ved kapitalrasjonering Ulemper vanskelig å tolke kapitalkostnad må være kjent kan gi gale signaler ved gjen- sidig utelukkende prosjekter

25 Module 625 Valg av beste teknikk Den beste metoden å bruke er NPV, men i mange tilfeller gir IRR og NPV de samme aksepter/forkast beslutninger. I praksis bruker mange bedrifter enda IRR, men NPV metoden har økende popularitet Mange bedrifter bruker mer enn en metode

26 Module 626 Hvilken metode er best?

27 Hva brukes i praksis? Marius Engen (2004)

28 Module 628 Kapitalrasjonering Ikke alle prosjekter kan gjennomføres på grunn av mangel på kapital Selvpålagt begrensning (soft) Markedet begrenser (hard) Nåverdimetoden kan ikke uten videre brukes, fordi avkastningskravet ikke tar hensyn til alternativkost i form av gevinster fra prosjekter som må droppes

29 Module 629 Kapitalrasjonering Momenter ved kapitalrasjonering Gjelder begrensningen på kapital bare ved investeringstidspunktet, eller også senere? Er prosjektet delbart (divisible) ? Læreboka forutsetter at restriksjonen bare gjelder en periode, og at prosjektene ikke er delbare

30 Module 630 Kapitalrasjonering, eksempel Hvilke prosjekter bør velges, hvis investeringsbudsjettet er begrenset til 5 000? Vi velger G, siden det gir høyest nåverdi Hva om prosjektene hadde vært delbare?

31 Module 631 Kapitalrasjonering, eksempel

32 Module 632 Avhengighet mellom prosjekter Avsnitt 6.3 i læreboka, tar for seg hvordan prosjektenes lønnsomhet kan bli påvirket i negativ eller positiv retning dersom de gjennomføres samtidig Greit tilgjengelig - les selv

33 Module 633 Fornybare investeringer Prosjekter som gjennomføres ”i det uendelige” - investeringskjeder Aktuelt for eksempel dersom anleggs- midlene skiftes ut ved regelmessige intervaller, for eksempel bilutleiefirma som jevnlig fornyer bilparken

34 Module 634 Investeringskjede, eksempel Valg mellom to maskiner, hvilken gir lavest kostnad ? Nåverdien til kostnadene er ikke direkte sammenlignbare, fordi tidsperioden er ulik Vi må sammenligne over samme tidsrom, og derfor finne minste felles multiplum for 2 og 3, dvs. se på 6 år

35 Module 635 Investeringskjede, eksempel Kostnader i løpet av 6 år: Enklere metode - finn kostnadene pr. år ved hjelp av den inverse annuitetsfaktoren, eller 1/Table A1.2

36 Module 636 Investeringsanalyse og inflasjon

37 Module 637 Investeringsanalyse og inflasjon Avkastningskrav og inflasjon: (1 + Nominelt avk. krav) = (1 + realavkastningskrav) (1 + inflasjonsrate) Nominelt avkastningskrav = Realavkastningskrav (1 + inflasjonsrate) + inflasjonsrate Eks: Realavkastningskrav = 10 %, inflasjon = 5 % Nominelt avkastningskrav = 0,10 (1,05 ) + 0,05 = 0,155 eller 15,5 %

38 Module 638 Inflasjon, eksempel Nåverdien blir den samme uansett, bare man diskonterer med det korrekte avkastningskravet Hva med internrenten ? Hvis reell internrente er 14,22 %, er nominell (14,22 1,05) + 5 =19,93 % Hvis nominell internrente er 19,93 %, er reell (19,93 - 5)/ 1,05 = 14,22 %

39 Module 639 Inflasjon, forts. Fordel å budsjettere kontantstrømmen i nominelle størrelser, fordi man ellers kunne komme til å blande ulike størrelser sammen Avskrivninger: Basert på historisk kost, alle størrelser er i nominelle beløp Skatter er alltid i nominelle størrelser

40 Module 640 Leasing Avtale mellom eier (lessor) og leier (lessee) Operasjonell leasing og finansiell leasing Vanskelig å analysere leasing, svært avhengig av skatteregler over tid og mellom land I følge læreboka kan leasing gi fordeler ved Skattemessig gunstig Ulik informasjon (informasjonsassymetri) Stordriftsfordeler

41 Module 641 Leasing, eksempel Leasing kan være mest lønnsomt hvis lånekostnad er høyere enn 9,6 %

42 Module 642 Gjensidig utelukkende prosjekter – lærebokas eks Igjen – omvendt prioritering nåverdi og internrente, men differanseinvesteringens internrente viser at prosjekt 1 bør velges

43 Module 643 Gjensidig utelukkende prosjekter – lærebokas eks Uheldig eksempel – nesten like nåverdiprofiler


Laste ned ppt "Module 61 Module 6: Applications of Company Investment Analysis Praktiske alternativer til NPV Kapitalrasjonering Avhengigheter mellom investeringer Fornybare."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google