Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Module 6: Applications of Company Investment Analysis

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Module 6: Applications of Company Investment Analysis"— Utskrift av presentasjonen:

1 Module 6: Applications of Company Investment Analysis
Praktiske alternativer til NPV Kapitalrasjonering Avhengigheter mellom investeringer Fornybare investeringer Investeringsanalyse under inflasjon Leasingevaluering Module 6

2 Analyseteknikker – tillegg til NPV
Payback (tilbakebetalingstid) og diskontert payback Internrente (IRR) Average (accounting) Return On Investment (AROI) Cost-Benefit Ratio (CBR) og Profitability Index (PI) Module 6

3 Payback metoden Payback perioden er tiden det tar før investeringsutgiften er tilbakebetalt Ofte forutsettes at innbetalings-overskuddene mottas i slutten av en periode, og tilbakebetalingstiden må uttrykkes i hele år, men dette gjennomføres ikke i pensumboka Module 6

4 Diskontert payback Diskontert payback periode er tiden det tar før diskonterte kontantstrømmer har tilbakebetalt investeringsutgiften Tar hensyn til problemet at regulær payback ignorerer pengenes tidsverdi Module 6

5 Payback metoden Hva er payback for hvert prosjekt ?
A: 1,8 år B: 2,2 år Hvilket prosjekt er å foretrekke ? B, fordi NPV høyest Diskontert PB A: 2,19 år B: 2,57 år Module 6

6 Payback metoden Fordeler Ulemper enkel å beregne
enkel å forstå et grovt mål på likviditet Ulemper ignorerer pengenes tidsverdi (TVM) ignorerer kontantstrømmer etter tilbake-betalingsperioden ingen objektive kriterier maksimerer ikke aksjonærformue Module 6

7 Diskontert payback Fordeler Ulemper
Tar hensyn til pengenes tidsverdi Tar hensyn til risiko Ulemper Tar ikke hensyn til kontant-strømmer etter tilbakebetalings-tidspunkt Ingen objektive beslutningsregler Maksimerer ikke aksjonærformue Module 6

8 Average (accounting) Return on Investment, AROI
Flere metoder finnes, men læreboka presenterer bare gjennomsnittsmetoden, dvs. gjennomsnitt resultat i forhold til gjennom-snitt investert kapital Basert på resultatregnskap og balanse, ikke kontantstrøm Ikke diskontering Module 6

9 AROI, eksempel Anleggsmiddel anskaffes for 9 000, avskrives over 3 år
Prosjekt C best, uansett avkastningskrav Alle prosjekter like lønnsomme basert på AROI Module 6

10 AROI, forts Ulemper Fordeler Maksimerer ikke aksjo-nærformue
Tar ikke hensyn til pengenes tidsverdi Basert på regnskap og lønnsomhet, ikke kontantstrøm Fordeler Ingen, iflg. læreboka Module 6

11 Internrente metoden (IRR)
God metode, men teoretikere favoriserer nåverdimetoden IRR metoden gir korrekte signaler i de fleste tilfeller, men har velkjente problemer: Kontantstrøm skifter fortegn mer enn en gang Gjensidig utelukkende investeringer Beslutninger ved kapitalrasjonering Module 6

12 Internrente, forts. Hvis IRR er større enn avkastnings-kravet, øker prosjektets aksjonærenes formue: IRR > Avk kravð Aksepter prosjekt IRR < Avk kravð Forkast prosjekt IRR = Avk kravð Indifferent Module 6

13 IRR og fortegnskifte, forts.
Hvis kontantstrømmen skifter fortegn mer enn en gang, kan vi få mer enn en internrente. Hvis det er flere enn en eller ingen internrente, kan ikke IRR-metoden brukes til å evaluere prosjektet. Module 6

14 Internrente og fortegnskift CF: - 12 000, 75 000, - 75 000
IRR1 = 25 % IRR2=400% Module 6

15 Gjensidig utelukkende investeringer, kun ett prosjekt blant flere kan velges
Hvilket prosjekt bør velges, gitt avkastningskrav på 10 ? Nåverdimetoden og internrentemetoden gir omvendt prioritering Module 6

16 Differanseinvesteringens internrente
Trinn 1: Beregn differanseinvesteringen. Trinn 2: Beregn IRR på differanse investeringen (cross over) Regel: Hvis IRR > avkastningskrav, velg det største prosjektet Hvis IRR < avkastningskrav, velg det minste prosjektet Module 6

17 Differanseinvestering
Hva bør velges, A eller B? Vi velger B, siden differanseinvesteringen er lønnsom Nåverdien er beregnet ved 10 % avkastningskrav. Kan et annet avkastningskrav gjøre om rangeringen? Module 6

18 Gjensidig utelukkende prosjekter
Module 6

19 Internrentemetoden Fordeler Ulemper
tar hensyn til pengenes tidsverdi tar hensyn til risiko tar hensyn til alle kontantstrømmer objektive beslutningsregler Ulemper kan være flere IRR hvis kontantstrømmen skifter fortegn mer enn en gang kan gi gale signaler ved valg mellom gjensidig utelukkende prosjekter eller ved kapital-rasjonering Module 6

20 Cost-Benefit Ratio Cost benefit ratio (CBR) er forholdet mellom nåverdi av innbetalinger og utbetalinger Module 6

21 CBR, eks Module 6

22 Profitability index Profitability index (PI) er forholdet mellom brutto nåverdi (GPV) – dvs. summen av diskonterte innbetalingsoverskudd fra og med år 1, og investeringsutgiften Module 6

23 PI, eksempel Er et mål på lønnsomhet pr. investert krone
Prosjektet er lønnsomt hvis PI > 1 Module 6

24 CBR og PI - metodene Fordeler Ulemper
tar hensyn til alle kontantstrømmer tar hensyn til risiko tar hensyn til pengenes tidsverdi nyttig ved rangering av prosjekter og ved kapitalrasjonering Ulemper vanskelig å tolke kapitalkostnad må være kjent kan gi gale signaler ved gjen-sidig utelukkende prosjekter Module 6

25 Valg av beste teknikk Den beste metoden å bruke er NPV, men i mange tilfeller gir IRR og NPV de samme aksepter/forkast beslutninger. I praksis bruker mange bedrifter enda IRR, men NPV metoden har økende popularitet Mange bedrifter bruker mer enn en metode Module 6

26 Hvilken metode er best? Module 6

27 Hva brukes i praksis? Marius Engen (2004)

28 Kapitalrasjonering Ikke alle prosjekter kan gjennomføres på grunn av mangel på kapital Selvpålagt begrensning (soft) Markedet begrenser (hard) Nåverdimetoden kan ikke uten videre brukes, fordi avkastningskravet ikke tar hensyn til alternativkost i form av gevinster fra prosjekter som må droppes Module 6

29 Kapitalrasjonering Momenter ved kapitalrasjonering
Gjelder begrensningen på kapital bare ved investeringstidspunktet, eller også senere? Er prosjektet delbart (divisible) ? Læreboka forutsetter at restriksjonen bare gjelder en periode, og at prosjektene ikke er delbare Module 6

30 Kapitalrasjonering, eksempel
Hvilke prosjekter bør velges, hvis investeringsbudsjettet er begrenset til 5 000? Vi velger G, siden det gir høyest nåverdi Hva om prosjektene hadde vært delbare? Module 6

31 Kapitalrasjonering, eksempel
Module 6

32 Avhengighet mellom prosjekter
Avsnitt 6.3 i læreboka, tar for seg hvordan prosjektenes lønnsomhet kan bli påvirket i negativ eller positiv retning dersom de gjennomføres samtidig Greit tilgjengelig - les selv Module 6

33 Fornybare investeringer
Prosjekter som gjennomføres ”i det uendelige” - investeringskjeder Aktuelt for eksempel dersom anleggs-midlene skiftes ut ved regelmessige intervaller, for eksempel bilutleiefirma som jevnlig fornyer bilparken Module 6

34 Investeringskjede, eksempel
Valg mellom to maskiner, hvilken gir lavest kostnad ? Nåverdien til kostnadene er ikke direkte sammenlignbare, fordi tidsperioden er ulik Vi må sammenligne over samme tidsrom, og derfor finne minste felles multiplum for 2 og 3, dvs. se på 6 år Module 6

35 Investeringskjede, eksempel
Kostnader i løpet av 6 år: Enklere metode - finn kostnadene pr. år ved hjelp av den inverse annuitetsfaktoren, eller 1/Table A1.2 Module 6

36 Investeringsanalyse og inflasjon
Module 6

37 Investeringsanalyse og inflasjon
Avkastningskrav og inflasjon: (1 + Nominelt avk. krav) = (1 + realavkastningskrav) • (1 + inflasjonsrate) Nominelt avkastningskrav = Realavkastningskrav • (1 + inflasjonsrate) + inflasjonsrate Eks: Realavkastningskrav = 10 %, inflasjon = 5 % Nominelt avkastningskrav = 0,10 • (1,05 ) + 0,05 = 0,155 eller 15,5 % Module 6

38 Inflasjon, eksempel Nåverdien blir den samme uansett, bare man diskonterer med det korrekte avkastningskravet Hva med internrenten ? Hvis reell internrente er 14,22 %, er nominell (14,22 • 1,05) + 5 =19,93 % Hvis nominell internrente er 19,93 %, er reell (19,93 - 5)/ 1,05 = 14,22 % Module 6

39 Inflasjon, forts. Fordel å budsjettere kontantstrømmen i nominelle størrelser, fordi man ellers kunne komme til å blande ulike størrelser sammen Avskrivninger: Basert på historisk kost, alle størrelser er i nominelle beløp Skatter er alltid i nominelle størrelser Module 6

40 Leasing Avtale mellom eier (lessor) og leier (lessee)
Operasjonell leasing og finansiell leasing Vanskelig å analysere leasing, svært avhengig av skatteregler over tid og mellom land I følge læreboka kan leasing gi fordeler ved Skattemessig gunstig Ulik informasjon (informasjonsassymetri) Stordriftsfordeler Module 6

41 Leasing, eksempel Leasing kan være mest lønnsomt hvis lånekostnad er høyere enn 9,6 % Module 6

42 Gjensidig utelukkende prosjekter – lærebokas eks
Igjen – omvendt prioritering nåverdi og internrente, men differanseinvesteringens internrente viser at prosjekt 1 bør velges Module 6

43 Gjensidig utelukkende prosjekter – lærebokas eks
Uheldig eksempel – nesten like nåverdiprofiler Module 6


Laste ned ppt "Module 6: Applications of Company Investment Analysis"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google