Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

04.07.2014 Frivillighet – muligheter og utfordringer Trosopplæringskonferansen 2013 Kjetil Fretheim.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "04.07.2014 Frivillighet – muligheter og utfordringer Trosopplæringskonferansen 2013 Kjetil Fretheim."— Utskrift av presentasjonen:

1 04.07.2014 Frivillighet – muligheter og utfordringer Trosopplæringskonferansen 2013 Kjetil Fretheim

2 Trosopplæringen og de frivillige •Trosopplæring i Den norske kirke –Et samarbeidsprosjekt mellom ansatte og frivillige –En ambisjon om å involvere flere frivillige •Hvorfor det? –Trendy? –Mål i seg selv? –Virkemiddel for noe annet? •Frivillighet for å –Få fine statistikker som gjør politikere og Kirkerådet glade? –Engasjere flere i gudstjeneste og menighet? –Gjøre trosopplæringen bedre? •Hva skjer med innholdet i trosopplæringen?

3 Begrepsbruk •Frivillige •Medarbeidere •Ubetalt arbeidskraft •Deltakere •Medlemmer –Kjernemedlemmer –Aktive medlemmer •Støttespillere •… 04.07.2014

4 Hvorfor involvere frivillige i trosopplæringen? •Involvering som et gode i seg selv •Spare tid og penger •De ansatte vil mer enn de kan –Ansatte bruker frivillige •Vi vil mer enn ansatte kan –Folkehelse, eldreomsorg, trosopplæring 04.07.2014

5 Frivillig arbeid •Veldedighet –Besøkstjenester (syke, fengsel m.m.) •Egenorganisering –Styreverv, ledere, trenere osv. •Inntektsskapende arbeid –Dugnader, innsamlinger, loppemarkeder og lignende •Likemannsarbeid –Funksjonshemmede

6 Nye former for frivillig innsats •Den tradisjonelle frivilligheten –Dugnaden –Filantropien –Solidaritet •Den nye frivilligheten –Punktuell –Krav og forventninger •Økt frivillighet –Flere frivillige –Større innsats hos den frivillige 04.07.2014

7 Å forske på trosopplæring og frivillighet •Bakgrunn –Politisk: samhandlingsreform, kirkereform osv. –Faglig: sosiale prosesser og relasjoner; makt –Personlig: frivillig, deltaker •Spørsmål –Hvordan er arbeids- og rollefordelingen mellom kirkens ansatte og frivillige? –Hvordan er dette i endring? –Hva er god rekruttering og utrustning av frivillige? –Hvordan virker den frivillige innsatsen inn på trosopplæringens innhold og praksis? 04.07.2014

8 Ansatte og frivillige på kirkefeltet •Ansatte –Gamle og nye profesjoner –Funksjoner, interesser og makt –Kirkelig ansatte •Frivillighet –Den norske frivilligheten –Kollektivisme – individualisme –Ulike former for frivillighet –Kirkelig frivillighet •Kontekster –Det norske lokalsamfunnet –Velferdsstat og sivilsamfunn 04.07.2014

9 Perspektiver på ansatte og frivillige •Ansatte vs. frivillige –Relasjon og samspill –Fortolkning av roller, ansvar og identitet •Kirkefeltet –Avgrensbar i forhold til andre samfunnsområder –Særegen historie og egenart –Mindre enn «sektor», større enn «aktivitet» •Legitimitet gjennom likedanning –Tvang, etterligning og normer 04.07.2014

10 Kompensasjon og kompetanse •Lønn –Ansatte vs. frivillige •Kompetanse –Profesjonelle vs. amatører •Mellom-varianter –Kompetente frivillige –Frivillige som får honorar •Perspektiver og prosesser –Konflikt og harmoni –Endringsprosesser 04.07.2014

11 Fagliggjøring og frivilliggjøring Kompetanse Kompensasjon UfaglærtKompetentProfesjonell Lønn Ufaglærte ansatte Kompetente ansatte Profesjonelle ansatte FrivilligUfaglærte frivillige Kompetente frivillige Fagutdannede frivillige 04.07.2014

12 Hvor og hvordan skjer frivilligheten? •Nedenifra og opp –Konkrete møter i ulike aktiviteter –Menighetsråd, gudstjenesten og ungdomsarbeid •Utforskende tilnærming –Observasjon –Intervju –Dokumentanalyse 04.07.2014

13 Menighetsrådet •På sakslisten –Utleie, catering, nettsider •Kirketjeneren som forsvant –Dekomponering og frivilliggjøring •Ansatt og frivillig engasjement –Lønn til frivillige –Forventninger til ansatte 04.07.2014

14 Gudstjenesten •Frivillig medvirkning –Klokkeren i Den norske kirke •De frivillige klokkerne –Organisert –Detaljert instruks –Avgrenset oppgave –Deltakelse –Presteledet 04.07.2014

15 Ungdomsarbeidet •Organisasjon og kirke –Dobbelt eierskap •Ten Sing «går av seg selv» –Tatt-for-gitt, veldrevet –Ferdig arbeidsdelt •Kompensasjon og profesjonalitet –Fra frivillig til lønnet (deltid) –Unntaket voksenlederen •Kompetanse og profesjonalitet –Fast og flytende kompetanse –Tusenkunstneren 04.07.2014

16 Endringsprosesser •Mer lønnet innsats –Ungdomsarbeidet •Frivilliggjøring –Klokkeren •Avfagliggjøring –Dekomponering •Fagliggjøring –MR, dirigenten •Profesjonalisering –Prest, kateket 04.07.2014

17 Funn •Kirke og samfunn –Kirka mot frivillig sektor –Fagliggjøring og frivillighet –Fra frivillig til lønnet –Grenser for profesjonalisering •Roller og relasjoner –Ansatte vs. frivillige –Rolleforståelse og arbeidsfordeling –Ulikt innhold og hybridroller –Ansattes betydning 04.07.2014

18 Endring på gang… •Nye roller på kirkefeltet –Endringsprosesser –Ny former for frivillig kirkelig engasjement •Utblikk mot praksis –Involvering, rekruttering og utrustning –Frivilligkoordinator –Profesjonell frivillig kompetanse •Konsekvenser –Profesjonell selvforståelse –Kirkelig utdanning 04.07.2014

19 Rekruttere, motivere og belønne fellesskap aktivitet innsats motiv belønning

20 Utrustning •Opplæring –Formell –Uformell •Kompetanse –Profesjonell vs. allmenn –Spesifikk vs. generell –Kirkelig 04.07.2014

21 Tradisjon og trosopplæring i praksis •Lokale tradisjoner •Trosopplæringsreformen •Samarbeidende organisasjoner •Profesjonsbakgrunn 04.07.2014 • Koordinator (ansvarlig) • Aktivitetsleder • Søndagsskole • Lys våken • Ungdomsgrupper • Konfirmantleir

22 Muligheter og utfordringer •Muligheter –Mange mennesker –Ulike oppgaver –Ansatte og frivillige –Fellesskap og ansvar •Utfordringer –Roller og ansvarsfordeling –Bruke aller berike? –Mange frivillige eller gode frivillige? –Hva er god trosopplæring? 04.07.2014


Laste ned ppt "04.07.2014 Frivillighet – muligheter og utfordringer Trosopplæringskonferansen 2013 Kjetil Fretheim."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google