Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Den norske kirke i Drammen Bystyrekomitemøte 4.september 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Den norske kirke i Drammen Bystyrekomitemøte 4.september 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Den norske kirke i Drammen Bystyrekomitemøte 4.september 2012

2 Drammen kirkelige fellesråd 1.Kirkebyggforvaltning 10 kirker (6 vernede) 2.Gravferd og gravplassforvaltning 8 kirkegårder 5 gravkapell Krematorium 3.Menighetsforvaltning for Dnk (arbeidsgiveransvar og drift) 120 ansatte 3 barnehager 2 eldresenter

3 Høringsrunden Godt justert etter høringsinstansenes svar Gode prinsipper for upartiskhet, økonomisk likebehandling og ryddige samarbeidsforhold Bærebjelken er kommunens tilrettelegging, mangfold og integrering Årlig møte med bystyrekommite Årlige administrativt budsjettmøte

4 Høringsrunden Overføring av Gravferdsforvaltningen til kommunen? Diskusjonstema Prinsippet om tilrettelegging ut fra brukergruppens behov er viktig for samarbeid institusjon/tjeneste/skole Religiøse bygninger stilles til rådighet for kulturarrangementer Lik tilgang til kommunale virksomheter (NB, statlig forutsetning med skolelokaler til valg)

5 Høringsrunden Samarbeid/bruksutnyttelse av kirke- og menighetsbygninger Presteboliger avtales med bisped.rådet Religiøse bygninger som ”signalbygg” støttes med økonomiske tilskudd Beregning av tilskudd etter medlemsutviklingen må følges av andre faktorer også Separat budsjettinnspill kirke-gravplass

6 Høringsrunden At prosjekter, kultur/sosialt søkes via forskjellige budsjett i komm. Investeringer som skal lånefinansieres skjer formeldt fra fellesrådet –Forutsetter lånefinansiering for ethvert rehabiliteringsbehov? –Forutsetter da tilstrekkelig vedlikehold Statsfinansiering av den lokale kirke –lokale mål som det formeldt samarbeides om og bevilges til?

7 Gravferdsordningen 15 års organisatorisk erfaring (DKF) Landsundersøkelser gir høyest tillit til gravferdsforvaltningen (2004 og senere) Sentral politisk enighet om Dnk-forvaltning Tydelig lokal bevissthet i Drm. om det allmenne ansvaret for offentlig forvaltning Tilpasset seremonier etter brukerbehov Tidlig ute med tilpasninger for andre kulturer Ingen tilbakemelding om forskjellsbehandling 87% av gravferder er kirkelige seremonier

8 Gravferdsforvaltning Resultater: –1015 utførte kremasjoner (2011) (72% krem. i Drm) –577 kirke- eller kapellseremonier (419 med urner) –Livssynsnøytralt gravkapell Utfordringer: –Tilstrekkelige antall gravplasser i bydelenes nærområder –Tilpasning til nye kulturer og gravferdsskikker –Gravferdsbrosjyre på ulike språk for innbyggerne i Drammen

9 Gravplasser Resultater: –Utvidelse og rehabilitering av kirkegårder –Navnet minnelund, nye gravferdsordninger Utfordringer: –Vedlikehold og utskiftinger på kirkegårdene –Gravplassplan for byen / Bevaringsplan –Trenger ett nytt årsverk, jfr. utredn.

10 Kirker / kulturbygg Resultater –Rehabilitert alle vernede kirker –Livssynsfleksibelt krematoriekapell –Sikkerhet (brann, vann, elektr., tyveri) Utfordringer: –Årlig vedlikehold og allmenn tilgjengelighet –Omfattende lekkasjer på takene til Konnerud og Åssiden kirker –Vern av kulturbygg som brukslokaler

11 Utdrag av kirkelig årsstatistikk Årsbudsjett: 46 mill., hvorav 28 mill fra kommunen Forvalter 73 årsverk med 120 ansatte Aktivitet 2011: Antall Ant deltakere Vigsler 69 Gravferder 475 (87% av døde i Drm.) Dåp 345 (50% av fødte) Konfirmasjon 370 (100% av døpte) Konserter 124 8 985 Gudstjenester 684 57 663 Korgrupper 23 451 Frivillige medarbeidere 1 542 I tillegg kommer mange ulike typer samlinger innen bla.a. eldrearbeid og ungdomsarbeid

12 Kirkelig fellesråd i framtiden Den norske kirke vil: fortsatt være en åpen folkekirke, - styrt av lokale kirkepolitikere være juridisk og praktisk forankret i lokalsamfunnet bidra til å gi lokalsamfunnet identitet og menneskelige verdier

13 Kirkelig fellesråd i framtiden Drammen kirkelige fellesråd vil: følge opp at kirkebygningene bevares som viktige kulturhistorisk symbol- og identitetsbærere i nærmiljøet, og kan brukes som seremonilokaler i generasjoner følge opp at gravferdsordningen tar hensyn til tros- og livssynsmangfoldet i Drammen, og at gravplassene er verdige og godt ivaretatte parkanlegg for befolkningen

14 Kirkelig fellesråd i framtiden Drammen kirkelige fellesråd baserer seg på: at Drammen kommune fortsatt har en sentral rolle i forhold til kirken at både forventninger om, og etterspørsel etter kirkelige handlinger og verdige gravferder, fortsetter å være stabilt, og uavhengig av størrelsen på medlemsmassen at lokalkirken bygger nettverk og lokal tilhørighet gjennom folkevalgte, ansatte og frivillige

15 Kirkelig fellesråd i framtiden Drammen kirkelige fellesråd basere seg på (videre): at menighetene fortsatt vil ha profesjonelle og frivillige i arbeidet med omsorg, nærhet, oppvekst, helse og kultur for Drammens befolkning at menighetsansatte har god beredskap og kompetanse på oppfølging av ulike livssituasjoner og kriser at Drammen kommune ønsker et utstrakt samarbeid med kirken for å gjøre Drammen til et godt sted å leve

16 Økonomi – aktuelle saker Behov for økt rammetilskudd 2013 –Dnk (kostrafunksjon 390): Kirkevedlikehold(900’) Tangen menighetskontor(200’) –Kirkegård (kostrafunksjon 393): Kirkegårdsmedarbeider(600’)

17 Økonomi – aktuelle saker Behov for økt investering 2013 –Dnk (kostrafunksjon 390) Nyttt orgel Konnerud kirke (er bevilget) (2.0 mill) Ferdigstille rehab av Tangen kirke (7.0 mill) Reparasjon av tak Konnerud kirke (1.3 mill) Dessuten trenger Tangen kirke nytt orgel til 2016 (3.0 mill)

18 Den norske kirke i Drammen ønsker å være med på å gjøre Drammen til et godt sted å leve for alle innbyggerne


Laste ned ppt "Den norske kirke i Drammen Bystyrekomitemøte 4.september 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google