Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommune Utdanningsetaten Styrking av rådgivningstjenesten i Osloskolen Prosjekt 2007 - 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommune Utdanningsetaten Styrking av rådgivningstjenesten i Osloskolen Prosjekt 2007 - 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo kommune Utdanningsetaten Styrking av rådgivningstjenesten i Osloskolen Prosjekt 2007 - 2010

2 Oslo kommune Utdanningsetaten Bakgrunn Internasjonalt fokus på utdannings- og yrkesveiledning OEDC – Landrapport 2002  Rådgivningstjenesten i Norge for fragmentert  Elevenes rett til veiledning for vag og uklar

3 Oslo kommune Utdanningsetaten Nasjonalt fokus på utdannings- og yrkesveiledning Nasjonale forskningsrapporter og utredninger -SINTEF 2003: De første skritt er tatt; Veien videre venter? Sluttrapport fra evalueringen av prosjektet ”Delt rådgivningstjeneste” NOU 2003: 16 I første rekke. Forsterket kvalitet i en grunnopplæring for alle -Norconsult 2007: ”Veien blir til mens de går”. En prosesskartlegging av hvordan utdannings- og yrkesveiledningen gis i grunnopplæringen i Oslo-skolen. -NIFU STEP: Evaluering av Kunnskapsløftet - rapporter 13 og 41 Føringer i stortingsmeldinger -St.meld. nr 30 (2003-2004) Kultur for læring. -St.meld. nr 16 (2006-2007) … og ingen sto igjen. Tidlig innsats for livslang læring. -St.meld. nr. 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen Bystyresak 47/07 Styrking av rådgivningstjenesten i Osloskolen (28.02.2007) Rundskriv F-08-08. Styrking av rådgiving i videregående opplæring spesielt rettet mot ungdomstrinnet (27.06.2008) Ny forskrift til opplæringsloven § 9.2 (01.01.2009)

4 Oslo kommune Utdanningsetaten Prosjekt Styrking av rådgivningstjenesten Prosjektet ble startet i 2007 som en oppfølging av et vedtak i bystyret 28.02.07 Byrådets begrunnelse rådgivningstjenesten har stor betydning når elevene velger sin videre utdannings- og yrkesvei det er godt dokumentert at feilvalg er en viktig årsak til frafall i videregående opplæring det er et ønske å styrke rådgivningstjenesten for å motvirke feilvalg og frafall samarbeidet mellom skoler, bedrifter, bransjer og høyere utdanningsinstitusjoner viktig for å nå målet

5 Oslo kommune Utdanningsetaten Styrking av rådgivningstjenesten Prosjektet ble forankret i strategiske mål for Utdanningsetaten i perioden 2007-2010: En større andel elever og lærlinger fullfører og består et 13-årig utdanningsløp Osloskolen samarbeider bedre med arbeidsliv Utdanningsetaten har en bedre karriereveiledning

6 Oslo kommune Utdanningsetaten Målsettinger – PSR skal bidra til at Det finnes gode systemer lokalt som bidrar til at flere lærer mer, fullfører og består Det etableres karriereenheter Det tilbys videreutdanning for personalet Leveranser Utvikling av karriereenheter Kompetanseheving av rådgivere, lærere, PPT rådgivere og ansatte i VO

7 Oslo kommune Utdanningsetaten Ressurser - tiltak 6 mill i 2007, deretter ca 8 mill pr år i økonomiplanperioden (2010) kurs i utdanningsprogram for lærere Mer helhetlig rådgivningstilbud Kompetansegivende videreutdanning for rådgivere og lærere (30 st poeng) ca 50 tar eksamen nå. Nytt kull fra høsten. Kurs i utdanningsprogrammene for lærere på U-trinnet Operative karriereenheter

8 Oslo kommune Utdanningsetaten Rådgivningstjenesten har to hovedoppgaver Systemrettet arbeid Individrettet arbeid Prosjektet skal styrke arbeidet på begge områdene

9 Oslo kommune Utdanningsetaten Rådgiver Samarbeidspartnere i skolen Sosial- pedagogisk veiledning Utdannings- og yrkes- veiledning Samarbeidspartnere utenfor skolen Målet er en helhetlig rådgivningstjeneste Ressursskoler/ karriereenheter - bransjer/bedrifter/ opplæringskontor - høyere utdanningsinst. - veiledning/komp.utv PPT - kompetanse- og organisasjons- utvikling - utredninger og sakkyndighetsarb. Rektor Foresatte Andre skoleslag Kontaktlære r Faglærere Elever Helsesøste r

10 Oslo kommune Utdanningsetaten Aktører og verktøy i utdannings- og yrkesveiledning Foresatte Media Skole Kontaktlærer/ faglærere Karriere- enheter Rådgiver Webinfo Messer Næringsliv Tilfeldige andre Venner Elev UDV/PTF

11 Oslo kommune Utdanningsetaten Prosjektorganisering Styringsgruppe Prosjektleder Referansegruppe Prosjektgruppe 7 koordinatorer Hartvig Nissens Lambertseter Grefsen Elvebakken Sogn Etterstad Ulsrud Arbeidsutvalg 7 rektorer Yrkesfaglige utd.program Studieforbredende utd.program

12 Oslo kommune Utdanningsetaten Karriereenheter (KE) ved 7 videregående skoler som til sammen dekker samtlige utdanningsprogrammer KE for yrkesfaglige utdanningsprogrammer (KE-YF) Utdanningsprogram Sogn vg skoleDesign og håndverk (DH), Bygg og anleggsteknikk (BA), Naturbruk (NB), Elektrofag (EL) Elvebakkenv vg skoleMedier og kommunikasjon (MK) Etterstad vg skoleRestaurant og matfag (RM), Service og samferdsel (SESA), Teknikk og industriell produksjon (TIP) Ulsrud vg skoleHelse og sosialfag (HS) KE for studieforberedende utdanningsprogrammer (KE-ST) Utdanningsprogram Hartvig Nissens skoleStudiespesialisering (ST), Musikk, dans og drama (MDD) Lambertseter vg skoleStudiespesialisering (ST), Irettsfag (ID) Grefsen vg skoleStudiespesialisering Elvebakken vg skoleStudiespesialisering med formg.

13 Oslo kommune Utdanningsetaten Være en ressurs for både ungdomsskoler og videregående skoler (2. linjetjeneste) Løse oppgaver gjennom samhandling med ungdomsskoler, videregående skoler, høyere utdanning og arbeidsliv Karriereenhetenes rolle

14 Oslo kommune Utdanningsetaten Faget Utdanningsvalg – et verktøy for karriereveiledning Føringer fra utdanningsadministrasjonen (UDA) Ny læreplan i Utdanningsvalg på ungdomstrinnet. Brev av 12.08.2008 Tilbud om fag fra videregående opplæring for elever på ungdomstrinnet. Brev av 12.08.2008. Ta emner i høyere utdanning for vgs elever (avtale med UIO) Faget Utdanningsvalg på ungdomstrinnet – Kommunale presiseringer for skoleåret 2009/2010. Brev av 19.03.2009

15 Oslo kommune Utdanningsetaten Igangsatte kompetansehevingstiltak ”Ved nytilsettinger i stillinger med rådgivningsfunksjon i Oslo-skolen skal det innføres krav om minimum 30 studiepoeng i rådgivning/veiledning.” (Bystyrevedtak sak 47 28.02.2007) Videreutdanning i karriereveiledning (30 stp) Etterutdanning i sos. ped.

16 Oslo kommune Utdanningsetaten Andre kompetansehevingstiltak Kompetansehevingsseminarer for skoleledere, rådgivere og lærere i skolen, Vo og PPT i bl.a. temaene: –Systemkunnskap (utdanningsprogrammer i vgo, høyere utdanning, nye opptaksregler til høyere utd. 1.1.2009) –Arbeidsmetoder (veiledningmetodikk, testverktøy) Kompetanseheving for ansatte på karriereenhetene Temamøter etter behov Tilbudene vil bli kunngjort på karriereenhetenes felles nettside

17 Oslo kommune Utdanningsetaten Prioriterte oppgaver våren 2009 Utarbeide kurs for ungdomstrinnet i faget Utdanningsvalg (over 5000 10. trinns elever høsten 2009) Etablere nettsider for karriereenhetene og de ulike utdanningsprogrammene

18 Oslo kommune Utdanningsetaten Oppgaver rettet mot både ungdomsskoler og videregående skoler KE skal tilby tjenester som sammen med de enkelte skolenes arbeid utgjør en styrking av rådgivningstjenesten KE skal være ressurssentere som støtter opp under og supplerer den enkelte skoles arbeid med karriereveiledning KE skal bidra til faget Utdanningsvalg bl.a. ved å samordne tilbud til ungdomsskoleelever om kurs i utdanningsprogrammer fra videregående skole KE skal tilby kompetanseutvikling av ansatte i skolen og PPT innen aktuelle utdanningsprogram KE skal styrke nettverksarbeid mellom ungdomsskole - videregående skole – høyere utdanning – arbeidsliv KE skal etter avtale i særlige tilfeller tilby forsterket karriereveiledning til enkeltelever i ungdomsskolen Karriereenhetenes oppgaver

19 Oslo kommune Utdanningsetaten Samhandling mellom karriereenhetene og skolene (1) KarriereenheteneUngdomsskoler og videregående skoler Utdannings- og yrkesveiledning Gi støtte til skolenes førstelinjetjeneste Utdannings- og yrkesveiledning Førstelinjetjeneste iht opplæringsloven med forskrift Ansvaret for at eleven får utdannings- og yrkesveiledning Sørge for sammenheng i tiltak/prosesser for den enkelte elev, bl.a. gjøre elevrettet for- og etterarbeid, tiltak som knytter sammen kompetansemålene i faget Utdanningsvalg med kompetansemål i ordinære læreplaner Elevsamtaler og utviklingssamtaler med karrierefokus

20 Oslo kommune Utdanningsetaten Samhandling mellom karriereenhetene og skolene (2) KarriereenheteneUngdomsskoler og videregående skoler Utviklingsarbeid  Koordinere tiltak  Bidra i arbeidet med å skape helhet og sammenheng i de tiltakene som gis fra Utdanningsetaten samlet sett  Bistå skolene ved behov for tiltak i samarbeid med bransjer og bedrifter og høyere utdanningsinstitusjoner Utviklingsarbeid  Ivareta styrking av rådgivningstjenesten i skolenes strategiske plandokumenter  Holde seg orientert om hva som finnes av tiltak  Utarbeide handlingsplaner, årshjul og systematisk opplegg tilpasset skolens elever  Kontakte karriereenheter ved behov for bistand til iverksetting av tiltak

21 Oslo kommune Utdanningsetaten Samhandling mellom karriereenhetene og skolene (3) KarriereenheteneUngdomsskoler og videregående skoler Samarbeid mellom skoleslagene  Koordinere ”smakebitkurs” for elever i tilknytning til faget Utdanningsvalg Samarbeid mellom skoleslagene  Ungdomsskoler: Bestille “smakebitkurs” for elevene og innpasse kursene i eget opplegg for faget Utdanningsvalg  Vg skoler: Tilby ”smakebitkurs” innenfor alle de tolv utdanningsprogrammene. Kompetanseutvikling  Tilby tjenester på systemnivå (til skoler og ansatte i Vo-sentrene og PPT)  Tilby kompetanseutvikling for fagpersoner knyttet til elever i ungdomstrinn, vgs og Vo  Benytte ressurser i fagnettverkene og partnerskapsavtaler i arbeidet med styrking av rådgivningstjenesten i Osloskolen Kompetanseutvikling  Kontakte karriereenheter ved behov for kompetanseutvikling

22 Oslo kommune Utdanningsetaten Status for karriereenhetenes arbeid Etablert et velfungerende nettverk bestående av de sju karriereenhetene Etablert et felles nettverk av skoler med samme utdanningsprogram Gjennomført kartlegging av og bygget relasjoner til grunnskolene og de andre videregående skolene Gjennomført tre seminarer for kompetanseheving av skoleledere, rådgivere og faglærere på ungdomstrinnet knyttet til karriereveiledning og Utdanningsvalg Utarbeidet felles mal for ”smakebitkurs” i Utdanningsvalg Gitt innspill til utvikling av webbasert bestillingssystem for smakebitkurs Spesifisert innhold til en sentral nettside for karriereveiledning i Oslo

23 Oslo kommune Utdanningsetaten Sentrale aktiviteter høsten ´08 Forsøk med ulike varianter av ”smakebiter” i alle utdanningsprogram Kurs i lokalt læreplanarbeid for faget Utdanningsvalg (én dag) Kurs i karriereveiledning og faget Utdanningsvalg (to dager) –Totalt 177 deltakere fordelt på 42 skoler med ungdomstrinn deltok på ett eller begge kursene Erfaringer fra forsøk og innspill fra deltakerne er lagt til grunn ved utforming av årets tilbud og prioritering av aktiviteter

24 Oslo kommune Utdanningsetaten Utdrag fra aktivitetsplanen ´09 Utarbeide standardiserte smakebitkurs –Felles innhold og struktur (skoleuavhengig) –Kompetansemål fra felles programfag Vg1 –Nødvendig arbeidstøy/verneutstyr og verktøy holdes av vgs Bistå u-skoler i arbeidet med lokale læreplaner innen Utdanningsvalg. –”Dypdykk" i det enkelte utdanningsprogram m/praktiske øvelser. Dagskurs for rådgivere og faglærere i UTV –Den enkelte ungdomsskole tilbys individuell veiledning basert på lokalt behov

25 Oslo kommune Utdanningsetaten Utdrag fra aktivitetsplanen ´09….(forts) Tilby kompetanseutviklingspakke til lærere i ungdomsskolen i faget utdanningsvalg –Kurs i praktiske øvelser for faglærere i UTV som har ansvar for lokale "smakebittilbud" knyttet til det enkelte utdanningsprogram –Innkjøp av evt. utstyr for utlån for ungdomskolene Nettside for ”Karriereenhetene i Oslo”. Primær målgruppe: Rådgivere og faglærere i UTV

26 Oslo kommune Utdanningsetaten Kurs knyttet til utdanningsprogrammene i videregående skole for elever i ungdomsskolen Utarbeides av de videregående skolene og samordnes av karriereenhetene Felles mal for kursene Varighet: 2 dager à 5-6 timer per kurs, hvorav minimum 1 dag på vgs Kostnad 200,- per elev per dag, dekkes sentralt i UDA Tidspunkt for gjennomføring av smakebitkurs 10. klassene:Uke 41-46 (48) 9. klassene:Uke 11-16

27 Oslo kommune Utdanningsetaten Mal for smakebitkurs Utdanningsprogram: Programområde(r): Programfag: Kompetansemål (fra læreplanen i vgs) *: Læringsmål for økta: Arbeidsmåter: Organisering av læringsarbeidet **: Annen informasjon (krav til elevatferd, sikkerhetsbestemmelser, utstyrsbehov, forsikringer mm): * Kompetansemålene må harmonere med ungdomsskolenes læreplaner i det aktuelle utdanningsprogrammet. Kompetansemålene skal være etterprøvbare. ** Organisering: egen gruppe/integrering i ordinære grupper/lærer fra videregående skole til ungdomsskole

28 Oslo kommune Utdanningsetaten Nasjonale føringer Faget er obligatorisk fra høsten 2008 (Utprøvingsperioden er avsluttet) Læreplanen består av tre hovedområder: –Om videregående opplæring og arbeidsliv, 20 % (hovedområde 1) –Utprøving av utdanningsprogram, 60 % (hovedområde 2) –Om egne valg, 20 % (hovedområde 3) Elevene skal prøve ut minst to av utdanningsprogrammene i videregående opplæring, jf hovedområde 2. Elevene får ikke karakter i faget, men ”Deltatt”. Elevene gis anledning til å ta fag fra videregående opplæring innenfor hovedområde 2

29 Oslo kommune Utdanningsetaten Formål Elevene skal å prøve ut interesser og bli bevisst egne evner og anlegg for å kunne foreta mer reflekterte valg av utdanning og yrke Opplæringen skal gi elevene erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter i ulike utdanningsprogram i videregående opplæring og aktuelle yrker Elevene skal gis mulighet til praktisk aktivitet og fordypning i fag Faget skal bidra til økt forståelse av arbeidslivets krav om kunnskap og kompetanse og bidra til å skape grunnlag for entreprenørskap

30 Oslo kommune Utdanningsetaten Elevevaluering Typiske tilbakemeldinger fra deltakerne: Morsomt og lærerikt kurs Skolen er koselig –trodde den skulle være skummel Skulle ønske vi fikk prøvd flere oppgaver (tekstil, frisør, tre osv.) Skulle ønske vi fikk pratet mer med elevene på skolen, vært sammen med en klasse


Laste ned ppt "Oslo kommune Utdanningsetaten Styrking av rådgivningstjenesten i Osloskolen Prosjekt 2007 - 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google