Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Ingen ut av rekka går” kapittel 5-7Teamutvikling v/Harald Støre ”Ingen ut av rekka går” Forelesning ved UiO 20.04.05.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Ingen ut av rekka går” kapittel 5-7Teamutvikling v/Harald Støre ”Ingen ut av rekka går” Forelesning ved UiO 20.04.05."— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Ingen ut av rekka går” kapittel 5-7Teamutvikling v/Harald Støre ”Ingen ut av rekka går” Forelesning ved UiO 20.04.05

2 ”Ingen ut av rekka går” kapittel 5-7Teamutvikling v/Harald Støre Agenda Teamet –Begrepsavklaring –Eksempler –Forskning –Team i skolesektoren Teamutvikling –Utfordringer for teamet –Praktiske tiltak Det lærende team Innføring i grunnleggende begreper knyttet til team og teamutvikling Invitere til diskusjon og refleksjon

3 ”Ingen ut av rekka går” kapittel 5-7Teamutvikling v/Harald Støre Hva er et team? Mål, visjon Kontinuitet Rollefordeling Spisskompetanse

4 ”Ingen ut av rekka går” kapittel 5-7Teamutvikling v/Harald Støre Rosenborg bygget sin virksomhet på fem hovedfundamenter Fremgang er læring av ferdigheter Oppnåelse av mål er produkt av en stadig resultat-forbedring Offensivitet, kreativitet og løsningsorientering Humør og temperament Folkelighet Rosenborg forsøker også å dyrke to holdninger; –Man har ansvar for sin oppgave og tar ansvar for helheten –Utsett aldri til i morgen det man kan gjøre i dag Eggen 1999

5 ”Ingen ut av rekka går” kapittel 5-7Teamutvikling v/Harald Støre ”Godfot-teorien” bygger på prinsipper som gjelder alle organisasjoner Man er god eller dårlig sammen med noen. Det å være dyktig er ingen soloprestasjon (relasjonelle ferdigheter og rolleforståelse blir sentralt) Man skal først og fremst få lov til å bli bedre på det man er god til - plussegenskaper må få bli til pluss-ferdigheter Sett flest mulig av dine medspillere i situasjoner de behersker best mulig, da blir resultatet best mulig Eggen 1999

6 ”Ingen ut av rekka går” kapittel 5-7Teamutvikling v/Harald Støre Samhandling Egne interesser Andres interesser 1 3 6 kompromiss konfrontasjon ettergivelseunnvikelse samarbeid Eggen 1999

7 ”Ingen ut av rekka går” kapittel 5-7Teamutvikling v/Harald Støre Hva er viktig for teamet? Ledelse (lagledelse taktikk, strategi, motivere, omsorg, disiplin) Teamets samlede funksjoner (synergi, lagoppstilling) Hver enkelt rolle (spilleplass) Individuell kompetanse, ferdigheter og personlighet for å fylle rollene (teknikk, fysikk, motivasjon, trygghet, lojalitet) Påstand: teamets prestasjoner er i like stor grad avhengig av nivå 1-2 som 3-4, dette undervurderes i arbeidslivet

8 ”Ingen ut av rekka går” kapittel 5-7Teamutvikling v/Harald Støre Hva er viktig for teamet? Mål Deltakertrygghet Innovasjonsstøtte Resultatorientering West 1994

9 ”Ingen ut av rekka går” kapittel 5-7Teamutvikling v/Harald Støre Tilpasset opplæring og team Typer team –PP-tjenesten/barnevern/Bup –Klassetrinnsteam/fagteam –Ansvarsgrupper –Lederteam –Ressursteam Utfordringer for team i skolesektoren –Uklar målstruktur –Komplekse problemstillinger –Uforutsigbarhet –Begrensede rammebetingelser

10 ”Ingen ut av rekka går” kapittel 5-7Teamutvikling v/Harald Støre Ressursteam Hva er et ressursteam? –Gruppe lærere med spesialpedagogisk kompetanse/dybdekompetanse –Ivaretar skolens arbeid med elever som har spesielle behov –Samkjører og koordinerer opplæringsbehov for elever lærernes kompetanseutviklingsbehov Utfordringer for ressursteam –Uklart mandat –Komplekse problemstillinger –Variert kompetansebehov –Ledelsens engasjement –Samarbeid med resten av skolen –Begrensede ressurser

11 ”Ingen ut av rekka går” kapittel 5-7Teamutvikling v/Harald Støre Oppgaver i et ressursteam Oppgaver i et r-team (Storbritannia) –Identifisere elever med spesielle opplæringsbehov –Planlegge og iverksette individuelt tilpassede undervisningsopplegg –Vurdering av læringsutbytte –Være til støtte for andre lærere som arbeider med spesialundervisning/IOP John Dean 1986 Oppgaver i et r-team (21 Oslo-skoler) –Opplæring av elever med spesielle behov –Utarbeide individuelle opplæringsplaner –Oversikt over skolens samlede spesialpedagogiske behov –Delta i fordeling av timer til støttetiltak –Kartlegge og observere elever Schultz 1998

12 ”Ingen ut av rekka går” kapittel 5-7Teamutvikling v/Harald Støre Hvorfor som team? Koordinere ressurser Kommunisere spesialpedagogikk med utenforstående instanser (PP-tjeneste, barnevern, BuP, spesialskoler) Utnytte skolens ressurser optimalt Ivareta og utvikle kompetanse

13 ”Ingen ut av rekka går” kapittel 5-7Teamutvikling v/Harald Støre Team Performance kurven Teamets resultater Teamets effektivitet Gruppe Pseudo-team Team High Performing Team (”Form”) (”Storm”) (”Norm”) (“Perform”) Kilde: Jon R. Katzenbach, The Wisdom of Teams

14 ”Ingen ut av rekka går” kapittel 5-7Teamutvikling v/Harald Støre FORM STORM NORM PERFORM Treg fremdrift Fornemmelse av stillstand Personkonfron- tasjoner Latente konflikter Klikkdannelse Høflig Upersonlig Forsiktig Spent Utvikling av nye omgangsformer Feedback Åpen konfron- tasjon av forskjel- lige synspunkter Idérik Fleksibel og åpen Effektiv Solidarisk Hjelpsom Teamets utvikling

15 ”Ingen ut av rekka går” kapittel 5-7Teamutvikling v/Harald Støre Hva er teamutvikling? Team = gruppe med felles målsettinger Prestasjonsgruppe der summen av deltakernes innsatser skal være større enn enkeltinnsatsene Teamets prestasjoner vil være avhengig av flere faktorer: * Ledelse* Synergi (summen av vårt samarbeid) Rollefordeling * Individuelle ferdigheter Å starte en teamutviklingsprosess handler om å ta tak i det teamet sammen kan gjøre noe med: * Synergi * Rollefordeling

16 ”Ingen ut av rekka går” kapittel 5-7Teamutvikling v/Harald Støre Hva hindrer teamet i å være effektivt? Uklare mål Manglende kommunikasjon Manglende kvalitetssikring Interne og eksterne konflikter Uklare roller (Human Factors 1999)

17 ”Ingen ut av rekka går” kapittel 5-7Teamutvikling v/Harald Støre Mulige tiltak Strategiprosess –Involvere mellomledere/ansatte i utforming av konkrete mål Rolleavklaring –Tydelig på hva som forventes. Kommunisere personlige roller Møteledelse –Bevissthet rundt tidsbruk og møtekvalitet Kvalitetskriterier –Evaluerbare kriterier Evaluering –Enkle former for evaluering skjerper bevisstheten Ekstern bistand –Involvere utenforstående, objektive ressurspersoner dersom man ikke lykkes selv

18 ”Ingen ut av rekka går” kapittel 5-7Teamutvikling v/Harald Støre Arena for kommunikasjon i teamet – møtet Tidsbruk Beslutninger Måloppnåelse Kvalitetssikring Innovasjon Trivsel Forebygge frustrasjon

19 ”Ingen ut av rekka går” kapittel 5-7Teamutvikling v/Harald Støre Møtetyper (formelle)  Informasjonsmøte  Utveksling av informasjon  Behandling av oppgave  Ide- og brainstorming  Statusmøter  Styring av prosjekt  Teambuilding  Fellesskap i prosjekt

20 ”Ingen ut av rekka går” kapittel 5-7Teamutvikling v/Harald Støre Spilleregler for møtet  Alltid komme i tide  Holde seg til det vesentlige  All kritikk er konstruktiv  Lytte oppmerksomt uansett hvem som snakker  La én person snakke om gangen  Holde seg til temaet - ingen unødige sidespor  Alle har et ansvar for å nå et resultat  Alle skal kunne komme til orde  Holde seg til møtets formål og tidsplan  Støtte møtelederen i å holde strukturen

21 ”Ingen ut av rekka går” kapittel 5-7Teamutvikling v/Harald Støre Den lærende organisasjon Forutsetninger: –systemisk tenkning –personlig mestring –mentale modeller –utvikling av en felles visjon –teamlæring Samlet kompetanse overgår summen av de enkelte kompetanser Peter Senge, ”The fifth dicipline”

22 ”Ingen ut av rekka går” kapittel 5-7Teamutvikling v/Harald Støre Skolen som lærende organisasjon -hvorfor? Fornyelse og utvikling basert på hverandres kompetanse Setter virksomheten i stand til å nå sine mål mer effektivt Vil være en arbeidsplass der den enkelte ser verdien av sine bidrag i sammenheng med de overordnede målsettinger – en mer attraktiv arbeidsplass En mer endringsdyktig organisasjon – for de som måtte være opptatt av det Vil dette ha betydning for våre resultater? - en organisasjon som kontinuerlig forbedrer sin evne til å skape sin egen fremtid

23 ”Ingen ut av rekka går” kapittel 5-7Teamutvikling v/Harald Støre Har skolen lærevansker? ”Symptomer”: Mye ad hoc arbeid Personlig mestring er en utfordring Læring mellom lærere er vanskelig Felles mentale modeller og visjon utfordrer kulturen ”Medisin”: Strategiutvikling Kompetanseutvikling Tverrfaglig samarbeid Kontinuerlig trening av ledere og bevisst utvikling av organisasjonen


Laste ned ppt "”Ingen ut av rekka går” kapittel 5-7Teamutvikling v/Harald Støre ”Ingen ut av rekka går” Forelesning ved UiO 20.04.05."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google