Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Demokrati og økonomisk vekst

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Demokrati og økonomisk vekst"— Utskrift av presentasjonen:

1 Demokrati og økonomisk vekst
Carl Henrik Knutsen Gjesteforelesning for STV2310 23/

2 Litteratur til denne forelesningen
Przeworski, Adam and Limongi, Fernando (1993). “Political Regimes and Economic Growth”. The Journal of Economic Perspectives 7 (3): Link: "Demokrati og økonomisk vekst", Carl Henrik Knutsen

3 "Demokrati og økonomisk vekst", Carl Henrik Knutsen
”Lee-tesen” Amartya Sen (1999:15): “[A] great many people in different countries of the world are systematically denied political liberty and basic civil rights. It is sometimes claimed that the denial of these rights helps to stimulate economic growth and is “good” for economic development. Some have even championed harsher political systems – with denial of basic civil and political rights – for their alleged advantage in promoting economic development. This thesis (often called “the Lee thesis”, attributed in some form to the former prime minister of Singapore, Lee Kuan Yew) is sometimes backed by some fairly rudimentary empirical evidence” De mer eller mindre autoritære regimene i Øst- og Sørøst Asia, som Singapore og Kina, har til tider vist imponerende økonomisk vekst. Forårsaker autoritært styre høyere økonomisk vekst? "Demokrati og økonomisk vekst", Carl Henrik Knutsen

4 Hvorfor er temaet viktig?
Demokrati som styreform og økonomisk utvikling (vekst i BNP kan betraktes som én dimensjon) som to goder i seg selv. Finnes det noen systematisk relasjon mellom disse to? Går ”alle gode ting sammen”, eller står vi ovenfor avveininger? Et empirisk spørsmål Også policy-implikasjoner: Bør vi jobbe for demokratisering i for eksempel Afrika, Burma og Sentral-Asia? "Demokrati og økonomisk vekst", Carl Henrik Knutsen

5 "Demokrati og økonomisk vekst", Carl Henrik Knutsen
Hva er demokrati? Man snakker ofte om politiske regimetyper. Demokrati - Diktatur er én dimensjon man kan klassifisere regimer langs. Demokrati, demokratisering og regimestabilitet. Tre konsepter. (Inglehart, 1997) Hvordan konseptualiserer vi demokrati? Dikotom vs kontinuerlig variabel Institusjonelt basert (Przeworski og Schumpeter) vs substansiell definisjon (Beetham) Skal man inkludere sivile og politiske rettigheter som kriterier? Hva med økonomiske og sosiale? Hvordan måler vi demokrati? Ofte brukte indikatorer: Freedom House Index (subjektiv, bred: inkluderer sivile rettigheter, ”bias”?) Polity (fokuserer på valg og begrensninger på utøvende myndigheter) ACLP (valgbasert, dikotomi, ”turnover”-regel "Demokrati og økonomisk vekst", Carl Henrik Knutsen

6 Mekanismer og teori: Hvordan kan demokrati påvirke økonomisk vekst?
Ingen enhetlig dominerende teori på feltet: mange ulike (partielle) mekanismer skisseres i litteraturen: Hva er x? Det finnes gode argumenter både for hvorfor demokrati kan øke og redusere vekst, sammenlignet med diktaturer. Demokrati X Økonomisk vekst "Demokrati og økonomisk vekst", Carl Henrik Knutsen

7 Przeworski og Limongi (1993)
P&L (1993) fremhever fire generelle argumenter: 1) Demokrati påvirker eiendomsrettigheter 2) Demokrati øker konsum og reduserer investeringer 3) Politikere (og byråkrater) i diktaturer er bedre beskyttet mot særinteressegrupper 4) Diktatorer kan stjele ressurser på samfunnets bekostning (”predatory rulers”) Ifølge P&L taler 2 og 3 til diktaturers fortrinn, mens 4 taler til fordel for demokratier. Argument 1 peker ifølge P&L i begge retninger. "Demokrati og økonomisk vekst", Carl Henrik Knutsen

8 Kommentarer til argument 1)
Britiske opplysningsfilosofer og Marx: Folkestyre uforenlig med stabile eiendomsrettigheter, spesielt når brede befolkningslag lever i fattigdom. Men: Douglass North og Mancur Olson argumenterer for at det tvert om er autokraten og hans politiske støttespillere som truer stabile eiendomsrettigheter i en økonomi. Olson: Autokrater kan betraktes som ”stasjonære banditter”. Olson (1993, APSR 87) er interessant lesning. Hva viser så empirien: Helliwell (1994), Boix (2003) og Knutsen (2007) m.fl: Det er god grunn til å tro at demokratier generelt beskytter eiendomsrettigheter bedre enn autoritære systemer. Studiene bygger på stort statistisk datamateriale "Demokrati og økonomisk vekst", Carl Henrik Knutsen

9 Kommentarer til argument 2)
Nyklassisk økonomisk vekstteori viser til viktigheten av investeringer for økonomisk vekst på mellomlang sikt (Solow, 1956) Konsum  reduserer sparing  reduserer investeringer  reduserer vekst Press fra befolkningen via valg, og økt lønnsnivå (demokratier tillater organisasjonsrett) fører til økt offentlig og privat konsum Enkelte autoritære regimer har ekstrem høy sparerate. Singapore og Sovjetunionen på 30-tallet: nært 50% av BNP til sparing En klar generell sammenheng er derimot vanskelig å finne i data "Demokrati og økonomisk vekst", Carl Henrik Knutsen

10 Kommentarer til argument 3)
Olson (1982): Demokratier og særinteressegrupper. Lobbyister. Proteksjonisme i demokratier; men mange lukkede autoritære regimer som ikke handler: Burma/Myanmar og Nord Korea ”State autonomy” og politikk til fordel for den brede befolkning i stedet for særinteresser. Hva sikrer autonome byråkratier og politikere i autoritære regimer? Er autonomi alltid et gode? Hvorfor skal autonome diktatorer jobbe for befolkningens beste? (insentiver) "Demokrati og økonomisk vekst", Carl Henrik Knutsen

11 Kommentarer til argument 4)
Mange eksempler på autoritære regimer som tilrøver seg ressurser fra befolkningen. Hva er så galt ved dette i forhold til BNP-vekst? Insentiver for befolkningen: Hva er vitsen med å jobbe, investere eller utdanne seg når jeg ikke får beholde fruktene? Det er ikke bare økonomisk tilraning som kan være et resultat av autoritære lederes egeninteresse: ”Hvordan beholder jeg makten?” Mobutu (”Jeg har ikke bygd en eneste vei!”). Nord Korea og Kim Jong Ils hermetisering av landet. Røde Khmer i Kambodsja og folkemordet på intellektuelle (og de med briller!). Robinson (1998): Hva hvis lederen innser at sannsynligheten for å miste makten øker dersom landet utvikles? (Moderniseringsteori..) Men ikke alle autoritære regimer har slike trekk. Partiets rolle i Kina. Hva med små autoritære land med sterk ytre fiende (Taiwan, Singapore): Insentiv til å vokse økonomisk og bygge opp et moderne militærapparat. "Demokrati og økonomisk vekst", Carl Henrik Knutsen

12 "Demokrati og økonomisk vekst", Carl Henrik Knutsen
Andre mekanismer Demokrati og korrupsjon Demokrati og humankapital Ytringsfrihet og diffusjon av teknologi Autoritære regimer og mulighet for å foreta dyptgripende økonomiske reformer Demokrati, legitimitet og effektivitet "Demokrati og økonomisk vekst", Carl Henrik Knutsen

13 En foreløpig oppsummering
Mange mekanismer, som peker i ulike retninger Demokrati kan påvirke vekst ulikt i ulike kontekster (hvor sentrale/sterke er de ulike mekanismene) Politisk regimetype og organisering av politisk struktur har betydning for vekst pågrunn av at strukturene kan påvirke hvilke ”policies” som gjennomføres, som igjen påvirker vekst For å forstå relasjonen regime type - vekst bedre, trenger vi kanskje å se på flere dimensjoner i forhold til regime, evt. differensiere ulike typer av demokratier og autoritære regimer. Parlamentariske vs presidensielle demokratier, valgsystem Monarkier, ettpartistater og militære regimer etc. "Demokrati og økonomisk vekst", Carl Henrik Knutsen

14 "Demokrati og økonomisk vekst", Carl Henrik Knutsen
Hva sier empirien Finnes det en statistisk observerbar sammenheng ”i gjennomsnitt”? Przeworski og Limongi (1993) og Przeworski et al. (2000): Nei! Ulike studier viser ulike resultat, og gamle studier er ikke metodologisk grundige nok. (Seleksjonseffekter) Knutsen (2008): Ja, antakelig! Demokrati tenderer å gå sammen med høyere vekst. Estimater varierer, men mulig at gjennomsnittseffekten kan være ca 1% ekstra årlig vekst når man sammenligner de mest demokratiske og mest autoritære land. Mer data og andre analysemetoder. "Demokrati og økonomisk vekst", Carl Henrik Knutsen

15 "Demokrati og økonomisk vekst", Carl Henrik Knutsen
Metodiske problem Omvendt kausalitet: inntektsnivå og vekst kan virke inn på sannsynlighet for demokratisering og demokratisk stabilitet (se for eksempel Przeworski et al.,2000) Bakenforliggende variabler og kontroll Dataproblemer Interaksjonseffekter? "Demokrati og økonomisk vekst", Carl Henrik Knutsen

16 "Demokrati og økonomisk vekst", Carl Henrik Knutsen
Et spredningsdiagram: Demokrati fra og vekst fra (snitt). "Demokrati og økonomisk vekst", Carl Henrik Knutsen

17 "Demokrati og økonomisk vekst", Carl Henrik Knutsen
Nyanser Gjennomsnittseffekten er ikke det eneste interessante! Diktaturer har langt høyere variasjon i vekst (Rodrik, 2000). Aristoteles skilte mellom den opplyste monark og tyrannen: Vanskelig å vite hva man får! Ulike typer diktaturer og forskjeller i vekst "Demokrati og økonomisk vekst", Carl Henrik Knutsen

18 Vekst er ikke den eneste interessante økonomiske variabelen!
Demokrati og humankapital (Skole og helsevesen) Demokrati og lønninger Demokrati og ulikhet Demokrati og fattigdom Generelt: Empirisk later det til at den positive effekten av demokrati på disse variablene er tydeligere enn på vekst "Demokrati og økonomisk vekst", Carl Henrik Knutsen

19 "Demokrati og økonomisk vekst", Carl Henrik Knutsen
Oppsummert Det er uenighet om hvorvidt demokrati påvirker økonomisk vekst Ulike argumenter i ulike retninger Ulike empiriske funn: Både case- , komparative (liten n)- og statistiske studier Dette betyr ikke at det ikke eksisterer noen innvirkning fra demokrati som styreform på økonomisk vekst: Det er forskjell på hva vi vet (epistemologi) og hva som eksisterer (ontologi). P&L (1993): Politikk har betydning for økonomien. Andre politisk institusjonelle distinksjoner enn demokrati-diktatur kan være viktigere for vekst. "Demokrati og økonomisk vekst", Carl Henrik Knutsen


Laste ned ppt "Demokrati og økonomisk vekst"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google