Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Den økonomiske utviklingens geografi

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Den økonomiske utviklingens geografi"— Utskrift av presentasjonen:

1 Den økonomiske utviklingens geografi
SGO1001 forelesning 3. oktober Sylvi Endresen

2 Hovedpunkter: Verden er preget av stor økonomisk ulikhet mellom regionene Veksten i en region kan være selvforsterkende i perioder – det kan også nedgangen være Ekstern påvirkning øker – Regioner blir mer og mer åpne og dermed mer sårbare Ujevn utvikling – sentrum-periferi-kontraster Sentrumsregioner: nord-amerika, europa og japan diversifiserte økonomier, høyest produktivitet, rikest UTVIKLEDE LAND UTVIKLINGSLAND (LDC) TREDJE VERDEN (forklar

3 Globalt nivå: Ulikheten øker
1970: De ti fattigste landenes BNP/cap var 1/50 av de ti rikeste landenes (gjennomsnitt) 2000: De ti fattigste landenes BNP/cap er nå 1/200 av de ti rikeste landenes (gjennomsnitt) KART 7.1 BNP/cap

4 Ulikhet - indikatorer Inntekt Kjøpekraft Konsum Produktivitet
Infrastruktur Andre levekårsindikatorer eks. Helse (levealder, dødelighet, tilgang til tjenester) Boligkvalitet Tilgang til og kvaliteten av sosiale velferdstjenester KART 7.1 Brutto nasjonalprodukt per capita 1999 Spebarnsdødelighet Forventet levealder Sierra Leone: 37, Sverige 79 Matkonsum – underernæring Mulig eksamensoppgave: hvordan måles ulikhet mellom regioner Økonomiske indikatorer: Brutto nasjonalprodukt: totalverdien av alle varer og tjenester som produseres i et land i ett år land varierer i størrelse, derfor per capita BNP inkluderer verdien av inntekt fra utlandet (i form av profitt / tap på utenlandske direkteinvesteringer f.eks) Sammenlikninger lettes om en bruker PPP Kjøpekraftsparitet (hvor mye av en kurv med varer og tjenester en valuta kan kjøpe lokalt) Produktivitet reflekterer teknologisk kapasitet som for eksempel kan måles som andel F&U

5 Ulikhet i tilgangen til ressurser
Energi Dyrkbar jord Industrielle ressurser Råmaterialer Teknologi Politisk stabilitet Tilgangen på slike ressurser ved en industrialiseringsprosess begynnelse betydningsfull Men betydningen av slike ressurser endrer seg med teknologiske endringer

6 Hvordan måle ulikhet? Human development index Gender empowerment index
Forventet levealder Utdanning Inntekt Gender empowerment index Kvinners inntekt Kvinners yrkesdeltakelse i bestemte yrker Kvinnelige politikere En perfekt score vil være 1,o – den dårligste vil være 0. Det står ikke spesielt bra til Bare 33 av 133 land har verdier over 0.5 Pluss for nordiske land Problematisere kvinners yrkesdeltakelse Uttrykk for frigjøring – likestilling deltakelse i fabrikkarbeid i eksportproduksjonssoner? Eller skal vi bare måle politisk innflytelse?

7 Regional økonomisk utvikling
Prosess: Endringer i den økonomiske strukturen Endring i økonomiens organisering Teknologiendringer Eks. Fra jordbruk til industri Fra sosialisme til kapitalisme Fra lav- til høyteknologi Teknologiendringer – produktivitetsvekst Nedgang i sysselsetting kombinert med økt verdiskaping og derved vekst er mulig - fiske

8 Økonomisk struktur - næringene
Primær Sekundær Tertiær Kvartær Variasjon i økonomisk struktur reflekterer geografisk arbeidsdeling, lokal økonomisk spesialisering Økonomisk spesialisering reflekterer for eksempel hvordan handel har virket til å skape slik ulikhet mellom regioner. Ulike regioner har ulike fordeler som varierer med hvilket teknologisk system som er dominerende. Det har lenge vært slik at de mest industrialierte regionene har hatt sterkest økonomisk vekst – industri i betydningen sekundær-næringer. I dag er det de post-industrielle regionene som vokster mest – kunnskapssamfunnene HVA LØNNER DET SEG Å VÆRE SPESIALISERT I? Vis tabell 7.1 – hva sier den? PRISELASTISITET: TAVLA Etterspørselselastisitet: hvordan etterspørselen etter et produkt endrer seg med prisen hvis en liten endring i pris fører til svær økning i etterspørsel, er elastisiten høy Og omvendt Etterspørselen etter varer fra utviklingsland preget av lav elastisitet – kakao: begrenset etterspørsel TERMS OF TRADE *********** norsk Forholdet mellom prisene på eksportvarer og importvarer (traktor / banan) (datamaskiner / dadler) Skal man fortsette å satse på naturgitte komparative fortrinn eller ikke?

9 Forsterker/minsker ulikhet?
Internasjonal handel Utviklingshjelp Gjeld GATT/WTO U-hjelp: tabell 7.a side 267 GJELDSKRISA – bakgrunn i petrodollar og eurodollar

10 Uland: Sats på handel med primærprodukter – eller?
”No matter how efficient primary producers may become, or how affluent their customers, the balance of trade will be tilted against them. Quite simply, they must run in order to stand still.”

11 Utviklingsteorier Rostow Moderniseringsteori Frank Avhengighetsteori
ROSTOW HAR FIGUREN I BOKA TA MED DET JEG GLEMTE FORRIGE GANG – IMPERIALISME,,,,,,,,,,,,,,

12 Teorier om regional utvikling: begreper
”Geographical path dependence” Initial advantage External economies Localisation economies Betydningen av tidligere erfaringer Initialfordel Fordelaktige, eksisterende produksjonsforhold Fordeler av bestemt lokalisering Regionale ulikheter innen land: - Mellom by og land - Mellom regioner i vekst, stagnerende regioner og regioner i tilbakegang

13 Teorier om regional utvikling: begreper
Agglomeration effect Backward linkages Forward linkages Ancillary industries Agglomerasjonseffekt Tilbakekoblinger Foroverkoblinger Relaterte industrier

14 Gunnar Myrdal ”Cumulative causation” Spread effects (”tricle-down”)
Backwash effects Bruke figur 7.13 for å illustrere kumulativ, positiv spiraleffekt

15 Teorier om regional utvikling: begreper
Agglomeration diseconomies Deindustrialisation Creative destruction ”Window of locational opportunity” Negative effekter av agglomerasjon Deindustrialisering Kreativ ødeleggelse Nye muligheter for steder Endringer i teknologiske systemer og rivaliseringer mellom stater er de viktigste årsakene til regional endring. Innovasjoner / nye teknologiske systemer kan føre til at investorer som ikke er tynget ned av kapitalinvesteringer bundet i gammmel industri, kaster seg over muligheter. Og da kan de se etter andre fordeler enn det den eksisterende industrien så etter når de velger region. ”window of locational opportunity” BRUKE THE SPIRAL OF DEINDUSTRIALISATION fra figur 7.14 Kommentere kort at det er grader av statlig innblanding – vekstpolstrategi . Distriktsutviklingsprogrammer – lasseiz faire.

16 Foreign direct investments
Transnational corporations / conglomerates Strategic alliances Utenlandske direkteinvesteringer Flernasjonale selskaper / konglomerater Strategiske allianser Eksemplet side 277 med Joe, maria og Xiao Interdependence Gjensidig avhengighet

17 Fordisme Neo-fordisme Fleksible produksjonssystemer Just-in-time produksjon

18 FNS: viktig for regional endring
Flernasjonale selskaper restrukturerer økonomiske aktiviteter og fordeler dem mellom Ulike land Ulike regioner Ulike steder

19 Eksportproduksjonssoner
Cayman Islands: eksempel på globalt finanssenter


Laste ned ppt "Den økonomiske utviklingens geografi"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google