Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mental helse i arbeidslivet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mental helse i arbeidslivet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Mental helse i arbeidslivet
Hvordan påvirker arbeidsmiljøet? Hva sier forskningen? Margrethe Schøning Master psykologi / siv.øk Sarpsborg, 24. september 2009

2 Mental helse i arbeidslivet
Med arbeid følger…. Økonomi Forutsigbarhet og trygghet Selvtillit, roller og status Sosial kontakt og tilhørighet (Waddall & Burton, 2006; de Lange et.al., 2003) Arbeidsmiljø spiller en rolle! Sosiale, psykologiske, organisatoriske faktorer (Siegrist, 2006;

3 Mental helse i arbeidslivet

4 Mental helse i arbeidslivet

5 Mental helse i arbeidslivet
Mentale lidelser utgjør: .. 25% av uførediagnosene i Norge (NOA, 2007) …..størst økning i sykefraværstilfeller ……gjelder særlig for gruppen 20 – 39 år (www.nav.no) .. nest største kategori sykemeldte i OECD (OECD, 2003) 22% av Europas arbeidstakere lider under stress og utslitthet (Parent-Thirion et.al. 2007) kostnad rundt NOK 40 milliarder – behandling og tapt produktivitet (Folkehelseinstituttet, 2009)

6 Mental helse i arbeidslivet
Forekomst i Norge: 7-9% - betydelige plager ift. angst og depresjon 15% - vansker med å sove de siste 3 mnd. 15% - lite tilfreds med livet 13% - sykemeldt eller trygdet pga. psykiske problemer det siste året 19% av yrkesaktiv befolkning mottar medisinsk begrunnete trygdeytelser (Folkehelseinstituttet, 2009)

7 Mental helse i arbeidslivet
”……… selv om flere er trygdet på grunn av mentale lidelser i flere OECD land, ser det ikke ut til at økningen skyldes forverrete arbeidsforhold generelt.” OECD, 2008 Eller….? ”Det som er overraskende er at nylig forskning indikerer at psykososialt arbeidsmiljø utvikles negativt – til tross for mye innsats for å oppnå det motsatte” Sverke, 2008

8 Mental helse i arbeidslivet
Hvorfor øker andel mentale lidelser? Årsaker utenfor arbeidslivet Enkelte grupper i arbeidslivet er spesielt utsatt Ufaglærte Serviceyrker med kunde og klientkontakt Enkelte faktorer i arbeidslivet er blitt tøffere Emosjonelt arbeid Arbeidsintensitet Fourth European Working Conditions Survey. (Parent-Thirion et.al. 2007) European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions

9 Mental helse i arbeidslivet
Trender…. Flere jobber skift / irregulær arbeidstid Flere jobber > 10 timer pr. dag Mer IKT og ”just-in-time” leveringer Mer fart og mer ensformige oppgaver Flere på midlertidige kontrakter Hyppigere omstillinger Flere kvinner og flere eldre Noe forverret forhold hjem – arbeid Redusert jobbtilfredshet OECD rapport 2008

10 Mental helse i arbeidslivet
Endringer Danmark Negativ utvikling innen arbeidslivet: Høyere arbeidsintensitet Mer rolle- og relasjonelle konflikter Mer rykter og trusler om vold Lavere påvirkning og jobbkontroll Færre utviklingsmuligheter Redusert opplevelse av meningsfullhet og fellesskap Pejtersen & Kristensen 2009 10 10

11 Mental helse i arbeidslivet
Trender…. lyspunkt! Flere er i arbeid Færre opplever diskriminering Færre opplever mobbing Færre rapporterer lav beslutningskontroll Fokus på psykisk helse både i og utenfor arbeidslivet – ex IA satsning OECD rapport 2008

12 Mental helse i arbeidslivet
Endringer Danmark Positiv utvikling innen arbeidslivet: Bedre og mer sosial støtte fra leder Høyere kvalitet på ledelse Pejtersen & Kristensen 2009 12 12

13 Mental helse i arbeidslivet
Hva kan ledere gjøre…. for å unngå at ansatte blir syke pga jobben? for å holde ansatte med mentale lidelser i jobben?  Kan forskningen hjelpe? 13 13

14 Mental helse i arbeidslivet
Modeller i forskningen: Krav / kontroll / støtte (Karasek, 1979, Karasek & Thörell, 1990) 14 14

15 Mental helse i arbeidslivet
Modeller i forskningen: Balanse mellom innsats og belønning (Siegrist, 1996) 15 15

16 Mental helse i arbeidslivet
Stansfield & Candy, review: …….fant konsistent og robust støtte til en årsakssammenheng mellom høye jobbkrav og lav kontroll ubalanse mellom innsats og belønning …… og risiko for lettere mentale lidelser

17 Mental helse i arbeidslivet
Stansfield & Candy, 2006 – review Og moderat sammenheng mellom jobbusikkerhet lav beslutningskontroll begrenset handlefrihet med lite bruk av egne evner og lite variasjon liten sosial støtte …… og risiko for lettere mentale lidelser

18 Mental helse i arbeidslivet
Ahola et.al studie Høyt jobbstress er assosiert med Utbrenthet – spesiell høy sammenheng Emosjonelle krav, mangel på sosial støtte og ubalanse innsats-belønning er også relatert til utbrenthet Både jobber med høyt stress, aktive jobber og passive jobber er relatert til utbrenthet og depresjon

19 Mental helse i arbeidslivet
Einarsen et.al. 2007 De som systematisk opplever seg utsatt for mobbing, er klart mer plaget av psykiske problemer og har lavere jobbtilfredshet enn de som blir utsatt for slikt en gang i blant.  Nulltoleranse!

20 Mental helse i arbeidslivet
Siegrist & Rödel, review En del av årsaken til sykdommer knyttet til stress på jobben blir forklart av helsefarlig atferd - bl.a. tungt alkoholforbruk , røyking og vektendringer  Tiltak for å øke helsefremmede atferd

21 Mental helse i arbeidslivet
Forekomst av psykiske plager øker med fallende sosial status ….systematiske sosiale forskjeller….. Mindre mestring Mer angst & depresjoner Høyere forbruk av medisiner Høyere forbruk av helsetjenester Oftere sykemeldt / uføretrygdet Dalgard, 2008 21 21

22 Mental helse i arbeidslivet
Sammenheng lav sosial status og forekomst av mentale lidelser Opplevelse av maktesløshet og frustrasjon over manglende kontroll kan over tid føre til utvikling av angst og depresjon. Følelsen av manglende kontroll kan være et personlighetstrekk eller en reaksjon på en vanskelig livssituasjon. Både individuelle og situasjonelle faktorer spiller inn. Dalgard, 2008 22 22

23 Mental helse i arbeidslivet
Den mest utsatte gruppen; arbeidsledige…. …dårligere økonomi …mister status, roller, nettverk …høyere risiko for psykiske og fysiske lidelser …risiko for uføretrygding (x 4 på 3-4 år) …har generelt svakere helse + hyppigere legebesøk …dør tidligere hva er årsak og hva er virkning? 23 23

24 Mental helse i arbeidslivet
Risikoen ved arbeidsledighet redusere hvis en kommer tilbake i jobb (Clark, 2003; Shield & Wheatley Price, 2001). Personer på midlertidige kontrakter er mer utsatte enn fast ansatte (Ferrie, Shipley, Stansfeld, Marmot 2002, ; Siegrist, 1996)  Arbeid er viktig for helse & velvære! 24 24

25 Mental helse i arbeidslivet
Økning i mentale lidelser er assosiert med: Lav jobbtilfredshet Diskriminering Økt andel midlertidige ansettelser Mer service-orienterte jobber Mer IKT og ”just-in-time” leveringer Fourth European Working Conditions Survey. (Parent-Thirion et.al. 2007) European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions

26 Mental helse i arbeidslivet
Økning i mentale lidelser er assosiert med: Lange arbeidsdager Overbelastning og press - høye jobbkrav som går utover privatlivet Mangel på kontroll Mangel på deltagelse Lite sosial støtte Uklare ledelse og jobbroller Michie & Williams, 2003 Dårlig teamklima Ylippaavalniemi et.al 2005 26 26

27 Mental helse i arbeidslivet
Oppsummering - friskfaktorer God kontroll og overkommelige krav God sosial støtte fra overordnet og fra kollegaer Balanse innsats – belønning Læring og selvutvikling Bruk av evner og kompetanse - mestring En helsebringende livsstil  Arbeidsmiljø er en lederoppgave!

28 Mental helse i arbeidslivet
Viktig mål bør være…: … å legge til rette for et godt arbeidsmiljø … å støtte ansatte som sliter mentalt … å bidra til at trygdete og ledige får arbeid

29 Mental helse i arbeidslivet
Hva kan man som leder gjøre… … for å unngå at ansatte utvikler dårlig mental helse? … for å legge til rette for dem som har dårlig mental helse slik at de kan fortsette å jobbe?  Grupper à 6 – 7 personer

30 Mental helse i arbeidslivet
PÅVIRKNINGER EFFEKTER OPPGAVENIVÅ Krav Rolleforventning Fysiske jobbkrav Kunde-/klientarbeid PC-terminalarbeid Kontroll Forutsigbarhet Arbeidsrelaterte holdninger: Motivasjon Jobbviktighet Preferanse for utfordringer Jobbtilfredshet (ifht.motivasjon) Jobbengasjement Tilhørighet til organisasjonen Tanker om å slutte Søvn Holdninger: Mestrings- strategier Optimisme Rapportert helse GRUPPE- OG ORG. NIVÅ Sosiale samspill Ledelse Organisasjonskultur og klima Arbeidsevne Funksjonsevne Vaner (trening/røyking) Registerdata Trygd, Sykemelding, Attføring Uførhet, Pensjonering ENDRINGER OG OMORGANISERING Endringer og omorganiseringer Prosedyrer i bedriften Registerdata Knardahl, 2003, Den nye arbeidsplassen 30 30


Laste ned ppt "Mental helse i arbeidslivet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google