Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

OU-seminar ved Univ. i Nordland, Lisbeth Eriksen, leder FBF

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "OU-seminar ved Univ. i Nordland, Lisbeth Eriksen, leder FBF"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 OU-seminar ved Univ. i Nordland, 25.09.2012 Lisbeth Eriksen, leder FBF
FBFs lønnsstrategi OU-seminar ved Univ. i Nordland, Lisbeth Eriksen, leder FBF

3 Lønnskoder og kompetanseutvikling
Innplassering etter fagområde, oppgaver og ansvar Stillingskode og innplassering på koden Opprykk/avansement på egen institusjon: Etter inntil 12 måneders prøvetid (2.3.8 i HTA) Lokale forhandlinger (2.3.3 og i HTA) Nye muligheter på egen arbeidsplass Kompetanseutviklingstiltak for å nå bibliotekets og organisasjonene mål HTA § 5.6 Kompetanseutvikling: Ledelsen har et overordnet ansvar Mål og midler for personalutvikling må inngå i virksomhetsplan og budsjett for biblioteket Ansvar for egen kompetanseutvikling i samarbeid med leder Lønn og kompetanseutvikling henger sammen. Etter prøvetid på inntil 12 måneder kan arbeidsgiver vurdere arbeidstakers lønnsplassering. Blir dette mye brukt? NEI. Lokale forhandlinger 233 årlige forhandlinger pr. 1. september 2012 skal det forhandles om ca. 1,1 % av lønnsmassen. Likelønn skal prioriteres. Lokale forhandlinger 234 på særlige grunnlag: A)det har skjedd vesentlige endringer i de forhold som er lagt ved fastsetting av stillingens/arbeidstakers lønn, eller det har skjedd endringer over lengere tid. B)er planlagt , eller gjennomført tiltak som fører til økt effektivitet, forenkling eller brukerorientering. Merknad: Dette forutsetter at endringene kan dokumenteres ved stillingsbeskrivelser/stillingsvurderinger. Kompetanseutvikling HTA : Partene skal legge til rette for en styrket kompetanseutvikling som skal bidra til å utvikle, fornye og digitalisere statlige virksomheter. Her er bibliotekene i forkant og det må vises i forhold til vår lønnsutvikling og det er noe det ikke gjør.

4 Lokal lønnspolitikk og lønnsplaner
Bør inneholde kriterier for opprykk ved lokale forhandlinger (2.3.3 og 2.3.4) Stillings- og kompetansestruktur for å etablere lønnsplaner lokalt for bibliotekarstillinger. Etter hvilke kriterier? -utdannelse -realkompetanse – erfaring og tjenesteansiennitet -ansvar - fagligansvar/personalansvar/lederansvar -type arbeidsoppgaver -aktiv deltagelse i råd og utvalg lokalt, sentralt og -internasjonalt, fagforeningsarbeid -ferdigheter som f.eks. formidlingsferdigheter, tekniske ferdigheter, utviklingsferdigheter, nytenkning, selvstendighet og samarbeid Lokalt kan man sette opp krav til stillingenes innhold For bibliotekarene: FBF har utarbeidet generelle kriterier for de forskjellige kodene DETTE ER TITTELEN PÅ PRESENTASJONEN Ta også med etter og videre utdannelse utover bachelor i bibliotek- og informasjonsvitenskap. Type arbeidsoppgaver.: selvstendige oppgaver, utviklingsoppgaver, rutinepregede oppgaver, oppgaver som krever nøyaktighet og kvalitet (kvalitetssikring for eksempel oppgaver med Cristin, institusjonelle arkiver)

5 Verktøy og rammer for lønns- og karriereutvikling for statlige stillinger (HTA og HA)
Lønnsplan (HTA) – stillinger for en yrkesgruppe og stillingenes lønns- og opprykksregler Lønnsforhandlinger (HTA) – sentralt og lokalt Tjenesteansiennitet (HTA) – tjenestetid opparbeidet i stillingen Lokal lønnspolitikk Stilling- og kompetansestruktur (FBFs lønnskriterier og/eller egne utarbeidete kriterier) Kompetanseutvikling §22 i HA Medarbeider – og utviklingssamtaler (§3 i HTA) : årlige samtaler om kompetanse, ansvar, lønn og karriereutvikling = styringsverktøy for egenutvikling DETTE ER TITTELEN PÅ PRESENTASJONEN Kompetanseutvikling: Ledelsen har et overordnet ansvar for systematisk kompetanseutvikling i virksomheten. Det er viktig at mål og midler for personalutvikling inngår i virksomhetsplan og budsjett. Omforent lokal lønnspolitikk og tariffavtale. Alle virksomheter i vår sektor skal ha en omforent lokal lønnspolitikk som sikrer at de lokale forhandlingsbestemmelsene utnyttes maksimalt og synliggjør verdien av formell kompetanse, ansvar og innsats i følge FFs lønnspolitiske måldokument. Opprette særavtaler ved lokale forhandlinger b.l.a. avtale om minstelønn for en stilling. Egen kriterier må kunne måles, være realistiske og følges opp ved årlige utviklingssamtaler.

6 FBFs lønnskriterier og Lønnsplan 90.205 Bibliotekar
FBFs kriterier for lønnsplassering av bibliotekarstillinger Kriteriene kan danne grunnlag for arbeidet med stillingsstruktur og bemanningsplaner ved eget bibliotek Valg av stillingskode etter utdannelse, type arbeidsoppgaver og ansvar 1073 Bibliotekfullmektig – er en stilling for bibliotektekniske forhåndsdefinerte oppgaver. Stillingen krever ikke bibliotekfaglig utdannelse og er i lønnsramme LR04 (ltr ( – ) 1410 Bibliotekar – er en begynnerstilling for fagutdannede bibliotekarer i lønnsramme 15 fra ltr ( – ) DETTE ER TITTELEN PÅ PRESENTASJONEN I Kode 1410 mener vi at nyutdannede bibliotekarer (batchelor) bør plasseres - oppgaven er mer rutinepregede og uten ansvar og kvalitetssikring. Stillinger i lønnsramme kan plasseres i forskjellige alternativer og som begynnerstilling bør minimum alternativ lønnsstige benyttes.

7 Bruk av Lønnsplan 90.2015 Bibliotekar
1515 Spesialbibliotekar – krever spesialisering innen bibliotekfaglige oppgaver er i lønnsspenn fra ltr ( – ) 1077 Hovedbibliotekar – seniorstilling som kan tillegges faglig og administrativt lederansvar for oppgaver og/eller personale og er i lønnsspenn fra ltr ( – ) Spesielt for Hovedbibliotekarkoden – her bør eneansvarlige bibliotekarer, bibliotekarer med master fra UiT, HIOA eller annen utenlandsk utdanning på masternivå plasseres. Alle kodene på lønnsplan bør primært brukes som koder for faglig karriereutvikling for bibliotekarer. DETTE ER TITTELEN PÅ PRESENTASJONEN

8 Andre koder til bruk for stillinger i bibliotekene
1199 Universitetsbibliotekar – er i lønnsramme LR 25 fra ltr ( – ) 1200 Førstebibliotekar – er i LR24 fra ltr ( ) Lederstillinger – kan plasseres i SKO 1062 (ltr ) Direktør (biblioteker ved store institusjoner), SKO 1060 (ltr ) Avdelingsdirektør, SKO 1407 (ltr ) Avdelingsleder, SKO1211 (ltr 50-94) Seksjonssjef Lønnsplan Rådgiver Lønnsplan Prosjektleder Lønnsplan Saksbehandler DETTE ER TITTELEN PÅ PRESENTASJONEN I 1199 kan også bibliotekarer med master innplasseres. Ved de store univ. skal det for denne stillingen avsettes tid til forskning og utvikling. 20% av disse stillingene kan brukes til bibliotekfaglig eller spesialfaglig forskning og utviklingsarbeid.

9 1410 = ltr. 46 (etter årets forhandlinger) 1515= ltr. 52,5, 1077=ltr. 58,4, 1199=ltr. 59, 1200= ltr. 62

10 DETTE ER TITTELEN PÅ PRESENTASJONEN
Her ligger mange helt i bunnen av spennet og med flest i ltr. 58,4 i en kode som går helt opp til ltr. 84. Mange bibliotekleder ved høgskolene og forskningsinst. er i 1077.

11 Her ser vi at det er svært få som er i lønnstrinn 60+ i en stige som går til 74. Snittlønn er 52,5.

12 Hvordan få løftet stillinger i spenn?
Problem: mange bibliotekarer ligger fortsatt nær, eller i bunnen av spennet som vi ser i statistikken. Viktig med karriereplaner for alle ansatte! Seksjonere avdelinger? Få på plass særavtale for progresjon og løft for stillingene innarbeidet i lokal lønnspolitikk! Bibliotekarene, som folk i andre stillinger, utvikler seg i sine arbeidsområder og bør ha en jevn karriereløp Stillingsvurderingssystem – kan være å vurdere kompetanse, ferdigheter, ansvar, erfaring etc. Fra FFs lønnsstrategi : Snittlønn skal være midt i lønnsspennet. Minimumslønn er ikke normallønn. DETTE ER TITTELEN PÅ PRESENTASJONEN Snittlønn skal være minimum midt i lønnsspennet. For stillingsgrupper i lønnsspenn som vi representerer, skal gjennomsnittslønnen være minimum midt i lønnsspennet for gruppen. Vi må få gjennomslag for at minimumslønn ikke er det samme som normallønn. Dette er hentet fra FFs lønnstrategi Skape forståelse at grunnplassering er minimumslønn og ikke normallønn!! Karriereplanlegging for ansatte gir et inntrykk av arbeidsgiver. Særavtale kan si noe om at de som er på spenne skal ha minimum lønnstrinn elller må være i lønnstrinn det eller det etter så og så mange år.

13 Viktig argumentasjon for bibliotekfaglige og andre tekniske og adm
Viktig argumentasjon for bibliotekfaglige og andre tekniske og adm. stillinger i lokale forhandlinger Personlig utøvelse av stillingen: • egeninnsats/interesse for relevant faglig videreutvikling og utvikling av arbeidsoppgaver • omstillingsevne og fleksibilitet • kreativitet – hva/hvordan? • evne til å samarbeide, kommunisere og mot til å løse problemer • kvalitets- og resultatbevissthet – hva/hvordan? • lojalitet mot institusjonen og fattede vedtak • institusjonsbygging • ta på seg interne og eksterne verv • serviceinnstilling • initiativ og selvstendighet • samarbeid og samhandling med andre DETTE ER TITTELEN PÅ PRESENTASJONEN Samarbeid og samhandling med andre både internt i egen avdeling og mot andre avdelinger. Er det mulig å måle resultater for våre arbeidsoppgaver? Levert inne en tidsfrist (Cristin), antall avholdte kurs, statistikk over utlån, fjetnlån etc.

14 Egen innsats for egen lønn!
God søknad inneholder gode begrunnelser linket opp mot lokal lønnspolitikk og bibliotekets strategiske planer Konkrete formuleringer og beskrivelser, gjerne eksempler Be gjerne lokallag om å holde et kurs/veiledning i hvordan skrive en god søknad Alle typer konkret informasjon om resultatoppnåelse, initiativ du har tatt, utvikling forbedring av rutiner osv. Ta gjerne med konkrete evalueringer/tilbakemeldinger du har fått Beskriv relevant kompetanseutvikling du har gjennomført Egen innsats i forhold til å forbedre arbeidsmiljø DETTE ER TITTELEN PÅ PRESENTASJONEN Viktig: bli kjent med institusjonens primæroppgaver som er forskning og undervisning. Har du deltatt på kurs, seminarer etc.? Hva med markedsføring av bibliotekets tjenester overfor det faglige personalet?

15 Dokumenter og avtaler til bruk for å få til en positiv lønnsutvikling
Lønnspolitisk strategi for Forskerforbundet Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tariffavtaler: Kriterier for lønnsplassering av bibliotekarstillinger: DETTE ER TITTELEN PÅ PRESENTASJONEN


Laste ned ppt "OU-seminar ved Univ. i Nordland, Lisbeth Eriksen, leder FBF"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google