Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

GRAND HOTELL TERMINUS BERGEN

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "GRAND HOTELL TERMINUS BERGEN"— Utskrift av presentasjonen:

1 GRAND HOTELL TERMINUS BERGEN
FBF OU-SEMINAR 26. APRIL 2013 GRAND HOTELL TERMINUS BERGEN

2 Hvordan bruke Hovedtariffavtalens bestemmelser for å oppnå gode lønnsbetingelser for de stillingskoder som benyttes?   Torill Rolfsen, tillitsvalgt, Forskerforbundet ved Universitetet i Oslo

3 Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 – 30
Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 – 30. april 2014 Med lønnsplanhefte nr. 49

4 LØNNSPLANHEFTET Lønnstabeller: A og B Lønnsrammer (LR ) Lønnsplaner for stillingsgrupper Stillingsgrupper består av et utvalg forskjellige stillingskoder (SKO) For hver SKO er angitt lønn i et lønnsspenn eller lønnsramme, fellesbestemmelser og opprykksregler

5 BRUK AV STILLINGSKODER og ARBEIDSTITLER Hovedtariffavtalen i staten (HTA) gir en oversikt over hvilke stillingskoder og stillingsbetegnelser som kan benyttes. Det er ikke adgang til å bruke andre betegnelser enn de som er avtalt mellom partene. Det er imidlertid adgang til å bruke arbeidstitler internt i virksomheten dersom dette er ønskelig.

6 Begrensninger i bruk av enkelte stillingskoder Stillingene i staten er inndelt i ulike kategorier: «Gjennomgående stillinger» kan benyttes av samtlige virksomheter. «Stillingskoder under det enkelt departementsområde» benyttes vanligvis i de virksomheter hvert departement ivaretar.

7 PRINSIPPER FOR VALG AV STILLINGSKODE UiO har begrenset bruken av stillingskoder i forhold til HTA. Stillingsstrukturen ved UiO skal som hovedregel bestå av de stillingskodene som er definert gjennom stillingsstrukturdokumentet. Unntaksvis kan det benyttes andre stillingskoder, dersom stillingen er så særegen at oppgave/ansvarsinnhold ikke faller inn under noen av kodene i UiOs ordinære stillingsstruktur. I slike tilfeller skal kunngjøringsteksten drøftes med tjenestemannsorganisasjonene.

8 ADMINISTRATIVE STILLINGER. 1070 Sekretær. Begynnerstilling kontor
ADMINISTRATIVE STILLINGER Sekretær Begynnerstilling kontor Førstesekretær Avanserte kontoroppgaver Konsulent Enklere, rutinepreget "all-round"-saksbehandling Førstekonsulent Forvaltningsoppgaver innenfor administrative fagområder (som regnskap, personal, lønn, studieadministrasjon, forskningsadministrasjon, arkiv) Seniorkonsulent Utviklings- og koordineringsoppgaver, innenfor tilsvarende felt som førstekonsulent SKO Rådgiver Utrednings- og utviklingsarbeid som krever stor grad av selvstendighet Benyttes vanligvis ikke til løpende forvaltningsoppgaver Seniorrådgiver Spesialistrådgiverfunksjon

9 Forpliktende føringer Stillingsstrukturdokumentets beskrivelse av stillingsinnhold og kvalifikasjonskrav i de ulike stillingskodene, skal danne grunnlag for alt arbeid med stillingsstruktur, bemanningsplaner, utlysing av stillinger og vurdering av individuelle lønnsopprykk samt i endrings- / omstillingsprosesser. Dokumentet skisserer basisoppgaver, ansvarsnivå og kvalifikasjonskrav knyttet til de ulike stillingskodene.

10 Stillingens oppgaveinnhold avgjør hvilken stillingskode som skal benyttes. Det er behov for bevisst differensiering knyttet til oppgave- og ansvarsnivå ved valg av ulike koder. Konsekvent oppfølging av stillingsstrukturen og ensartet bruk av de ulike kodene hvor de aktuelle stillingenes reelle oppgave- og ansvarsnivå gjenspeiles, er en viktig betingelse for å oppnå en gjennomgående struktur.

11 Bibliotekarstillinger L.pl. 90.205
SKO 1410 Bibliotekar LR 15 : Ltr (ans.stige 16 år) Ltr (lønnsspenn) SKO 1515 Spesialbibliotekar Lønnsspenn: 48-74 SKO 1077 Hovedbibliotekar 52-84

12 Universitetsbibliotekarstillinger L.pl. 17.520
SKO 1200 Førstebibliotekar LR 24 : Ltr (ans.stige 11 år) Ltr (lønnsspenn) SKO 1199 Universitetsbibliotekar LR 25 Ltr (ans.stige 16 år) Ltr (lønnsspenn) SKO 1025 Riksbibliotekar Lønnspenn: 77-99

13 Hva er lønnsnivået ? 400.000 Ltr.47-48 500.000 Ltr. 61 600.000 Ltr.71
LR 21, 37 – 58 LR 15, 36 – 58 LR 22, 36 – 57 Ltr. 48 – 74 LR 20, 36 – 62 Ltr. 48 – 73 Ltr Ltr. 52 – 84 51,8 (412) 48, (6) 49,5 (189) 53, (34) 50,8 (1047) 56,9 (336) 60,5 (286) 60, (44) SKO konsulent SKO Bibliotekar SKO Avd. Ingeniør SKO Spesialbibliotekar SKO Stipendiat min Ltr 50: alt.8, 8 år eller alt 9 SKO Seniorkonsulent SKO Rådgiver SKO Hovedbibliotekar Ltr. 61 Ltr. 57 – 92 Ltr. 59 – 96 LR 24, LR 25, 65,8 (251) 68,0 (167) 67,9 (531) 60,3 (412) 63, (16) 66, (9) SKO Senioringeniør SKO Seniorrådgiver SKO amanuensis SKO Post. doc. (maks 4 år) SKO Universitetsbibliotekar SKO 1200 – Førstebibliotekar Ltr.71 Ltr. 50 – 94 Ltr. 54 – 101 Ltr. 68 – 101 71, (84) 83, (20) 78,3 (827) SKO Seksjonssjef SKO Avdelingsdirektør SKO Professor

14 HVORDAN KAN VI PÅVIRKE LØNNSNIVÅET ?

15 ”Rolfsens resept”

16 UTLYSNINGSTEKSTENS BETYDNING
HTAs pkt ,1 Organisasjonene har drøftingsrett på lønnsplassering ved utlysning av stillinger

17 GUIDE FOR MULIGE LØNNSENDRINGER

18 LEDIG STILLING, UTLYSNING og TILSETTING
Vurdere stillingskode og lønnsalternativer ved ledighet og utlysning HTA pkt / Stillingsstruktur Søker kan forhandle lønn innenfor de alternativer som står i utlysningen Utlysningsteksten Rekruttere –forhandle lønn etter krav fra søker utover de utlyste alternativer HTA pkt.2.3.4, 2 Arbeidsgiver kan vurdere lønn på nytt innenfor stillingens lønnalternativer inntil 12måneder etter fast tilsetting i virksomheten HTA pkt.2.3.8, 3 Arbeidsgiver kan vurdere ny lønnsplassering innenfor stillingens lønnsalternativer ved overgang fra midlertidig til fast stilling HTA pkt , 3

19 I ARBEIDSFORHOLD Forhandle ny lønn og/eller endring av kode ved vesentlige endringer i stillingens ansvars- og arbeidsoppgaver HTA pkt , 1a Ekstraordinær innsats HTA pkt , 2 Ekstraordinær innsats, tidsavgrenset ekstra innsats / ansvar HTA pkt , 2 og B-avtalen Likelønn, kjønnsbetinget HTA pkt , 3 og LSL §5 Forhandle om lønnsendringer ved tilbud om ekstern stilling, rekruttere og beholde HTA pkt , 2 Årlige lokale forhandlinger (ansiennitet, kompetanse, innsats, endringer) HTA pkt , Lokal lønnspolitikk Pålagt overtid HTA Fellesbestemmelsene §13

20 Justeringer i forbindelse med årlige sentrale oppgjør
AUTOMATISKE OPPRYKK Justeringer i forbindelse med årlige sentrale oppgjør HTA : Lønnstabell, LR, Lønnsplaner/SKO Ansiennitetsopprykk i stillinger med LR HTA: Lønnsrammer

21 SPESIELLE GRUNNER Seniorpolitiske tiltak – beholde erfaring og verdifull kompetanse HTA pkt , 2 Avlagt doktorgrad, minimum 2.L.tr. Reglement , RHB 7.7.4 Professoropprykk Egen avtale, RHB 7.9.6 Lederlønn, valgt eller tilsatt leder Egen avtale, RHB 7.9.1 Stedfortreder HTA Fellesbestem. §12.2 Produktivitetsavtaler / Effektiviseringsprosjekt HTA pkt , a og b, HTA pkt , 1b Minstelønnsavtaler begrunnet i utdanning, ansiennitet, praksis og tjenester HTA Lønnsplaner og Fellesbestemmelsene § 5B

22 En stilling representere ofte en blanding av rutinepregede og mer krevende oppgaver. Stillinger kan også være sammensatt av ulike typer oppgaver, for eksempel en blanding av tekniske og administrative oppgaver. Det utslagsgivende ved valg av stillingskode i slike tilfeller må baseres på hva som utgjør hovedtyngden av oppgaver og utgjør grunnpreget.

23 Offensiv utnyttelse av lønnsalternativene innenfor koden kan i slike tilfeller være aktuelt, for å kompensere eventuelle oppgaver og relevante kvalifikasjonskrav utover basisnivå. En avdelingsingeniør som har mindre elementer av overingeniøroppgaver skal ikke nødvendigvis plasseres i overingeniørstilling, men kan kompenseres gjennom høyere avlønning på lønnsrammen for avdelingsingeniør.

24 ”HØYERE AKADEMISK UTDANNELSE”
SPH 7.3.5, Dep. kommentarer nr. 5) har uttømmende liste. Regnes fra graden Cand.mag. og tilsvarende eller høyere eksamener eller grader fra norske høyskoler eller universiteter

25 Godskrivningsregler:
1. Ved tilsetting innplasseres arbeidstaker med høyere akademisk utdanning i ltr. 47 og gis tilsvarende fiktiv tjenesteansiennitet. Den tjenesteansiennitet arbeidstakeren har krav på etter de generelle godskrivingsregler i pkt. A kommer i tillegg. Ved direkte overgang til annen stilling i det statlige tariffområdet beholdes inntil 6 år av den fiktive tjenesteansienniteten dersom ikke annet blir avtalt. 2. Ved tilsetting godskrives 3 år av utdanningstiden som bachelor eller tilsvarende i tjenesteansienniteten Bibliotekar SKO 1410 er lønnet etter LR 15 For denne lønnsrammen gjelder Godskrivningsregler § 5 B-pkt.2

26 Tjenesteansiennitet Lønnsramme 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 20 24 28 NR LR 15 Alt. Lønnstrinn 36 37 38 39 40 41 42 43 44 46 45 47 48 49 50 51 52 53 9-21 46-58 (lønnspenn – direkteplasseringer – uavhengig av ansiennitet)

27


Laste ned ppt "GRAND HOTELL TERMINUS BERGEN"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google