Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Torill Rolfsen, tillitsvalgt, Forskerforbundet ved Universitetet i Oslo.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Torill Rolfsen, tillitsvalgt, Forskerforbundet ved Universitetet i Oslo."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Torill Rolfsen, tillitsvalgt, Forskerforbundet ved Universitetet i Oslo

3 Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 – 30. april 2014 Med lønnsplanhefte nr. 49

4 Lønnstabeller: A og B Lønnsrammer (LR ) Lønnsplaner for stillingsgrupper Stillingsgrupper består av et utvalg forskjellige stillingskoder (SKO) For hver SKO er angitt lønn i et lønnsspenn eller lønnsramme, fellesbestemmelser og opprykksregler

5 BRUK AV STILLINGSKODER og ARBEIDSTITLER Hovedtariffavtalen i staten (HTA) gir en oversikt over hvilke stillingskoder og stillingsbetegnelser som kan benyttes. Det er ikke adgang til å bruke andre betegnelser enn de som er avtalt mellom partene. Det er imidlertid adgang til å bruke arbeidstitler internt i virksomheten dersom dette er ønskelig.

6 Begrensninger i bruk av enkelte stillingskoder Stillingene i staten er inndelt i ulike kategorier: «Gjennomgående stillinger» kan benyttes av samtlige virksomheter. «Stillingskoder under det enkelt departementsområde» benyttes vanligvis i de virksomheter hvert departement ivaretar.

7 PRINSIPPER FOR VALG AV STILLINGSKODE UiO har begrenset bruken av stillingskoder i forhold til HTA. Stillingsstrukturen ved UiO skal som hovedregel bestå av de stillingskodene som er definert gjennom stillingsstrukturdokumentet. Unntaksvis kan det benyttes andre stillingskoder, dersom stillingen er så særegen at oppgave/ansvarsinnhold ikke faller inn under noen av kodene i UiOs ordinære stillingsstruktur. I slike tilfeller skal kunngjøringsteksten drøftes med tjenestemannsorganisasjonene.

8 ADMINISTRATIVE STILLINGER 1070 SekretærBegynnerstilling kontor 1063 FørstesekretærAvanserte kontoroppgaver 1065 KonsulentEnklere, rutinepreget "all-round"-saksbehandling 1408 FørstekonsulentForvaltningsoppgaver innenfor administrative fagområder (som regnskap, personal, lønn, studieadministrasjon, forskningsadministrasjon, arkiv) 1363 SeniorkonsulentUtviklings- og koordineringsoppgaver, innenfor tilsvarende felt som førstekonsulent SKO RådgiverUtrednings- og utviklingsarbeid som krever stor grad av selvstendighet. Benyttes vanligvis ikke til løpende forvaltningsoppgaver 1364 SeniorrådgiverSpesialistrådgiverfunksjon

9 Forpliktende føringer Stillingsstrukturdokumentets beskrivelse av stillingsinnhold og kvalifikasjonskrav i de ulike stillingskodene, skal danne grunnlag for alt arbeid med stillingsstruktur, bemanningsplaner, utlysing av stillinger og vurdering av individuelle lønnsopprykk samt i endrings- / omstillingsprosesser. Dokumentet skisserer basisoppgaver, ansvarsnivå og kvalifikasjonskrav knyttet til de ulike stillingskodene.

10 Stillingens oppgaveinnhold avgjør hvilken stillingskode som skal benyttes. Det er behov for bevisst differensiering knyttet til oppgave- og ansvarsnivå ved valg av ulike koder. Konsekvent oppfølging av stillingsstrukturen og ensartet bruk av de ulike kodene hvor de aktuelle stillingenes reelle oppgave- og ansvarsnivå gjenspeiles, er en viktig betingelse for å oppnå en gjennomgående struktur.

11 Bibliotekarstillinger L.pl SKO 1410 Bibliotekar LR 15 : Ltr (ans.stige 16 år) Ltr (lønnsspenn) SKO 1515 Spesialbibliotekar Lønnsspenn: SKO 1077 Hovedbibliotekar Lønnsspenn: 52-84

12 Universitetsbibliotekarstillinger L.pl SKO 1200 Førstebibliotekar LR 24 : Ltr (ans.stige 11 år) Ltr (lønnsspenn) SKO 1199 Universitetsbibliotekar LR 25 Ltr (ans.stige 16 år) Ltr (lønnsspenn) SKO 1025 Riksbibliotekar Lønnspenn: 77-99

13 Hva er lønnsnivået ? Ltr LR 21, 37 – 58 LR 15, 36 – 58 LR 22, 36 – 57 Ltr. 48 – 74 LR 20, 36 – 62 Ltr. 48 – 73 Ltr Ltr. 52 – 84 51,8 (412) 48,3 (6) 49,5 (189) 53,8 (34) 50,8 (1047) 56,9 (336) 60,5 (286) 60,4 (44) SKO konsulent SKO Bibliotekar SKO Avd. Ingeniør SKO Spesialbibliotekar SKO Stipendiat min Ltr 50: alt.8, 8 år eller alt 9 SKO Seniorkonsulent SKO Rådgiver SKO Hovedbibliotekar Ltr. 61 Ltr. 57 – 92 Ltr. 59 – 96 LR 24, LR 25, LR 24, ,8 (251) 68,0 (167) 67,9 (531) 60,3 (412) 63,9 (16) 66,7 (9) SKO Senioringeniør SKO Seniorrådgiver SKO amanuensis SKO Post. doc. (maks 4 år) SKO Universitetsbibliotekar SKO 1200 – Førstebibliotekar Ltr.71 Ltr. 50 – 94 Ltr. 54 – 101 Ltr. 68 – ,5 (84) 83,3 (20) 78,3 (827) SKO Seksjonssjef SKO Avdelingsdirektør SKO Professor

14

15 ”Rolfsens resept”

16 UTLYSNINGSTEKSTENS BETYDNING HTAs pkt ,1 Organisasjonene har drøftingsrett på lønnsplassering ved utlysning av stillinger

17 GUIDE FOR MULIGE LØNNSENDRINGER

18 LEDIG STILLING, UTLYSNING og TILSETTING •Vurdere stillingskode og lønnsalternativer ved ledighet og utlysning HTA pkt / Stillingsstruktur •Søker kan forhandle lønn innenfor de alternativer som står i utlysningenUtlysningsteksten •Rekruttere –forhandle lønn etter krav fra søker utover de utlyste alternativerHTA pkt.2.3.4, 2 •Arbeidsgiver kan vurdere lønn på nytt innenfor stillingens lønnalternativer inntil 12måneder etter fast tilsetting i virksomheten HTA pkt.2.3.8, 3 •Arbeidsgiver kan vurdere ny lønnsplassering innenfor stillingens lønnsalternativer ved overgang fra midlertidig til fast stilling HTA pkt , 3

19 I ARBEIDSFORHOLD •Forhandle ny lønn og/eller endring av kode ved vesentlige endringer i stillingens ansvars- og arbeidsoppgaver HTA pkt , 1a •Ekstraordinær innsatsHTA pkt , 2 •Ekstraordinær innsats, tidsavgrenset ekstra innsats / ansvar HTA pkt , 2 og B-avtalen •Likelønn, kjønnsbetingetHTA pkt , 3 og LSL §5 •Forhandle om lønnsendringer ved tilbud om ekstern stilling, rekruttere og beholdeHTA pkt , 2 •Årlige lokale forhandlinger (ansiennitet, kompetanse, innsats, endringer)HTA pkt , Lokal lønnspolitikk •Pålagt overtidHTA Fellesbestemmelsene §13

20 AUTOMATISKE OPPRYKK •Justeringer i forbindelse med årlige sentrale oppgjør HTA : Lønnstabell, LR, Lønnsplaner/SKO •Ansiennitetsopprykk i stillinger med LR HTA: Lønnsrammer

21 SPESIELLE GRUNNER •Seniorpolitiske tiltak – beholde erfaring og verdifull kompetanse HTA pkt , 2 •Avlagt doktorgrad, minimum 2.L.tr.Reglement, RHB •ProfessoropprykkEgen avtale, RHB •Lederlønn, valgt eller tilsatt lederEgen avtale, RHB •StedfortrederHTA Fellesbestem. §12.2 •Produktivitetsavtaler / Effektiviseringsprosjekt HTA pkt , a og b, HTA pkt , 1b •Minstelønnsavtaler begrunnet i utdanning, ansiennitet, praksis og tjenesterHTA Lønnsplaner og Fellesbestemmelsene § 5B

22 En stilling representere ofte en blanding av rutinepregede og mer krevende oppgaver. Stillinger kan også være sammensatt av ulike typer oppgaver, for eksempel en blanding av tekniske og administrative oppgaver. Det utslagsgivende ved valg av stillingskode i slike tilfeller må baseres på hva som utgjør hovedtyngden av oppgaver og utgjør grunnpreget.

23 Offensiv utnyttelse av lønnsalternativene innenfor koden kan i slike tilfeller være aktuelt, for å kompensere eventuelle oppgaver og relevante kvalifikasjonskrav utover basisnivå. En avdelingsingeniør som har mindre elementer av overingeniøroppgaver skal ikke nødvendigvis plasseres i overingeniørstilling, men kan kompenseres gjennom høyere avlønning på lønnsrammen for avdelingsingeniør.

24 ”HØYERE AKADEMISK UTDANNELSE” SPH 7.3.5, Dep. kommentarer nr. 5) -har uttømmende liste. Regnes fra graden Cand.mag. og tilsvarende eller høyere eksamener eller grader fra norske høyskoler eller universiteter

25 Godskrivningsregler: 1. Ved tilsetting innplasseres arbeidstaker med høyere akademisk utdanning i ltr. 47 og gis tilsvarende fiktiv tjenesteansiennitet. Den tjenesteansiennitet arbeidstakeren har krav på etter de generelle godskrivingsregler i pkt. A kommer i tillegg. Ved direkte overgang til annen stilling i det statlige tariffområdet beholdes inntil 6 år av den fiktive tjenesteansienniteten dersom ikke annet blir avtalt. 2. Ved tilsetting godskrives 3 år av utdanningstiden som bachelor eller tilsvarende i tjenesteansienniteten Bibliotekar SKO 1410 er lønnet etter LR 15 For denne lønnsrammen gjelder Godskrivningsregler § 5 B-pkt.2

26 Tjenesteansiennitet Lønnsramme NR LR 15 Alt. Lønnstrinn (lønnspenn – direkteplasseringer – uavhengig av ansiennitet)

27


Laste ned ppt "Torill Rolfsen, tillitsvalgt, Forskerforbundet ved Universitetet i Oslo."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google