Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forslag til lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv./ny lov om statens embets- og tjenestemenn ASD – Ot.prp. Nr. 49 (2004-2005) MOD – Ot.prp.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forslag til lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv./ny lov om statens embets- og tjenestemenn ASD – Ot.prp. Nr. 49 (2004-2005) MOD – Ot.prp."— Utskrift av presentasjonen:

1

2

3 Forslag til lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv./ny lov om statens embets- og tjenestemenn ASD – Ot.prp. Nr. 49 (2004-2005) MOD – Ot.prp. Nr. 67(2004-2005)

4 Utgangspunkt for lovarbeidet •En lov som best mulig ivaretar både virksomhetenes, arbeidstakernes og samfunnets behov. •Som bidrar til et inkluderende arbeidsliv. •Et godt og forutsigbart regelverk ved omstillinger. •Å modernisere/forenkle lovgivningen for arbeidslivet.

5 Modernisering/forenkling •Teknisk gjennomgang og vurdering av lovens struktur, bedre samling av beslektede områder enn i dag •Opprydding med sikte på bedre brukervennlighet •Eventuelle forslag til endringer i andre lover, eller sammenslåing helt eller delvis med arbeidsmiljøloven

6 Tjenestemannslov og arbeidslivslov •Harmonisering av reglene om opphør av arbeidsforhold i retning av arbeidsmiljøloven med noen unntak: –Ikke harmonisering for embetsmenn –Suspensjon innføres i den nye arbeidslivsloven –For ansatte i staten gjelder fortrinnsrett også annen virksomhet i staten. Kongen gir forskrift om hvordan fortrinnsretten skal utøves i staten.

7 Kort om ny embets- og tjenestemannslov(etl) -1 •Ansettelsesprosedyren i staten forenkles. Kravet om to- trinnsbehandling ved ansettelse vil etter forslaget kunne fravikes •Kvalifikasjonsprinsippet lovfestes, dvs. det ulovfestede prinsippet om at den best kvalifiserte søker skal ansettes •Bestemmelsen om prøvetid i tjenestemannslovens § 8 oppheves erstattes av forslaget til ny arbeidslivslov

8 Kort om ny embets- og tjenestemannslov(etl) 2. •Stillingsvernreglene i tjenestemannsloven oppheves og erstattes avreglene i forslaget til ny arbeidslivslov •Tjenestemannslovens § 14 om ordensstraff foreslås opphevet •Avskjedbestemmelsen i tjenestemannsloven oppheves og erstattes avforslaget til ny arbeidslivslov § 15-14 •Tjenestemannslovens bestemmelser om arbeidstakers plikt til å finne seg i endring i arbeidsoppgaver og omorganisering av virksomheten, oppheves.

9 Kort om ny embets- og tjenestemannslov(etl) 3. •Bestemmelsene i tjenestemannsloven om fortrinnsrett til stilling i egen virksomhet og til ny ansettelse i annen statlig virksomhet overføres til ny arbeidslivslov •Lovgrunnlaget for ventelønn i tjenestemannsloven § 13 foreslås opphevet. •Ventelønnsordningen i staten foreslås opphevet. •Alle som mottar ventelønn ved opphevelse av ordningen, kan motta ventelønn i de perioder som da gjaldt, såfremt de fyller de øvrige vilkår. For de som er tilstått ventelønn før 1. januar 2005 er maksimal periode inntil 17 år. Fra dette tidspunkt er maksimal periode tolv år(Ot.prp. 67 side 24).

10 Kap. 5 Overgangsbestemmelser Tjenestemenn som på det tidspunkt loven trer i kraft har opparbeidet tjenestetid i samsvar med tjenestemannslovens §§ 9 og 10, og som sies opp på grunn av virksomhetens forhold etter arbeidsmiljølovens § 15-7 første ledd, følger oppsigelsesfristene i de nevnte paragrafer. Oppsigelsesfristen løper fra det tidspunkt oppsigelses er kommet fram til tjenestemannen. § 19 overgangsregler - oppsigelsesfrister

11 Ny arbeidsmiljølov •Forenkling - Kollektiv medbestemmelse - AMU og verneombud - HMS bestemmelser •Forringing - Arbeidstid - Stillingsvern

12 Innledende kapitler •Kapittel 1 innledende bestemmelser •Kapittel 2 Arbeidsgiver og arbeidstakers plikter •Kapittel 3 Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet •Kapittel 4 Krav til arbeidsmiljøet •Kapittel 5 registrerings- og meldeplikt, produsentkrav mv. •Kapittel 6 Verneombud •Kapittel 7 Arbeidsmiljøsamarbeid

13 §1-1 Lovens formål a)å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og med en velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet, b)å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandlings i arbeidslivet, c)å legge forholdene til rette for tilpasninger i arbeidsforholdet knyttet til den enkelte arbeidstakers forutsetninger og livssituasjon,

14 § 1-1 Lovens formål forts. d)å gi grunnlag for at arbeidsgiver og arbeidstakerne i virksomhetene selv kan ivareta og utvikle sitt arbeidsmiljø i samarbeid med arbeidslivets parter og med nødvendig veiledning og kontroll fra offentlig myndighet, e)Å bidra til et inkluderende arbeidsliv som på best mulig måte ivaretar arbeidstakernes, virksomhetenes og samfunnets behov.

15 § 1-2 Hva loven omfatter 1)Loven gjelder for virksomhet som sysselsetter arbeidstaker, med mindre annet er uttrykkelig sagt i loven. 2)Unntatt fra loven er: a)Sjøfart, fangst og fiske, herunder bearbeiding av fangsten om bord i skip, b)Militær luftfart som omfattes av luftfartsloven. Departementet kan gi forskrift om unntak fra loven for sivil luftfart og annen statsluftfart enn militær luftfart og om særregler for slik luftfart. 3)Kongen kan ved forskrift fastsette om at kapittel 14, 15 og 16 helt eller delvis ikke skal gjelde for embetsmenn. 4)Kongen kan gi forskrift om at deler av den offentlige forvaltning, helt eller delvis skal unntas fra loven når virksomheten er av så særegen art at den vanskelig lar seg tilpasse lovens bestemmelser.

16 § 1-8 Arbeidstaker og arbeidsgiver 1)Med arbeidstaker menes i denne lov enhver som utfører arbeid i annens tjeneste 2)Med arbeidsgiver menes i denne lov enhver som har ansatt arbeidstaker for å utføre arbeid i sin tjeneste. Det som i denne lov er bestemt om arbeidsgiver, skal gjelde tilsvarende for den som i arbeidsgivers sted leder virksomheten.

17 § 1-9 Ufravikelighet Loven kan ikke fravikes ved avtale til ugunst for arbeidstaker med mindre det er særskilt fastsatt.

18 § 2-4 Forbud mot gjengjeldelse som følge av varsling Gjengjeldelse mot arbeidstaker som på en lojal måte varsler om kritikkverdige forhold i virksomheten er forbudt

19 Kap. 3 – Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet •Bestemmelsen om at prestasjonslønnssystemer ikke skal brukes i arbeid hvor dette kan ha vesentlig betydning for sikkerheten er tatt ut. •Begrepet ”bedriftshelsetjeneste” erstatter ”verne- og helsepersonale” •Det er ikke lenger spesifisert at bedriftshelsetjenesten skal samarbeide med og bistå arbeidstilsynet •Ikke krav til obligatorisk godkjenning av bedriftshelsetjeneste

20 Kap. 3 – Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet forts. •§ 3-4 Vurdering av tiltak for fysisk aktivitet •Forslaget er en ny bestemmelse som har kommet inn i etterkant av lovarbeidet. •§ 3-5 Plikt for arbeidsgiver til å gjennomgå opplæring i HMS- arbeid •Forslaget innebærer at arbeidsgiver som virksomhetens øverste leder også skal gjennomgå opplæring i HMS arbeid. Det stilles ikke krav om omfang.

21 Kap. 4 – Krav til arbeidsmiljøet •Kravet om at arbeidsmiljøet i virksomheten skal være fullt forsvarlig ut fra faktorer som kan ha innvirkning på arbeidstakernes velferd er ikke videreført •Under omstillingsprosesser som medfører endring av betydning for arbeidstakernes arbeidssituasjon, skal arbeidsgiver sørge for den informasjon, medvirkning og kompetanseutvikling som er nødvendig for å ivareta lovens krav om et fullt forsvarlig arbeidsmiljø

22 Kap. 6 Verneombud •Flere av de konkrete bestemmelsene i gjeldende §§ 25 og 26 er fjernet i §§ 6-1 og 6-2 og er antagelig tenkt overført til forskrift •Bestemmelsen om at verneombud har rett til å ta den nødvendige opplæringen ved kurs som arbeidstakernes organisasjoner arrangerer er fjernet

23 Kap. 7 Arbeidsmiljøsamarbeid § 7-1 –Samarbeidsorgan for helse, miljø- og sikkerhetsspørsmål og § 7-2 - Etablering av samarbeid ved avtale: Dette er nye bestemmelser. Utgangspunktet er at partene skal inngå avtale om et samarbeidsorgan på helse, miljø- og sikkerhetsområde. Dersom en eller begge partene ikke ønsker å inngå avtale, eller ikke kommer til enighet, kommer bestemmelsen i § 7-3 om arbeidsmiljøutvalg til anvendelse.

24 § 8-1 Plikt til informasjon og drøfting I virksomhet som jevnlig sysselsetter minst 50 arbeidstakere skal arbeidsgiver informere om og drøfte spørsmål av betyding for arbeidstakernes arbeidsforhold med arbeidstakernes tillitsvalgte.

25 § 8-2 Gjennomføring av plikten til informasjon og drøfting 1)Informasjon og drøfting etter §8-1 omfatter: a)Informasjon om den aktuelle og forventede utvikling av virksomheten aktiviteter og økonomiske situasjon, b)Informasjon om og drøfting av den aktuelle og forventede bemanningssituasjon i virksomheten, inkludert eventuelle innskrenkninger og de tiltak arbeidsgiver vurderer i den forbindelse, c)Informasjon om og drøfting av beslutninger som kan føre til vesentlig endring i arbeidsorganisering eller ansettelsesforhold.

26 § 8-3 Fortrolige opplysninger 1)Dersom virksomhetens behov tilsier at bestemte opplysninger ikke bør gis videre, kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt. Taushetsplikten gjelder også etter utløpet av vedkommendes mandatperiode. 2)Arbeidsgiver kan i særlige tilfeller unnlate å gi informasjon eller gjennomføre drøfting dersom dette på det aktuelle tidspunkt åpenbart vil være til betydelig skade for virksomheten. 3)Virksomhetens tillitsvalgte eller en femtedel av arbeidstakerne kan bringe tvist om arbeidsgivers beslutning etter første og andre ledd inn for Bedriftsdemokratinemnda. Tvist kan ikke bringes inn etter at opplysningene beslutningen gjelder er blitt offentlig kjent.

27 Kap. 9 Kontrolltiltak i virksomheten Bestemmelser om: •vilkår for tiltak, •drøfting, informasjon og evaluering av kontrolltiltak, •innhenting av helseopplysninger ved ansettelse •medisinske undersøkelser av arbeidssøkere og arbeidstakere

28 Alminnelig arbeidstid I dag: Den alminnelige arbeidstid skal ikke overstige ni timer pr dag og 40 timer pr uke. Arbeidsgiver kan avtale med arbeidstaker at arbeidstiden gjennomsnittberegnes over året, men ikke over 48 timer i løpet av noen enkelt uke. Forslag: Den alminnelige arbeidstid blir som i dag og den kan gjennomsnittberegnes over året, med en grense på 48 timer i løpet 7 dager og 13 timer pr dag. I dag er taket ni timer.

29 § 10-1 Arbeidstid og arbeidsfri 1)Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver 2)Med arbeidsfri menes den tid arbeidstaker ikke står til disposisjon for arbeidsgiver

30 § 10-4 Alminnelig arbeidstid 1.Den alminnelige arbeidstid må ikke overstige 9 timer i løpet av 24 timer og 40 timer i løpet av 7 dager. 2.For arbeid av passiv karakter kan det avtales en lengre arbeidstid enn det som følger av første ledd. Den alminnelige arbeidstid må ikke overstige 13 timer i løpet av 24 timer og 48 timer i løpet av sju dager. I hvilken utstrekning hjemmevakt og lignende skal regnes med i den alminnelige arbeidstid, fastsettes ved skriftlig avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

31 § 10-4 Alminnelig arbeidstid forts. Den alminnelige arbeidstid må ikke overstige ni timer i løpet av 24 timer og 38 timer i løpet av sju dager for: a)Døgnkontinuerlig skiftarbeid og sammenlignbart turnusarbeid, b)Arbeid på to skift som regelmessig drives på søn- og helgedager, og sammenlignbart turnusarbeid som regelmessig drives på søn- og helgedager, c)Arbeid som innebærer at den enkelte må arbeide minst hver tredje søndag, d)Arbeid som hovedsakelig drives om natten.

32 § 10-4 Alminnelig arbeidstid forts. Den alminnelige arbeidstid må ikke overstige ni timer i løpet av 24 timer og 36 timer i løpet av sju dager for: a)Helkontinuerlig skiftarbeid og sammenlignbart turnusarbeid, b)arbeid under jord i gruver, tunneldrift og utsprengning av bergrom under jord.

33 § 10-5 Gjennomsnittberegning av arbeidstiden 1)Arbeidsgiver og arbeidstaker kan skriftlig avtale at den alminnelige arbeidstid kan ordnes slik at den i løpet av en periode på høyst ett år i gjennomsnitt ikke blir lenger enn foreskrevet i § 10-4, men slik at den samlede arbeidstiden ikke overstiger 13 timer i løpet av 24 timer eller 48 timer i løpet av sju dager. 2)Grensen på 48 timer i løpet av sju dager kan gjennomsnittsberegnes over en periode på åtte uker, likevel slik at arbeidstiden ikke overstiger 50 timer i noen enkelte uke dersom det skriftlig avtales: a)Mellom arbeidsgiver og arbeidstakers tillitsvalgte som er bundet av tariffavtale, b)Eller mellom arbeidsgiver og arbeidstaker i virksomhet der lang avstand mellom arbeidsstedet og arbeidstakers bosted eller avstanden mellom arbeidsstedene gjør en annen organisering av arbeidstiden nødvendig.

34 Overtid i dagens regime Etter lovendring i 2003 ble det åpnet for at arbeidsgiver kan inngå avtale med arbeidstaker om 520 timer overtid i året(for ansatte mer 37,5 timer i uken). Daglig arbeidstid kan maks være 14 timer, eller 16 timer etter avtale med tillitsvalgte. Rammene for tillatt overtid per uke og per måned ble fjerne i 2003. Regelen er nå at arbeidstiden ikke skal overstige 48 timer i snitt innenfor en periode på fire måneder. Det gir adgang til 78 timer ukentlig i ni sammenhengende uker, hvoretter det blir 66 timer igjen til de resterende ukene.

35 § 10-6 Overtid forslag Grensene for antall overtidstimer per år beholdes. Perioden for gjennomsnittsberegning kortes ned fra seksten til åtte uker. Det vil redusere adgangen til å jobbe mange timer i uken i flere uker i strekk. Regjeringen sier nei til en åpning for å avtale ekstra arbeid utover alminnelig arbeidstid uten at det er overtid, slik flertallet i arbeidslivslovutvalget foreslo.

36 §10-6(10) Overtid Forslag Arbeidsgiver og arbeidstaker kan skriftlig avtale at overtidstimer og overtidstillegg helt eller delvis skal tas ut i form av arbeidsfri på et avtalt tidspunkt.

37 § 10-7 Oversikt over arbeidstiden Det skal foreligge en oversikt over arbeidstiden som viser hvor mye den enkelte arbeidstaker har arbeidet. Oversikten skal være tilgjengelig for Arbeidstilsynet og arbeidstakernes tillitsvalgte.

38 § 10-8 Daglig og ukentlig arbeidsfri Forslag: Arbeidstaker skal ha minst 11 timer sammenhengende arbeidsfri i løpet av 24 timer Arbeidstaker skal ha en sammenhengende arbeidsfri periode på 35 timer i løpet av sju dager. Dagens arbeidsmiljølov: Arbeidstiden må ordnes slik at arbeidstakerne for en arbeidsfri periode på minst 11 timer mellom to arbeidsperioder. Den alminnelige arbeidstid for arbeidstakeren skal fordeles slik at det hver uke er en sammenhengende fritid på minst 36 timer, og slik at det alltid inngår et helt døgn, i friperioden.

39 § 10-10 Søndagsarbeid 1)Det skal være arbeidsfri fra kl. 18.00 dagen før en søn- eller helgedag og til kl. 22.00 dagen før neste virkedag. Jul-, påske- og pinseaften skal det være arbeidsfri fra kl. 15.00 til kl. 22.00 dagen før neste virkedag. Arbeid innenfor disse tidsrom regnes som søn- og helgedagsarbeid. 2)Arbeid på søn- og helgedager er ikke tillatt med mindre arbeidets art gjør det nødvendig. 3)Arbeidsgiver skal drøfte behovet for søn- og helgedagsarbeid med arbeidstakernes tillitsvalgte før det iverksettes.

40 § 10-11 Nattarbeid •I dag: Arbeid mellom klokken 21 og 0600 er definert som nattarbeid. I loven er det listet opp hva slags type arbeid som er tillatt. •Forslag: Natten kortes ned med en time (22.00-06.00). Ellers samme begrensninger som i dag.

41 § 10-12 Unntak 1)Bestemmelsene i dette kapittel kommer ikke til anvendelse for arbeidstaker i ledende stilling, med unntak av § 10-2 første, andre og fjerde ledd(helsemessige, sosiale eller vektige velferdsgrunner). 2)Arbeidstaker i særlig uavhengig stilling kan skriftlig avtale med arbeidsgiver at bestemmelsene i dette kapittel skal fravikes, med unntak av 10-2 første, andre og fjerde ledd.

42 § 10-13 Tvisteløsning Tvist mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om anvendelsen av bestemmelsene i § 10-2 andre, tredje og fjerde ledd og 10-6 åttende ledd avgjøres av tvisteløsningsnemnda, jf. § 17-2. (Fritak for arbeidstidsordning, rett til redusert arbeidstid, og rett til fritak for overtidsarbeid av helsemessige, sosiale og andre vektige velferdsgrunner.)

43 Noen andre kapitler •Kapittel 11 Arbeid av barn og unge •Kapittel 12 Rett til permisjon •Kapittel 13 Vern mot diskriminering

44 Kapittel 12 Rett til permisjon •Svangerskap, fødsel, adopsjon og omsorg for små barn •Barn og barnepassers sykdom •Pleie av pårørende •Utdanningspermisjon •Militærtjeneste mv. •Offentlige verv •Tvisteløsning (Nemnda § 18-10)

45 § 14-3 Fortrinnsrett for deltidsansatt Deltidsansatte har fortrinnsrett til utvidet stilling fremfor at arbeidsgiver foretar ny ansettelse i virksomheten. Fortrinnsretten er betinget av at arbeidstaker er kvalifisert for stillingen og at utøvelse av fortrinnsretten ikke vil innebære vesentlige ulemper for virksomheten. Fortrinnsrett etter 14-2(overtallighet), med unntak av 14-2 andre ledd, første punktum(midlertidig ansatte), går foran fortrinnsrett for deltidsansatte.

46 Midlertidig ansettelse I dag: Foruten vikariater/praksisarbeid er midlertidig tilsetting kun tillatt når ”arbeidets karakter tilsier det og arbeidet adskiller seg fra det som ordinært utføres i bedriften”.

47 § 14-9 Midlertidig ansettelse, g) Forslag: Generell adgang til midlertidig ansettelse i seks måneder. Perioden kan forlenges slik at samlet ansettelsesperiode utgjør 12 måneder. Arbeidsgiver kan ikke bytte ut en arbeidstaker ved å ansette en ny arbeidstaker for å utføre det samme arbeidet. Reglene om oppsigelse av arbeidsforhold kommer til anvendelse dersom en arbeidstaker har vært midlertidig ansatt i virksomheten etter denne bestemmelsen i til sammen 12 måneder.

48 § 14-8 Midlertidig ansettelse a), c) og d). Midlertidig ansettelse blir også tillatt for: a)vikariater b)”å utføre et bestemt oppdrag” d)ansettelse av arbeidstakere som ikke fyller lovbestemte kvalifikasjonskrav. For en arbeidstaker som har vært sammenhengende midlertidig ansatt i mer enn fire år med hjemmel i en av de ovennevnte bestemmelsene kommer reglene om oppsigelse av arbeidsforhold til anvendelse.

49 1.Arbeidsavtaler som gjelder for et bestemt tidsrom eller for et bestemt arbeid av forbigående art kan bare rettsgyldig avtales i følgende tilfeller: a)når arbeidets karakter tilsier det og arbeidet adskiller seg fra det som ordinært utføres i bedriften, b)for praksisarbeid eller vikariater, ….. Arbeidstaker skal ansettes fast, med mindre det dreier seg om: a)Arbeid i stedet for en annen(vikariat), b)At arbeidstaker trengs for å utføre et bestemt oppdrag, c)Praksisarbeid og utdanningsstillinger, d)Ansettelse av arbeidstaker som ikke fyller lovbestemte kvalifikasjonskrav, e)….arbeidsmarkedstiltak i regi av eller i samarbeid med aetat, f)idrettutøvere, trenere, dommere, g)Ansettelse for en periode på inntil 6 måneder. Perioden kan forlenges slik at samlet ansettelsesperiode utgjør 12 måneder. Arbeidsgiver kan ikke bytte ut en arbeidstaker ved å ansette en ny arbeidstaker for å utføre det samme arbeidet. Arb.miljø lov § 58A:Forslag § 14-9:

50 § 14-9 Midlertidig ansettelse (5) Midlertidige arbeidsavtaler utløper ved det avtalte tids- rommets utløp eller når det bestemte arbeid er avsluttet, med mindre noe annet er skriftlig avtalt eller fastsatt i tariffavtale. For arbeidstaker som har vært sammenhengende midlertidig ansatt i mer enn 4 år kommer reglene om oppsigelse av arbeidsforhold til anvendelse. Dette gjelder likevel ikke for arbeidstakere som er midlertidig ansatt etter bestemmelsen i første ledd bokstavene c), e) og f). Reglene om oppsigelse av arbeidsforhold kommer også til anvendelse dersom arbeidstaker har vært midlertidig ansatt i virksomheten etter bokstav g) i til sammen 12 måneder i løpet av en periode på 3 år.

51 Avtale om midlertidig ansettelse AML §58A, e) og ny §14-9(3) •Landsomfattende arbeidstakerorganisasjon kan inngå tariffavtale med en arbeidsgiver eller en arbeidsgiverforening om adgang til midlertidig tilsetting innenfor en nærmere angitt arbeidstakergruppe som skal utføre kunstnerisk arbeid, forskningsarbeid eller arbeid i forbindelse med idrett. •Dersom tariffavtalen er bindende for et flertall av arbeidstakerne innenfor en nærmere angitt arbeidstakergruppe i virksomheten, kan arbeidsgiver på samme vilkår inngå midlertidig arbeidsavtale med med andre arbeidstakere som skal utføre tilsvarende arbeid.

52 Økt bruk av midlertidige ansettelser •Ikke et tiltak mot ledighet •Minsker behovet for faste ansettelser •Skaper økonomisk og sosial utrygghet

53 § 15-11 Rett til å fortsette i stillingen I dag: Ved oppsigelser har ansatt som går til sak, rett til å stå i stilling til saken er ferdigbehandlet av rettsapparatet Forslag: Ansatte skal fortsatt få rett til å stå i stilling, men vil miste denne retten hvis han/hun taper i første rettinstans og anker

54 Kapittel 16 Arbeidstakernes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse Dette kapittel kommer til anvendelse ved overdragelse av virksomhet til en annen arbeidsgiver. Med overdragelse menes overføring av en selvstendig enhet som beholder sin identitet etter overføringen.

55 § 16-2 Lønns- og arbeidsvilkår •Tidligere arbeidsgivers rettigheter og plikter som følger av arbeidsavtale eller arbeidsforhold som foreligger på det tidspunkt overdragelsen finner sted, overføres til den nye arbeidsgiver. Krav etter første punktum kan fortsatt gjøres gjeldende overfor den tidligere arbeidsgiver. •Ny arbeidsgiver blir bundet av tariffavtale som tidligere arbeidsgiver var bundet av. •Dette gjelder ikke hvis ny arbeidsgiver senest innen tre uker etter overdragelsestidspunktet skriftlig erklærer overfor fagforeningen at han/hun ikke ønsker å bli bundet. •De overførte arbeidstakerne har likevel rett til å beholde de individuelle arbeidsvilkår som følger av tariffavtale som den tidligere arbeidsgiver var bundet av.

56 § 16-2 pensjonsrettigheter ved virksomhetsoverdragelse Arbeidstakernes rett til videre opptjening av alders-, etterlatte- og uførepensjon i henhold til kollektiv tjenestepensjon, overføres til ny arbeidsgiver etter reglene i første og andre ledd. Ny arbeidsgiver kan velge å gjøre allerede eksisterende pensjonsordinger gjeldende for de overførte arbeidstakerne. Dersom arbeidstakernes tidligere pensjonsordninger ikke kan videreføres etter overdragelsen, skal ny arbeidsgiver sørge for at de overførte arbeidstakere sikres rett til videre opptjening etter en annen kollektiv pensjonsordning.

57 Kapittel 17 Tvister om arbeidsforhold Inneholder bestemmelser om: •Tvisteløsningsnemnd •Rett til å kreve forhandlinger •Søksmålsfrister i tvister om oppsigelse, avskjed, suspensjon mv. •Fristforlengelse og oppreisning •Meddommerutvalg •Oppnevning av meddommere

58 Kapittel 18 Tilsynet med loven •Arbeidstilsynet •Beskyttelse av kilder •Gebyrer •Arbeidstilsynets adgang til virksomheten •Opplysningsplikt •Pålegg og andre enkeltvedtak •Tvangsmulkt •Stansing •Arbeidstilsynets samtykke ved oppføring av bygning mv.

59 Øvrige kapitler •Kapittel 19 Straff •Kapittel 20 avsluttende bestemmelser

60 Regjeringens forslag til ny arbeidsmiljølov •Angrep på tillitsvalgtes posisjon og funksjon •Maktforskyvning •Liberalisert oppsigelsesvern •Utvidet adgang til midlertidig tilsetting •Utvidet arbeidstid

61 Bra Dårlig •Bedre fokus på psykososiale forhold, herunder at arbeidets organisering, tilrettelegging og ledelse • Arbeidstakere som har til oppgave å lede andre skal ha nødvendig kompetanse •Vernet ved sykdom utvides til 12 mnd. for alle •Prinsippet om overføring av pensjonsrettigheter •Vern av varslere •Vern mot kontroll og overvåking med kollektiv medbestemmelse •Fortrinnsrett for deltidsansatte •Et større fokus på virksomhetenes behov som svekker verneaspektet •Fra detaljrike bestemmelser til funksjonelle •Økt adgang til midlertidig tilsetting •Svekket stillingsvern ved at retten til å stå i stilling snus etter 1. instans •Natten blir kortere •Presset mot den enkelte øker

62 Bra •Forbud mot direkte eller indirekte forskjellsbehandling av arbeidstakere som jobber deltid eller midlertidig •Vern mot vold, trusler om vold og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre •AMUs oppgaver tydeliggjøres ved omstillinger og tiltak som kan gjøre virksomheten mer inkluderende for arbeidstakere med redusert arbeidsevne og eldre arbeidstakere •Deltidsansatte gis fortrinnsrett til utvidelse av stilling

63 Bedringer i forhold til ALLU •Vernearbeid som må utføres ut over den alminnelige arbeidstid, godtgjøres som for overtidsarbeid. •Begrepet ”arbeidstakernes representanter” er erstattet med ”tillitsvalgte”, men…… •Ikke anledning til å avtale ekstra arbeid utover alminnelig arbeidstid uten at det betales overtid. •Reglene for overtid strammes inn(beregningsperiode) •Utvider ikke adgangen til søndagsarbeid •Deltidsansatte får fortrinnsrett til heltidsjobber •Loven kalles en arbeidsmiljølov og vektlegger vernehensynet sterkere enn utvalget.

64 Hvor vil NTL med ny arbeidsmiljølov ? •Behov for å styrke, videreutvikle og fornye eksisterende bestemmelser •Vernet om arbeidstaker må styrkes pga raskere endringer og økte krav •Vern om tredjeperson •Kostnadene skal tas der de oppstår, ikke veltes over på den enkelte og på samfunnet

65 Ta tilbake de tydelige ordene •Arbeidervernlov •Lovendring •Uregulert •Kritikkløs •Oppsigelsesvern •Forebygging av sykdom og skade •Arbeidsevnen •Arbeid for alle •Arbeidslivslov •Forenkling •Valgfri, fleksibel •Endringsvillig •Oppsigelsesfleksibilitet •Forebygging av fravær og uføretrygd •Restarbeidsevnen •Inkluderende arbeidsliv Fra Ebba Wergeland 2004

66

67 Ny arbeidsmiljølov – og andre områder •Ny arbeidsmiljølov og Pensjonskommisjonen •Ny arbeidsmiljølov og inkluderende arbeidsliv

68 Fagbevegelsen •har de beste løsningene for et bedre arbeidsliv for arbeidstakere i Norge!!!


Laste ned ppt "Forslag til lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv./ny lov om statens embets- og tjenestemenn ASD – Ot.prp. Nr. 49 (2004-2005) MOD – Ot.prp."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google